ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

9.5 Administrativna sestava Evropske unije: uradna imena in vrstni red

9.5.1 Institucije in organi

Institucije in organi morajo biti navedeni po protokolarnem vrstnem redu.

V naslednjem seznamu so navedena uradna imena institucij in organov po protokolarnem vrstnem redu, kot veljajo od 1. decembra 2009 (začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe). Seznamu sledi tabela, v kateri so navedene ustrezne oblike imen glede na vrsto publikacije, kratice imen in kraji sedežev institucij in organov.

Glej tudi: Priloga A9 – Institucije, organi, medinstitucionalni in decentralizirani organi ter organizacije: večjezični seznam

(a) Institucije

Evropski svet
predsednik Evropskega sveta
Sodišče Evropske unije
Sodišče
Splošno sodišče
Opomba:
Sodišče za uslužbence, ki je bilo ustanovljeno leta 2004, je prenehalo delovati 1. septembra 2016, potem ko je svoje pristojnosti preneslo na Splošno sodišče.

(b) Organ za zunanjo politiko

Evropska služba za zunanje delovanje
visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
Trije sveti
(da jih ne bi zamenjevali)
V Evropski uniji

Srečanja voditeljev držav ali vlad (predsednikov ali predsednikov vlad) in predsednika Evropske komisije (praviloma štirikrat na leto). Imenujejo se tudi zasedanja „na vrhu“. Evropski svet določa splošne politične smernice Unije.

V Svetu Evropske unije se redno srečujejo ministri držav članic. Od tem, ki so na dnevnem redu, je odvisno, kateri minister se bo udeležil zasedanja. Svet je glavni organ za sprejemanje odločitev in odloča o večini zakonodaje Evropske unije.

Izven Evropske unije

Svet Evrope je medvladna organizacija, ki ne sodi med institucije Evropske unije.

(c) Posvetovalna organa

(d) Drugi organi

INSTITUCIJE IN ORGANI – različne oblike imen
Polno ime Kratko ime (1) Kratica Sedež
Evropski parlament Parlament EP Strasbourg (2)
Evropski svet Bruselj
Svet Evropske unije Svet
Opomba:

V običajni rabi:

Svet ministrov
Svet za ribištvo
Bruselj
Evropska komisija Komisija Bruselj (3)
Sodišče Evropske unije (institucija) Sodišče SEU Luxembourg
Sodišče (sodišče)
Sodišče Luxembourg
Splošno sodišče
Luxembourg
Evropska centralna banka ECB Frankfurt na Majni
Evropsko računsko sodišče (4) Računsko sodišče, Sodišče ERS Luxembourg
V Uradnem listu: Računsko sodišče
Evropska služba za zunanje delovanje ESZD Bruselj
Evropski ekonomsko-socialni odbor Odbor EESO (5) Bruselj
Evropski odbor regij (6) Odbor OR Bruselj
V Uradnem listu serije L: Odbor regij
Evropska investicijska banka EIB Luxembourg
Evropski varuh človekovih pravic (7) varuh človekovih pravic (7) Strasbourg (8)
Evropski nadzornik za varstvo podatkov (9) nadzornik (9) ENVP Bruselj
Evropski odbor za varstvo podatkov Odbor Bruselj
(1)
Kratka oblika naj se uporablja le takrat, ko ni možnosti zamenjave (to predvsem velja za „Sodišče“ in „Odbor“.) Ob prvi omembi naj se vedno uporabi polno ime.
(2)
Sedež Parlamenta je v Strasbourgu. Dodatna zasedanja potekajo v Bruslju. Sekretariat je v Luxembourgu.
(3)
Sedež Komisije je v Bruslju, vendar je precej služb v Luxembourgu.
(4)
Običajno ime je „Evropsko računsko sodišče“, uradni naziv za rabo v pravnih besedilih pa „Računsko sodišče Evropske unije“ (do 30. novembra 2009: „Računsko sodišče Evropskih skupnosti“), čeprav ga le redko najdemo v besedilih. V Uradnem listu se uporablja oblika „Računsko sodišče“.
(5)
Kratka oblika „Ekonomsko-socialni odbor“ ali kratica ESO se ne smeta uporabljati.
(6)
Na splošno se uporablja ime „Evropski odbor regij“. V strogo pravnih besedilih in Uradnem listu serije L se uporablja uradno poimenovanje „Odbor regij“. Kratica, ki se uporablja, se ne spremeni (na zahtevo Odbora).
(7)
Evropski varuh človekovih pravic se običajno piše z malo začetnico, saj gre za osebo, ki opravlja to funkcijo in je tudi voljena (kot npr. visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko), s tem pa se bistveno razlikuje od ostalih institucij, ki v svojem imenu označujejo ustanovo in ne osebe. Mala začetnica je uporabljena tudi v Amsterdamski pogodbi (varuh človekovih pravic). Velika začetnica se uporablja le v primerih, ko gre nedvomno za ime institucije in/ali se pojavlja poleg imen drugih institucij.

Z malo začetnico (gre za osebo):

Pritožite se lahko evropskemu varuhu človekovih pravic.
Urad evropskega varuha človekovih pravic.

Z veliko začetnico (gre za institucijo):

V proračunu so Evropskemu varuhu človekovih pravic zagotovljena sredstva […].
(8)
Sedež Evropskega varuha človekovih pravic je enak kot sedež Evropskega parlamenta.
(9)
Evropski nadzornik za varstvo podatkov se običajno piše z malo začetnico. Velika začetnica se uporablja le v primerih, ko gre nedvomno za ime institucije in/ali se pojavlja poleg imen drugih institucij. Glej tudi opombo 7.

9.5.2 Medinstitucionalni organi

Medinstitucionalni organi so upravno priključeni Evropski komisiji (glej tudi oddelek 9.6 tega priročnika).

Ime Kratko ime Kratica Sedež Referenčni akt
(ustanovni akt) (a)
Evropski urad za izbor osebja (1) Urad za izbor osebja EPSO (*) Bruselj UL L 197, 26.7.2002, str. 53
Šola za upravo
EUSA (*)
skupina za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije skupina za odzivanje na računalniške grožnje CERT-EU Bruselj UL L 6, 11.1.2017, str. 40
Urad za publikacije Evropske unije (3) Urad za publikacije OP (*) Luxembourg UL L 168, 30.6.2009, str. 41
(UL 152, 13.7.1967, str. 18)
(a)
Referenčni akt je navadno ustanovni akt. Če je bil ustanovni akt prenovljen („prenovitev“), kodificiran („kodificirano besedilo“) ali razveljavljen in nadomeščen z novim aktom, ta spremenjeni akt postane nov referenčni akt (v takšnem primeru je izvorni ustanovni akt naveden v oklepaju za opozorilo).
(*)
Enotna kratica za vse jezikovne različice.
(1)
Običajno ime.
(2)
Evropska šola za upravo je upravno priključena Evropskemu uradu za izbor osebja.
(3)
Do 30. junija 2009: „Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti“.

9.5.3 Decentralizirani organi (uradi in agencije)

Decentralizirani organi (uradi in agencije) so nastali na podlagi določenega pravnega akta in so pooblaščeni za opravljanje določenih nalog.

Praviloma so navedeni po abecednem redu v jeziku publikacije.

Ime Kratica Sedež Referenčni akt
(ustanovni akt) (a)
Spremembe (b)
Agencija Evropske unije za azil EUAA Malta UL L 468, 30.12.2021, str. 1
Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost ENISA (*) Heraklion UL L 151, 7.6.2019, str. 15
(UL L 77, 13.3.2004, str. 1)
 
Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice eu-LISA (*) Talin UL L 295, 21.11.2018, str. 99
(UL L 286, 1.11.2011, str. 1)
 
Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Eurojust Haag UL L 295, 21.11.2018, str. 138
(UL L 63, 6.3.2002, str. 1)
 
Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ACER (*) Ljubljana UL L 158, 14.6.2019, str. 22
(UL L 211, 14.8.2009, str. 1)
 
Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj Europol Haag UL L 135, 24.5.2016, str. 53
(UL C 316, 27.11.1995, str. 1)
 
Agencija Evropske unije za temeljne pravice FRA (*) Dunaj UL L 53, 22.2.2007, str. 1  
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj CEPOL  Budimpešta UL L 319, 4.12.2015, str. 1
(UL L 256, 1.10.2005, str. 63)
 
Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu EASA Köln UL L 212, 22.8.2018, str. 1
(UL L 240, 7.9.2002, str. 1)
 
Agencija Evropske unije za vesoljski program EUSPA Praga UL L 170, 12.5.2021, str. 69  
Agencija Evropske unije za železnice ERA Lille-Valenciennes UL L 138, 26.5.2016, str. 1
(UL L 164, 30.4.2004, str. 1)
 
Agencija za podporo BEREC-u
(kratko ime: Urad BEREC)
Riga UL L 321, 17.12.2018, str. 1
(UL L 337, 18.12.2009, str. 1)
 
Enotni odbor za reševanje SRB Bruselj UL L 225, 30.7.2014, str. 1 Spremenjena pisna oblika
Evropska agencija za kemikalije ECHA (*) Helsinki (UL L 396, 30.12.2006, str. 1) Popravek:
UL L 136, 29.5.2007, str. 3
Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex (*) Varšava UL L 295, 14.11.2019, str. 1
(UL L 349, 25.11.2004, str. 1)
 
Evropska agencija za nadzor ribištva EFCA Vigo UL L 83, 25.3.2019, str. 18
(UL L 128, 21.5.2005, str. 1)
 
Evropska agencija za okolje EEA København UL L 126, 21.5.2009, str. 13  
Evropska agencija za pomorsko varnost EMSA Lizbona UL L 208, 5.8.2002, str. 1  
Evropska agencija za varnost hrane EFSA (*) Parma UL L 31, 1.2.2002, str. 1  
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu EU-OSHA (*) Bilbao UL L 30, 31.1.2019, str. 58
(UL L 216, 20.8.1994, str. 1)
 
Evropska agencija za zdravila EMA (*) Amsterdam UL L 136, 30.4.2004, str. 1 Akt o spremembi (sedež):
UL L 291, 16.11.2018, str. 3
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound (*) Dublin UL L 30, 31.1.2019, str. 74
(UL L 139, 30.5.1975, str. 1)
 
Evropska fundacija za usposabljanje ETF (*) Torino UL L 354, 31.12.2008, str. 82
(UL L 131, 23.5.1990, str. 1)
 
Evropski bančni organ EBA Paris UL L 331, 15.12.2010, str. 12 Akt o spremembi (sedež):
UL L 291, 16.11.2018, str. 1
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC (*) Stockholm UL L 142, 30.4.2004, str. 1  
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja Cedefop (*) Solun UL L 30, 31.1.2019, str. 90
(UL L 39, 13.2.1975, str. 1)
 
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami EMCDDA Lizbona UL L 376, 27.12.2006, str. 1
(UL L 36, 12.2.1993, str. 1)
 
Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni kompetenčni center za kibernetsko varnost Bukarešta UL L 202, 8.6.2021, str. 1  
Evropski inštitut za enakost spolov EIGE (*) Vilna UL L 403, 30.12.2006, str. 9  
Evropski organ za delo Bratislava UL L 186, 11.7.2019, str. 21 Ustanovitev: 31.7.2019
Evropski organ za vrednostne papirje in trge ESMA Pariz UL L 331, 15.12.2010, str. 84  
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine EIOPA Frankfurt na Majni UL L 331, 15.12.2010, str. 48  
Evropsko javno tožilstvo EJT Luxembourg UL L 283, 31.10.2017, str. 1
Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije Bruselj UL L 317, 4.11.2014, str. 1  
Prevajalski center za organe Evropske unije CdT (*) Luxembourg UL L 314, 7.12.1994, str. 1  
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino EUIPO Alicante UL L 154, 16.6.2017, str. 1
(UL L 11, 14.1.1994, str. 1)
 
Urad Skupnosti za rastlinske sorte CPVO Angers UL L 227, 1.9.1994, str. 1 Akt o spremembi se pripravlja
Sprejeta sprememba
V pripravi
Potekajo postopki ali so načrtovani, ki lahko privedejo do spremembe imen več agencij.
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
Predlog:
Agencija Evropske unije za droge
EMCDDA
Predlog:
EUDA
Postopek: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Urad Skupnosti za rastlinske sorte
Predlog:
Evropska agencija za rastlinske sorte
CPVO
Predlog:
EAPV (?)
Postopek: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
Potrebno je spremljanje (EP je pozval Komisijo, naj umakne svoj predlog in predloži novega).
V fazi načrtovanja (nove agencije)
Organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma AMLA Postopek: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Referenčni akt je navadno ustanovni akt. Če je bil ustanovni akt prenovljen („prenovitev“), kodificiran („kodificirano besedilo“) ali razveljavljen in nadomeščen z novim aktom, ta spremenjeni akt postane nov referenčni akt (v takšnem primeru je izvorni ustanovni akt naveden v oklepaju za opozorilo).
(b)

Spremembe so lahko naslednje:

„popravek“, „akt o spremembi“ (ali drugo): spremembe temeljnega akta, ki zadevajo ime, kratico ali sedež zadevnega organa;
„spremenjena pisna oblika“: za zadevni organ je bila spremenjena pisna oblika, ki se uporablja v temeljnem aktu, in sicer zaradi uskladitve s pravili medinstitucionalnega pisanja, zlasti s pravili o veliki in mali začetnici (s soglasjem pravnikov lingvistov Sveta, popravek ni potreben).
(*)
Enaka kratica za vse jezikovne različice.
Opomba:
Glej tudi Sklep 2004/97/ES, Euratom z dne 13. decembra 2003 o kraju sedežev nekaterih uradov in agencij Evropske unije (UL L 29, 3.2.2004, str. 15).

Skupna zunanja in varnostna politika

Ime Kratica Sedež Referenčni akt
(ustanovni akt) (a)
Evropska obrambna agencija EDA Bruselj UL L 266, 13.10.2015, str. 55
(UL L 245, 17.7.2004, str. 17)
Inštitut Evropske unije za varnostne študije EUISS Pariz UL L 41, 12.2.2014, str. 13
(UL L 200, 25.7.2001, str. 1)
Satelitski center Evropske unije Satcen Torrejón de Ardoz UL L 188, 27.6.2014, str. 73
(UL L 200, 25.7.2001, str. 5)

9.5.4 Izvajalske agencije

Izvajalske agencije so organizacije, ustanovljene z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 11, 16.1.2003) z namenom, da bodo pooblaščene za določene naloge, ki se nanašajo na upravljanje enega ali več programov Evropske unije. Te agencije se ustanovijo za določeno obdobje.

Ime Kratica Sedež Referenčni akt
(+ popravek ali akt o spremembi)
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo EACEA (*) Bruselj UL L 50, 15.2.2021, str. 9
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA (*) Bruselj UL L 50, 15.2.2021, str. 9
Evropska izvajalska agencija za raziskave REA (*) Bruselj UL L 50, 15.2.2021, str. 9
Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo HADEA Bruselj UL L 50, 15.2.2021, str. 9
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta ERCEA (*) Bruselj UL L 50, 15.2.2021, str. 9
Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja Eismea (*) Bruselj UL L 50, 15.2.2021, str. 9
(*)
Enotna kratica za vse jezikovne različice.

9.5.5 Agencije in organi Euratom

Te agencije in organi so bili ustanovljeni za podporo ciljem Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom).

Ime Kratica Sedež Referenčni akt
Agencija za oskrbo Euratom Luxembourg UL L 41, 15.2.2008, str. 15
Skupno podjetje „Fusion for Energy“ (1) F4E (*) Barcelona UL L 90, 30.3.2007, str. 58
(*)
Enotna kratica za vse jezikovne različice.
(1)
Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije.

9.5.6 Druge organizacije

Običajno ime Kratko ime Kratica Sedež Referenčni akt
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo   EIT (*) Budimpešta UL L 189, 28.5.2021, str. 61
Skupno podjetje za čisti vodik (1)     Bruselj UL L 427, 30.11.2021, str. 17
Skupno podjetje za čisto letalstvo (2)     Bruselj UL L 427, 30.11.2021, str. 17
Skupno podjetje za evropske železnice (3)     Bruselj UL L 427, 30.11.2021, str. 17
Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo Skupno podjetje EuroHPC Luxembourg UL L 256, 19.7.2021, str. 3
Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije (4)     Bruselj UL L 427, 30.11.2021, str. 17
Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi (5)     Bruselj UL L 427, 30.11.2021, str. 17
Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve     Bruselj UL L 427, 30.11.2021, str. 17
Skupno podjetje za pobudo za inovativno zdravje (6)     Bruselj UL L 427, 30.11.2021, str. 17
Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba 3 (7)     Bruselj UL L 427, 30.11.2021, str. 17
Skupno podjetje za svetovno zdravje EDCTP3     Bruselj UL L 427, 30.11.2021, str. 17
(*)
Enotna kratica za vse jezikovne različice.
(1)
Nadomešča Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2.
(2)
Nadomešča Skupno podjetje „Čisto nebo 2“.
(3)
Nadomešča Skupno podjetje Shift2Rail.
(4)
Nadomešča Skupno podjetje ECSEL.
(5)
Nadomešča Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase.
(6)
Nadomešča Skupno podjetje IMI 2.
(7)
Nadomešča Skupno podjetje SESAR.
Zadnja sprememba: 31. 8. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran