ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

9.5. Europos Sąjungos administracinė struktūra: oficialieji pavadinimai ir vardijimo tvarka

9.5.1. Institucijos ir organai

Institucijos ir organai turi būti vardijami protokoline tvarka.

Toliau pateikiamame sąraše oficialusis pavadinimas nurodomas laikantis nuo 2009 m. gruodžio 1 d. (įsigaliojus Lisabonos sutarčiai) taikomos protokolinės tvarkos. Po sąrašo pateikiama lentelė, kurioje atsižvelgiant į leidinio rūšį nurodoma vartotina pavadinimo forma, taip pat atitinkama santrumpa ir būstinės vieta.

Žr. taip pat A9 priedą – Institucijos, organai, tarpinstitucinės tarnybos ir įstaigos: daugiakalbis sąrašas

a) Institucijos

Europos Vadovų Taryba
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Teisingumo Teismas
Bendrasis Teismas
Pastaba.
2004 m. įsteigtas Tarnautojų teismas nustojo vykdyti veiklą 2016 m. rugsėjo 1 d., kai jo jurisdikcija buvo perduota Bendrajam Teismui.

b) Išorės politikos organas

Europos išorės veiksmų tarnyba
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai
Trys Tarybos
(nepainioti)
Europos Sąjungoje

Valstybių arba vyriausybių vadovų (prezidentų arba ministrų pirmininkų) ir Europos Komisijos pirmininko susitikimai (paprastai vyksta keturis kartus per metus). Šie susitikimai taip pat vadinami aukščiausiojo lygio susitikimais. Europos Vadovų Taryba nustato bendrąsias Sąjungos politikos gaires.

Europos Sąjungos Taryboje reguliariai susitinka valstybių narių ministrai. Kiekvienai valstybei narei atstovauja už svarstomą klausimą atsakingas ministras. Europos Sąjungos Taryba yra svarbiausia sprendimus priimanti institucija, nustatanti didžiąją dalį ES teisės aktų.

Už Europos Sąjungos ribų

Europos Taryba yra ne ES institucija, o tarpvyriausybinė organizacija.

c) Patariamieji organai

d) Kiti organai

INSTITUCIJOS IR ORGANAI. Įvairių formų pavadinimai
Ilgasis pavadinimas Trumpasis pavadinimas (1) San­trumpa Būstinė
Europos Parlamentas Parlamentas EP Strasbūras (2)
Europos Vadovų Taryba Briuselis
Europos Sąjungos Taryba Taryba
Pastaba.

Visai visuomenei skirtuose tekstuose:

Ministrų Taryba (plačiąja prasme),
[Ministrų] taryba (specializuota, pvz., žemės ūkio: Žemės ūkio taryba)
Briuselis
Europos Komisija Komisija Briuselis (3)
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (institucija) Teisingumo Teismas ESTT Liuksemburgas
Teisingumo Teismas (instancija)
Teismas Liuksemburgas
Bendrasis Teismas
Liuksemburgas
Europos Centrinis Bankas ECB Frankfurtas prie Maino
Europos Audito Rūmai (4) Audito Rūmai Liuksemburgas
Oficialiajame leidinyje: Audito Rūmai
Europos išorės veiksmų tarnyba EIVT Briuselis
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas Komitetas EESRK (5) Briuselis
Europos regionų komitetas (6) Komitetas RK Briuselis
Oficialiajame leidinyje (L serija): Regionų komitetas
Europos investicijų bankas EIB Liuksemburgas
Europos ombudsmenas Ombudsmenas Strasbūras (7)
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas Priežiūros pareigūnas EDAPP Briuselis
Europos duomenų apsaugos valdyba Briuselis
(1)
Trumpoji forma turėtų būti vartojama tik tada, jei neįmanoma pavadinimų supainioti (pavyzdžiui, dviejų komitetų). Pirmą kartą minint visada turi būti vartojamas išsamus pavadinimas.
(2)
Parlamento būstinė yra Strasbūre. Papildomos sesijos rengiamos Briuselyje. Generalinis sekretoriatas įsikūręs Liuksemburge.
(3)
Komisijos būstinė yra Briuselyje, tačiau kai kurios tarnybos įsikūrusios Liuksemburge.
(4)
„Europos Audito Rūmai“ – plačiai vartojamas pavadinimas. Tačiau oficialusis pavadinimas, vartojamas teisiniuose tekstuose, yra „Europos Sąjungos Audito Rūmai“ (iki 2009 12 01 – „Europos Bendrijų Audito Rūmai“), nors pasitaiko retai. Sutrumpinta forma „Audito Rūmai“ vartojama Oficialiajame leidinyje.
(5)
Nevartoti nei sutrumpintos formos „Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas“, nei santrumpos ESRK.
(6)
Europos regionų komitetas – visuotinai vartojamas pavadinimas. Išimtinai teisinio pobūdžio tekstuose ir Oficialiojo leidinio L serijoje vartojamas oficialus pavadinimas „Regionų komitetas“. Vartojama santrumpa nekeičiama (Komiteto prašymas).
(7)
Ombudsmeno būstinė yra ta pati kaip Europos Parlamento.

9.5.2. Tarpinstitucinės tarnybos

Tarpinstitucinės tarnybos yra pavaldžios Europos Komisijai (žr. taip pat 9.6 punktą).

Pavadinimas Trumpasis pavadinimas San­trumpa Būstinė Susijęs teisės aktas
(steigimo aktas) (a)
Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba CERT-EU Briuselis OL L 6, 2017 1 11, p. 40
Europos personalo atrankos tarnyba (1) Personalo atrankos tarnyba EPSO (*) Briuselis OL L 197, 2002 7 26, p. 53
Viešojo administravimo mokykla
EUSA (*)
Europos Sąjungos leidinių biuras (3) Leidinių biuras OP (*) Liuksemburgas OL L 168, 2009 6 30, p. 41
(OL 152, 1967 7 13, p. 18)
(a)
Susijęs teisės aktas dažniausiai yra steigimo aktas. Jei steigimo aktas išdėstytas nauja redakcija arba pateikta jo kodifikuota redakcija, arba jis panaikintas ir pakeistas nauju aktu, pagrindiniu aktu tampa pakeistasis aktas (tokiu atveju pirminis steigimo aktas primenamas nurodant jį skliaustuose).
(*)
Visoms kalbinėms versijoms bendra santrumpa.
(1)
Įprastas pavadinimas.
(2)
Pavaldi Europos personalo atrankos tarnybai.
(3)
Iki 2009 6 31: Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras.

9.5.3. Decentralizuotosios įstaigos (agentūros)

Decentralizuotosios įstaigos (agentūros) steigiamos atskiru teisės aktu ir joms pavedama konkreti užduotis.

Paprastai jos vardijamos pagal leidinio kalbos abėcėlę.

Pavadinimas San­trumpa Būstinė Susijęs teisės aktas
(steigimo aktas) (a)
Pakeitimai (b)
Bendra pertvarkymo valdyba BPV Briuselis OL L 225, 2014 7 30, p. 1  
Bendrijos augalų veislių tarnyba BAVT Anžeras OL L 227, 1994 9 1, p. 1 Iš dalies keičiantis teisės aktas rengiamas
BEREC paramos agentūra
(trumpasis pavadinimas: BEREC biuras)
Ryga OL L 321, 2018 12 17, p. 1
(OL L 337, 2009 12 18, p. 1)
 
Europos aplinkos agentūra EAA Kopenhaga OL L 126, 2009 5 21, p. 13  
Europos bankininkystės institucija EBI Paryžius OL L 331, 2010 12 15, p. 12 Iš dalies keičiantis aktas (būstinė):
OL L 291, 2018 11 16, p. 1
Europos cheminių medžiagų agentūra ECHA (*) Helsinkis (OL L 396, 2006 12 30, p. 1) Klaidų ištaisymas:
OL L 136, 2007 5 29, p. 3
Europos darbo institucija Bratislava OL L 186, 2019 7 11, p. 21 Įsteigimas: 2019 7 31
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra EU-OSHA (*) Bilbao OL L 30, 2019 1 31, p. 58
(OL L 216, 1994 8 20, p. 1)
 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija EIOPA Frankfurtas prie Maino OL L 331, 2010 12 15, p. 48  
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas Eurofound (*) Dublinas OL L 30, 2019 1 31, p. 74
(OL L 139, 1975 5 30, p. 1)
Pakeista rašyba (santrumpa)
Europos jūrų saugumo agentūra EMSA Lisabona OL L 208, 2002 8 5, p. 1  
Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras Bukareštas OL L 202, 2021 6 8, p. 1  
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ECDC (*) Stokholmas OL L 142, 2004 4 30, p. 1  
Europos lyčių lygybės institutas EIGE (*) Vilnius OL L 403, 2006 12 30, p. 9  
Europos maisto saugos tarnyba EFSA (*) Parma OL L 31, 2002 2 1, p. 1  
Europos mokymo fondas ETF (*) Turinas OL L 354, 2008 12 31, p. 82
(OL L 131, 1990 5 23, p. 1)
 
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras ENNSC Lisabona OL L 376, 2006 12 27, p. 1
(OL L 36, 1993 2 12, p. 1)
 
Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija Briuselis OL L 317, 2014 11 4, p. 1  
Europos profesinio mokymo plėtros centras Cedefop (*) Salonikai OL L 30, 2019 1 31, p. 90
(OL L 39, 1975 2 13, p. 1)
Pakeista rašyba (santrumpa)
Europos prokuratūra Liuksemburgas OL L 283, 2017 10 31, p. 1
Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra EASA Kelnas OL L 212, 2018 8 22, p. 1
(OL L 240, 2002 9 7, p. 1)
 
Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra Eurojustas Haga OL L 295, 2018 11 21, p. 138
(OL L 63, 2002 3 6, p. 1)
 
Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra eu-LISA (*) Talinas OL L 295, 2018 11 21, p. 99
(OL L 286, 2011 11 1, p. 1)
 
Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ACER (*) Liubliana OL L 158, 2019 6 14, p. 22
(OL L 211, 2009 8 14, p. 1)
 
Europos Sąjungos geležinkelių agentūra ESGA Lilis ir Valansjenas OL L 138, 2016 5 26, p. 1
(OL L 164, 2004 4 30, p. 1)
 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

EUIPO Alikantė OL L 154, 2017 6 16, p. 1
(OL L 11, 1994 1 14, p. 1)
 
Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras CdT (*) Liuksemburgas OL L 314, 1994 12 7, p. 1  
Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra ENISA (*) Heraklionas OJ L 151, 2019 6 7, p. 15
(OL L 77, 2004 3 13, p. 1)
 
Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra EUSPA Praha OJ L 170, 2021 5 12, p. 69  
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra FRA (*) Viena OL L 53, 2007 2 22, p. 1  
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra EUAA Malta OL L 468, 2021 12 30, p. 1
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra Europolas Haga OL L 135, 2016 5 24, p. 53
(OL C 316, 1995 11 27, p. 1)
 

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra

CEPOL Budapeštas OL L 319, 2015 12 4, p. 1
(OL L 256, 2005 10 1, p. 63)
 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Frontex (*) Varšuva OL L 295, 2019 11 14, p. 1
(OL L 349, 2004 11 25, p. 1)
 
Europos vaistų agentūra EMA (*) Amsterdamas OL L 136, 2004 4 30, p. 1 Iš dalies keičiantis aktas (būstinė):
OL L 291, 2018 11 16, p. 3]
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ESMA Paryžius OL L 331, 2012 12 15, p. 84  
Europos žuvininkystės kontrolės agentūra EŽKA Vigas OL L 83, 2019 3 25, p. 18
(OL L 128, 2005 5 21, p. 1)
 
Patvirtintas pakeitimas
Rengiama
Dėl planuojamų ar vykdomų tam tikrų procedūrų kai kurių agentūrų pavadinimai gali keistis.
Bendrijos augalų veislių tarnyba
Pasiūlymas:
Europos augalų veislių agentūra
BAVT
Pasiūlymas:
EAVA
Procedūra: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
sekti (EP paragino Komisiją atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują)
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
Pasiūlymas:
Europos Sąjungos narkotikų reikalų agentūra
ENNSC
Pasiūlymas:
EUDA
Procedūra: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Planuojama (naujos agentūros)
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija AMLA Procedūra: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Susijęs teisės aktas dažniausiai yra steigimo aktas. Jei steigimo aktas išdėstytas nauja redakcija arba pateikta jo kodifikuota redakcija, arba jis panaikintas ir pakeistas nauju aktu, pagrindiniu aktu tampa pakeistasis aktas (tokiu atveju pirminis steigimo aktas primenamas nurodant jį skliausteliuose).
(b)

Galimos pakeitimų rūšys:

„klaidų ištaisymas“, „teisės aktas, kuriuo iš dalies keičiama“ (ar kita): pagrindinio teisės akto pakeitimai, susiję su pavadinimu, santrumpa ar būstine,
„pakeista rašyba“: atitinkamos institucijos pavadinimas, nurodytas pagrindiniame reglamente, pakeistas, kad atitiktų tarpinstitucinius rašybos susitarimus, visų pirma susijusius su didžiųjų ir mažųjų raidžių rašybos taisyklėmis (turi pritarti Tarybos teisininkai lingvistai, klaidų ištaisymas nėra būtinas).
(*)
Visoms kalbinėms versijoms bendra santrumpa.
Pastaba:
Žr. taip pat 2003 m. gruodžio 13 d. Sprendimą 2004/97/EB, Euratomas dėl tam tikrų Europos Sąjungos įstaigų ir agentūrų būstinių vietos (OL L 29, 2004 2 3, p. 15).

Bendra užsienio ir saugumo politika

Pavadinimas San­trumpa Būstinė Susijęs teisės aktas
(steigimo aktas) (a)
Europos gynybos agentūra EGA Briuselis OL L 266, 2015 10 13, p. 55
(OL L 245, 2004 7 17, p. 17)
Europos Sąjungos palydovų centras SATCEN Torechon de Ardosas OL L 188, 2014 6 27, p. 73
(OL L 200, 2001 7 25, p. 5)
Europos Sąjungos saugumo studijų institutas ESSSI Paryžius OL L 41, 2014 2 12, p. 13
(OL L 200, 2001 7 25, p. 1)

9.5.4. Vykdomosios agentūros

Vykdomosios agentūros – tai remiantis Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 58/2003 (OL L 11, 2003 1 16, p. 1) įsteigti teisiniai subjektai, kuriems pavestos tam tikros su vienos arba kelių Europos Sąjungos programų valdymu susijusios užduotys. Šios agentūros įsteigtos ribotam laikui.

Pavadinimas San­trumpa Būstinė Susijęs teisės aktas
(+ klaidų ištaisymas arba iš dalies keičiantis aktas)
Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga Eismea (*) Briuselis OL L 50, 2021 2 15, p. 9
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga CINEA (*) Briuselis OL L 50, 2021 2 15, p. 9
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ERCEA (*) Briuselis OL L 50, 2021 2 15, p. 9
Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga REA (*) Briuselis OL L 50, 2021 2 15, p. 9
Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga HADEA (*)Briuselis OL L 50, 2021 2 15, p. 9
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga EACEA (*) Briuselis OL L 50, 2021 2 15, p. 9
(*)
Visoms kalbinėms versijoms bendra santrumpa.

9.5.5. Euratomo agentūros ir organai

Euratomo agentūros arba organai turi padėti įgyvendinti Europos atominės energijos bendrijos sutarties (Euratomo) tikslus.

Pavadinimas San­trumpa Būstinė Susijęs teisės aktas
bendroji įmonė „Fusion for Energy“  (1) F4E (*) Barselona OL L 90, 2007 3 30, p. 58
Euratomo tiekimo agentūra Liuksemburgas OL L 41, 2008 2 15, p. 15
(*)
Visoms kalbinėms versijoms bendra santrumpa.
(1)
Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė.

9.5.6. Kitos įstaigos

Dažniausiai vartojamas pavadinimas Trumpasis pavadinimas San­trumpa Būstinė Susijęs teisės aktas
Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė (1)     Briuselis OL L 427, 2021 11 30, p. 17
Europos geležinkelių bendroji įmonė (2)     Briuselis OL L 427, 2021 11 30, p. 17
Europos inovacijos ir technologijos institutas   EIT (*) Budapeštas OL L 189, 2021 5 28, p. 61
Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė bendroji įmonė „EuroHPC“ Liuksemburgas OL L 256, 2021 7 19, p. 3
Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė (3)     Briuselis OL L 427, 2021 11 30, p. 17
Netaršios aviacijos bendroji įmonė (4)     Briuselis OL L 427, 2021 11 30, p. 17
Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė (5)     Briuselis OL L 427, 2021 11 30, p. 17
Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė     Briuselis OL L 427, 2021 11 30, p. 17
Švariojo vandenilio bendroji įmonė (6)     Briuselis OL L 427, 2021 11 30, p. 17
Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė (7)     Briuselis OL L 427, 2021 11 30, p. 17
Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė     Briuselis OL L 427, 2021 11 30, p. 17
(*)
Visoms kalbinėms versijoms bendra santrumpa.
(1)
Pakeičia bendrąją įmonę ECSEL.
(2)
Pakeičia bendrąją įmonę „Shift2Rail“.
(3)
Pakeičia biologinės pramonės sektorių bendrąją įmonę.
(4)
Pakeičia bendrąją įmonę „Švarus dangus 2“.
(5)
Pakeičia 2 NVI bendrąją įmonę.
(6)
Pakeičia 2-ąją kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę.
(7)
Pakeičia bendrąją įmonę SESAR.
Atnaujinta: 2022 8 31
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis