ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

9.5. Eiropas Savienības administratīvā struktūra – oficiālie nosaukumi un uzskaitījuma secība

9.5.1. Iestādes un struktūras

Iestādes un struktūras jāuzskaita protokola kārtībā.

Turpmākajā sarakstā protokola kārtībā norādīti iestāžu un struktūru oficiālie nosaukumi, kuri ir spēkā kopš 2009. gada 1. decembra (Lisabonas līguma stāšanās spēkā). Sarakstam seko tabula, kurā norādīta nosaukuma forma atkarībā no publikācijas veida, kā arī abreviatūras un mītnes atrašanās vietas.

Sk. arī A9. pielikumu – Iestādes, struktūras, iestāžu kopējie dienesti un organizācijas – vairākvalodu saraksts

a) Iestādes

Eiropadome
Eiropadomes priekšsēdētājs
Eiropas Savienības Tiesa
Tiesa
Vispārējā tiesa
NB!
Civildienesta tiesa, kas tika izveidota 2004. gadā, darbību beidza 2016. gada 1. septembrī, nododot pilnvaras Vispārējai tiesai.

b) Ārpolitikas struktūras

Eiropas Ārējās darbības dienests
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Trīs padomes
(nejauciet tās!)
Eiropas Savienībā

Valstu vai valdības vadītāju (prezidentu vai premjerministru) un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja sapulces, parasti četras reizes gadā. Šīs sapulces dēvē arī par samitiem. Eiropadome nosaka vispārējas Eiropas Savienības politiskās vadlīnijas.

Dalībvalstu ministri regulāri tiekas Eiropas Savienības Padomē. Atkarībā no izskatāmā jautājuma no katras valsts piedalās attiecīgās jomas ministrs. Tā ir Eiropas Savienības galvenā lēmējiestāde, kas pieņem lielāko daļu Eiropas Savienības tiesību aktu.

Ārpus Eiropas Savienības

Eiropas Padome ir starpvalstu organizācija, bet tā nav Eiropas Savienības iestāde.

c) Padomdevējas struktūras

d) Citas struktūras

IESTĀDES UN STRUKTŪRAS – dažādas nosaukumu formas
Pilnais nosaukums Īsais nosaukums (1) Abre­viatūra Mītne
Eiropas Parlaments Parlaments EP Strasbūra (2)
Eiropadome Brisele
Eiropas Savienības Padome Padome
NB!

Sarunvalodā:

Ministru padome,
… padome (atkarībā no attiecīgās jomas, piemēram, Lauksaimniecības padome)
Brisele
Eiropas Komisija Komisija Brisele (3)
Eiropas Savienības Tiesa (iestāde) Tiesa EST Luksemburga
Tiesa (instance)
Tiesa Luksemburga
Vispārējā tiesa
Luksemburga
Eiropas Centrālā banka ECB Frankfurte pie Mainas
Eiropas Revīzijas palāta (4) Revīzijas palāta Luksemburga
Oficiālajā Vēstnesī: Revīzijas palāta
Eiropas Ārējās darbības dienests EĀDD Brisele
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja EESK (5) Brisele
Eiropas Reģionu komiteja (6) komiteja RK Brisele
Oficiālajā Vēstnesī, L sērijā: Reģionu komiteja
Eiropas Investīciju banka EIB Luksemburga
Eiropas Ombuds (7) Ombuds Strasbūra (8)
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (9) EDAU Brisele
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija Brisele
(1)
Īso formu ieteicams lietot tikai tad, ja tas nerada pārpratumus (piemēram, attiecībā uz tiesām). Minot tekstā pirmo reizi, jālieto pilnais nosaukums.
(2)
Parlamenta mītne ir Strasbūrā, tomēr papildu sēdes notiek Briselē. Sekretariāts atrodas Luksemburgā.
(3)
Komisijas mītne ir Briselē, tomēr daži tās direktorāti atrodas arī Luksemburgā.
(4)
“Eiropas Revīzijas palāta” ir vispārējs nosaukums. Tomēr juridiskos dokumentos oficiālais nosaukums ir “Eiropas Savienības Revīzijas palāta” (līdz 30.11.2009.: “Eiropas Kopienu Revīzijas palāta”), lai gan to lieto reti. Oficiālajā Vēstnesī lieto īso formu “Revīzijas palāta”.
(5)
Nelietot “Ekonomikas un sociālo lietu komiteja” vai “ESK”.
(6)
Vispārpieņemtais nosaukums ir “Eiropas Reģionu komiteja”. Tīri juridiskos dokumentos un Oficiālā Vēstneša L sērijā izmantojamais oficiālais nosaukums ir “Reģionu komiteja”. Izmantotais akronīms nav maināms (pēc Komitejas pieprasījuma).
(7)
Otro vārdu raksta ar mazo burtu, ja domāta amatpersona, nevis iestāde.
(8)
Ombuda mītne ir kopēja ar Eiropas Parlamentu.
(9)
Otro vārdu raksta ar mazo burtu, ja domāta amatpersona, nevis iestāde.

9.5.2. Iestāžu kopējie dienesti

Iestāžu kopējie dienesti atrodas Eiropas Komisijas administratīvā pakļautībā (sk. arī 9.6. punktu).

Nosaukums Īsais nosaukums Abre­viatūra Mītne Atsauces dokuments
(dibināšanas dokuments) (a)
Eiropas Personāla atlases birojs (1) Personāla atlases birojs EPSO (*) Brisele OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.
Administrācijas skola
EUSA (*)
Eiropas Savienības Publikāciju birojs (3) Publikāciju birojs OP (*) Luksemburga OV L 168, 30.6.2009., 41. lpp.
(OV 152, 13.7.1967., 18. lpp.)
ES iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienība Datorapdraudējumu reaģēšanas vienība CERT-EU Brisele OV L 6, 11.1.2017., 40. lpp.
(a)
Atsaucas pamatā uz dibināšanas dokumentu. Ja dibināšanas dokuments ir pārstrādāts vai tam izveidota kodificēta versija, vai tas atcelts un aizstāts ar jaunu, grozītais dokuments kļūst par jauno atsauces dokumentu. (Sākotnējo dibināšanas dokumentu tad atgādinājumam norāda iekavās.)
(*)
Viens un tas pats saīsinājums visās valodās.
(1)
Parasti lietotais nosaukums.
(2)
Atrodas Eiropas Personāla atlases biroja administratīvā pakļautībā.
(3)
Līdz 30.6.2009.: Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs.

9.5.3. Decentralizētas struktūras (aģentūras)

Decentralizētās struktūras (aģentūras) ir izveidotas ar īpašu tiesību aktu, un tām ir noteikts konkrēts uzdevums.

Šīs struktūras uzskaita publikācijas valodas alfabēta secībā.

Nosaukums Abre­viatūra Mītne Atsauces dokuments
(dibināšanas dokuments) (a)
Izmaiņas (b)
BEREC atbalsta aģentūra
(īsais nosaukums: BEREC birojs)
Rīga OV L 321, 17.12.2018., 1. lpp.
(OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.)
Rakstījuma maiņa
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde EAAPI Frankfurte pie Mainas OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.  
Eiropas Banku iestāde EBI Parīze OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp. Grozošais dokuments (mītne):
OV L 291, 16.11.2018., 1. lpp.
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra EU-OSHA (*) Bilbao OV L 30, 31.1.2019., 58. lpp.
(OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.)
 
Eiropas Darba iestāde Bratislava OV L 186, 11.7.2019., 21. lpp. Dibināta 31.7.2019.
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts EIGE (*) Viļņa OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.  
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds Eurofound (*) Dublina OV L 30, 31.1.2019., 74. lpp.
(OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.)
 
Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs Bukareste OV L 202, 8.6.2021., 1. lpp.  
Eiropas Izglītības fonds ETF (*) Turīna OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
(OV L 131, 23.5.1990., 1. lpp.)
 
Eiropas Jūras drošības aģentūra EMSA Lisabona OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp. Rakstījuma maiņa (abreviatūra)
Eiropas Ķimikāliju aģentūra ECHA (*) Helsinki (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.) Labojums:
OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs EMCDDA Lisabona OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.
(OV L 36, 12.2.1993., 1. lpp.)
 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde EFSA (*) Parma OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.  
Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde Brisele OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.  
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs Cedefop (*) Saloniki OV L 30, 31.1.2019., 90. lpp.
(OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.)
 
Eiropas Prokuratūra EPPO Luksemburga OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Frontex (*) Varšava OV L 295, 14.11.2019., 1. lpp.
(OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.)
 
Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā eu-LISA (*) Tallina OV L 295, 21.11.2018., 99. lpp.
(OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.)
 
Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai Eiropols Hāga OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.
(OV C 316, 27.11.1995., 1. lpp.)
 
Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās Eurojust Hāga OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.
(OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.)
 
Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra EASA Ķelne OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.
(OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.)
 
Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra ERA Lille-Valansjēna OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.
(OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.)
 
Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra ACER (*) Ļubļana OV L 158, 14.6.2019., 22. lpp.
(OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.)
 
Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs CdT (*) Luksemburga OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.  
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs EUIPO Alikante OV L 154, 16.6.2017., 1. lpp.
(OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.)
 
Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra ENISA (*) Hērakleja OV L 151, 7.6.2019., 15. lpp.
(OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.)
 
Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra EUSPA Prāga OV L 170, 12.5.2021, 69. lpp.  
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra FRA (*) Vīne OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.  
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra EUAA Malta OV L 468, 30.12.2021., 1. lpp.
Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra  CEPOL  Budapešta OV L 319, 4.12.2015., 1. lpp.
(OV L 256, 1.10.2005., 63. lpp.)
 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ECDC (*) Stokholma OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.  
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde EVTI Parīze OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.  
Eiropas Vides aģentūra EVA Kopenhāgena OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.  
Eiropas Zāļu aģentūra EMA (*) Amsterdama OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp. Grozošais dokuments (mītne):
OV L 291, 16.11.2018., 3. lpp.]
Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra EFCA Vigo OV L 83, 25.3.2019., 18. lpp.
(OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.)
 
Kopienas Augu šķirņu birojs CPVO Anžē OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp. Grozošais tiesību akts atrodas sagatavošanā
Vienotā noregulējuma valde VNV Brisele OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.  
Pieņemtās izmaiņas
Sagatavošanā
Aģentūru nosaukumi var būt jāmaina vairāku plānotu vai jau sāktu procedūru dēļ.
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Priekšlikuma:
Eiropas Savienības Narkotiku aģentūru
EMCDDA
Priekšlikuma:
EUDA
Procedūra: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Kopienas Augu šķirņu birojs
Priekšlikuma:
Eiropas Augu šķirņu aģentūra
CPVO
Priekšlikuma:
EAPV (?)
Procedūra: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
Jāseko turpmākajai virzībai (EP uzdevis Komisijai atsaukt priekšlikumu un iesniegt jaunu)
Plānošanas stadijā (jaunas aģentūras)
Iestāde nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai AMLA Procedūra: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Atsaucas pamatā uz dibināšanas dokumentu. Ja dibināšanas dokuments ir pārstrādāts vai tam izveidota kodificēta versija, vai tas atcelts un aizstāts ar jaunu, grozītais dokuments kļūst par jauno atsauces dokumentu. (Sākotnējo dibināšanas dokumentu tad atgādinājumam norāda iekavās.)
(b)

Izšķir šādus izmaiņu veidus:

labojums, grozošais dokuments (vai cits) – nosaukuma, abreviatūras vai mītnes maiņa dibināšanas dokumentā;
rakstījuma maiņa – dibināšanas dokumentā lietotais attiecīgās struktūras nosaukuma rakstījums ir mainīts, pieskaņojoties ES iestāžu rakstības konvencijām, it sevišķi noteikumiem par lielo un mazo burtu rakstību (ar Padomes juristu lingvistu piekrišanu labojums nav nepieciešams).
(*)
Viens un tas pats saīsinājums visās valodās.
NB!
Sk. arī 2003. gada 13. decembra Lēmumu 2004/97/EK, Euratom par atsevišķu Eiropas Savienības biroju un aģentūru atrašanās vietu (OV L 29, 3.2.2004., 15. lpp.).

Kopējā ārpolitika un drošības politika

Nosaukums Abre­viatūra Mītne Atsauces dokuments
(dibināšanas dokuments) (a)
Eiropas Aizsardzības aģentūra EAA Brisele OV L 266, 13.10.2015., 55. lpp.
(OV L 245, 17.7.2004., 17. lpp.)
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts EUISS Parīze OV L 41, 12.2.2014., 13. lpp.
(OV L 200, 25.7.2001., 1. lpp.)
Eiropas Savienības Satelītcentrs Satcen Torehona de Ardosa OV L 188, 27.6.2014., 73. lpp.
(OV L 200, 25.7.2001., 5. lpp.)

9.5.4. Izpildaģentūras

Šīs aģentūras ir nodibinātas, pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2005 (OV L 11, 16.1.2003.). Tām jāveic noteikti uzdevumi saistībā ar kādas Eiropas Savienības programmas izpildi, un šīs aģentūras ir izveidotas uz noteiktu laikposmu.

Nosaukums Abre­viatūra Mītne Atsauces dokuments
(+ labojums vai grozošais dokuments)
Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra Eismea (*) Brisele OV L 50, 15.2.2021., 9. lpp.
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra EACEA (*) Brisele OV L 50, 15.2.2021., 9. lpp.
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra CINEA (*) Brisele OV L 50, 15.2.2021., 9. lpp.
Eiropas Pētniecības izpildaģentūra REA (*) Brisele OV L 50, 15.2.2021., 9. lpp.
Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra ERCEA (*) Brisele OV L 50, 15.2.2021., 9. lpp.
Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra HADEA (*)Brisele OV L 50, 15.2.2021., 9. lpp.
(*)
Viens un tas pats saīsinājums visās valodās.

9.5.5. Euratom aģentūras un struktūras

Šīs aģentūras un struktūras ir izveidotas, lai atbalstītu Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanas līguma mērķus.

Nosaukums Abre­viatūra Mītne Atsauces dokuments
Euratom Apgādes aģentūra Luksemburga OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.
kopuzņēmums Fusion for Energy (1) F4E (*) Barselona OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.
(*)
Viens un tas pats saīsinājums visās valodās.
(1)
Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām.

9.5.6. Citas organizācijas

Parasti lietotais Īsais nosaukums Abre­viatūra Mītne Atsauces dokuments
Eiropas augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums kopuzņēmums EuroHPC Luksemburga OV L 256, 19.7.2021., 3. lpp.
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts   EIT (*) Budapešta OV L 189, 28.5.2021., 61. lpp.
kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” (1)     Brisele OV L 427, 30.11.2021., 17. lpp.
kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš” (2)     Brisele OV L 177, 30.11.2021., 17. lpp.
kopuzņēmums “Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecība 3” (3)     Brisele OV L 427, 30.11.2021., 17. lpp.
kopuzņēmums “Global Health EDCTP3     Brisele OV L 177, 30.11.2021., 17. lpp.
kopuzņēmums “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva” (4)     Brisele OV L 427, 30.11.2021., 17. lpp.
kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” (5)     Brisele OV L 427, 30.11.2021., 17. lpp.
kopuzņēmums “Tīra aviācija” (6)     Brisele OV L 427, 30.11.2021., 17. lpp.
kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis” (7)     Brisele OV L 427, 30.11.2021., 17. lpp.
kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi”     Brisele OV L 177, 30.11.2021., 17. lpp.
(*)
Viens un tas pats saīsinājums visās valodās.
(1)
Aizstāj biorūpniecības kopuzņēmumu.
(2)
Aizstāj kopuzņēmumu Shift2Rail.
(3)
Aizstāj SESAR kopuzņēmumu.
(4)
Aizstāj IMI 2 kopuzņēmumu.
(5)
Aizstāj kopuzņēmumu ECSEL.
(6)
Aizstāj kopuzņēmumu Clean Sky 2.
(7)
Aizstāj kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”.
Pēdējoreiz atjaunināts: 31.8.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa