ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.5. Den Europæiske Unions administrative struktur: officielle navne og rækkefølge

9.5.1. Institutioner og organer

Institutionerne og organerne bør nævnes i protokollær orden.

Følgende liste består af de officielle navne i protokollær orden efter 1. december 2009 (Lissabontraktatens ikrafttrædelse). Nedenfor findes også en tabel med de forskellige benævnelser i forhold til tekstsammenhængen samt forkortelser og beliggenhed.

Se også bilag A9 — Institutioner, organer, interinstitutionelle tjenester og organisationer: flersproglig liste

a) Institutioner

Det Europæiske Råd
Formanden for Det Europæiske Råd
Den Europæiske Unions Domstol
Domstolen
Retten
NB:
EU-Personaleretten, oprettet i 2004, er efter en overførsel af sine kompetencer til Retten ophørt med sin virksomhed den 1. september 2016.

b) Udenrigspolitisk organ

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
Tre Råd
ikke at forveksle
I Den Europæiske Union

Møder på statschefsniveau eller på regeringsniveau (præsidenter, premierministre, statsministre) med formanden for Europa-Kommissionen (i princippet fire gange om året). Disse møder bliver også kaldt »topmøder«. Det Europæiske Råd fastsætter de overordnede politiske retningslinjer for Unionen.

Det er i denne institution, at medlemsstaternes forskellige ministre mødes jævnligt afhængigt af det emne, der skal behandles. Den er hovedcentret for Unionens politiske beslutninger, hvor størstedelen af EU-lovgivningen fastsættes.

Uden for Den Europæiske Union

Mellemstatslig organisation, som ikke er en EU-institution.

c) Rådgivende organer

d) Andre organer

INSTITUTIONER OG ORGANER — De forskellige benævnelser
Fuldstændig benævnelse Kaldenavn (Kortform) Forkortelse Sæde
Europa-Parlamentet Parlamentet Strasbourg (1)
Det Europæiske Råd Bruxelles
Rådet for Den Europæiske Union EU-Rådet, Rådet
NB:

I tekster rettet til den brede offentlighed:

Ministerrådet (i vid betydning)
(Landbrugs-)(Udenrigs-) … ministerrådet
Bruxelles
Europa-Kommissionen Kommissionen Bruxelles (2)
Den Europæiske Unions Domstol (institution) EU-Domstolen Luxembourg
Domstolen (instans)
Domstolen Luxembourg
Retten (instans)
Retten Luxembourg
Den Europæiske Centralbank Centralbanken ECB Frankfurt am Main
Den Europæiske Revisionsret (3) Revisionsretten, Retten Luxembourg
i EUT: »Revisionsretten«
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil EU-Udenrigstjenesten Bruxelles
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg EØSU (4) Bruxelles
Det Europæiske Regionsudvalg (5) Regionsudvalget Bruxelles
i EUT, L-udgaven: »Regionsudvalget«
Den Europæiske Investeringsbank Investeringsbanken EIB Luxembourg
Den Europæiske Ombudsmand Ombudsmanden Strasbourg (6)
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende, Den Tilsynsførende EDPS Bruxelles
Det Europæiske Databeskyttelsesråd Databeskyttelsesrådet Bruxelles
(1)
Europa-Parlamentets sæde er i Strasbourg. Tillægsmøder finder sted i Bruxelles. Generalsekretariatet er beliggende i Luxembourg.
(2)
Kommissionen har sit sæde i Bruxelles, men har nogle tjenester i Luxembourg.
(3)
»Den Europæiske Revisionsret« anvendes sædvanligvis. Imidlertid er den officielle betegnelse i rent juridiske tekster »Revisionsretten for Den Europæiske Union« (til 30.11.2009: »Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber«), selv om denne form næsten aldrig forekommer. I EUT anvendes betegnelsen »Revisionsretten«.
(4)
Brug ikke Ecosoc. Brug ikke formen »Det Økonomiske og Sociale Udvalg« eller forkortelsen ØSU.
(5)
»Det Europæiske Regionsudvalg« er det navn, der normalt anvendes. I rent juridiske tekster og i EU-Tidende, L-udgaven, anvendes den officielle kortform »Regionsudvalget«.
(6)
Ombudsmandens sæde er i Europa-Parlamentet.

9.5.2. Interinstitutionelle tjenester

De interinstitutionelle tjenester er administrativt tilknyttet Europa-Kommissionen (se også punkt 9.6).

Benævnelse Kortform Forkortelse Sæde Henvisningsakt
(retsakt om oprettelse) 
(a)
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (1) Personaleudvælgelseskontoret EPSO (*) Bruxelles EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
Forvaltningsskole
EUSA (*)
Den Europæiske Unions Publikationskontor (3) Publikationskontoret OP (*) Luxembourg EUT L 168 af 30.6.2009, s. 41
(EFT 152 af 13.7.1967, s. 18)
IT-Beredskabsenheden for EU’s Institutioner, Organer og Agenturer IT-Beredskabsenheden CERT-EU Bruxelles EUT L 6 af 11.1.2017, s. 40
(a)
Referenceretsakten er i princippet oprettelsesretsakten. Hvis oprettelsesretsakten er blevet omarbejdet eller kodificeret, eller hvis den er blevet ophævet og afløst af en ny retsakt, bliver denne ændrede retsakt den nye basisretsakt (den oprindelige oprettelsesretsakt angives da i parentes til orientering).
(*)
Ens forkortelse på alle sprog.
(1)
Almindeligt brugt navn.
(2)
Administrativt tilknyttet Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.
(3)
Indtil 30.6.2009: »Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer«.

9.5.3. Decentrale organisationer (agenturer)

Decentrale organisationer er oprettet ved lov med mandat til at udføre visse opgaver.

De er nævnt i alfabetisk rækkefølge på publikationssproget.

Benævnelse Forkortelse Sæde Henvisningsakt
(retsakt om oprettelse) 
(a)
Ændringer (b)
Agenturet for Støtte til BEREC
(kortform: BEREC-kontoret)
Riga EUT L 321 af 17.12.2018, s. 1
(EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1)
 
EF-Sortsmyndigheden CPVO Angers EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1 Ændringsretsakt under udarbejdelse
Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning Frontex (*) Warszawa EUT L 295 af 14.11.2019, s. 1
(EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1)
 
Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed EMSA Lissabon EUT L 208 af 5.8.2002, s. 1 Ændring af skrivemåden
Den Europæiske Anklagemyndighed EPPO Luxembourg EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1
Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed Bratislava EUT L 186 af 11.7.2019, s. 21 Oprettelse: 31.7.2019
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA (*) Bilbao EUT L 30 af 31.1.2019, s. 58
(EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1)
 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed EBA Paris EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12 Ændringsretsakt (hjemsted):
EUT L 291 af 16.11.2018, s. 1
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ECDC (*) Stockholm EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1 Ændring af skrivemåden
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse Cedefop (*) Thessaloniki EUT L 30 af 31.1.2019, s. 90
(EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1)
 
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ETF (*) Torino EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82
(EFT L 131 af 23.5.1990, s. 1)
Ændring af skrivemåden
Det Europæiske Fiskerikontrolagentur EFCA Vigo EUT L 83 af 25.3.2019, s. 18
(EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1)
 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA (*) Parma EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1  
Det Europæiske Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed Bukarest EUT L 202 af 8.6.2021, s. 1  
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder EIGE (*) Vilnius EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9 Ændring af skrivemåden
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene Eurofound (*) Dublin EUT L 30 af 31.1.2019, s. 74
(EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1)
 
Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA (*) Helsingfors (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1) Ændring af skrivemåden
Berigtigelse:
EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3
Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA (*) Amsterdam EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1 Ændring af skrivemåden /
Ændringsretsakt (hjemsted):
EUT L 291 af 16.11.2018, s. 3]
Det Europæiske Miljøagentur EEA København EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13  
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug EMCDDA Lissabon EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1
(EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1)
 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger EIOPA Frankfurt am Main EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48  
Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed ENISA (*) Heraklion EUT L 151 af 7.6.2019, s. 15
(EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder FRA (*) Wien EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1  
Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed eu-LISA (*) Tallinn EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99
(EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde Europol Haag EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53
(EFT C 316 af 27.11.1995, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet EUSPA Prag EUT L 170 af 12.5.2021, s. 69  
Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ACER (*) Ljubljana EUT L 158 af 14.6.2019, s. 22
(EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde Eurojust Haag EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138
(EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse Cepol  Budapest EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1
(EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Asylagentur EUAA Malta EUT L 468 af 30.12.2021, s. 1
Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ERA Lille-Valenciennes EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1
(EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret EUIPO Alicante EUT L 154 af 16.6.2017, s. 1
(EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur EASA Köln EUT  L 212 af 22.8.2018, s. 1
(EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1)
 
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ESMA Paris EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84  
Den Fælles Afviklingsinstans SRB Bruxelles EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1  
Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde Bruxelles EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1 Ændring af skrivemåden
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer CdT (*) Luxembourg EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1 Ændring af skrivemåden
Vedtagne ændringer
Under udarbejdelse
Diverse planlagte eller igangværende procedurer kan munde ud i, at et eller flere agenturer ændrer navn.
EF-Sortsmyndighede
Forslag:
Det Europæiske Agentur for Plantesorter
CPVO
Forslag:
EAPV (?)
Procedure: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
(nyt forslag under udarbejdelse)
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Forslag:
Den Europæiske Unions Narkotikaagentur
EMCDDA
Forslag:
EUDA
Procedure: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Under oprettelse (nye agenturer)
Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme AMLA Procedure: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Referenceretsakten er i princippet oprettelsesretsakten. Hvis oprettelsesretsakten er blevet omarbejdet eller kodificeret, eller hvis den er blevet ophævet og afløst af en ny retsakt, bliver denne ændrede retsakt den nye basisretsakt (den oprindelige oprettelsesretsakt angives da i parentes til orientering).
(b)

Følgende typer ændringer forekommer:

»Berigtigelse«, »ændringsretsakt« (eller andet): Ændringer af basisretsakten hvad angår navn, forkortelse eller hjemsted.
»Ændring af skrivemåden«: Den i oprettelsesretsakten anvendte skrivemåde for navnet på det pågældende organ er blevet ændret for at bringe det i overensstemmelse med de interinstitutionelle retskrivningsregler, navnlig reglerne for brug af små og store bogstaver (hvis Rådets jurist-lingvister er indforstået, er det ikke nødvendigt med en berigtigelse).
(*)
Ens forkortelse på alle sprog.
NB:
Se også beslutning 2004/97/EF, Euratom af 13. december 2003 om fastlæggelse af hjemstedet for visse af Den Europæiske Unions kontorer og agenturer (EUT L 29 af  3.2.2004, s. 15).

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Benævnelse Forkortelse Sæde Henvisningsakt
(retsakt om oprettelse) 
(a)
EU-Satellitcentret Satcen Torrejón de Ardoz EUT L 188 af 27.6.2014, s. 73
(EFT L 200 af 25.7.2001, s. 5)
Det Europæiske Forsvarsagentur EDA Bruxelles EUT L 266 af 13.10.2015, s. 55
(EUT L 245 af 17.7.2004, s. 17)
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier EUISS Paris EUT L 41 af 12.2.2014, s. 13
(EFT L 200 af 25.7.2001, s. 1)

9.5.4. Forvaltningsorganer

Forvaltningsorganerne har status som juridiske personer og oprettes af Kommissionen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1) med henblik på at overlade gennemførelsen af visse opgaver vedrørende et eller flere EU-programmer. Disse agenturer oprettes for et bestemt tidsrum.

Benævnelse Forkortelse Sæde Henvisningsakt
(samt evt. berigtigelser og ændringsretsakter)
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning REA (*) Bruxelles EUT L 50 af 15.2.2021, s. 9
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø CINEA (*) Bruxelles EUT L 50 af 15.2.2021, s. 9
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område HADEA (*Bruxelles EUT L 50 af 15.2.2021, s. 9
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur EACEA (*) Bruxelles EUT L 50 af 15.2.2021, s. 9
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd ERCEA (*) Bruxelles EUT L 50 af 15.2.2021, s. 9
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV’er Eismea (*) Bruxelles EUT L 50 af 15.2.2021, s. 9
(*)
Ens forkortelse på alle sprog.

9.5.5. Euratomagenturer og -organer

Disse agenturer og organer er oprettet for at medvirke til at nå målene fra traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom).

Benævnelse Forkortelse Sæde Henvisningsakt
Euratoms Forsyningsagentur Luxembourg EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15
fællesforetagendet Fusion for Energy (1) F4E (*) Barcelona EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58
(*)
Ens forkortelse på alle sprog.
(1)
Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling.

9.5.6. Andre organisationer

Kaldenavn Kortform Forkortelse Sæde Henvisningsakt
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi   EIT (*) Budapest EUT L 189 af 28.5.2021, s. 61
fællesforetagendet for centrale digitale teknologier (1)     Bruxelles EUT L 427 af 30.11.2021, s. 17
fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa (2)     Bruxelles EUT L 427 af 30.11.2021, s. 17
fællesforetagendet for Europas jernbaner (3)     Bruxelles EUT L 427 af 30.11.2021, s. 17
fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling fællesforetagendet EuroHPC Luxembourg EUT L 256, 19.7.2021, s. 3
fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3 (4)     Bruxelles EUT L 427 af 30.11.2021, s. 17
fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed (5)     Bruxelles EUT L 427 af 30.11.2021, s. 17
fællesforetagendet for intelligente net og tjenester     Bruxelles EUT L 427 af 30.11.2021, s. 17
fællesforetagendet for ren brint (6)     Bruxelles EUT L 427 af 30.11.2021, s. 17
fællesforetagendet for ren luftfart (7)     Bruxelles EUT L 427 af 30.11.2021, s. 17
fællesforetagendet Global Health EDCTP3     Bruxelles EUT L 427 af 30.11.2021, s. 17
(*)
Ens forkortelse på alle sprog.
(1)
Erstatter fællesforetagendet ECSEL.
(2)
Erstatter fællesforetagendet for biobaserede industrier.
(3)
Erstatter fællesforetagendet Shift2Rail.
(4)
Erstatter SESAR-fællesforetagendet.
(5)
Erstatter fællesforetagendet for IMI 2.
(6)
Erstatter fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2.
(7)
Erstatter fællesforetagendet Clean Sky 2.
Seneste opdatering: 31.8.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side