ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

9.5. Administrativna struktura Europske unije: službeni nazivi i redoslijed nabrajanja

9.5.1. Institucije i tijela

Institucije i tijela treba navoditi po protokolarnom redoslijedu.

U sljedećem popisu navedeni su službeni nazivi institucija i tijela po protokolarnom redoslijedu od 1. prosinca 2009. (stupanje na snagu Ugovora iz Lisabona). Ispod popisa nalazi se tablica u kojoj je naveden oblik naziva ovisno o vrsti publikacije te odgovarajuća kratica i sjedište.

Vidjeti također Prilog A9. – Institucije, tijela, međuinstitucijske službe i organizacije: višejezični popis

(a) Institucije

Europsko vijeće
predsjednik Europskog vijeća
Sud Europske unije
Sud
Opći sud
Napomena:
Službenički sud, osnovan 2004., prestao je djelovati 1. rujna 2016., nakon što su njegove ovlasti prenesene na Opći sud.

(b) Tijelo za vanjsku politiku

Europska služba za vanjsko djelovanje
Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
Tri vijeća
(valja ih razlikovati)
U Europskoj uniji

Sastanci šefova država ili vlada (predsjednika ili premijera) i predsjednika Europske komisije, koji se u načelu održavaju četiri puta godišnje. Ti su sastanci poznati i kao „sastanci na vrhu”. Europsko vijeće utvrđuje opće političke smjernice Unije.

Ministri država članica sastaju se redovito u okviru Vijeća Europske unije. Ovisno o temama na dnevnom redu, svaku zemlju predstavlja ministar nadležan za određeni djelokrug. Vijeće je glavno tijelo Unije koje donosi odluke i odlučuje o većini zakonodavstva Europske unije.

Izvan Europske unije

Vijeće Europe je međuvladina organizacija, ali nije institucija Europske unije.

(c) Savjetodavna tijela

(d) Ostala tijela

INSTITUCIJE I TIJELA – Različiti oblici naziva
Puni naziv Kratki naziv (1) Kratica Sjedište
Europski parlament Parlament EP Strasbourg (2)
Europsko vijeće Bruxelles
Vijeće Europske unije Vijeće
Napomena:

U općoj uporabi:

Vijeće ministara (u širem smislu)
npr. Vijeće za ribarstvo (specijalizirano)
Bruxelles
Europska komisija Komisija Bruxelles (3)
Sud Europske unije (institucija) Sud SEU Luxembourg
Sud (instanca)
Sud Luxembourg
Opći sud
Sud Luxembourg
Europska središnja banka Središnja banka, Banka ESB Frankfurt na Majni
Europski revizorski sud (4) Revizorski sud, Sud ERS Luxembourg
U Službenom listu: Revizorski sud
Europska služba za vanjsko djelovanje ESVD Bruxelles
Europski gospodarski i socijalni odbor Odbor EGSO (5) Bruxelles
Europski odbor regija (6) Odbor OR Bruxelles
U Službenom listu, serija L: Odbor regija
Europska investicijska banka Banka EIB Luxembourg
Europski ombudsman Ombudsman Strasbourg (7)
Europski nadzornik za zaštitu podataka Europski nadzornik, Nadzornik ENZP Bruxelles
Europski odbor za zaštitu podataka Odbor Bruxelles
(1)
Kratki oblik može se uporabiti samo ako nije moguća zabuna (osobito za „Sud” i „Odbor”). Pri prvom spominjanju mora se uvijek uporabiti puni naziv.
(2)
Sjedište Parlamenta je u Strasbourgu. Dodatne sjednice održavaju se u Bruxellesu. Tajništvo je smješteno u Luxembourgu.
(3)
Komisija ima sjedište u Bruxellesu, ali neke se službe nalaze u Luxembourgu.
(4)
„Europski revizorski sud” naziv je u općoj uporabi. Međutim, službeni naziv koji se rabi u pravnim tekstovima je „Revizorski sud Europske unije” (prije 1.12.2009.: „Revizorski sud Europske zajednice”), iako se malokad može naći u tekstovima. Kratki oblik „Revizorski sud” rabi se u Službenom listu.
(5)
Ne smije se uporabiti kratki oblik „Gospodarski i socijalni odbor” ni kratica „GSO”.
(6)
„Europski odbor regija” je naziv koji je u općoj uporabi. U pravnim tekstovima i u seriji L Službenog lista treba uporabiti službeni naziv „Odbor regija”. Akronim u uporabi ne mijenja se (na zahtjev Odbora).
(7)

Sjedište Europskog ombudsmana je u sjedištu Europskog parlamenta. Europski se ombudsman piše velikim početnim slovom kad je riječ o instituciji, no kad je riječ o funkciji, piše se malim početnim slovom. Na primjer:

veliko početno slovo (institucija):
Iz proračuna su izdvojena sredstva za Europski ombudsman.
malo početno slovo (funkcija):
Ured europskog ombudsmana.

9.5.2. Međuinstitucijske službe

Međuinstitucijske službe upravno pripadaju Europskoj komisiji (vidjeti također točku 9.6.).

Naziv Skraćeni naziv Kratica Sjedište Referentni akt
(osnivački akt) (a)
Europski ured za odabir osoblja (1) Ured za odabir osoblja EPSO (*) Bruxelles SL L 197, 26.7.2002., str. 53.
Škola za javnu upravu
EUSA (*)
Tim za hitne računalne intervencije za institucije, tijela i agencije Europske unije Tim za hitne računalne intervencije CERT-EU Bruxelles SL L 6, 11.1.2017, str. 40.
Ured za publikacije Europske unije (3) Ured za publikacije OP (*) Luxembourg SL L 168, 30.6.2009., str. 41.
(SL 152, 13.7.1967., str. 18.)
(a)
Referentni akt u načelu je osnivački akt. Ako je osnivački akt „preinačen” ili je sastavljen njegov „kodificirani tekst” ili je stavljen izvan snage i zamijenjen novim aktom, izmijenjeni akt postaje novi osnivački akt (izvorni osnivački akt navodi se u zagradi).
(*)
Jedinstvena kratica za sve jezične inačice.
(1)
Uobičajeni naziv.
(2)
Upravno povezana s Europskim uredom za odabir osoblja.
(3)
Do 30.6.2009.: „Ured za službene publikacije Europskih zajednica”.

9.5.3. Decentralizirana tijela (uredi i agencije)

Decentralizirana tijela (uredi i agencije) osnivaju se posebnim zakonodavnim aktom i zadužuju za određene zadaće.

U pravilu se navode abecednim redoslijedom jezika publikacije.

Naziv Kratica Sjedište Referentni akt
(osnivački akt) (a)
Izmjene (b)
Agencija Europske unije za azil EUAA Malta SL L 468, 30.12.2021., str. 1
Agencija Europske unije za kibersigurnost ENISA (*) Heraklion SL L 151, 7.6.2019., str. 15
(SL L 77, 13.3.2004., str. 1.)
 
Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde eu-LISA (*) Tallinn SL L 295, 21.11.2018., str. 99.
(SL L 286, 1.11.2011., str. 1.)
 
Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva CEPOL  Budimpešta SL L 319, 4.12.2015., str. 1.
(SL L 256, 1.10.2005., str. 63.)
 
Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa EASA Köln SL L 212, 22.8.2018., str. 1
(SL L 240, 7.9.2002., str. 1.)
 
Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora ACER (*) Ljubljana SL L 158, 14.6.2019., str. 22
(SL L 211, 14.8.2009., str. 1.)
 
Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva Europol Den Haag SL L 135, 24.5.2016., str. 53.
(SL C 316, 27.11.1995., str. 1.)
 
Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu Eurojust Den Haag SL L 295, 21.11.2018., str. 138.
(SL L 63, 6.3.2002., str. 1.)
 
Agencija Europske unije za svemirski program EUSPA Prag SL L 170, 12.5.2021., str. 69.  
Agencija Europske unije za temeljna prava FRA (*) Beč SL L 53, 22.2.2007., str. 1.  
Agencija Europske unije za željeznice ERA Lille-Valenciennes SL L 138, 26.5.2016., str. 1.
(SL L 164, 30.4.2004., str. 1.)
 
Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex (*) Varšava SL L 295, 14.11.2019., str. 1.
(SL L 349, 25.11.2004., str. 1.)
 
Agencija za potporu BEREC-u
(kratki naziv: Ured BEREC-a)
Riga SL L 321, 17.12.2018., str. 1.
(SL L 337, 18.12.2009., str. 1.)
 
Europska agencija za kemikalije ECHA (*) Helsinki SL L 396, 30.12.2006., str. 1.  
Europska agencija za kontrolu ribarstva EFCA Vigo SL L 83, 25.3.2019., str. 18.
(SL L 128, 21.5.2005., str. 1.)
 
Europska agencija za lijekove EMA (*) Amsterdam SL L 136, 30.4.2004., str. 1. Izmijenjeni akt (sjedište):
SL L 291, 16.11.2018., str. 3.
Europska agencija za okoliš EEA Kopenhagen SL L 126, 21.5.2009., str. 13.  
Europska agencija za pomorsku sigurnost EMSA Lisabon SL L 208, 5.8.2002., str. 1.  
Europska agencija za sigurnost hrane EFSA (*) Parma SL L 31, 1.2.2002., str. 1.  
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu EU-OSHA (*) Bilbao SL L 30, 31.1.2019., str. 58.
(SL L 216, 20.8.1994., str. 1.)
 
Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta Eurofound (*) Dublin SL L 30, 31.1.2019., str. 74.
(SL L 139, 30.5.1975., str. 1.)
 
Europska zaklada za osposobljavanje ETF (*) Torino SL L 354, 31.12.2008., str. 82.
(SL L 131, 23.5.1990., str. 1.)
 
Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama EMCDDA Lisabon SL L 376, 27.12.2006., str. 1.
(SL L 36, 12.2.1993., str. 1.)
 
Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti ECDC (*) Stockholm SL L 142, 30.4.2004., str. 1.  
Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja Cedefop (*) Solun SL L 30, 31.1.2019., str. 90.
(SL L 39, 13.2.1975., str. 1.)
 
Europski institut za ravnopravnost spolova EIGE (*) Vilnius SL L 403, 30.12.2006., str. 9. Izmjena pisanog oblika
Europski stručni centar za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibersigurnosti Bukurešt SL L 202, 8.6.2021., str. 1.  
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo EBA Pariz SL L 331, 15.12.2010., str. 12. Izmijenjeni akt (sjedište):
SL L 291, 16.11.2018., str. 1.
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje EIOPA Frankfurt na Majni SL L 331, 15.12.2010., str. 48.  
Europsko nadzorno tijelo za rad Bratislava SL L 186, 11.7.2019., str. 21. Osnivanje: 31.7.2019.
Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala ESMA Pariz SL L 331, 15.12.2010., str. 84.  
Jedinstveni sanacijski odbor SRB Bruxelles SL L 225, 30.7.2014., str. 1. Ispravak:
SL L 101, 18.4.2015., str. 62.
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije CdT (*) Luxembourg SL L 314, 7.12.1994., str. 1.  
Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade Bruxelles SL L 317, 4.11.2014., str. 1.  
Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo EUIPO Alicante SL L 154, 16.6.2017., str. 1.
(SL L 11, 14.1.1994., str. 1.)
 
Ured europskog javnog tužitelja EPPO Luxembourg SL L 283, 31.10.2017., str. 1.
Ured Zajednice za biljne sorte CPVO Angers SL L 227, 1.9.1994., str. 1. Akt o izmjeni u izradi
Prihvaćena izmjena
U pripremi
U tijeku je ili se planira više postupaka, zbog čega se mogu izmijeniti nazivi više agencija.
Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama
Prijedlog:
Agencija Europske unije za droge
EMCDDA
Prijedlog:
EUDA
Postupak: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Ured Zajednice za biljne sorte
Prijedlog:
Europska agencija za biljne sorte
CPVO
Prijedlog:
Postupak: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
treba pratiti (Parlament je zatražio od Komisije da povuče svoj prijedlog i podnese novi)
U fazi planiranja (nove agencije)
Tijelo za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma AMLA Postupak: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Referentni akt u načelu je osnivački akt. Ako je osnivački akt „preinačen” ili je sastavljen njegov „kodificirani tekst” ili je stavljen izvan snage i zamijenjen novim aktom, izmijenjeni akt postaje novi osnivački akt (izvorni osnivački akt navodi se u zagradi).
(b)

Moguće su različite vrste izmjena:

„ispravak”, „akt o izmjeni” (ili drugo): izmjene osnivačkog akta u pogledu naziva, skraćenog naziva ili sjedišta,
„izmjena pisanog oblika”: za predmetno tijelo izmijenjen je pisani oblik uporabljen u osnivačkoj uredbi da bi bio u skladu s pravilima međuinstitucijskog stila pisanja, osobito s pravilima koja se odnose na velika i mala slova (uz suglasnost pravnika lingvista u Vijeću, ispravak nije potreban).
(*)
Jedinstvena kratica za sve jezične inačice.
Napomena:
Vidjeti također Odluku 2004/97/EZ, Euratom od 13. prosinca 2003. o sjedištu određenih ureda i agencija Europske unije (SL L 29, 3.2.2004., str. 15.).

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

Naziv Kratica Sjedište Referentni akt
(osnivački akt) (a)
Europska obrambena agencija EDA Bruxelles SL L 266, 13.10.2015., str. 55.
(SL L 245, 17.7.2004., str. 17.)
Institut Europske unije za sigurnosne studije EUISS Pariz SL L 41, 12.2.2014., str. 13.
(SL L 200, 25.7.2001., str. 1.)
Satelitski centar Europske unije Satcen Torrejón de Ardoz SL L 188, 27.6.2014., str. 73.
(SL L 200, 25.7.2001., str. 5.)

9.5.4. Izvršne agencije

Te su agencije pravni subjekti osnovani u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 58/2003 (SL L 11, 16.1.2003., str. 1.) za određene zadaće koje se odnose na vođenje jednog ili više programa Europske unije. Utemeljene su na određeni vremenski rok.

Naziv Kratica Sjedište Referentni akt
(+ ispravak ili izmijenjeni akt)
Europska izvršna agencija za istraživanje REA (*) Bruxelles SL L 50, 15.2.2021., str. 9
Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš CINEA (*) Bruxelles SL L 50, 15.2.2021., str. 9
Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu EACEA (*) Bruxelles SL L 50, 15.2.2021., str. 9
Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo HADEA (*) Bruxelles SL L 50, 15.2.2021., str. 9
Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća ERCEA (*) Bruxelles SL L 50, 15.2.2021., str. 9
Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove Eismea (*) Bruxelles SL L 50, 15.2.2021., str. 9
(*)
Jedinstvena kratica za sve jezične inačice.

9.5.5. Agencije i tijela Euratoma

Te su agencije ili tijela utemeljeni radi osiguravanja potpore ciljevima Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom).

Naziv Kratica Sjedište Referentni akt
Agencija za opskrbu Euratoma Luxembourg SL L 41, 15.2.2008., str. 15.
Zajedničko poduzeće „Fusion for Energy” (1) F4E (*) Barcelona SL L 90, 30.3.2007., str. 58.
(*)
Jedinstvena kratica za sve jezične inačice.
(1)
Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije.

9.5.6. Ostale organizacije

Uobičajeni naziv Skraćeni naziv Kratica Sjedište Referentni akt
Europski institut za inovacije i tehnologiju   EIT (*) Budimpešta SL L 189, 28.5.2021., str. 61.
Zajedničko poduzeće za čisti vodik (1)     Bruxelles SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo (2)     Bruxelles SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi Zajedničko poduzeće EuroHPC Luxembourg SL L 256, 19.7.2021., str. 3
Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu (3)     Bruxelles SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo (4)     Bruxelles SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3     Bruxelles SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje (5)     Bruxelles SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 (6)     Bruxelles SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije (7)     Bruxelles SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge     Bruxelles SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
(*)
Jedinstvena kratica za sve jezične inačice.
(1)
Umjesto Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.
(2)
Umjesto Zajedničkog poduzeća Clean Sky 2.
(3)
Umjesto Zajedničkog poduzeća Shift2Rail.
(4)
Umjesto Zajedničkog poduzeća za bioindustriju.
(5)
Umjesto Zajedničkog poduzeća IMI 2.
(6)
Umjesto Zajedničkog poduzeća SESAR.
(7)
Umjesto Zajedničkog poduzeća ECSEL.
Datum zadnje promjene: 31.8.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page