ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

9.5. Struchtúr riaracháin an Aontais Eorpaigh: na hainmneacha oifigiúla agus ord liostaithe

9.5.1. Na hinstitiúidí agus na comhlachtaí

Ní foláir na hinstitiúidí agus na comhlachtaí a liostú de réir an oird phrótacail.

Sa liosta thíos tugtar na teidil oifigiúla de réir an oird phrótacail ón 1 Nollaig 2009 (dáta teacht i bhfeidhm do Chonradh Liospóin). Sa tábla a leanann an liosta, tugtar an teideal ba chóir a úsáid de réir an fhoilseacháin chomh maith leis an ngiorrúchán ábhartha agus suíomh na hinstitiúide nó an chomhlachta.

Féach freisin Iarscríbhinn A9 — Na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na seirbhísí idirinstitiúideacha agus na heagraíochtaí: liosta ilteangach

(a) Na hinstitiúidí

an Chomhairle Eorpach
Uachtarán na Comhairle Eorpaí
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
an Chúirt Bhreithiúnais
an Chúirt Ghinearálta
NB:
Stop Binse na Seirbhíse Sibhialta, a bunaíodh in 2004, ag oibriú an 1 Meán Fómhair 2016, tar éis aistriú ar a dlínse chuig an gCúirt Ghinearálta.

(b) Comhlacht beartais eachtraigh

an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála
Tabhair faoi deara na difríochtaí
idir na trí Chomhairle
San Aontas Eorpach

Tagann na Ceannairí Stáit nó Rialtais (an tUachtarán nó an Príomh-Aire) agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh le chéile ceithre huaire in aghaidh na bliana. Glaotar “cruinnithe mullaigh” ar na cruinnithe seo freisin. Is í an Chomhairle Eorpach a leagann síos treoirlínte polaitiúla ginearálta an Aontais.

Tagann Airí na mBallstát le chéile laistigh de Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Is iad na hAirí a bhíonn i láthair na hAirí a bhfuil an fhreagracht orthu maidir leis an ábhar a bhíonn á phlé acu ag an gcruinniú. Is í príomhchomhlacht an Aontais í maidir le cinntí a dhéanamh agus leis an reachtaíocht Eorpach a chinneadh.

Lasmuigh den Aontas Eorpach

Is eagraíocht idir-rialtasach í agus ní institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh í.

(c) Comhlachtaí comhairleacha

(d) Comhlachtaí eile

NA hINSTITIÚIDÍ AGUS NA COMHLACHTAÍ: NA TEIDIL DHIFRIÚLA
Ainm fada Ainm gearr (1) Giorrúchán Suíomh na hoifige
Parlaimint na hEorpa an Pharlaimint PE Strasbourg (2)
an Chomhairle Eorpach an Bhruiséil
Comhairle an Aontais Eorpaigh an Chomhairle
NB:

Ainm coitianta:

Comhairle na nAirí
Comhairle [na nAirí] … e.g. talmhaíocht: Comhairle [na nAirí] Talmhaíochta
an Bhruiséil
an Coimisiún Eorpach an Coimisiún an Bhruiséil (3)
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (institiúid) an Chúirt Bhreithiúnais CBAE Lucsamburg
an Chúirt Bhreithiúnais (céim)
an Chúirt Lucsamburg
an Chúirt Ghinearálta
Lucsamburg
an Banc Ceannais Eorpach an Banc Ceannais Eorpach BCE Frankfurt am Main
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (4)
an Chúirt Iniúchóirí, an Chúirt Lucsamburg
San Iris Oifigiúil: an Chúirt Iniúchóirí    
an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí SEGS an Bhruiséil
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an Coiste CESE (5) an Bhruiséil
Coiste Eorpach na Réigiún (6) an Coiste an Bhruiséil
San Iris Oifigiúil, Sraith L: Coiste na Réigiún    
an Banc Eorpach Infheistíochta an Banc BEI Lucsamburg
an tOmbudsman Eorpach Ombudsman Strasbourg (7)
an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí an Maoirseoir Eorpach, an Maoirseoir MECS an Bhruiséil
an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí an Bord Eorpach, an Bord an Bhruiséil
(1)
Ní úsáidtear an fhoirm ghiorraithe ach amháin nuair atá sé soiléir cén institiúid atá i gceist (go háirithe “Cúirt” agus “Coiste”). Ní foláir an fhoirm fhada a úsáid nuair a luaitear an t-ainm don chéad uair.
(2)
Is é Strasbourg suíomh na Parlaiminte. Tionóltar seisiúin bhreise na Parlaiminte sa Bhruiséil. Is é Lucsamburg suíomh na hArd-Stiúrthóireachta.
(3)
Is é an Bhruiséil suíomh an Choimisiúin ach tá cuid dá sheirbhísí lonnaithe i Lucsamburg.
(4)
Úsáidtear “Cúirt Iniúchóirí na hEorpa” de ghnáth. I gcomhthéacs dlíthiúil úsáidtear an teideal oifigiúil “Cúirt Iniúchóirí an Aontais Eorpaigh” (roimh 1.12.2009: “Cúirt Iniúchóirí na gComhphobal Eorpach”). Is annamh a fheictear an teideal seo, áfach, sna téacsanna. San Iris Oifigiúil úsáidtear an fhoirm ghearr “an Chúirt Iniúchóirí”.
(5)
Ní úsáidtear Ecosoc ná an fhoirm ghearr “an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta” ná an giorrúchán CES.
(6)
Is é “Coiste Eorpach na Réigiún” an gnáthainm a úsáidtear. Ní mór “Coiste na Réigiún”, an t-ainmniú oifigiúil a úsáid i dtéacsanna dlíthiúla agus i Sraith L d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
(7)
Is suíomh Pharlaimint na hEorpa suíomh an Ombudsman Eorpaigh.

9.5.2. Seirbhísí idirinstitiúideacha

Tá na seirbhísí idirinstitiúideacha maidir le cúrsaí riaracháin na n-oifigí seo á mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach (féach Roinn 9.6).

Ainm Ainm gearr Giorrúchán Suíomh na hoifige Gníomh tagartha
(gníomh bunaidh) (a)
an Fhoireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire d’Institiúidí, Comhlachtaí agus Gníomhaireachtaí AE an Fhoireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire CERT-EU an Bhruiséil IO L 6, 11.1.2017, lch. 40 (en)
an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (1) Roghnú Foirne EPSO (*) an Bhruiséil IO L 197, 26.7.2002, lch. 53 (en)
Scoil Riaracháin
EUSA (*)
IO L 37, 10.2.2005, lch. 14 (en)
Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh (3) Oifig na bhFoilseachán OP (*) Lucsamburg IO L 168, 30.6.2009, lch. 41 (en)
(IO 152, 13.7.1967, lch. 18 (en))
(a)
I bprionsabal, is é an gníomh tagartha an gníomh bunaitheach. Má rinneadh “athmhúnlú” ar ghníomh bunaitheach nó “códú” de ghníomh bunaitheach, nó má rinneadh é a aisghairm agus a ionadú le gníomh nua, is é an gníomh modhnaithe sin an bunghníomh nua (agus ansin tugtar an gníomh bunaitheach bunaidh idir lúibíní mar mheabhrúchán).
(*)
Níl ach an t-aon ghiorrúchán amháin do na teangacha uile.
(1)
Ainm coitianta.
(2)
Tá cúrsaí riaracháin na hoifige seo á mbainistiú ag an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne.
(3)
Go dtí 30.6.2009: “Oifig Foilseachán Oifigiúil na gComhphobal Eorpach”.

9.5.3. Eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí)

Bunaítear eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí) le sainghníomh reachtach agus sanntar cúraimí áirithe dóibh.

De ghnáth, liostaítear na heagraíochtaí in ord aibítre theanga an fhoilseacháin.

Ainm Giorrúchán Suíomh na hoifige Gníomh tagartha
(gníomh bunaidh) (a)
Leasuithe
an Bord Réitigh Aonair BRA an Bhruiséil IO L 225, 30.7.2014, lch. 1  
an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna ETF (*) Torino IO L 354, 31.12.2008, lch. 82
(IO L 131, 23.5.1990, lch. 1 (en))
 
an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú Eurofound (*) Baile Átha Cliath IO L 30, 31.1.2019, lch. 74
(IO L 139, 30.5.1975, lch. 1 (en))
Scríbhinn leasaithe
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais eu-LISA (*) Tallinn IO L 295, 21.11.2018, lch. 99
(IO L 286, 1.11.2011, lch. 1)
 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí Europol an Háig IO L 135, 24.5.2016, lch. 53
(IO C 316, 27.11.1995, lch. 1 (en))
 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis Prág IO L 170, 12.5.2021, lch. 69  
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha FRA (*) Vín IO L 53, 22.2.2007, lch. 1 (en)  
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil ENISA (*) Heraklion IO L 151, 7.6.2019, lch. 15
(IO L 77, 13.3.2004, lch. 1 (en))
 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil Eurojust an Háig IO L 295, 21.11.2018, lch. 138
IO L 63, 6.3.2002, lch. 1 (en))
 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ACER (*) Liúibleána IO L 158, 14.6.2019, lch. 22
(IO L 211, 14.8.2009, lch. 1)
 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí CEPOL  Búdaipeist IO L 319, 4.12.2015, lch. 1
(IO L 256, 1.10.2005, lch. 63 (en))
 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann Málta IO L 468, 30.12.2021, Ich. 1
an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán ECHA (*) Heilsincí (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1 (en)) Ceartúchán:
IO L 136, 29.5.2007, lch. 3 (en)
an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil EEA Cóbanhávan IO L 126, 21.5.2009, lch. 13  
an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta Frontex (*) Vársá IO L 295, 14.11.2019, lch. 1
(IO L 349, 25.11.2004, lch. 1 (en))
 
an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach EFCA Vigo IO L 83, 25.3.2019, lch. 18
(IO L 128, 21.5.2005, lch. 1 (en))
 
an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair EU-OSHA (*) Bilbao IO L 30, 31.1.2019, lch. 58
(IO L 216, 20.8.1994, lch. 1 (en))
 
an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí EMSA Liospóin IO L 208, 5.8.2002, lch. 1 (en)  
Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh ERA Lille-Valenciennes IO L 138, 26.5.2016, lch. 1
(IO L 164, 30.4.2004, lch. 1 (en))
 
an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach EMA (*) Amstardam IO L 136, 30.4.2004, lch. 1 (en) Gníomh leasaitheach (suíomh):
IO L 291, 16.11.2018, lch. 3
Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta de chuid an Aontais Eorpaigh EASA Köln IO L 212, 22.8.2018, lch. 1
(IO L 240, 7.9.2002, lch. 1 (en))
Ceartúchán:
IO L 158, 14.6.2019, lch. 200
Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC
(ainm gearr: Oifig BEREC)
Ríge IO L 321, 17.12.2018, lch. 1
(IO L 337, 18.12.2009, lch. 1)
 
an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne EIGE (*) Vilnias IO L 403, 30.12.2006, lch. 9 (en)  
Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh CdT (*) Lucsamburg IO L 314, 7.12.1994, lch. 1 (en)  
an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna Cedefop (*) Thessaloniki IO L 30, 31.1.2019, lch. 90
(IO L 39, 13.2.1975, lch. 1 (en))
 
an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú ECDC (*) Stócólm IO L 142, 30.4.2004, lch. 1 (en)  
an Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Tionsclaíochta Cibearshlándála, Teicneolaíochta Cibearshlándála agus Taighde Cibearshlándála Búcairist IO L 202, 8.6.2021, lch. 1  
an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí EMCDDA Liospóin IO L 376, 27.12.2006, lch. 1 (en)
(IO L 36, 12.2.1993, lch. 1 (en))
 
Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh OIPE Lucsamburg IO L 283, 31.10.2017, lch. 1 (en)
an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí CPVO Angers IO L 227, 1.9.1994, lch. 1 (en) Gníomh leasaithe á ullmhú
Oifig Maoine Intleachtúla de chuid an Aontais Eorpaigh EUIPO Alicante IO L 154, 16.6.2017, lch. 1
(IO L 11, 14.1.1994, lch. 1 (en))
 
an tÚdarás Baincéireachta Eorpach ÚBE Páras IO L 331, 15.12.2010, lch. 12 Gníomh leasaitheach (suíomh):
IO L 291, 16.11.2018, lch. 1
an tÚdarás Eorpach Saothair an Bhratasláiv IO L 186, 11.7.2019, lch. 21 Bunú: 31.7.2019
an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde EIOPA Frankfurt am Main IO L 331, 15.12.2010, lch. 48  
an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia EFSA (*) Parma IO L 31, 1.2.2002, lch. 1 (en)  
an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí ESMA Páras IO L 331, 15.12.2010, lch. 84  
an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha an Bhruiséil IO L 317, 4.11.2014, Ich. 1 Scríbhinn leasaithe
Modhnú a glacadh
Tá sé á ullmhú faoi láthair
Féadfaidh sé go ndéanfar ainm iliomad gníomhaireachtaí a mhodhnú mar gheall ar na nósanna imeachta atá á bpleanáil nó atá ar siúl faoi láthair.
an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí
Togra:
an Ghníomhaireacht Eorpach ar Chineálacha Plandaí
CPVO
Togra:
(?)
Nós imeachta: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
súil le coinneáil air seo (tá PE tar éis a iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a tharraingt siar agus togra nua a thíolacadh
an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí
Togra:
Gníomhaireacht Drugaí an Aontais Eorpaigh
EMCDDA
Togra:
EUDA
Nós imeachta: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Céim ullmhúcháin (gníomhaireachtaí nua)
an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomh AMLA Nós imeachta: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
I bprionsabal, is é an gníomh tagartha an gníomh bunaitheach. Má rinneadh “athmhúnlú” ar ghníomh bunaitheach nó “códú” de ghníomh bunaitheach, nó má rinneadh é a aisghairm agus a ionadú le gníomh nua, is é an gníomh modhnaithe sin an bunghníomh nua (agus ansin tugtar an gníomh bunaitheach bunaidh idir lúibíní mar mheabhrúchán).
(b)

Is iad seo a leanas na cineálacha éagsúla modhnúcháin.

“Ceartúchán”, “gníomh leasaitheach” (nó eile): modhnúcháin ar an mbunghníomh maidir leis an ainm, an giorrúchán nó an suí.
“Scríbhinn leasaithe”: maidir leis an gcomhlacht i gceist, rinneadh leasú ar an scríbhinn a úsáideadh sa rialachán chun cloí le coinbhinsiúin na scríbhneoireachta idirinstitiúidí, go háirithe leis na rialacha a bhaineann le cás uachtair agus le cás íochtair (agus le comhaontú ó dhlí-theangeolaithe na Comhairle, níl ceartúchán de dhíth).
(*)
Níl ach an t-aon ghiorrúchán amháin do na teangacha uile.
NB:
Féach freisin Cinneadh 2004/97/CE, Euratom an 13 Nollaig 2003 maidir le suíomh oifigí agus gníomhaireachtaí áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh (IO L 29, 3.2.2004, lch. 15; (en).

An Comhbheartas Eachtrach agus Slándála

Ainm Giorrúchán Suíomh na hoifige Gníomh tagartha
(gníomh bunaidh) (a)
an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint GEC an Bhruiséil IO L 266, 13.10.2015, lch. 55 (en)
(IO L 245, 17.7.2004, lch. 17 (en))
Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála EUISS Páras IO L 41, 12.2.2014, lch. 13 (en)
(IO L 200, 25.7.2001, lch. 1 (en))
Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh Satcen Torrejón de Ardoz IO L 188, 27.6.2014, lch. 73 (en)
(IO L 200, 25.7.2001, lch. 5 (en))

9.5.4. Gníomhaireachtaí feidhmiúcháin

Is eintitis dhlíthiúla iad na gníomhaireachtaí seo a bunaíodh i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 52/2003 (IO L 11, 16.1.2003; en). Bíonn dualgais ar leith orthu a bhaineann le bainistiú chláir an Aontais Eorpaigh. Bunaítear na gníomhaireachtaí seo go ceann tréimhse socraithe.

Ainm Giorrúchán Suíomh na hoifige Gníomh tagartha
(+ ceartúchán nó gníomh leasaitheach)
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol CINEA (*) an Bhruiséil IO L 50, 15.2.2021, lch. 9
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú HADEA (* an Bhruiséil IO L 50, 15.2.2021, lch. 9
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr EACEA (*) an Bhruiséil IO L 50, 15.2.2021, lch. 9
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde REA (*) an Bhruiséil IO L 50, 15.2.2021, lch. 9
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde ERCEA (*) an Bhruiséil IO L 50, 15.2.2021, lch. 9
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide Eismea (*) an Bhruiséil IO L 50, 15.2.2021, lch. 9
(*)
Níl ach an t-aon ghiorrúchán amháin do na teangacha uile.

9.5.5. Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí de chuid Euratom

Bunaíodh na gníomhaireachtaí agus na comhlachtaí seo chun tacaíocht a thabhairt don Chomhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Euratom) a chuid spriocanna a bhaint amach.

Ainm Giorrúchán Suíomh na hoifige Gníomh tagartha
Comhghnóthas “Fusion for Energy” (1) F4E (*) Barcelona IO L 90, 30.3.2007, lch. 58 (en)
Gníomhaireacht Soláthair Euratom GSE Lucsamburg IO L 41, 15.2.2008, lch. 15 (en)
(*)
Níl ach an t-aon ghiorrúchán amháin do na teangacha uile.
(1)
An Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt.

9.5.6. Eagraíochtaí eile

Ainm coiteann Ainm gearr Giorrúchán Suíomh na hoifige Gníomh tagartha
Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach (1)     an Bhruiséil IO L 427, 30.11.2021, lch. 17
an Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha (2)     an Bhruiséil IO L 427, 30.11.2021, lch. 17
Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach Comhghnóthas EuroHPC Lucsamburg IO L 256, 19.7.2021, lch. 3
Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3     an Bhruiséil IO L 427, 30.11.2021, lch. 17
Comhghnóthas Taighde BAT 3 an Aerspáis Eorpaigh Aonair (3)     an Bhruiséil IO L 427, 30.11.2021, lch. 17
an Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan (4)     an Bhruiséil IO L 427, 30.11.2021, lch. 17
an Comhghnóthas um Eoraip Bhithbhunaithe Chiorclach (5)     an Bhruiséil IO L 427, 30.11.2021, lch. 17
an Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan (6)     an Bhruiséil IO L 427, 30.11.2021, lch. 17
Comhghnóthas um Iarnród na hEorpa (7)     an Bhruiséil IO L 427, 30.11.2021, lch. 17
an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste     an Bhruiséil IO L 427, 30.11.2021, lch. 17
Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht   EIT (*) Búdapeist IO L 189, 28.5.2021, lch. 61
(*)
Níl ach an t-aon ghiorrúchán amháin do na teangacha uile.
(1)
Arna chur in ionad “Comhghnóthas IMI 2”.
(2)
Arna chur in ionad “Comhghnóthas ECSEL”.
(3)
Arna chur in ionad “Comhghnóthas SESAR”.
(4)
Arna chur in ionad “Comhghnóthas Spéire Glaine 2”.
(5)
Arna chur in ionad “Comhghnóthas Tionscail Bhithbhunaithe”.
(6)
Arna chur in ionad “Comhghnóthas um Chealla Breosla agus um Hidrigin 2”.
(7)
Arna chur in ionad “Comhghnóthas Shift2Rail”.
Nuashonraithe: an 31.8.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile