langlju Úřad pro publikace – Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů – 9.5 Administrativní struktura Evropské unie: úřední názvy a pořadí
ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

9.5 Administrativní struktura Evropské unie: úřední názvy a pořadí

9.5.1 Orgány a instituce

Orgány a instituce Evropské unie musí být seřazeny v protokolárním pořadí.

Následující seznam uvádí úřední názvy a protokolární pořadí z 1. prosince 2009 (vstup Lisabonské smlouvy v platnost). Následuje tabulka, která uvádí formu názvu vzhledem k využití v různých typech publikací a také odpovídající zkratky a sídla.

Viz také příloha A9 – Orgány, instituce, interinstitucionální orgány a jiné subjekty: vícejazyčný seznam

a) Orgány

Evropská rada
předseda Evropské rady
Soudní dvůr Evropské unie
Soudní dvůr
Tribunál
Pozn.:
Soud pro veřejnou službu, zřízený v roce 2004, ukončil svou činnost k 1. září 2016, kdy byly jeho pravomoci přeneseny na Tribunál.

b) Instituce pro vnější politiku

Evropská služba pro vnější činnost
vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Tři Rady
(nezaměňovat)
V Evropské unii

Setkání hlav států nebo předsedů vlád a předsedy Evropské komise se obvykle konají čtyřikrát ročně. Těmto setkáním se také říká „vrcholné schůzky“ nebo „summity“. Evropská rada stanoví základní politické směřování Evropské unie.

Ministři členských států se pravidelně setkávají v rámci Rady Evropské unie. Záleží na předmětu jednání, kteří ministři jednotlivých členských států se účastní. Rada je hlavní rozhodovací orgán, jenž určuje větší část evropské legislativy.

Mimo rámec Evropské unie

Rada Evropy je mezivládní organizace, není orgánem Evropské unie.

c) Poradní instituce

d) Ostatní instituce

ORGÁNY A INSTITUCE – různé formy názvu
Úplný název Zkrácený název (1) Zkratka Sídlo
Evropský parlament Parlament EP Štrasburk (2)
Evropská rada Brusel
Rada Evropské unie Rada
Pozn.:
Obecně Rada, v konkrétním
složení Rada pro …, např. Rada
pro zemědělství a rybolov
Brusel
Evropská komise Komise Brusel (3)
Soudní dvůr Evropské unie (orgán) Soudní dvůr SD Lucemburk
Soudní dvůr (soudní instance)
Soudní dvůr Lucemburk
Tribunál
Lucemburk
Evropská centrální banka ECB Frankfurt nad Mohanem
Evropský účetní dvůr (4) Účetní dvůr EÚD Lucemburk
v Úředním věstníku: Účetní dvůr
Evropská služba pro vnější činnost ESVČ Brusel
Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor EHSV (5) Brusel
Evropský výbor regionů (6) Výbor VR Brusel
v Úředním věstníku, řadě L: Výbor regionů
Evropská investiční banka Banka EIB Lucemburk
evropský veřejný ochránce práv Štrasburk (7)
evropský inspektor ochrany údajů EIOÚ Brusel
evropský sbor pro ochranu osobních údajů EDPB Brusel
(1)
Zkrácená forma může být použita pouze v případě, kdy nemůže dojít k záměně. Při první zmínce v textu musí být vždy užit plný název.
(2)
Sídlo Parlamentu je ve Štrasburku. Dodatečná zasedání se konají v Bruselu. Sekretariát sídlí v Lucemburku.
(3)
Komise má sice sídlo v Bruselu, ale některé útvary jsou v Lucemburku.
(4)
„Evropský účetní dvůr“ je obecně užívaný název. Plný úřední název užívaný v čistě právních textech „Účetní dvůr Evropské unie“ (do 30. 11. 2009: „Účetní dvůr Evropských společenství“) se v textech vyskytuje jen zřídka. V Úředním věstníku se užívá krátký název „Účetní dvůr“.
(5)
Nepoužívejte krátký název „Hospodářský a sociální výbor“ ani zkratku „HSV“.
(6)
„Evropský výbor regionů“ je obecně používaný název. V čistě právních textech a v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L, používejte oficiální název „Výbor regionů“. Používaná zkratka se nemění (na žádost Výboru).
(7)
Sídlo veřejného ochránce práv je stejné jako sídlo Parlamentu.

9.5.2 Interinstitucionální orgány

Interinstitucionální orgány jsou administrativně připojeny k Evropské komisi (viz také oddíl 9.6).

Název Zkrácený název Zkratka Sídlo Odkaz na související
právní akt
(zakládací akt) (a)
Evropský úřad pro výběr personálu (1) Úřad pro výběr personálu EPSO (*) Brusel Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 53
Správní škola
EUSA (*)
skupina pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU skupina pro reakci na počítačové hrozby CERT-EU Brusel Úř. věst. L 6, 11.1.2017, s. 40
Úřad pro publikace Evropské unie (3) Úřad pro publikace OP (*) Lucemburk Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 41
(Úř. věst. 152, 13.7.1967, s. 18)
(a)
Souvisejícím právním aktem je zpravidla zakládací akt. Pokud je zakládací akt přepracován nebo vydán v kodifikovaném znění nebo pokud byl zrušen a nahrazen novým aktem, stává se tento pozměněný akt novým základním předpisem (původní zakládací akt se pak uvádí v závorkách pro informaci).
(*)
Jednotná zkratka pro všechny jazyky.
(1)
Běžný název.
(2)
Administrativně připojena k Evropskému úřadu pro výběr personálu.
(3)
Do 30. 6. 2009: „Úřad pro úřední tisky Evropských společenství“.

9.5.3 Decentralizované subjekty (agentury)

Decentralizované subjekty (agentury) jsou vytvořeny zvláštními právními předpisy a pověřeny specifickými úkoly.

Zpravidla jsou seřazeny podle abecedního pořádku jazyka konkrétní publikace.

Název Zkratka Sídlo Odkaz na související
právní akt
(zakládací akt) (a)
Změny (b)
Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví EASA Kolín nad Rýnem Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1
(Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1)
 
Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech Eurojust Haag Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138
(Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1)
 
Agentura Evropské unie pro kosmický program EUSPA Praha Úř. věst. L 170, 12.5.2021, s. 69
Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost ENISA (*) Heraklion Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 15
(Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1)
 
Agentura Evropské unie pro otázky azylu EUAA Malta Úř. věst. L 468, 30.12.2021, s. 1
Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva eu-LISA (*) Tallin Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99
(Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1)
 
Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ACER (*) Lublaň Úř. věst. L 158, 14.6.2019, s. 22
(Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1)
 
Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva Europol Haag Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53
(Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 1)
 
Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva CEPOL Budapešť Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1
(Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63)
 
Agentura Evropské unie pro základní
práva
FRA (*) Vídeň Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1  
Agentura Evropské unie pro železnice ERA Lille-
-Valenciennes
Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1
(Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1)
 
Agentura na podporu BEREC
(zkrácený název: Úřad BEREC)
Riga Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 1
(Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1)
 
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA (*) Bilbao Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 58
(Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1)
 
Evropská agentura pro chemické látky ECHA (*) Helsinky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1) Oprava:
Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu EFCA Vigo Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 18
(Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1)
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA (*) Amsterodam Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1 Pozměňující akt (sídlo):
Úř. věst. L 291, 16.11.2018, s. 3
Evropská agentura pro námořní bezpečnost EMSA Lisabon Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1  
Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex (*) Varšava Úř. věst. L 295, 14.11.2019, s. 1
(Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1)
 
Evropská agentura pro životní prostředí EEA Kodaň Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13  
Evropská nadace odborného vzdělávání ETF (*) Turín Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82
(Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 1)
 
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Eurofound (*) Dublin Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 74
(Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1)
 
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA Lisabon Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1
(Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s. 1)
 
Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost Bukurešť Úř. věst. L 202, 8.6.2021, s. 1  
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC (*) Stockholm Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1  
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop (*) Soluň Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90
(Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1)
 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů EIGE (*) Vilnius Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9  
Evropský orgán pro bankovnictví EBA Paříž Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12 Pozměňující akt (sídlo):
Úř. věst. L 291, 16.11.2018, s. 1
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA Paříž Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84  
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění EIOPA Frankfurt nad Mohanem Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48  
Evropský orgán pro pracovní záležitosti Bratislava Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 21 Zřízení: 31. 7. 2019.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA (*) Parma Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1  
Jednotný výbor pro řešení krizí SRB Brusel Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1  
Odrůdový úřad Společenství CPVO Angers Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1 Právní akt, který je připravován
Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie CdT (*) Lucemburk Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1  
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO Alicante Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1
(Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1)
 
Úřad evropského veřejného žalobce Lucemburk Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1
Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace Brusel Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1  
Přijatá změna
V přípravné fázi
Některá probíhající či plánovaná řízení mohou vést ke změně názvu určitých agentur.
Odrůdový úřad Společenství
Návrh:
Evropská agentura pro odrůdy rostlin
CPVO
Návrh:
EAPV (?)
Postup: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
je třeba sledovat (Parlament požádal Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový)
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Návrh:
Agentura Evropské unie pro drogy
EMCDDA
Návrh:
Postup: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Ve fázi plánování (nové agentury)
Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu AMLA Postup: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Souvisejícím právním aktem je zpravidla zakládací akt. Pokud je zakládací akt přepracován nebo vydán v kodifikovaném znění nebo pokud byl zrušen a nahrazen novým aktem, stává se tento pozměněný akt novým základním předpisem (původní zakládací akt se pak uvádí v závorkách pro informaci).
(b)

Změny mohou mít následující podobu:

„oprava“, „pozměňující akt“ (či jiné): změny základního aktu týkající se názvu, zkratky nebo sídla
„změna pravopisu“: u daného subjektu byla změněna pravopisná podoba použitá v základním předpisu z důvodu souladu s interinstitucionálními pravidly pro písemnou úpravu, zejména s ohledem na pravidla pro psaní velkých a malých písmen (se souhlasem právníků­lingvistů v Radě, bez nutnosti opravy).
(*)
Jednotná zkratka pro všechny jazyky.
Pozn.:
Viz také rozhodnutí 2004/97/ES, Euratom ze dne 13. prosince 2003 o umístění sídel některých subjektů Evropské unie (Úř. věst L 29, 3.2.2004, s. 15).

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Název Zkratka Sídlo Odkaz na související
právní akt
(zakládací akt) (a)
Evropská obranná agentura EDA Brusel Úř. věst. L 266, 13.10.2015, s. 55
(Úř. věst. L 245, 17.7.2004, s. 17)
Satelitní středisko Evropské unie Satcen Torrejón de Ardoz Úř. věst. L 188, 27.6.2014, s. 73
(Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 5)
Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti EUISS Paříž Úř. věst. L 41, 12.2.2014, s. 13
(Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 1)

9.5.4 Výkonné agentury

Výkonné agentury jsou subjekty zřízené v souladu s nařízením Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 11, 16.1.2003) a pověřené některými úkoly při správě jednoho nebo více programů Evropské unie. Tyto agentury se zřizují na dobu určitou.

Název Zkratka Sídlo Odkaz na související
právní akt
(+ oprava nebo pozměňující akt)
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí CINEA (*) Brusel Úř. věst. L 50, 15.2.2021, s. 9
Evropská výkonná agentura pro výzkum REA (*) Brusel Úř. věst. L 50, 15.2.2021, s. 9
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu EACEA (*) Brusel Úř. věst. L 50, 15.2.2021, s. 9
Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast HADEA (*) Brusel Úř. věst. L 50, 15.2.2021, s. 9
Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky Eismea (*) Brusel Úř. věst. L 50, 15.2.2021, s. 9
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum ERCEA (*) Brusel Úř. věst. L 50, 15.2.2021, s. 9
(*)
Jednotná zkratka pro všechny jazyky.

9.5.5 Orgány a agentury Euratomu

Tyto orgány a agentury byly vytvořeny za účelem podpory realizace cílů Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).

Název Zkratka Sídlo Odkaz na související
právní akt
společný podnik Fusion for Energy (1) F4E (*) Barcelona Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58
Zásobovací agentura Euratomu Lucemburk Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15
(*)
Jednotná zkratka pro všechny jazyky.
(1)
Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy.

9.5.6 Další subjekty

Obecný název Zkrácený název Zkratka Sídlo Odkaz na související
právní akt
Evropský inovační a technologický institut   EIT (*) Budapešť Úř. věst. L 189, 28.5.2021, s. 61
evropský společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku společný podnik EuroHPC Lucemburk Úř. věst. L 256, 19.7.2021, s. 3
společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví (1)     Brusel Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17
společný podnik pro čisté letectví (2)     Brusel Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17
společný podnik pro čistý vodík (3)     Brusel Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17
společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství (4)     Brusel Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17
společný podnik pro evropské železnice (5)     Brusel Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17
společný podnik pro inteligentní sítě a služby     Brusel Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17
společný podnik pro klíčové digitální technologie (6)     Brusel Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17
společný podnik pro partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (EDCTP3) v oblasti globálního zdraví     Brusel Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17
společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 (7)     Brusel Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17
(*)
Jednotná zkratka pro všechny jazyky.
(1)
Nahrazuje společný podnik IIL 2.
(2)
Nahrazuje společný podnik Clean Sky 2.
(3)
Nahrazuje společný podnik pro palivové články a vodík 2.
(4)
Nahrazuje společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích.
(5)
Nahrazuje společný podnik Shift2Rail.
(6)
Nahrazuje společný podnik ECSEL.
(7)
Nahrazuje společný podnik SESAR.
Poslední aktualizace: 31. 8. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana