ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Právní upozornění

Na informace na této stránce se vztahuje prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv a zásady ochrany osobních údajů.

Tyto internetové stránky spravuje Úřad pro publikace pro všechny, kdo se zabývají vytvářením textů orgánů, institucí, úřadů a agentur Evropské unie. Naším cílem je poskytovat aktualizované a přesné informace. Jsme-li upozorněni na chyby, snažíme se je opravit. Úřad pro publikace však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

© Evropská unie, 2000–2019

Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů lze opětovně použít bezplatně a bez písemného povolení pro komerční i nekomerční účely pouze s uvedením zdroje a za těchto podmínek:

1)
Pokud opětovné použití zahrnuje překlad Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů nebo jejich částí do jiných jazyků, než jsou jazyky vydání oficiálně zveřejněných Úřadem pro publikace, nebo změny údajů či znění, musí to být jasně sděleno konečnému uživateli těchto informací. Mělo by být uvedeno také prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti Úřadu pro publikace.
2)
Z výše uvedeného všeobecného povolení jsou vyňata veškerá loga a ochranné známky.

Politika Evropské komise týkající se opakovaného použití je prováděna rozhodnutím Komise 2011/833/EU (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39).

Ve všech ostatních záležitostech týkajících se autorských práv spojených s Pravidly pro jednotnou úpravu dokumentů se prosím obracejte na:

Office des publications de l’Union européenne (Úřad pro publikace Evropské unie)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (Sekce autorských práv a právních záležitostí)
2, rue Mercier
L-2985 Lucemburk
LUCEMBURSKO
E-mail: op-copyright@publications.europa.eu

Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi EU se zakládá na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s.1).

Při odeslání e-mailové zprávy do jedné z funkčních e-mailových schránek Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů se vaše osobní údaje shromažďují jen v rozsahu nezbytném k zaslání odpovědi. V případě, že tým pracovníků mající na starost správu schránky nebude schopen váš dotaz zodpovědět, přepošle váš e-mail jiné službě. Prostřednictvím e-mailu budete informováni, které službě byl váš dotaz přeposlán.

Máte-li dotazy ohledně způsobu zpracování vašeho e-mailu a s ním souvisejících osobních údajů, uveďte je prosím ve své zprávě.

Dotazy nebo stížnosti v případě sporu mohou být adresovány inspektorovi ochrany údajů Evropské komise nebo evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Poslední aktualizace: 20. 6. 2019
Začátek strany