ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Juridische mededeling

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Het Publicatiebureau onderhoudt deze website voor iedereen die betrokken is bij de productie van teksten voor de instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Europese Unie. Wij proberen de informatie zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen we trachten die te verbeteren. Het Publicatiebureau aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Auteursrechtelijke mededeling

© Europese Unie, 2000-2019

De Interinstitutionele schrijfwijzer kan zonder betaling of schriftelijke vergunning worden hergebruikt voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, mits de bron wordt vermeld en de volgende voorwaarden worden nageleefd:

1)
Wanneer het hergebruik inhoudt dat de Interinstitutionele schrijfwijzer of delen daarvan worden vertaald in andere talen dan de officieel door het Publicatiebureau gepubliceerde taalversies, of wijzigingen in de gegevens of tekst worden aangebracht, moet de eindgebruiker van de informatie daarover duidelijk worden geïnformeerd. Er moet een disclaimer worden opgenomen waarin het Publicatiebureau elke aansprakelijkheid afwijst.
2)
Deze toestemming geldt evenmin voor logo’s en handelsmerken.

Het beleid inzake hergebruik van documenten van de Europese Commissie wordt ten uitvoer gelegd door het besluit van de Commissie (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39).

Voor alle andere vragen in verband met de auteursrechten van de Interinstitutionele schrijfwijzer kan u contact opnemen met:

Office des publications de l’Union européenne (Bureau voor publicaties van de Europese Unie)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (Sectie Auteursrechten en Juridische Zaken)
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG
E-mail: op-copyright@publications.europa.eu

Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker.

De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de EU-instellingen is geregeld bij Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Als u een e-mail stuurt naar een van de functionele mailboxen van de Interinstitutionele schrijfwijzer, worden uw persoonsgegevens verzameld voor zover dat nodig is om te antwoorden. Indien het team dat de brievenbus beheert uw vraag niet kan beantwoorden, zal het uw bericht doorzenden naar een andere dienst. Men deelt u dan per e-mail mee aan welke dienst uw vraag is toegezonden.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw e-mail en de daarmee verband houdende persoonsgegevens, vragen wij u die in uw bericht op te nemen.

Bij een geschil kan u vragen en klachten indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie of de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Laatste bijwerking: 20.6.2019
Bovenkant pagina