ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Inleiding

Met het Vademecum voor de uitgever ging in 1993 een taalkundig harmonisatieproces van start dat in 1997 resulteerde in de Interinstitutionele schrijfwijzer. Deze werd aanvankelijk in elf talen uitgegeven en vervolgens geleidelijk uitgebreid tot 24 talen. De Interinstitutionele schrijfwijzer is uniek te noemen vanwege het aantal taalgemeenschappen dat betrokken is bij de uitwerking ervan. Hij is bedoeld als naslagwerk voor het geschreven woord voor alle instellingen, organen en instanties van de Europese Unie.

Voor het opstellen van de schrijfwijzer is een interinstitutioneel comité in het leven geroepen, dat voor elke instelling en voor elke taal vertegenwoordigers heeft aangewezen die hun werkzaamheden onder toezicht van de sectie Coördinatie van het Publicatiebureau uitvoeren.

Het harmonisatieproces van de soms sterk uiteenlopende werkwijzen vindt plaats tegen de achtergrond van de meertaligheid van de instellingen, die vergelijkbare teksten in alle officiële talen vereist zonder daarbij de eigenheid van elke taal op zich geweld aan te doen.

In deel I staan de regels die bij de opstelling van de in het Publicatieblad gepubliceerde besluiten strikt moeten worden toegepast, en in deel II staan de belangrijkste technische en redactionele normen voor algemene publicaties. Deel III bevat de eenvormige werkafspraken die de 24 taalgroepen gezamenlijk voor alle talen hebben weten te maken en deel IV bevat de onderlinge afspraken voor elke taal apart. Deel III is een echte katalysator om met alle instellingen samen de harmonisatie tussen alle talen voort te zetten.

De afspraken in deze schrijfwijzer hebben in principe voorrang op alle elders voorgestelde of eerder gebruikte opties; zij moeten in alle stadia van het schrijfproces worden toegepast.

Deze schrijfwijzer is in de eerste plaats bedoeld als een proces van dynamische interactie tussen alle gebruikers, omdat hij als zodanig permanent moet worden geactualiseerd. De auteurs verzoeken derhalve iedereen om een actieve bijdrage, door alle nuttige informatie door te geven, alle fouten of lacunes te signaleren en suggesties kenbaar te maken aan:

Office des publications de l’Union européenne (Bureau voor publicaties van de Europese Unie)
Coordination «Code de rédaction» (Coördinatie schrijfwijzer)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

Contact per e-mail:

algemene vragen
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
vragen die verband houden met de Nederlandse taal
(OP-CODE-DE-REDACTION-NL@publications.europa.eu).
Laatste bijwerking: 5.2.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina