ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Wprowadzenie

W wyniku działań zapoczątkowanych w 1993 r. przez Vademecum redaktora – Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny został opublikowany po raz pierwszy w 1997 r. w 11 językach, a następnie liczba ta stopniowo wzrastała do 24. Jest to jedyne w swoim rodzaju osiągnięcie w zakresie harmonizacji językowej ze względu na liczbę zespołów językowych zaangażowanych w jego opracowanie. Ma służyć za wzorzec dla autorów tekstów pisanych we wszystkich instytucjach, organach i jednostkach Unii Europejskiej.

Do jego realizacji konieczne było powołanie komitetu międzyinstytucjonalnego, który wyznaczył przedstawicieli z każdej instytucji, reprezentujących każdy język. Osoby te pracują pod nadzorem zespołu koordynacyjnego w Urzędzie Publikacji.

Niezbędna harmonizacja często rozbieżnych konwencji językowych odbywa się w kontekście wielojęzyczności instytucji. Wymogiem wielojęzyczności jest bowiem porównywalność tekstów we wszystkich językach urzędowych przy równoczesnym poszanowaniu specyficznych zasad poszczególnych języków.

W części pierwszej zebrano reguły stosowane obowiązkowo przy redagowaniu aktów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w części drugiej – najważniejsze normy techniczne i redakcyjne dotyczące publikacji ogólnych. Oprócz reguł odnoszących się do poszczególnych języków, omówionych w części czwartej, dwudziestu czterem grupom udało się również opracować konwencje wspólne dla wszystkich języków, przedstawione w części trzeciej Przewodnika. Część ta jest solidną podstawą harmonizacji dla wszystkich języków i wszystkich instytucji.

Jednolite zasady przedstawione w Przewodniku zasadniczo mają pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniej proponowanymi lub używanymi rozwiązaniami; ich stosowanie jest obowiązkowe na wszystkich etapach przygotowania dokumentów.

Przewodnik jest również, a nawet przede wszystkim, interaktywnym forum użytkowników – z charakteru tego opracowania wynika potrzeba jego ciągłej aktualizacji. Autorzy zachęcają więc wszystkich zainteresowanych do przekazywania cennych komentarzy, sygnalizowania ewentualnych błędów lub pominięć oraz zgłaszania ciekawych pomysłów na następujący adres:

Publications Office of the European Union (Urząd Publikacji Unii Europejskiej)
‘Style guide’ Coordination (zespół koordynacyjny „Przewodnika redakcyjnego”)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luksemburg
LUKSEMBURG

Kontakt e-mail:

pytania ogólne
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu)
pytania dotyczące języka polskiego
(OP-CODE-DE-REDACTION-PL@publications.europa.eu)
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona