ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Úvod

Na základe postupov, ktoré sa začali v roku 1993 uverejnením publikácie Vademecum pre editorov, vyšla v roku 1997 Medziinštitucionálna príručka, pôvodne v jedenástich jazykoch. Ich počet sa neskôr rozšíril na dvadsaťštyri jazykových verzií. Táto publikácia predstavuje jedinečný proces jazykovej harmonizácie, keďže slúži ako referenčný nástroj pre texty vydávané všetkými orgánmi, inštitúciami a úradmi Európskej únie.

Na vypracovanie publikácie bolo potrebné zriadiť medziinštitucionálny riadiaci výbor, ktorý v rámci každého orgánu a pre každý jazyk vymenoval svojich zástupcov. Títo zástupcovia pracujú pod vedením koordinačnej skupiny v Úrade pre publikácie.

Potrebná harmonizácia často odlišných zvyklostí prebieha so zreteľom na viacjazyčnosť inštitúcií. To si vyžaduje, aby boli texty vo všetkých úradných jazykoch porovnateľné a súčasne sa  rešpektovali špecifiká každého jazyka.

V prvej časti sú zhrnuté pravidlá, ktoré je potrebné dôsledne uplatňovať pri tvorbe aktov uverejňovaných v úradnom vestníku, zatiaľ čo druhá časť obsahuje základné technické a redakčné normy týkajúce sa všeobecných publikácií. Okrem ustanovení pre jednotlivé jazyky, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti, sa všetkých 24 skupín dohodlo na jednotných pracovných postupoch platných pre všetky jazyky. Tie sú uvedené v tretej časti. Táto časť publikácie predstavuje zásadný faktor pre ďalšiu harmonizáciu medzi jazykmi vo všetkých inštitúciách.

Uplatňovanie dohodnutých jednotných postupov uvedených v príručke je povinné vo všetkých fázach tvorby textov a nahrádza postupy, ktoré boli inde navrhované alebo využívané v minulosti.

Publikácia predstavuje hlavný prostriedok dynamickej interakcie medzi všetkými jej užívateľmi, a to si vyžaduje jej neustálu aktualizáciu. Autori preto vyzývajú všetkých zúčastnených, aby sa  aktívne zapojili a posielali užitočné informácie, upozorňovali na omyly alebo opomenutia či podávali návrhy na túto adresu:

Office des publications de l’Union européenne (Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie)
Coordination «Code de rédaction» (Koordinácia medziinštitucionálnej príručky)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURSKO

Môžete nás takisto kontaktovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ ide o:

všeobecné otázky
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
otázky týkajúce sa slovenského jazyka
(OP-CODE-DE-REDACTION-SK@publications.europa.eu).
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2022
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana