ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Klauzula prawna

Informacje na tej stronie internetowej objęte są klauzulą o wyłączeniu odpowiedzialności notą dotyczącąpraw autorskich i przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Ta strona internetowa Urzędu Publikacji przeznaczona jest dla wszystkich osób uczestniczących w opracowywaniu tekstów dla instytucji, organów, urzędów i agencji Unii Europejskiej. Dążymy do tego, by udostępniane tu informacje były aktualne i dokładne. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów staramy się wprowadzić potrzebne poprawki. Urząd Publikacji nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Oświadczenie o prawach autorskich

© Unia Europejska, 2000–2019

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny może być wykorzystywany do celów komercyjnych i niekomercyjnych nieodpłatnie i bez konieczności uzyskania pisemnego pozwolenia pod warunkiem podania źródła oraz pod następującymi warunkami:

1)
W przypadku gdy wykorzystanie dotyczy tłumaczenia Międzyinstytucjonalnego przewodnika redakcyjnego lub jego części na języki inne niż języki wydań oficjalnie opublikowanych przez Urząd Publikacji (lub modyfikacji danych lub tekstu), należy to wyraźnie zaznaczyć, na potrzeby użytkowników końcowych informacji. Ponadto należy dołączyć klauzulę o nieponoszeniu odpowiedzialności przez Urząd Publikacji.
2)
Powyższe pozwolenie ogólne nie obejmuje logo ani znaków handlowych.

Polityka Komisji Europejskiej w kwestii wykorzystania bazy jest realizowana na podstawie decyzji Komisji (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).

W innych kwestiach dotyczących praw autorskich związanych z Międzyinstytucjonalnym przewodnikiem redakcyjnym należy się zwracać do:

Publications Office of the European Union (Urząd Publikacji Unii Europejskiej)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (Wydział ds. Praw Autorskich i Spraw Prawnych)
2, rue Mercier
L-2985 Luksemburg
LUKSEMBURG
e-mail: op-copyright@publications.europa.eu

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Podstawą polityki w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje UE jest rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Z chwilą wysłania wiadomości elektronicznej do jednej ze skrzynek mailowych Międzyinstytucjonalnego przewodnika redakcyjnego rejestrowane są jedynie dane osobowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli grupa osób zarządzających skrzynką poczty elektronicznej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je dalej do innego oddziału. Nadawca zostanie poinformowany droga elektroniczną, do którego oddziału zostało przesłane jego pytanie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania poczty elektronicznej w odniesieniu do danych osobowychw związku z przesyłaniem wiadomości elektronicznych prosimy kontaktować się drogą mailową.

W kwestiach spornych pytania lub skargi można kierować do Inspektora Ochrony Danych Komisji Europejskiej lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Ostatnia aktualizacja: 20.6.2019
Góra strony