ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Právne oznámenie

Na informácie na tomto portáli sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a pravidlá o ochrany osobných údajov.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Tieto internetové stránky prevádzkuje Úrad pre publikácie pre všetkých, ktorí sa podieľajú na vytváraní textov pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Európskej únie. Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne. Usilujeme sa o nápravu chýb, na ktoré nás upozornia. Úrad pre publikácie však nenesie nijakú zodpovednosť, ani inak neručí za informácie na tomto portáli.

Autorské práva

© Európska únia, 2000 – 2019

Medziinštitucionálnu príručku úpravy dokumentov možno opätovne použiť bezplatne a bez písomného povolenia na komerčné a nekomerčné účely, ak sa uvedie zdroj a za týchto podmienok:

1.
Ak opätovné použitie zahŕňa preklad Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov alebo jej častí do iných jazykov, ako sú jazyky vydaní oficiálne zverejnených Úradom pre publikácie, alebo zahŕňa zmeny údajov či textu, musí sa to jasne oznámiť konečnému používateľovi týchto informácií. Malo by byť uvedené aj vyhlásenie o vylúčení právnej zodpovednosti Úradu pre publikácie.
2.
Uvedené všeobecné povolenie sa nevzťahuje na logá a ochranné známky.

Politika Európskej komisie v oblasti opakovaného používania sa vykonáva prostredníctvom rozhodnutia Komisie 2011/833/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39).

Pokiaľ ide o všetky ostatné otázky týkajúce sa autorských práv spojených s tezaurom Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov, obráťte sa na adresu:

Office des publications de l’Union européenne (Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (Sekcia pre autorské práva a právne záležitosti)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURSKO
E-mail: op-copyright@publications.europa.eu

Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov.

Politika v oblasti ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pri odoslaní e-mailovej správy do niektorej z funkčných e-mailových schránok Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov sa vaše osobné údaje zhromažďujú len v rozsahu nevyhnutnom na zaslanie odpovede. V prípade, že daný manažment elektronickej schránky nie je schopný odpovedať, vaša správa sa posúva ďalšej službe. Prostredníctvom elektronickej pošty vás oboznámia, kam bola vaša správa odoslaná.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, neváhajte a zaraďte ich do svojej správy.

V prípade rozporu sa môžete s otázkami alebo sťažnosťami obracať na úradníka pre ochranu údajov Európskej komisie alebo na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Posledná aktualizácia: 20. 6. 2019
Začiatok strany