ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Важна правна забележка

Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила за защита на личните данни.

Отказ от отговорност

Службата за публикации поддържа този уебсайт в услуга на всички, които участват в изготвянето на текстове за институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз. Стремим се да поддържаме информацията на сайта актуална и точна. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се опитаме да ги поправим. Въпреки това Службата за публикации не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този сайт.

Авторски права

© Европейски съюз, 2000—2019 г.

Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите може да бъде използвано повторно без заплащане или писмено разрешение за търговски и нетърговски цели, при условие че е посочен източникът и при следните условия:

1)
когато повторната употреба включва превод на Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите или на части от него на езици, различни от езиците, на които то е официално публикувано от Службата за публикации, или се въвеждат промени на данните или текста, това трябва да бъде ясно указано на крайния потребител на информацията. Следва да бъде включен текст за отказ от отговорност от страна на Службата за публикации.
2)
Всички лога и търговски марки са изключение от гореспоменатото общо разрешение.

Политиката за повторна употреба на документи на Европейската комисия се прилага в съответствие с Решение 2011/833/ЕС на Комисията (OB L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).

По всички други свързани с авторското право въпроси по отношение на Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите моля, свържете се със:

Office des publications de l’Union européenne (Служба за публикации на Европейския съюз)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (Отдел „Правни въпроси и въпроси, свързани с авторското право“)
2, rue Mercier
L-2985 Люксембург
ЛЮКСЕМБУРГ
Електронна поща: op-copyright@publications.europa.eu

Защита на личните данни

Европейският съюз се ангажира със защитата на личните данни на потребителите.

Политиката за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции на Съюза се базира на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Когато изпращате електронно съобщение до една от функционалните електронни пощи на Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите, Вашите лични данни се събират дотолкова, доколкото е необходимо, за да ви се отговори. Ако управленският екип на пощенската кутия не може да ви отговори, писмото ви ще бъде препратено към друга служба. Ще ви уведомим по електронен път към коя служба е било препратено вашето запитване.

Ако имате въпроси относно обработката на вашето електронно писмо и съответните лични данни, не се колебайте да ги включите в писмото.

Въпроси или оплаквания в случай на конфликт могат да бъдат адресирани до Длъжностното лице за защита на данните към Европейската Комисия или до Европейския надзорен орган по защита на данните.

Последна актуализация: 20.6.2019 г.
Начало на страницата