ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

Juridisks paziņojums

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un personas datu aizsardzības noteikumi.

Atruna

Šo vietni Publikāciju birojs uztur visu to personu vajadzībām, kas iesaistītas Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām paredzētu tekstu gatavošanā. Mūsu mērķis ir laikus nodrošināt precīzu informāciju. Ja tiek pamanītas kļūdas, mēs cenšamies tās labot. Tomēr Publikāciju birojs neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē pieejamo informāciju.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 2000–2019

Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatu drīkst bez maksas vai rakstiska pilnvarojuma turpmāk izmantot komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem, norādot avotu un ievērojot šādus nosacījumus:

1)
ja turpmāka izmantošana ir saistīta ar visas Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas vai tās daļas tulkojumu valodās, kas nav Publikāciju biroja oficiālo publikāciju valodas, vai tajā ietverto datu vai tās teksta pārveidošanu, jābūt attiecīgam nepārprotamam paskaidrojumam, kas adresēts informācijas galalietotājam. Jābūt atrunai, ka Publikāciju birojs nav uzskatāms par atbildīgu;
2)
Šī vispārīgā atļauja neattiecas uz logotipiem un preču zīmēm.

Eiropas Komisijas atkalizmantošanas politiku īsteno ar Komisijas Lēmumu 2011/833/ES (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp).

Ja rodas citi jautājumi par autortiesībām saistībā ar Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatu, sazinieties ar:

Eiropas Savienības Publikāciju biroja
Autortiesību un juridisko jautājumu nodaļu
(Publications Office of the European Union
Copyright and Legal Issues Section)

2, rue Mercier
L-2985 Luksemburga
LUKSEMBURGA
E-pasts: op-copyright@publications.europa.eu

Personu datu aizsardzība

Eiropas Savienība ievēro lietotāja privātās dzīves neaizskaramības principu.

Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.  45/2001 (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp).

Attiecībā uz e-pasta vēstulēm, kas nosūtītas uz Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas funkcionālajām pastkastēm, tiek ievākti tikai atbildei nepieciešamie personas dati. Ja darbinieki, kas atbildīgi par pastkastē saņemtajām vēstulēm, nespēj atbildēt uz jūsu jautājumiem, tie pārsūta jūsu e-pastus citam dienestam. Jūs informēs pa e-pastu, kuram dienestam ir pārsūtītas jūsu vēstules.

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu e-pastu apstrādi un par personas datiem, aicinām jūs tos uzdot rakstiski.

Domstarpību gadījumā jautājumus vai sūdzības varat iesniegt Eiropas Komisijas datu aizsardzības inspektoram vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Pēdējoreiz atjaunināts: 20.6.2019.
Lapas augša