ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Referenties

Juridische basis

Besluit 69/13/Euratom, EGKS, EEG van 16 januari 1969 houdende instelling van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (PB L 13 van 18.1.1969, blz. 19), ingetrokken en laatstelijk vervangen door Besluit 2009/496/EG, Euratom van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 41):

Artikel 1

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie is een interinstitutioneel bureau dat als doel heeft onder de best mogelijke voorwaarden te zorgen voor het uitgeven van de publicaties van de instellingen van de Europese Gemeenschappen en van de Europese Unie.”

*

Het Coördinatiecomité voor publicaties van de Commissie heeft het begrip “publicatie” als volgt gedefinieerd: “Een vermenigvuldigd geschrift waarvan de uitgave budgettaire implicaties heeft en dat essentieel voor externe verspreiding bestemd is.”

Het Bureau voor publicaties heeft onder andere als taak:

de formaten te normaliseren;
de opmaak van de publicaties te harmoniseren.
NB:
De benaming “Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen” is uit hoofde van bovengenoemd besluit per 1 juli 2009 gewijzigd in “Bureau voor publicaties van de Europese Unie”.

Werkwijze

De volgende instanties zijn bij de schrijfwijzer betrokken:

het Interinstitutioneel Comité, dat wordt benoemd door het Directiecomité van het Publicatiebureau en waarin de volgende instellingen vertegenwoordigd zijn: het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank, de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s;
de sectie Coördinatie van de schrijfwijzer, een onderdeel van het Publicatiebureau;
de interinstitutionele taalgroepen (één per taal), waarvan de leden worden benoemd door de leden van het Interinstitutioneel Comité.

Het Interinstitutioneel Comité benoemt officiële vertegenwoordigers die rechtstreeks aan de werkzaamheden van de taalgroepen deelnemen. Het comité kan in geval van ernstige problemen als scheidsrechter optreden.

De sectie Coördinatie is verantwoordelijk voor het beheer van de werkzaamheden. Zij stelt de agenda op, ziet erop toe dat de besluiten van de verschillende groepen met elkaar in overeenstemming zijn en actualiseert en ontwikkelt de werkwijze. De sectie is ook belast met het beheer van de website van de schrijfwijzer en neemt deel aan de ontwikkeling ervan.

De taalgroepen zijn verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van hun taalversie onder aansturing van de sectie Coördinatie. De vertegenwoordigers van het Publicatiebureau in deze groepen coördineren de werkzaamheden en houden de sectie Coördinatie op de hoogte. In de taalgroepen zitten vertegenwoordigers van de verschillende taaldiensten van de instellingen, zoals juristen-vertalers, vertalers, terminologen en correctoren.

Daarnaast worden verschillende besluitvormingsinstanties, zoals het secretariaat-generaal, de dienst Protocol en de diensten voor buitenlandse betrekkingen van de Commissie, regelmatig over bepaalde onderwerpen geraadpleegd. Ook met diverse internationale organisaties worden nauwe contacten onderhouden, onder andere over normalisatiekwesties (ISO).

Laatste bijwerking: 7.9.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina