ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

9.5. Административна структура на Европейския съюз: официални наименования и ред на изброяване

9.5.1. Институции и органи

Институциите и органите се изброяват в протоколен ред.

Списъкът по-долу включва официалните наименования според протоколния ред, считано от 1 декември 2009 г. (вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон). След него има таблица, в която е посочено кое наименование да се използва в зависимост от вида на публикацията, съответното съкращение, както и седалището на институцията или органа.

Вж. също приложение А9 — Институции, органи, междуинституционални служби и структури: многоезичен списък

а) Институции

Европейски съвет
Председател на Европейския съвет
Съд на Европейския съюз
Съд
Общ съд
NB:
Съдът на публичната служба, създаден през 2004 г., преустанови дейност на 1 септември 2016 г. след като правомощията му преминаха към Общия съд.

б) Външнополитически орган

Европейска служба за външна дейност
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Трите съвета
(Да не се бъркат наименованията!)
В Европейския съюз

Срещи на държавните или правителствените глави (президенти или министър-председатели) и председателя на Европейската комисия, които по принцип се провеждат четири пъти годишно. Тези срещи са известни още като „срещи на върха“. Европейският съвет определя общите политически насоки на Съюза.

Министрите на държавите членки се срещат редовно в рамките на Съвета на Европейския съюз. В зависимост от обсъжданите въпроси всяка страна бива представяна от съответния министър. Това е главният орган за вземане на решения на Съюза и определя по-голямата част от европейското законодателство.

Извън Европейския съюз

Съветът на Европа е междуправителствена организация, която не е институция на Европейския съюз.

в) Консултативни органи

г) Други органи

ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ — наименования
Пълно наименование Кратко наименование (1) Съкра­щение Седалище
Европейски парламент Парламент ЕП Страсбург (2)
Европейски съвет Брюксел
Съвет на Европейския съюз Съвет
NB:
В незаконодателен текст:
Съвет на министрите (в широк смисъл)
Съвет по земеделие и рибарство, Съвет по икономически и финансови въпроси (специализиран)
Брюксел
Европейска комисия Комисия Брюксел (3)
Съд на Европейския съюз (институция) Люксембург
Съд (инстанция)
Люксембург
Общ съд
Люксембург
Европейска централна банка Банка ЕЦБ Франкфурт на Майн
Европейска сметна палата (4) Сметна палата Люксембург
в Официален вестник се използва „Сметна палата“
Европейска служба за външна дейност ЕСВД Брюксел
Европейски икономически и социален комитет Комитет ЕИСК (5) Брюксел
Европейски комитет на регионите (6) Комитет Брюксел
в Официален вестник, серия L, се използва „Комитет на регионите“
Европейска инвестиционна банка Банка ЕИБ Люксембург
Европейски омбудсман Омбудсман Страсбург (7)
Европейски надзорен орган по защита на данните Надзорен орган ЕНОЗД Брюксел
Европейски комитет по защита на данните  Комитет Брюксел
(1)
Най-кратката форма (например „Комитет“) може да се използва само в случай че това няма да доведе до евентуално объркване. При първо посочване в текста задължително се използва пълното наименование.
(2)
Седалището на Парламента е в Страсбург. В Брюксел се провеждат допълнителни сесии. Секретариатът е в Люксембург.
(3)
Седалището на Комисията е в Брюксел, но тя има някои служби със седалище в Люксембург.
(4)
„Европейска сметна палата“ е наименованието, което се използва за обща употреба. Официалното наименование, използвано в законодателни текстове, трябва да бъде „Сметна палата на Европейския съюз“ (до 30.11.2009 г.: Сметна палата на Европейските общности), макар тази форма да се среща рядко. В Официален вестник се използва кратката форма „Сметна палата“.
(5)
Да не се използва кратката форма „Икономически и социален комитет“ или съкращението „ИСК“.
(6)
„Европейски комитет на регионите“ е наименованието за обща употреба. В юридически текстове и в Официален вестник, серия L да се използва официалното наименование „Комитет на регионите“. Абревиатурата, използвана понастоящем, не се променя (по искане на Комитета).
(7)
Седалището на Омбудсмана е същото като на Европейския парламент.

9.5.2. Междуинституционални служби

В административно отношение междуинституционалните служби са част от Европейската комисия (вж. също точка 9.6).

Наименование Кратко наименование Съкра-щение Седалище Референтен акт
(акт за създаване) (a)
Служба за публикации на Европейския съюз (1) Служба за публикации OP (*) Люксембург OB L 168, 30.6.2009 г., стр. 41
(OB 152, 13.7.1967 г., стр. 18)
Европейска служба за подбор на персонал (2) Европейска служба за подбор на персонал EPSO (*) Брюксел OB L 197, 26.7.2002 г., стр. 53
Европейско училище по администрация
EUSA (*)
екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти CERT-EU Брюксел OB L 6, 11.1.2017 г., стр. 40
(a)
По принцип референтен акт е актът за създаване. Ако той е бил преработен, ако е изготвен кодифициран текст или ако е отменен и заменен с нов акт, то този изменен акт става новият основен акт (в такъв случай първоначалният акт за създаване се посочва в скоби за информация).
(*)
Съкращението е еднакво за всички езици.
(1)
До 30.6.2009 г.: Служба за официални публикации на Европейските общности.
(2)
Обичайно наименование.
(3)
В административно отношение е част от Европейската служба за подбор на персонал.

9.5.3. Децентрализирани структури (агенции)

Децентрализираните структури са агенции, създадени с отделен законодателен акт и натоварени със специфична задача.

По принцип те се изброяват по азбучен ред на езика на публикацията.

- - - -
Наименование Съкра­щение Седалище Референтен акт
(акт за създаване) (a)
Изменения (b)
Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю ЕААБ Кьолн OB L 212, 22.8.2018 г., стр. 1
(OB L 240, 7.9.2002 г., стр. 1)
 
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз ERA Лил-Валенсиен OB L 138, 26.5.2016 г., стр. 1
(OB L 164, 30.4.2004 г., стр. 1)
 
Агенция за подкрепа на ОЕРЕС
(кратко наименование: Служба на ОЕРЕС)
Рига OB L 321, 17.12.2018 г., стр. 1
(OB L 337, 18.12.2009 г., стр. 1)
 
Агенция на Европейския съюз в областта на убежището Малта OB L 468, 30.12.2021 г., стр. 1
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност ENISA (*) Ираклион OB L 151, 7.6.2019 г., стр. 15
(OB L 77, 13.3.2004 г., стр. 1)
 
Агенция на Европейския съюз за космическата програма EUSPA Прага OB L 170, 12.5.2021 г., стр. 69  
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлаганетоCEPOLБудапещаOB L 319, 4.12.2015 г., стр. 1
- (OB L 256, 1.10.2005 г., стр. 63)
 
Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие eu-LISA (*) Талин OB L 286, 21.11.2018 г., стр. 99
(OB L 286, 1.11.2011 г., стр. 1)
 
Агенция на Европейския съюз за основните права FRA (*) Виена OB L 53, 22.2.2007 г., стр. 1  
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие Евроюст Хага OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 138
(OB L 63, 6.3.2002 г., стр. 1)
 
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането Eвропол Хага OB L 135, 24.5.2016 г., стр. 53
(OB C 316, 27.11.1995 г., стр. 1 (en)
 
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ACER (*) Любляна OB L 158, 14.6.2019 г., стр. 22
(OB L 211, 24.9.2009 г., стр. 1)
 
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа EU-OSHA (*) Билбао OB L 30, 31.1.2019 г., стр. 58
(OB L 216, 20.8.1994 г., стр. 1)
 
Европейска агенция за гранична и брегова охрана Frontex (*) Варшава OB L 295, 14.11.2019 г., стр. 1
(OB L 349, 25.11.2004 г., стр. 1)
 
Европейска агенция за контрол на рибарството EFCA Виго OB L 83, 25.3.2019 г., стр. 18
(OB L 128, 21.5.2005 г., стр. 1)
 
Европейска агенция за околна среда ЕАОС Копенхаген OB L 126, 21.5.2009 г., стр. 13  
Европейска агенция по лекарствата EMA (*) Амстердам OB L 136, 30.4.2004 г., стр. 1 Акт за изменение (седалище):
OB L 291, 16.11.2018 г., стр. 3
Европейска агенция по морска безопасност ЕАМБ Лисабон OB L 208, 5.8.2002 г., стр. 1  
Европейска агенция по химикали ECHA (*) Хелзинки OB L 396, 30.12.2006 г., стр. 1  
Европейска прокуратура Люксембург OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1
Европейска фондация за обучение ETF (*) Торино OB L 354, 31.12.2008 г., стр. 82
(OB L 131, 23.5.1990 г., стр. 1)
 
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд Eurofound (*) Дъблин OB L 30, 31.1.2019 г., стр. 74
(OB L 139, 30.5.1975 г., стр. 1)
 
Европейски банков орган ЕБО Париж OB L 331, 15.12.2010 г., стр. 12 Акт за изменение (седалище):
OB L 291, 16.11.2018 г., стр. 1
Европейски институт за равенство между половете EIGE (*) Вилнюс OB L 403, 30.12.2006 г., стр. 9  
Европейски орган за безопасност на храните EОБХ (*) Парма OB L 31, 1.2.2002 г., стр. 1  
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване EIOPA Франкфурт на Майн OB L 331, 15.12.2010 г., стр. 48  
Европейски орган за ценни книжа и пазари ESMA Париж OB L 331, 15.12.2010 г., стр. 84  
Европейски орган по труда ЕОТ Братислава OB L 186, 11.7.2019 г., стр. 21 Създаване: 31.7.2019 г.
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании ЕЦМНН Лисабон OB L 376, 27.12.2006 г., стр. 1
(OB L 36, 12.2.1993 г., стр. 1 (en))
 
Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността Букурещ OB L 202, 8.6.2021 г., стр. 1  
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ECDC (*) Стокхолм OB L 142, 30.4.2004 г., стр. 1  
Европейски център за развитие на професионалното обучение Cedefop (*) Солун OB L 30, 31.1.2019 г., стр. 90
(OB L 39, 13.2.1975 г., стр. 13)
 
Единен съвет за преструктуриране ЕСП Брюксел OB L 225, 30.7.2014 г., стр. 1  
Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации Брюксел OB L 317, 4.11.2014 r., стр. 1  
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO Аликанте OB L 154, 16.6.2017 г., стр. 1
(OB L 11, 14.1.1994 г., стр. 1)
 
Служба на Общността за сортовете растения CPVO Анжер OB L 227, 1.9.1994 г., стр. 1 Aкт за изменение в процес на изготвяне
Център за преводи за органите на Европейския съюз CdT (*) Люксембург OB L 314, 7.12.1994 г., стр. 1  
Прието изменение
В етап на подготовка
Редица процедури, които са в ход или в етап на подготовка, може да доведат до промяна на наименованието на някои агенции.
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Предложение:
Агенция на Европейския съюз за борба с наркотиците
ЕЦМНН
Предложение:
EUDA
Процедура: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Служба на Общността за сортовете растения
Предложение:
Европейска агенция за сортовете растения
CVPO
Предложение:
EACP
Процедура: COM(2013) 262 – 2013/137 (COD)
to be monitored (the EP asked the Commission to withdraw its proposal and submit a new one
В етап на планиране (нови агенции)
Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ОБИП Процедура: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
По принцип референтен акт е актът за създаване. Ако той е бил преработен, ако е изготвен кодифициран текст или ако е отменен и заменен с нов акт, то този изменен акт става новият основен акт (в такъв случай първоначалният акт за създаване се посочва в скоби за информация).
(b)

Различните видове изменения са, както следва.

„поправка“, „акт за изменение“ (или друго): изменение на основния акт по отношение на наименованието, съкращението или седалището,
„променено изписване“: начинът на изписване, възприет за въпросната структура в основния регламент, е променен в съответствие с договореното на междуинституционално равнище изписване, по-специално с оглед на правилата за използване на главни и малки букви (със съгласието на юрист-лингвистите от Съвета, без да е необходима попрвка).
(*)
Съкращението е еднакво за всички езици.
NB:
Вж. също Решение 2004/97/ЕО, Евратом от 13 декември 2003 г. относно местоположението на някои служби и агенции на Европейския съюз (OB L 29, 3.2.2004 г., стр. 15).

Oбща външна политика и политика на сигурност

Наименование Съкра­щение Седалище Референтен акт
(акт за създаване) (a)
Европейска агенция по отбрана EDA Брюксел OB L 266, 13.10.2015 г., стр. 55
(OB L 245, 17.7.2004 г., стр. 17)
Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността ИЕСИС Париж OB L 41, 12.2.2014 г., стр. 13
(OB L 200, 25.7.2001 г., стр. 1)
Сателитен център на Европейския съюз Satcen Торехон де Ардос OB L 188, 27.6.2014 г., стр. 73
(OB L 200, 25.7.2001 г., стр. 5)

9.5.4. Изпълнителни агенции

Тези агенции са правни субекти, създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (OВ L 11, 16.1.2003 г.) за реализирането на някои задачи във връзка с управлението на една или повече програми на Cъюза. Създадени са за определен срок.

Наименование Съкра­щение Седалище Референтен акт
(+ поправка или акт за изменение)
Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията HADEA (*) Брюксел OB L 50, 15.2.2021 г., стр. 9
Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда CINEA (*) Брюксел OB L 50, 15.2.2021 г., стр. 9
Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания REA (*) Брюксел OB L 50, 15.2.2021 г., стр. 9
Европейска изпълнителна агенция за образование и култура EACEA (*) Брюксел OB L 50, 15.2.2021 г., стр. 9
Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП Eismea (*) Брюксел OB L 50, 15.2.2021 г., стр. 9
Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет ERCEA (*) Брюксел OB L 50, 15.2.2021 г., стр. 9
(*)
Съкращението е еднакво за всички езици.

9.5.5. Агенции и органи на Евратом

Тези агенции или органи са създадени, за да подпомагат целите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Наименование Съкра­щение Седалище Референтен акт
Агенция за снабдяване към Евратом Люксембург OB L 41, 15.2.2008 г., стр. 15
Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ (1) F4E (*) Барселона OB L 90, 30.3.2007 г., стр. 58
(*)
Съкращението е еднакво за всички езици.
(1)
Европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия.

9.5.6. Други организации

Популярно наименование Кратко наименование Съкра­щение Седалище Референтен акт
Европейски институт за иновации и технологии   EIT (*) Будапеща OB L 189, 28.5.2021 г., стр. 61
Съвместно предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“     Брюксел OB L 427, 30.11.2021 г., стр. 17
Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (1)     Брюксел OB L 427, 30.11.2021 г., стр. 17
Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии Съвместно предприятие EuroHPC Люксембург OB L 256, 19.7.2021 г., стр. 3
Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ (2)     Брюксел OB L 427, 30.11.2021 г., стр. 17
Cъвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ (3)     Брюксел OB L 427, 30.11.2021 г., стр. 17
Съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“     Брюксел OB L 427, 30.11.2021 г., стр. 17
Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“ (4)     Брюксел OB L 427, 30.11.2021 г., стр. 17
Cъвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ (5)     Брюксел OB L 427, 30.11.2021 г., стр. 17
Съвместно предприятие „Чист водород“ (6)     Брюксел OB L 427, 30.11.2021 г., стр. 17
Cъвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“ (7)     Брюксел OB L 427, 30.11.2021 г., стр. 17
(*)
Съкращението е еднакво за всички езици.
(1)
Заменя съвместно предприятие Shift2Rail.
(2)
Заменя съвместно предприятие SESAR.
(3)
Заменя съвместно предприятие ИИЛ 2.
(4)
Заменя съвместно предприятие ECSEL.
(5)
Заменя съвместно предприятие „Биотехнологични производства“.
(6)
Заменя съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“.
(7)
Заменя съвместно предприятие „Чисто небе 2“.
Последна актуализация: 31.8.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница
<./BODY> .