ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

9.5 Euroopan unionin hallintorakenne: viralliset nimet ja esittämisjärjestys

9.5.1 Toimielimet ja elimet

Toimielinten ja elinten nimet luetellaan protokollajärjestyksessä.

Seuraava luettelo sisältää viralliset nimitykset protokollajärjestyksessä 1. joulukuuta 2009 alkaen (Lissabonin sopimuksen voimaantulo). Luettelon jälkeisessä taulukossa esitetään myös eri yhteyksissä käytettävät nimet sekä lyhenteet ja toimipaikat.

Ks. myös Liite A9 – Toimielinten, elinten ja laitosten nimet: monikielinen luettelo.

a) Toimielimet

Eurooppa-neuvosto
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Euroopan unionin tuomioistuin
unionin tuomioistuin
unionin yleinen tuomioistuin
Huom:
Virkamiestuomioistuin (perustettu 2004) lopetti toimintansa 1. syyskuuta 2016 sen toimivallan siirryttyä unionin yleiselle tuomioistuimelle.

b) Ulkosuhteista vastaava elin

Euroopan ulkosuhdehallinto
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Kolme neuvostoa,
joita ei saa sekoittaa
Euroopan unionissa

Valtion- ja hallitusten päämiesten (presidenttien tai pääministerien) sekä Euroopan komission puheenjohtajan kokoukset (periaatteessa neljä kertaa vuodessa). Näitä kokouksia sanotaan usein ”huippukokouksiksi”. Eurooppa-neuvosto vahvistaa unionin yleiset poliittiset suuntaviivat.

Euroopan unionin neuvostossa kokoontuvat säännöllisesti jäsenvaltioiden ministerit. Käsiteltävästä asiasta riippuu, mitkä ministerit osallistuvat kokoukseen. Neuvosto on unionin poliittisen päätöksenteon tärkein keskus, ja se antaa suurimman osan unionin lainsäädännöstä.

Euroopan unionin ulkopuolella

Euroopan neuvosto on hallitustenvälinen organisaatio, eikä se ole Euroopan unionin toimielin.

c) Neuvoa-antavat elimet

d) Muut elimet

TOIMIELIMET JA MUUT ELIMET – Eri yhteyksissä käytettävät nimet
Koko nimi Lyhennetty nimi (1) Lyhenne Toimi­paikka
Euroopan parlamentti parlamentti EP Strasbourg (2)
Eurooppa-neuvosto Bryssel
Euroopan unionin neuvosto neuvosto
Huom.

Suurelle yleisölle
tarkoitetuissa teksteissä:

ministerineuvosto
(laajassa merkityksessä) tai
erityiskokoonpanot (esim. maatalousneuvosto).
Bryssel
Euroopan komissio komissio Bryssel (3)
Euroopan unionin tuomioistuin (toimielin) unionin tuomioistuin Luxemburg
unionin tuomioistuin (tuomioistuin)
tuomioistuin Luxemburg
unionin yleinen tuomioistuin
Luxemburg
Euroopan keskuspankki keskuspankki EKP Frankfurt am Main
Euroopan tilintarkastustuomioistuin (4) tilintarkastustuomioistuin, ei: ”tuomioistuin” Luxemburg
Virallisessa lehdessä: tilintarkastustuomioistuin
Euroopan ulkosuhdehallinto EUH Bryssel
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea komitea ETSK (5) Bryssel
Euroopan alueiden komitea (6) komitea AK Bryssel
Virallisessa lehdessä, L-sarjassa: alueiden komitea
Euroopan investointipankki investointipankki EIP Luxemburg
Euroopan oikeusasiamies oikeusasiamies Strasbourg (7)
Euroopan tietosuojavaltuutettu tietosuojavaltuutettu Bryssel
Euroopan tietosuojaneuvosto tietosuojaneuvosto Bryssel
(1)
Lyhennettyä nimeä saa käyttää vain tapauksissa, joissa ei ole mahdollisuutta sekoittaa keskenään eri elinten nimityksiä (erityisesti komiteat). Muutoin on käytettävä kokonaisia nimiä myös ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
(2)
Euroopan parlamentin kotipaikka on Strasbourg. Istuntoja järjestetään myös Brysselissä. Pääsihteeristö sijaitsee Luxemburgissa.
(3)
Komission kotipaikka on Bryssel, mutta sillä on yksiköitä Luxemburgissa.
(4)
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on yleisesti käytetty epävirallinen nimitys. Säädösteksteissä esiintyvä virallinen muoto on kuitenkin Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin (30.11.2009 asti Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin), vaikka tätä muotoa ei juuri koskaan tapaa teksteissä. Euroopan unionin virallisessa lehdessä käytetään yksinkertaista muotoa tilintarkastustuomioistuin.
(5)
Lyhennettä Ecosoc ei käytetä; ei myöskään lyhyttä muotoa talous- ja sosiaalikomitea eikä lyhennettä TSK.
(6)
”Euroopan unionin alueiden komitea” on yleisesti käytetty nimi. Oikeudellisissa teksteissä ja virallisen lehden L-sarjassa käytetään nimeä ”alueiden komitea”. Käytössä olevaa lyhennettä ei pidä muuttaa (komitean pyyntö).
(7)
Oikeusasiamiehen kotipaikka on sama kuin Euroopan parlamentin.

9.5.2 Toimielinten yhteiset toimistot

Toimielinten yhteiset toimistot ovat hallinnollisesti yhteydessä Euroopan komissioon (katso myös kohta 9.6).

Νimi Lyhennetty nimi Lyhenne Toimi­paikka Perussäädös
(perustamissäädös) (a)
EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmä tietotekniikan kriisiryhmä CERT-EU Bryssel EUVL L 6, 11.1.2017, s. 40
Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (1) henkilöstövalinta­toimisto EPSO (*) Bryssel EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53
henkilöstökoulutus­keskus
EUSA (*)
Euroopan unionin julkaisutoimisto (3) julkaisutoimisto OP (*) Luxemburg EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41
(EYVL 152, 13.7.1967, s. 18)
(a)
Perussäädös on periaatteessa perustamissäädös. Jos perustamissäädös on uudelleenlaadittu tai kodifioitu tai jos se on kumottu ja korvattu uudella säädöksellä, muuttavasta säädöksestä tulee uusi perussäädös (alkuperäinen perustamissäädös mainitaan tällöin suluissa).
(*)
Lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa.
(1)
Tavallinen nimi.
(2)
Hallinnollisesti yhteydessä Euroopan unionin henkilöstövalintatoimistoon.
(3)
30.6.2009 saakka: ”Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto”.

9.5.3 Hajautetut laitokset (virastot)

Hajautetut laitokset (virastot) ovat erityisellä säädöksellä perustettuja laitoksia, joilla on erityinen tehtävä.

Laitokset luetellaan yleensä julkaisukielen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Νimi Lyhenne Toimi­paikka Perussäädös
(perustamissäädös) (a)
Muutokset (b)
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop (*) Thessaloniki EUVL L 30, 31.1.2019, s. 90
(EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1)
 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA Pariisi EYVL L 331, 15.12.2010, s. 84  
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound (*) Dublin EUVL L 30, 31.1.2019, s. 74
(EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1)
 
Euroopan elintarviketurvallisuus­viranomainen EFSA (*) Parma EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1  
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA Lissabon EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1
(EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1)
 
Euroopan kalastuksenvalvontavirasto EFCA Vigo EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1  
Euroopan kemikaalivirasto ECHA (*) Helsinki (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1)
Oikaisu:
EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3
Euroopan koulutussäätiö ETF (*) Torino EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82
(EYVL L 131, 23.5.1990, s. 1)
 
Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus Bukarest EUVL L 202, 8.6.2021, s. 1  
Euroopan lääkevirasto EMA (*) Amsterdam EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1 Muutossäädös (toimipaikka):
EUVL L 291, 16.11.2018, s. 3
Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA Lissabon EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1  
Euroopan pankkiviranomainen EPV Pariisi EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12 Muutossäädös (toimipaikka):
EUVL L 291, 16.11.2018, s. 1
Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex (*) Varsova EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1
(EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1)
 
BERECin tukivirasto
(lyhennetty nimi: BEREC-virasto)
Riika EUVL L 321, 17.12.2018, s. 1
(EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1)
 
Euroopan syyttäjänvirasto EPPO Luxemburg EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1
Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE (*) Vilna EUVL L 403, 31.12.2006, s. 9  
Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen Bryssel EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1  
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC (*) Tukholma EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1  
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA (*) Bilbao EUVL L 30, 31.1.2019, s. 58
(EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1)
 
Euroopan työviranomainen Bratislava EUVL L 186, 11.7.2019, s. 21 Perustaminen: 31.7.2019
Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto EUSPA Praha EUVL L 170, 12.5.2021, s. 69  
Euroopan unionin elinten käännöskeskus CdT (*) Luxemburg EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1  
Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER (*) Ljubljana EUVL L 158, 14.6.2019, s. 22
(EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1)
 
Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISA (*) Iraklion EUVL L 151, 7.6.2019, s. 15
(EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1)
 
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL Budapest EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1
(EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63)
 
Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto Europol Haag EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53
(EYVL C 316, 27.11.1995, s. 1)
 
Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA Köln EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1
(EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1)
 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA (*) Wien EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1  
Euroopan unionin rautatievirasto ERA Lille-Valenciennes EUVL L 138, 26.5.2016, s. 1
(EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1)
 
Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust Haag EUVL L 295, 21.11.2018, s. 138
(EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1)
 
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO (?) Alicante EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1
(EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1)
 
Euroopan unionin turvapaikkavirasto Malta EUVL L 468, 30.12.2021, s. 1
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA Frankfurt am Main EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48  
Euroopan ympäristökeskus EEA Kööpenhamina EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13  
yhteinen kriisinratkaisuneuvosto SRB Bryssel EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1
Oikaisu:
EUVL L 10, 18.4.2015, s. 62
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto eu-LISA (*) Tallinna EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99
(EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1)
 
yhteisön kasvilajikevirasto CPVO Angers EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1 Kirjoitusasun muutos
Valmisteilla oleva muutossäädös
Hyväksytyt muutokset
Valmisteluvaiheessa
Käynnissä tai suunnitteilla on menettelyjä, joiden tuloksena virastojen nimet saattavat muuttua.
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Ehdotus:
Euroopan unionin huumausainevirasto
EMCDDA
Ehdotus:
EUDA
Menettely: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
yhteisön kasvilajikevirasto
Ehdotus:
Euroopan kasvilajikevirasto
CPVO
Ehdotus:
(?)
Menettely: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
seurattava (EP pyysi komissiota peruuttamaan ehdotuksensa ja esittämään uuden)
Allamainitut virastot ovat perustamisvaiheessa (uudet virastot)
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen Menettely: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Perussäädös on periaatteessa perustamissäädös. Jos perustamissäädös on uudelleenlaadittu tai kodifioitu tai jos se on kumottu ja korvattu uudella säädöksellä, muuttavasta säädöksestä tulee uusi perussäädös (alkuperäinen perustamissäädös mainitaan tällöin suluissa).
(b)

Muutostyypit:

”oikaisu”, ”muutossäädös” (tai muu): perussäädöksen muutokset, jotka koskevat viraston nimeä, lyhennettä tai toimipaikkaa;
”kirjoitusasun muutos”: perussäädöksessä käytetyn nimen kirjoitusasu on muutettu toimielinten yhteisiä kirjoitussääntöjä vastaavaksi erityisesti pienten ja isojen kirjainten käytön osalta (neuvoston juristilingvistien suostumuksella; oikaisua ei tarvita).
(*)
Lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa.
Huom.
Ks. myös päätös 2004/97/EY, Euratom, tehty 13 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan unionin tiettyjen laitosten ja virastojen kotipaikan vahvistamisesta (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 15).

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Νimi Lyhenne Toimi­paikka Perussäädös
(perustamissäädös) (a)
Euroopan puolustusvirasto Bryssel EUVL L 266, 13.10.2015, s. 55
(EUVL L 245, 17.7.2004, s. 17)
Euroopan unionin satelliittikeskus EUSK Torrejón de Ardoz EUVL L 188, 27.6.2014, s. 73
(EYVL L 200, 25.7.2001, s. 5)
Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos EUTT Pariisi EUVL L 41, 12.2.2014, s. 13
(EYVL L 200, 25.7.2001, s. 1)

9.5.4 Toimeenpanovirastot

Toimeenpanovirastot ovat komission neuvoston asetuksella (EY) N:o 58/2003 (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1) perustamia oikeudellisia yksiköitä, joiden tehtävinä ovat tietyt unionin yhden tai useamman ohjelman toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Nämä virastot on perustettu määräajaksi.

Νimi Lyhenne Toimi­paikka Perussäädös
(+ oikaisu tai muutossäädös)
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA (*) Bryssel EUVL L 50, 15.2.2021, s. 9
Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto Eismea (*) Bryssel EUVL L 50, 15.2.2021, s. 9
Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA (*) Bryssel EUVL L 50, 15.2.2021, s. 9
Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto HADEA (*) Bryssel EUVL L 50, 15.2.2021, s. 9
Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto REA (*) Bryssel EUVL L 50, 15.2.2021, s. 9
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto ERCEA (*) Bryssel EUVL L 50, 15.2.2021, s. 9
(*)
Lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa.

9.5.5 Euratomin virastot ja elimet

Nämä virastot tai elimet on perustettu tukemaan Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen tavoitteita.

Νimi Lyhenne Toimi­paikka Perussäädös
Euratomin hankintakeskus Luxemburg EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15
Fusion for Energy -yhteisyritys (1) F4E (*) Barcelona EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58
(*)
Lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa.
(1)
Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten.

9.5.6 Muut laitokset

Yleisesti käytetty nimi Lyhennetty nimi Lyhenne Toimi­paikka Perussäädös
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti   EIT (*) Budapest EUVL L 189, 28.5.2021, s. 61
Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys (1) CBE-yhteisyritys   Bryssel EUVL L 427, 30.11.2021, s. 17
Euroopan rautatiet -yhteisyritys (2)     Bryssel EUVL L 427, 30.11.2021, s. 17
Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys EuroHPC-yhteisyritys Luxemburg EUVL L 256, 19.7.2021, s. 3
globaalin terveyden EDCTP3-yhteisyritys     Bryssel EUVL L 427, 30.11.2021, s. 17
innovatiivisen terveydenhuollon aloitteen yhteisyritys (3)     Bryssel EUVL L 427, 30.11.2021, s. 17
keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys (4)     Bryssel EUVL L 427, 30.11.2021, s. 17
puhtaan ilmailun yhteisyritys (5)     Bryssel EUVL L 427, 30.11.2021, s. 17
puhtaan vedyn yhteisyritys (6)     Bryssel EUVL L 427, 30.11.2021, s. 17
yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyritys (7)     Bryssel EUVL L 427, 30.11.2021, s. 17
älykkäät verkot ja palvelut -yhteisyritys     Bryssel EUVL L 427, 30.11.2021, s. 17
(*)
Lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa.
(1)
Korvaa biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen.
(2)
Korvaa Shift2Rail-yhteisyrityksen.
(3)
Korvaa IMI 2 -yhteisyrityksen.
(4)
Korvaa ECSEL-yhteisyrityksen.
(5)
Korvaa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen.
(6)
Korvaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen.
(7)
Korvaa SESAR-yhteisyrityksen.
Päivitetty viimeksi: 31.8.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu