ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

9.5. Organizačná štruktúra Európskej únie: úradné názvy a poradie

9.5.1. Inštitúcie a orgány

Inštitúcie a orgány Európskej únie musia byť zoradené v protokolárnom poradí.

Nasledujúci zoznam uvádza úradné názvy podľa proto­kolárneho poradia od 1. decembra 2009 (po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy). Za zoznamom nasleduje tabuľka, v ktorej sú uvedené rôzne názvy a ich použitie podľa kontextu, ako aj zodpovedajúce skratky a umiestnenie.

Pozri tiež prílohu A9 – Inštitúcie, orgány, medziinštitucionálne služby a organizácie: viacjazyčný zoznam

a) Inštitúcie

Európska rada
predseda Európskej rady
Súdny dvor Európskej únie
Súdny dvor
Všeobecný súd
Pozn.:
Súd pre verejnú službu, ktorý bol zriadený v roku 2004, skončil svoju činnosť v septembri 2016 po tom, ako boli jeho úlohy prenesené na Všeobecný súd.

b) Orgán pre vonkajšiu politiku

Európska služba pre vonkajšiu činnosť
vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Tri Rady
(nezamieňať)
V Európskej únii

Stretnutia hláv štátov alebo vlád (prezidenti alebo predsedovia vlád) a predsedu Európskej komisie sa konajú zvyčajne štyrikrát ročne. Týmto stretnutiam sa tiež hovorí samity. Európska rada stanoví všeobecné politické usmernenia Európskej únie.

Ministri členských štátov sa stretávajú pravidelne v rámci Rady Európskej únie. Každú krajinu reprezentuje minister zodpovedný za problematiku, ktorá je témou rokovania. Rada je hlavný rozhodovací orgán, ktorý určuje väčšiu časť európskych právnych predpisov.

Mimo Európskej únie

Rada Európy je medzivládna organizácia, ale nie európska inštitúcia.

c) Poradné orgány

d) Ostatné orgány

INŠTITÚCIE A ORGÁNY – rozličné formy názvu
Úplný názov Skrátený názov (1) Skratka Sídlo
Európsky parlament Parlament EP Štrasburg (2)
Európska rada Brusel
Rada Európskej únie Rada
Pozn.:

bežne často používaná:

Rada [Rada pre… (napr. pre poľnohospodárstvo, Rada ministrov)]
napr. Rada pre rybné hospodárstvo (specializovaná)
Brusel
Európska komisia Komisia Brusel (3)
Súdny dvor Európskej únie (inštitúcia) Súdny dvor SD Luxemburg
Súdny dvor (súdny orgán)
Súdny dvor Luxemburg
Všeobecný súd
Luxemburg
Európska centrálna banka Centrálna banka ECB Frankfurt nad Mohanom
Európsky dvor audítorov (4) Dvor audítorov Luxemburg
v úradnom vestníku: Dvor audítorov
Európska služba pre vonkajšiu činnosť ESVČ Brusel
Európsky hospodársky a sociálny výbor EHSV (5) Brusel
Európsky výbor regiónov (6) Výbor VR Brusel
v úradnom vestníku v sérii L: Výbor regiónov
Európska investičná banka Investičná banka EIB Luxemburg
európsky ombudsman ombudsman Štrasburg (7)
európsky dozorný úradník pre ochranu údajov EDPS Brusel
Európsky výbor pre ochranu údajov Výbor Brusel
(1)
Skrátený názov sa môže použiť len v prípade, keď nemôže dôjsť k zámene („dvor“ a „výbor“). Pri prvej zmienke v texte sa však musí použiť vždy úplný názov. V úradnom vestníku sa skrátené názvy „dvor“ a „výbor“ nepoužívajú, aby nedošlo k zámene a prípadným nejasnostiam.
(2)
Sídlo Parlamentu je v Štrasburgu. Niektoré zasadnutia sa konajú v Bruseli. Sekretariát má sídlo v Luxemburgu.
(3)
Komisia sídli v Bruseli, ale niektoré svoje služby má v Luxemburgu.
(4)
„Európsky dvor audítorov“ sa používa všeobecne. Úplný úradný názov používaný v čisto právnych textoch je „Dvor audítorov Európskej únie“ (do 30. 11. 2009: „Dvor audítorov Európskych spoločenstiev“), i keď sa v textoch vyskytuje len zriedka. V úradnom vestníku sa používa skrátený tvar „Dvor audítorov“.
(5)
Nepoužívame skrátený názov „Hospodársky a sociálny výbor“ ani skratku „HSV“.
(6)
„Európsky výbor regiónov‟ je bežne používaný názov. V čisto právnických textoch a v sérii L úradného vestníka sa používa úradný názov „Výbor regiónov‟. Používanú skratku nemeňte (požiadavka výboru).
(7)
Ombudsman má rovnaké sídlo ako Parlament.

9.5.2. Medziinštitucionálne služby

Medziinštitucionálne služby sú administratívne pripojené k Európskej komisii (pozri aj bod 9.6).

Názov Skrátený názov Skratka Sídlo Referenčný akt
(základný akt) (a)
Európsky úrad pre výber pracovníkov (1) Úrad pre výber pracovníkov EPSO (*) Brusel Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 53
Škola verejnej správy
EUSA (*)
tím reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach tím reakcie na núdzové počítačové situácie CERT-EU Brusel Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2017, s. 40
Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (3) Úrad pre publikácie OP (*) Luxemburg Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 41
(Ú. v. ES 152, 13.7.1967, s. 18)
(a)
Referenčným aktom je v zásade zakladajúci akt. Ak existuje prepracované alebo kodifikované znenie zakladajúceho aktu alebo ak bol tento akt zrušený a nahradený novým aktom, tento zmenený akt sa stáva novým základným aktom (pôvodný zakladajúci akt sa v tom prípade uvádza pre informáciu v zátvorkách).
(*)
Jednotná skratka pre všetky jazykové znenia.
(1)
Bežný názov.
(2)
Administratívne pripojená k Európskemu úradu pre výber pracovníkov.
(3)
Do 30. 6. 2009: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.

9.5.3. Decentralizované organizácie (agentúry)

Decentralizované organizácie (agentúry) sú vytvorené osobitnými právnymi predpismi a poverené špecifickými úlohami.

Všeobecne sa zoraďujú podľa abecedného poradia jazyka publikácie.

Názov Skratka Sídlo Referenčný akt
(základný akt) (a)
Zmeny (b)
Agentúra na podporu orgánu BEREC
(skrátený názov: Úrad BEREC)
Riga Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 1
(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1)
 
Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti eu-LISA (*) Tallinn Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99
(Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1)
 
Agentúra Európskej únie pre azyl EUAA Malta Ú. v. EÚ L 468, 30.12.2021, s. 1
Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva EASA Kolín Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1
(Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1)
 
Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Eurojust Haag Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138
(Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1)
 
Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť ENISA (*) Heraklion Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 15
(Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1)
 
Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva CEPOL Budapešť Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1
(Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63)
 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ACER (*) Ľubľana Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 22
(Ú. v. EÚ L 211, 28.9.2009, s. 1)
 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva Europol (*) Haag Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53
(Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 1)
 
Agentúra Európskej únie pre vesmírny program EUSPA Praha Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 69  
Agentúra Európskej únie pre základné práva FRA (*) Viedeň Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1  
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EU-OSHA (*) Bilbao Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 58
(Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1)
 
Európska agentúra pre kontrolu rybárstva EFCA Vigo Ú. v. EÚ L 83, 25.3.2018, s. 18
(Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1)
 
Európska agentúra pre lieky EMA (*) Amsterdam Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1 Meniaci akt (sídlo):
Ú. v. EÚ L 291, 16.11.2018, s. 3
Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex (*) Varšava Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, . 1
(Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1)
 
Európska environmentálna agentúra EEA Kodaň Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13  
Európska chemická agentúra ECHA (*) Helsinki (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1) Korigendum:
Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie ETF (*) Turín Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82
(Ú. v. ES L 131, 23.5.1990, s. 1)
 
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok Eurofound (*) Dublin Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 74
(Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1)
 
Európska námorná bezpečnostná agentúra EMSA Lisabon Ú. v. EÚ L 208, 5.8.2002, s. 1  
Európska prokuratúra Luxemburg Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ECDC (*) Štokholm Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1 Zmena písanej podoby
Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti Bukurešť Ú. v. EÚ L 202, 8.6.2021, s. 1  
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť EMCDDA Lisabon Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1
(Ú. v. ES L 36, 12.2.1993, s. 1)
 
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania Cedefop (*) Solún Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 90
(Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1)
 
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť EIGE (*) Vilnius Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9  
Európsky orgán práce Bratislava Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 21 Zriadenie: 31.7.2019
Európsky orgán pre bankovníctvo EBA Paríž Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12 Meniaci akt (sídlo):
Ú. v. EÚ L 291, 16.11.2018, s. 1
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ESMA Paríž Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84  
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov EIOPA Frankfurt nad Mohanom Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48  
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA (*) Parma Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1  
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií SRB Brusel Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1  
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie CdT (*) Luxemburg Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1  
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1
(Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1)
 
Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie Brusel Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1  
Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín CPVO Angers Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1 Zmena písanej podoby
Pozmeňujúci akt v procese prípravy
Železničná agentúra Európskej únie ERA Lille-Valenciennes Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1
(Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1)
 
Prijatá zmena
Vo fáze prípravy
Výsledkom niekoľkých naplánovaných alebo už prebiehajúcich postupov môže byť zmena názvu v prípade niektorých agentúr.
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Návrh:
Agentúra Európskej únie pre drogy
EMCDDA
Návrh:
EUDA
Postup: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
Návrh:
Európska agentúra pre odrody rastlín
CPVO
Návrh:
(?)
Postup: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
treba sledovať (EP požiadal Komisiu, aby svoj návrh stiahla a predložila nový)
V štádiu plánovania (nová agentúra)
Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu AMLA Postup: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Referenčným aktom je v zásade zakladajúci akt. Ak existuje prepracované alebo kodifikované znenie zakladajúceho aktu alebo ak bol tento akt zrušený a nahradený novým aktom, tento zmenený akt sa stáva novým základným aktom (pôvodný zakladajúci akt sa v tom prípade uvádza pre informáciu v zátvorkách).
(b)

Rozlišujú sa tieto druhy zmien:

„korigendum“, „pozmeňujúci akt“ (alebo iná zmena): zmeny základného aktu, pokiaľ ide o názov, skratku alebo sídlo,
„zmena písanej podoby“: v prípade daného subjektu sa písaná podoba použitá v základnom právnom predpise zmenila tak, aby zodpovedala medziinštitucionálnym dohovorom týkajúcim sa písanej podoby, najmä pokiaľ ide o pravidlá písania veľkých a malých písmen (súhlas právnikov lingvistov v Rade, bez potreby korigenda).
(*)
Jednotná skratka pre všetky jazyky.
Pozn.:
Pozri tiež rozhodnutie 2004/97/ES, Euratom z 13. decembra 2003 o umiestnení niektorých úradov a agentúr Európskej únie (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 15).

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Názov Skratka Sídlo Referenčný akt
(základný akt) (a)
Európska obranná agentúra EDA Brusel Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 55
(Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004, s. 17)
Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie EUISS Paríž Ú. v. EÚ L 41, 12.2.2014, s. 13
(Ú. v. ES L 200, 25.7.2001, s. 1)
Satelitné stredisko Európskej únie Satcen Torrejón de Ardoz Ú. v. EÚ L 188, 27.6.2014, s. 73
(Ú. v. ES L 200, 25.7.2001, s. 5)

9.5.4. Výkonné agentúry

Výkonné agentúry sú právne subjekty zriadené v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003), poverené určitými úlohami pri riadení jedného alebo viacerých programov Únie. Tieto agentúry sa zriaďujú na čas určitý.

Názov Skratka Sídlo Referenčný akt
(+ korigendum alebo meniaci akt)
Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie CINEA (*) Brusel Ú. v. EÚ L 50, 15.2.2021, s. 9
Európska výkonná agentúra pre výskum REA (*) Brusel Ú. v. EÚ L 50, 15.2.2021, s. 9
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru EACEA (*) Brusel Ú. v. EÚ L 50, 15.2.2021, s. 9
Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu HADEA (*) Brusel Ú. v. EÚ L 50, 15.2.2021, s. 9
Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum ERCEA (*) Brusel Ú. v. EÚ L 50, 15.2.2021, s. 9
Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP Eismea (*) Brusel Ú. v. EÚ L 50, 15.2.2021, s. 9
(*)
Jednotná skratka pre všetky jazykové znenia.

9.5.5. Agentúry a orgány Euratomu

Tieto agentúry a orgány vznikli na podporu realizácie cieľov ustanovených v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom).

Názov Skratka Sídlo Referenčný akt
Agentúra Euratomu pre zásobovanie Luxemburg Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15
spoločný podnik Fusion for Energy (1) F4E (*) Barcelona Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58
(*)
Jednotná skratka pre všetky jazykové znenia.
(1)
Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy.

9.5.6. Ďalšie organizácie

Spoločný názov Skrátený názov Skratka Sídlo Referenčný akt
Európsky inovačný a technologický inštitút   EIT (*) Budapešť Ú. v. EÚ L 189, 28.5.2021, s. 61
spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3     Brusel Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 17
spoločný podnik pre čisté letectvo (1)     Brusel Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 17
spoločný podnik pre čistý vodík (2)     Brusel Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 17
spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (3)     Brusel Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 17
spoločný podnik pre európske železnice (4)     Brusel Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 17
spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku spoločný podnik EuroHPC Luxemburg Ú. v. EÚ L 256, 19.7.2021, s. 3
spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo (5)     Brusel Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 17
spoločný podnik pre inteligentné siete a služby     Brusel Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 17
spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie (6)     Brusel Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 17
spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba 3 (7)     Brusel Ú. v. EÚ L 427, 30.11.2021, s. 17
(*)
Jednotná skratka pre všetky jazykové znenia.
(1)
Nahrádza spoločný podnik Čisté nebo 2.
(2)
Nahrádza spoločný podnik pre palivové články a vodík 2.
(3)
Nahrádza spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály.
(4)
Nahrádza spoločný podnik Shift2Rail.
(5)
Nahrádza spoločnú iniciatívu IMI 2.
(6)
Nahrádza spoločný podnik ECSEL.
(7)
Nahrádza spoločný podnik SESAR.
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2022
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana