ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

9.5. Euroopa Liidu haldusstruktuur: ametlikud nimetused ja loetlemise järjestus

9.5.1. Institutsioonid ja organid

Institutsioonid ja organid tuleb loetleda protokollilises järjestuses.

Järgmises nimekirjas esitatakse ametlik nimetus vastavalt protokollilisele järjestusele alates 1. detsembrist 2009 (Lissaboni lepingu jõustumine). Nimistu järel olevas tabelis on nimekuju, mida kasutatakse vastavalt väljaande tüübile, samuti lühendid ja asukohad.

Vt ka lisa A9. Institutsioonid, organid, institutsioonidevahelised teenistused ja asutused: mitmekeelne nimistu

a) Institutsioonid

Euroopa Ülemkogu
Euroopa Ülemkogu eesistuja
Euroopa Liidu Kohus
Euroopa Kohus
Üldkohus
NB!
Avaliku Teenistuse Kohus, mis loodi 2004. aastal, lõpetas tegevuse 1. septembril 2016, olles andnud oma pädevuse üle Üldkohtule.

b) Välispoliitika organ

Euroopa välisteenistus
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Kolm kogu
(mitte segi ajada)
Euroopa Liidus

Riigipeade ja valitsusjuhtide (presidentide või peaministrite) ning Euroopa Komisjoni presidendi kokkusaamine leiab üldjuhul aset neli korda aastas. Neid kokkusaamisi kutsutakse ka tippkohtumisteks. Euroopa Ülemkogu paneb paika liidu poliitika üldsuunised.

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus. Sõltuvalt päevakorrapunktidest esindab iga riiki vastava valdkonna minister. See nõukogu on liidu põhiline otsuseid tegev organ ja ta paneb paika suurema osa Euroopa Liidu õigusaktidest.

Väljaspool Euroopa Liitu

Euroopa Nõukogu on valitsustevaheline organisatsioon, kuid mitte Euroopa institutsioon.

c) Nõuandeorganid

d) Muud organid

INSTITUTSIOONID JA ORGANID. Erinevad nimekujud
Nimi Lühinimi (1) Lühend Asukoht
Euroopa Parlament EP Strasbourg (2)
Euroopa Ülemkogu ülemkogu Brüssel
Euroopa Liidu Nõukogu nõukogu
NB!
Kui mõeldakse konkreetset nõukogu, siis nt: põllumajandusnõukogu, üldasjade ja välissuhete nõukogu.
Brüssel
Euroopa Komisjon komisjon Brüssel (3)
Euroopa Liidu Kohus (institutsioon) Euroopa Kohus Luxembourg
Euroopa Kohus (kohtuinstants)
Luxembourg
Üldkohus
Luxembourg
Euroopa Keskpank pank EKP Frankfurt Maini ääres
Euroopa Kontrollikoda (4) kontrollikoda Luxembourg
Euroopa Liidu Teatajas: kontrollikoda
Euroopa välisteenistus Brüssel
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee komitee EMSK (5) Brüssel
Euroopa Regioonide Komitee (6) komitee RK Brüssel
Euroopa Liidu Teataja L-seerias: Regioonide Komitee
Euroopa Investeerimispank pank EIP Luxembourg
Euroopa Ombudsman ombudsman Strasbourg (7)
Euroopa Andmekaitseinspektor andmekaitseinspektor Brüssel
Euroopa Andmekaitsenõukogu andmekaitsenõukogu Brüssel
(1)
Lühivormi võib kasutada üksnes juhul, kui ei ole segiajamise võimalust (eeskätt „panga“ ja „komitee“ puhul). Esimesel mainimisel tuleb alati kasutada ametlikku nimetust.
(2)
Euroopa Parlamendi asukoht on Strasbourgis. Lisaistungjärgud toimuvad Brüsselis. Sekretariaat asub Luxembourgis.
(3)
Komisjoni asukoht on Brüsselis, kuid mõned talitused asuvad Luxembourgis.
(4)
„Euroopa Kontrollikoda“ on üldkasutatav nimetus. Õigustekstides kasutatakse nimetust „Euroopa Liidu Kontrollikoda“ (kuni 30.11.2009: „Euroopa Ühenduste Kontrollikoda“). Euroopa Liidu Teatajas on kasutusel lühivorm „kontrollikoda“.
(5)
Lühivormi „Majandus- ja Sotsiaalkomitee“ ega lühendit MSK ei kasutata.
(6)
„Euroopa Regioonide Komitee“ on üldkasutatav nimetus. Õigusaktides ja ELT L-seerias tuleb kasutada nimetust „Regioonide Komitee“. Kasutusel olevat lühendit ei muudeta (komitee nõudel).
(7)
Ombudsmani asukoht langeb kokku Euroopa Parlamendi omaga.

9.5.2. Institutsioonidevahelised teenistused

Institutsioonidevahelised teenistused on halduslikult seotud Euroopa Komisjoniga (vt punkti 9.6).

Nimi Lühinimi Lühend Asukoht Alusakt
(asutamisakt) (a)
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (1) väljaannete talitus OP (*) Luxembourg ELT L 168, 30.6.2009, lk 41
(EÜT 152, 13.7.1967, lk 18)
Euroopa Personalivaliku Amet (2) Personalivaliku Amet EPSO (*) Brüssel EÜT L 197, 26.7.2002, lk 53
Haldusjuhtimise Kool
EUSA (*)
ELi institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev rühm infoturbeintsidentidega tegelev rühm CERT-EU Brüssel ELT L 6, 11.1.2017, lk 40
(a)
Alusakt on põhimõtteliselt asutamisakt. Kui asutamisakt on uuesti sõnastatud või sellest on tehtud kodifitseeritud versioon või see on tunnistatud kehtetuks ja asendatud uue aktiga, saab uueks alusaktiks muudetud akt (meeldetuletuseks lisatakse sulgudes esialgse asutamisakti pealkiri).
(*)
Ühtne lühend kõikides keeltes.
(1)
Kuni 30.6.2009: „Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus“.
(2)
Tavanimetus.
(3)
Halduslikult seotud Euroopa Personalivaliku Ametiga.

9.5.3. Detsentraliseeritud asutused (ametid)

Detsentraliseeritud asutused (ametid) on loodud eriõigusaktiga ja neil on eriülesanded. Üldjuhul esitatakse need asutused väljaande keele tähestikulises järjekorras.

Nimi Lühend Asukoht Alusakt
(asutamisakt) (a)
Muudatused (b)
BERECi Tugiamet
(lühivorm: BERECi Büroo)
Riia ELT L 321, 17.12.2018, lk 1
(ELT L 337, 18.12.2009, lk 1)
Kirjakuju muutmine
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus Eurofound (*) Dublin ELT L 30, 31.1.2019, lk 74
(EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1)
 
Euroopa Kalanduskontrolli Amet EFCA Vigo ELT L 83, 25.3.2019, lk 18
(ELT L 128, 21.5.2005, lk 1)
 
Euroopa Kemikaaliamet ECHA (*) Helsingi (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1) Parandus:
ELT L 136, 29.5.2007, lk 3
Euroopa Keskkonnaamet EEA Kopenhaagen ELT L 126, 21.5.2009, lk 13  
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA Frankfurt Maini ääres ELT L 331, 15.12.2010, lk 48  
Euroopa Koolitusfond ETF (*) Torino ELT L 354, 31.12.2008, lk 82
(EÜT L 131, 23.5.1990, lk 1)
 
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Cedefop (*) Thessaloníki ELT L 30, 31.1.2019, lk 90
(EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1)
 
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus CdT (*) Luxembourg EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1 Kirjakuju muutmine
Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ACER (*) Ljubljana ELT L 158, 14.6.2019, lk 22
(ELT L 211, 14.8.2009, lk 1)
 
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet EUIPO Alicante ELT L 154, 16.6.2017, lk 1
(EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1)
 
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet EUSPA Praha ELT L 170, 12.5.2021, lk 69  
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet Eurojust Haag ELT L 295, 21.11.2018, lk 138
(EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1)
 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet ENISA (*) Irákleio ELT L 151, 7.6.2019, lk 15
(ELT L 77, 13.3.2004, lk 1)
 
Euroopa Liidu Lennundusohutusamet EASA Köln ELT L 212, 22.8.2018, lk 1
(EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1)
 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet FRA (*) Viin ELT L 53, 22.2.2007, lk 1  
Euroopa Liidu Raudteeamet ERA Lille-Valenciennes ELT L 138, 26.5.2016, lk 1
(ELT L 164, 30.4.2004, lk 1)
 
Euroopa Liidu Varjupaigaamet EUAA Malta ELT L 468, 30.12.2021, lk 1
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet CEPOL Budapest ELT L 319, 4.12.2015, lk 1
(ELT L 256, 1.10.2005, lk 63)
 
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet Europol Haag ELT L 135, 24.5.2016, lk 53
(EÜT C 316, 27.11.1995, lk 1)
 
Euroopa Meresõiduohutuse Amet EMSA Lissabon EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1  
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus EMCDDA Lissabon ELT L 376, 27.12.2006, lk 1
(EÜT L 36, 12.2.1993, lk 1)
 
Euroopa Pangandusjärelevalve EBA Pariis ELT L 331, 15.12.2010, lk 12 Muutmisakt (asukoht):
ELT L 291, 16.11.2018, lk 1
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet Frontex (*) Varssavi ELT L 295, 14.11.2019, lk 1
(ELT L 349, 25.11.2004, lk 1)
 
Euroopa Prokuratuur Luxembourg ELT L 283, 31.10.2017, lk 1
Euroopa Ravimiamet EMA (*) Amsterdam ELT L 136, 30.4.2004, lk 1 Kirjakuju muutmine /
Muutmisakt (asukoht):
ELT L 291, 16.11.2018, lk 3]
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut EIGE (*) Vilnius ELT L 403, 30.12.2006, lk 9  
Euroopa Tasandi Erakondade ja Euroopa Tasandi Poliitiliste Sihtasutuste Amet Brüssel EÜT L 317, 4.11.2014, lk 1 Kirjakuju muutmine
Euroopa Toiduohutusamet EFSA (*) Parma EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1  
Euroopa Tööjõuamet ELA Bratislava ELT L 186, 11.7.2019, lk 21 Asutati 31.7.2019
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
EU-OSHA (*) Bilbao ELT L 30, 31.1.2019, lk 58
(EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1)
 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA Pariis ELT L 331, 15.12.2010, lk 84  
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ECDC (*) Stockholm ELT L 142, 30.4.2004, lk 1  
Küberturvalisuse Valdkonna Tööstuse, Tehnoloogia ja Teadusuuringute Euroopa Pädevuskeskus Bukarest ELT L 202, 8.6.2021, lk 1  
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet eu-LISA (*) Tallinn ELT L 295, 21.11.2018, lk 99
(ELT L 286, 1.11.2011, lk 1)
 
Ühenduse Sordiamet CPVO Angers EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1 Kirjakuju muutmine
Muutmisakt on koostamisel
Ühtne Kriisilahendusnõukogu SRB Brüssel ELT L 225, 30.7.2014, lk 1 Kirjakuju muutmine
Vastuvõetud muudatus
Kavandamisjärgus
Käimasolevate või kavandatavate menetluste tulemusena võivad ametite nimed muutuda.
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Ettepaneku:
Euroopa Liidu Narkootikumiamet
EMCDDA
Ettepaneku:
EUDA
Menetlus: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Ühenduse Sordiamet
Ettepaneku:
Euroopa Sordiamet
CPVO
Ettepaneku:
EAPV (?)
Menetlus: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
tuleb jälgida (Euroopa Parlament palus komisjonil ettepaneku tagasi võtta ja uue esitada)
Kavandamisel (uued ametid)
Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ame AMLA Menetlus: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Alusakt on põhimõtteliselt asutamisakt. Kui asutamisakt on uuesti sõnastatud või sellest on tehtud kodifitseeritud versioon või see on tunnistatud kehtetuks ja asendatud uue aktiga, saab uueks alusaktiks muudetud akt (meeldetuletuseks lisatakse sulgudes esialgse asutamisakti pealkiri).
(b)

Muudatuste liigid on järgmised.

„Parandusakt“, „muutmisakt“ (või muu): alusaktis tehakse muudatus, millega muudetakse ameti nime, lühendit või asukohta.
„Kirjakuju muutmine“: alusaktis esitatud asjaomase organi nime kirjakuju muudetakse, et viia see kooskõlla institutsioonidevaheliste nimekirjutuskokkulepetega, eriti suur- ja väiketähtede kasutamise osas (loa annavad nõukogu keelejuristid, parandusakti ei ole vaja).
(*)
Ühtne lühend kõikide keeleversioonide jaoks.
NB!
Vt ka 13. detsembri 2003. aasta otsust 2004/97/EÜ, Euratom teatud Euroopa Liidu ametite ja agentuuride asukoha kohta (ELT L 29, 3.2.2004, lk 15).

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Nimi Lühend Asukoht Alusakt
(asutamisakt) (a)
Euroopa Kaitseagentuur EDA Brüssel ELT L 266, 13.10.2015, lk 55
(ELT L 245, 17.7.2004, lk 17)
Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut EUISS Pariis ELT L 41, 12.2.2014, lk 13
(EÜT L 200, 25.7.2001, lk 1)
Euroopa Liidu Satelliidikeskus Satcen Torrejón de Ardoz ELT L 188, 27.6.2014, lk 73
(EÜT L 200, 25.7.2001, lk 5)

9.5.4. Rakendusametid

Rakendusametid on juriidilised isikud, mis moodustatakse kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 58/2003 (EÜT L 11, 16.1.2003) eesmärgiga usaldada neile teatud ülesanded, mis puudutavad ühe või mitme ELi programmi haldamist. Rakendusametid luuakse kindlaksmääratud ajavahemikuks.

Nimi Lühend Asukoht Alusakt
(+ parandus ja muutmisakt)
Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet EACEA (*) Brüssel ELT L 50, 15.2.2021, lk 9
Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet Eismea (*) Brüssel ELT L 50, 15.2.2021, lk 9
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet CINEA (*) Brüssel ELT L 50, 15.2.2021, lk 9
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet ERCEA (*) Brüssel ELT L 50, 15.2.2021, lk 9
Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet REA (*) Brüssel ELT L 50, 15.2.2021, lk 9
Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet HADEA (*) Brüssel ELT L 50, 15.2.2021, lk 9
(*)
Ühtne lühend kõikides keeltes.

9.5.5. Euratomi ametid ja asutused

Need ametid ja asutused on loodud toetamaks Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamislepingu eesmärke.

Nimi Lühend Asukoht Alusakt
Euratomi Tarneagentuur Luxembourg ELT L 41, 15.2.2008, lk 15
ühisettevõte Fusion for Energy (1) F4E (*) Barcelona ELT L 90, 30.3.2007, lk 58
(*)
Ühtne lühend kõikides keeltes.
(1)
ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte.

9.5.6. Teised asutused

Tavanimetus Lühinimi Lühend Asukoht Alusakt
bioressursipõhise ringmajandusega Euroopa ühisettevõte (1)     Brüssel ELT L 427, 30.11.2021, lk 17
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut   EIT (*) Budapest ELT L 189, 28.5.2021, lk 61
Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte ühisettevõte EuroHPC Luxembourg ELT L 256, 19.7.2021, lk 3
Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi arendav kolmas ühisettevõte (2)     Brüssel ELT L 427, 30.11.2021, lk 17
Euroopa raudtee ühisettevõte (3)     Brüssel ELT L 427, 30.11.2021, lk 17
innovatiivse tervishoiu algatuse ühisettevõte (4)     Brüssel ELT L 427, 30.11.2021, lk 17
keskkonnahoidliku lennunduse ühisettevõte (5)     Brüssel ELT L 427, 30.11.2021, lk 17
nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte     Brüssel ELT L 427, 30.11.2021, lk 17
peamiste digitehnoloogiate ühisettevõte (6)     Brüssel ELT L 427, 30.11.2021, lk 17
saastevaba vesiniku ühisettevõte (7)     Brüssel ELT L 427, 30.11.2021, lk 17
ülemaailmse tervisealgatuse EDCTP3 ühisettevõte     Brüssel ELT L 427, 30.11.2021, lk 17
(*)
Ühtne lühend kõikides keeltes.
(1)
Asendab biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte.
(2)
Asendab ühisettevõtte SESAR.
(3)
Asendab ühisettevõtte Shift2Rail.
(4)
Asendab ühisettevõtte IMI 2.
(5)
Asendab ühisettevõtte Clean Sky 2.
(6)
Asendab ühisettevõtte ECSEL.
(7)
Asendab kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte.
Viimati uuendatud: 31.8.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg