ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Lisa A9 Institutsioonid, organid, institutsioonidevahelised teenistused ja asutused: mitmekeelne nimistu

(19.1.2022 seisuga)

Käesolev lisa hõlmab a) registrit ja b) erinevate keeleversioonide mitmekeelset nimistut. Loetlemise järjekorra kohta vt punkti 9.5.

a) Register

b) Mitmekeelne nimistu

Avaliku Teenistuse Kohus

 

BERECi Tugiamet

 

bioressursipõhise ringmajandusega Euroopa ühisettevõte

 

ELi institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev rühm

 

Euratomi Tarneagentuur

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

Euroopa Andmekaitsenõukogu

 

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

 

Euroopa Haldusjuhtimise Kool

 

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet

 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

 

Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet

 

Euroopa Investeerimisfond

 

Euroopa Investeerimispank

 

Euroopa Kaitseagentuur

 

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

 

Euroopa Kemikaaliamet

 

Euroopa Keskkonnaamet

 

Euroopa Keskpank

 

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

 

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet

 

Euroopa Komisjon

 

Euroopa Kontrollikoda

 

Euroopa Koolitusfond

 

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

 

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte

 

Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi arendav kolmas ühisettevõte

 

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

 

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

 

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

 

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut

 

Euroopa Liidu Kohus / Euroopa Kohus
(Institutsioon / kohtuinstants)

 

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

 

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

 

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

 

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

 

Euroopa Liidu Nõukogu

 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

 

Euroopa Liidu Raudteeamet

 

Euroopa Liidu Satelliidikeskus

 

Euroopa Liidu Varjupaigaamet

 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

 

Euroopa Liit

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

 

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

 

Euroopa Ombudsman

 

Euroopa Pangandusjärelevalve

 

Euroopa Parlament

 

Euroopa Personalivaliku Amet

 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

 

Euroopa Prokuratuur

 

Euroopa raudtee ühisettevõte

 

Euroopa Ravimiamet

 

Euroopa Regioonide Komitee

 

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

 

Euroopa Tasandi Erakondade ja Euroopa Tasandi Poliitiliste Sihtasutuste Amet

 

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

 

Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet

 

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet

 

Euroopa Toiduohutusamet

 

Euroopa Tööjõuamet

 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

 

Euroopa välisteenistus

 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

 

Euroopa Ülemkogu

 

Euroopa Ülemkogu eesistuja

 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

 

innovatiivse tervishoiu algatuse ühisettevõte

 

keskkonnahoidliku lennunduse ühisettevõte

 

Küberturvalisuse Valdkonna Tööstuse, Tehnoloogia ja Teadusuuringute Euroopa Pädevuskeskus

 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

 

nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte

 

peamiste digitehnoloogiate ühisettevõte

 

saastevaba vesiniku ühisettevõte

 

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet

 

Ühenduse Sordiamet

 

ühisettevõte Fusion for Energy

 

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

 

Üldkohus

 

ülemaailmse tervisealgatuse EDCTP3 ühisettevõte

Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg