ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Lisa A9 Institutsioonid, organid, institutsioonidevahelised teenistused ja asutused: mitmekeelne nimistu

(12.12.2019 seisuga)

Käesolev lisa hõlmab a) registrit ja b) erinevate keeleversioonide mitmekeelset nimistut. Loetlemise järjekorra kohta vt punkti 9.5.

a) Register

b) Mitmekeelne nimistu

Avaliku Teenistuse Kohus

 

BERECi Tugiamet

 

biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte

 

ELi institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev rühm

 

Euratomi Tarneagentuur

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

Euroopa Andmekaitsenõukogu

 

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

 

Euroopa GNSSi Agentuur

 

Euroopa Haldusjuhtimise Kool

 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

 

Euroopa Investeerimisfond

 

Euroopa Investeerimispank

 

Euroopa Kaitseagentuur

 

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

 

Euroopa Kemikaaliamet

 

Euroopa Keskkonnaamet

 

Euroopa Keskpank

 

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

 

Euroopa Komisjon

 

Euroopa Kontrollikoda

 

Euroopa Koolitusfond

 

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

 

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte

 

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

 

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

 

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

 

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut

 

Euroopa Liidu Kohus / Euroopa Kohus
(Institutsioon / kohtuinstants)

 

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

 

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

 

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

 

Euroopa Liidu Nõukogu

 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

 

Euroopa Liidu Raudteeamet

 

Euroopa Liidu Satelliidikeskus

 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

 

Euroopa Liit

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

 

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

 

Euroopa Ombudsman

 

Euroopa Pangandusjärelevalve

 

Euroopa Parlament

 

Euroopa Personalivaliku Amet

 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

 

Euroopa Prokuratuur

 

Euroopa Ravimiamet

 

Euroopa Regioonide Komitee

 

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

 

Euroopa Tasandi Erakondade ja Euroopa Tasandi Poliitiliste Sihtasutuste Amet

 

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

 

Euroopa Toiduohutusamet

 

Euroopa Tööjõuamet

 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

 

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

 

Euroopa välisteenistus

 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

 

Euroopa Ülemkogu

 

Euroopa Ülemkogu eesistuja

 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

 

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet

 

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet

 

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte

 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

 

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet

 

Teadusuuringute Rakendusamet

 

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet

 

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

 

Ühenduse Sordiamet

 

(ühisettevõte Artemis)

 

ühisettevõte Clean Sky 2

 

(ühisettevõte ENIAC)

 

ühisettevõte ECSEL

 

ühisettevõte Fusion for Energy

 

ühisettevõte IMI 2

 

ühisettevõte SESAR

 

ühisettevõte Shift2Rail

 

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

 

Üldkohus

Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg