ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

9.5. Administratieve structuur van de Europese Unie: officiële benamingen en volgorde van vermelding

9.5.1. Instellingen en organen

De instellingen en organen moeten in protocollaire volgorde worden vermeld.

De volgende lijst bevat de officiële benamingen volgens de voorgeschreven volgorde sinds 1 december 2009 (inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon). De lijst wordt gevolgd door een tabel met de verschillende benamingen volgens een specifieke context, evenals de afkortingen en de zetel.

Zie ook bijlage A9 — Instellingen, organen, interinstitutionele diensten en instanties: meertalige lijst

a) Instellingen

Europese Raad
voorzitter van de Europese Raad
Hof van Justitie van de Europese Unie
Hof van Justitie
Gerecht
NB:
Het in 2004 opgerichte Gerecht voor ambtenarenzaken heeft op 1 september 2016 zijn werkzaamheden gestaakt, nadat zijn bevoegdheden aan het Gerecht waren overgedragen.

b) Orgaan voor buitenlands beleid

Europese Dienst voor extern optreden
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Drie Raden:
niet verwarren!
Binnen de Europese Unie

Vergaderingen van de staatshoofden of regeringsleiders (presidenten of eerste ministers) en van de voorzitter van de Europese Commissie (in principe vier keer per jaar). Deze vergaderingen zijn ook bekend onder de naam “top”. De Europese Raad stelt de algemene politieke zienswijzen van de Unie vast.

Binnen deze instelling komen regelmatig de verschillende ministers uit de lidstaten samen, afhankelijk van het onderwerp dat aan de orde is. De Raad is het centrum van politieke besluitvorming van de Unie waar het overgrote deel van de Europese wetgeving wordt vastgesteld.

Buiten de Europese Unie

Intergouvernementele organisatie die niet een instelling van de Europese Unie is.

c) Raadgevende organen

d) Overige organen

INSTELLINGEN EN ORGANEN — De verschillende benamingen
Volledige benaming Verkorte benaming (1) Afkorting Zetel
Europees Parlement Parlement EP Straatsburg (2)
Europese Raad Brussel
Raad van de Europese Unie Raad
NB:

In vulgariserende teksten:

Raad van ministers (in ruime zin)
Raad (van ministers) (in enge zin: bv. van Landbouw)
Brussel
Europese Commissie Commissie Brussel  (3)
Hof van Justitie van de Europese Unie (instelling) Hof van Justitie HvJ Luxemburg
Hof van Justitie (instantie)
Hof Luxemburg
Gerecht
Luxemburg
Europese Centrale Bank Bank ECB Frankfurt am Main
Europese Rekenkamer (4) Rekenkamer Luxemburg
In het Publicatieblad: Rekenkamer
Europese Dienst voor extern optreden EDEO Brussel
Europees Economisch en Sociaal Comité Comité EESC (5) Brussel
Europees Comité van de Regio’s (6) Comité CvdR Brussel
In het Publicatieblad, L-serie: Comité van de Regio’s
Europese Investeringsbank Bank EIB Luxemburg
Europese Ombudsman Ombudsman Straatsburg (7)
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming Europese Toezichthouder, Toezichthouder EDPS Brussel
Europees Comité voor gegevensbescherming Comité EDPB Brussel
(1)
Men mag de korte benaming enkel gebruiken als er geen verwarring mogelijk is (met name voor “Hof” en “Comité”). Bovendien moet men altijd eerst de volledige benaming gebruiken.
(2)
De zetel van het Parlement is in Straatsburg. Bijkomende zittingen worden in Brussel georganiseerd. Het secretariaat-generaal bevindt zich in Luxemburg.
(3)
De Commissie heeft haar zetel in Brussel, maar ze heeft ook verschillende diensten in Luxemburg.
(4)
“Europese Rekenkamer” is de algemene benaming. De officiële benaming in louter juridische teksten is echter “Rekenkamer van de Europese Unie” (tot en met 30.11.2009: “Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen”), ook al treft men deze benaming in teksten bijna nooit aan. In het Publicatieblad gebruikt men de korte benaming “Rekenkamer”.
(5)
Men dient de afkorting Ecosoc niet te gebruiken. Men dient de korte benaming “Economisch en Sociaal Comité” en de afkorting ESC niet meer te gebruiken.
(6)
“Europees Comité van de Regio’s” is nu algemeen gangbaar. Gebruik de officiële benaming “Comité van de Regio’s” in strikt juridische teksten en de L-serie van het Publicatieblad. De gangbare afkorting niet aanpassen (op verzoek van het Comité).
(7)
De zetel van de Ombudsman is dezelfde als die voor het Europees Parlement.

9.5.2. Interinstitutionele diensten

Interinstitutionele diensten zijn administratief gekoppeld aan de Europese Commissie (zie ook punt 9.6).

Benaming Verkorte benaming Afkorting Zetel Basisbesluit
(oprichtingsakte)
 (a)
Bureau voor publicaties van de Europese Unie (1) Publicatiebureau OP (*) Luxemburg PB L 168 van 30.6.2009, blz. 41
(PB 152 van 13.7.1967, blz. 18)
computercrisisresponsteam voor de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie computercrisisresponsteam CERT-EU Brussel PB L 6 van 11.1.2017, blz. 40
Europees Bureau voor personeelsselectie (2) Bureau voor personeelsselectie EPSO (*) Brussel PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53
Bestuursschool
EUSA (*)
(a)
Het referentiebesluit is in beginsel het oprichtingsbesluit. Indien een oprichtingsbesluit is herschikt, gecodificeerd of ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit, wordt dit gewijzigde besluit het nieuwe basisbesluit (het oorspronkelijke oprichtingsbesluit wordt dan pro memorie tussen haakjes vermeld).
(*)
Enige afkorting voor alle taalversies.
(1)
Tot 30.6.2009: “Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen”.
(2)
Gebruikelijke benaming.
(3)
Administratief gekoppeld aan het Europees Bureau voor personeelsselectie.

9.5.3. Gedecentraliseerde instanties (agentschappen)

De gedecentraliseerde instanties (agentschappen) zijn opgericht bij afzonderlijke wetgevingsbesluiten en belast met een specifieke taak.

Ze worden vermeld in alfabetische volgorde in de taal van publicatie.

Benaming Afkorting Zetel Basisbesluit
(oprichtingsakte) (a)
Wijzigingen (b)
Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging Enisa (*) Heraklion PB L 151 van 7.6.2019, blz. 15
(PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1)
 
Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ACER (*) Ljubljana PB L 158 van 14.6.2019, blz. 22
(PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1)
 
Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart EASA Keulen PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1
(PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1)
 
Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht eu-LISA (*) Tallinn PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99
(PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1)
 
Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma EUSPA Praag PB L 170 van 12.5.2021, blz. 69  
Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken Eurojust Den Haag PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138
(PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1)
 
Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving Cepol Boedapest PB L 319 van 4.12.2015, blz. 1
(PB L 256 van 1.10.2005, blz. 63)
 
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving Europol Den Haag PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53
(PB C 316 van 27.11.1995, blz. 1)
 
Asielagentschap van de Europese Unie EUAA Malta PB L 468 van 30.12.2021, blz. 1
Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen Brussel PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1  
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten FRA (*) Wenen PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1  
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie EUIPO Alicante PB L 154 van 16.6.2017, blz. 1
(PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1)
 
Bureau voor ondersteuning van Berec
(verkorte benaming: Berec-Bureau)
Riga PB L 321 van 17.12.2018, blz. 1
(PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1)
 
Communautair Bureau voor plantenrassen CPVO Angers PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1 Spellingswijziging
Wijzigingshandeling in voorbereiding
Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA (*) Helsinki (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1) Rectificatie:
PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3
Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

EU-OSHA (*) Bilbao PB L 30 van 31.1.2019, blz. 58
(PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1)
 
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid EMSA Lissabon PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1  
Europees Bureau voor visserijcontrole EFCA Vigo PB L 83 van 25.3.2019, blz. 18
(PB L 128 van 21.5.2005, blz. 1)
 
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding Cedefop (*) Thessaloniki PB L 30 van 31.1.2019, blz. 90
(PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1)
 
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ECDC (*) Stockholm PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1  
Europees Geneesmiddelenbureau EMA (*) Amsterdam PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1 Wijzigingsbesluit (zetel):
PB L 291 van 16.11.2018, blz. 3
Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex (*) Warschau PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1
(PB L 349 van 25.11.2004, blz. 1)
 
Europees Instituut voor gendergelijkheid EIGE (*) Vilnius PB L 403 van 31.12.2006, blz. 9 Spellingswijziging
Europees Kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging Boekarest PB L 202 van 8.6.2021, blz. 1  
Europees Milieuagentschap EEA Kopenhagen PB L 126 van 21.5.2009, blz. 13  
Europees Openbaar Ministerie EOM Luxemburg PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving EWDD Lissabon PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1
(PB L 36 van 12.2.1993, blz. 1)
 
Europese Arbeidsautoriteit ELA Bratislava PB L 186 van 11.7.2019, blz. 21 Oprichting: 31.7.2019
Europese Autoriteit voor effecten en markten ESMA Parijs PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84  
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen Eiopa Frankfurt am Main PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48  
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA (*) Parma PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1  
Europese Bankautoriteit EBA Parijs PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12 Wijzigingsbesluit (zetel):
PB L 291 van 16.11.2018, blz. 1
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden Eurofound (*) Dublin PB L 30 van 31.1.2019, blz. 74
(PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1)
 
Europese Stichting voor opleiding ETF (*) Turijn PB L 354 van 31.12.2008, blz. 82
(PB L 131 van 23.5.1990, blz. 1)
 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad GAR Brussel PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1 Spellingswijziging
Spoorwegbureau van de Europese Unie ERA Lille-Valenciennes PB L 138 van 26.5.2016, blz. 1
(PB L 164 van 30.4.2004, blz. 1)
 
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie CdT (*) Luxemburg PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1  
Vastgestelde wijzigingen
In voorbereiding
Meerdere geplande of lopende procedures kunnen tot een wijziging van de benaming van diverse agentschappen leiden.
Communautair Bureau voor plantenrassen
Voorstel:
Europees Bureau voor plantenrassen
CPVO
Voorstel:
EBP
Procedure: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
wordt opgevolgd (het EP heeft de Commissie verzocht haar voorstel in te trekken en een nieuw voorstel in te dienen)
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Voorstel:
Drugsagentschap van de Europese Unie
EWDD
Voorstel:
EUDA
Procedure: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
In voorbereiding (nieuwe agentschappen)
Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering AMLA Procedure: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Het referentiebesluit is in beginsel het oprichtingsbesluit. Indien een oprichtingsbesluit is herschikt, gecodificeerd of ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit, wordt dit gewijzigde besluit het nieuwe basisbesluit (het oorspronkelijke oprichtingsbesluit wordt dan pro memorie tussen haakjes vermeld).
(b)

De verschillende soorten wijzigingen zijn:

“rectificatie”, “wijzigingsbesluit” (of andere): wijzigingen van het basisbesluit wat de benaming, de afkorting of de zetel betreft;
“spellingswijziging”: de in de basisverordening voor het betrokken orgaan gebruikte spelling is gewijzigd om aan de interinstitutionele schrijfafspraken te voldoen, met name aan de regels voor het gebruik van hoofdletters en kleine letters (met toestemming van de juristen-vertalers van de Raad, geen rectificatie vereist).
(*)
Enige afkorting voor alle taalversies.
NB:
Zie ook Besluit 2004/97/EG, Euratom van 13 december 2003 inzake de vestigingsplaatsen van bepaalde bureaus en organen van de Europese Unie. (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 15).

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Benaming Afkorting Zetel Basisbesluit
(oprichtingsakte) (a)
Wijzigingen (b)
Europees Defensieagentschap EDA Brussel PB L 266 van 13.10.2015, blz. 55
(PB L 245 van 17.7.2004, blz. 17)
 
Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie IVSEU Parijs PB L 41 van 12.2.2014, blz. 13
(PB L 200 van 25.7.2001, blz. 1)
 
Satellietcentrum van de Europese Unie Satcen Torrejón de Ardoz PB L 188 van 27.6.2014, blz. 73
(PB L 200 van 25.7.2001, blz. 5)
Spellingswijziging

9.5.4. Uitvoerende agentschappen

De uitvoerende agentschappen zijn juridische lichamen die door de Commissie worden opgericht overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1), teneinde daaraan bepaalde taken voor het beheer van een of meer programma's van de Europese Unie te delegeren. Deze agentschappen zijn opgericht voor een beperkte duur.

Benaming Afkorting Zetel Basisbesluit
(+ rectificatie of wijzigingsbesluit)
Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb Eismea (*) Brussel PB L 50 van 15.2.2021, blz. 9
Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu Cinea (*) Brussel PB L 50 van 15.2.2021, blz. 9
Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur EACEA (*) Brussel PB L 50 van 15.2.2021, blz. 9
Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek REA (*) Brussel PB L 50 van 15.2.2021, blz. 9
Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid Hadea (*) Brussel PB L 50 van 15.2.2021, blz. 9
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad ERCEA (*) Brussel PB L 50 van 15.2.2021, blz. 9
(*)
Enige afkorting voor alle taalversies.

9.5.5. Agentschappen en organen van Euratom

Deze agentschappen en organen dragen bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom).

Benaming Afkorting Zetel Basisbesluit
Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (1) F4E (*) Barcelona PB L 90 van 30.3.2007, blz. 58
Voorzieningsagentschap van Euratom Luxemburg PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15
(*)
Enige afkorting voor alle taalversies.
(1)
Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie.

9.5.6. Andere instanties

Gebruikelijke benaming Verkorte benaming Afkorting Zetel Basisbesluit
Europees Instituut voor innovatie en technologie   EIT (*) Boedapest PB L 189 van 28.5.2021, blz. 61
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim” (1)     Brussel PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17
Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” (2)     Brussel PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17
Gemeenschappelijke Onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa” (3)     Brussel PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17
Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC Luxemburg PB L 256 van 19.7.2021, blz. 3
Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen” (4)     Brussel PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17
Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg” (5)     Brussel PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17
Gemeenschappelijke Onderneming “Mondiale gezondheid EDCTP3”     Brussel PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17
Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart” (6)     Brussel PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17
Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof” (7)     Brussel PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17
Gemeenschappelijke Onderneming “Slimme netwerken en diensten”     Brussel PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17
(*)
Enige afkorting voor alle taalversies.
(1)
Vervangt de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar.
(2)
Vervangt de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel.
(3)
Vervangt de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën.
(4)
Vervangt de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail.
(5)
Vervangt de Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2.
(6)
Vervangt de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2.
(7)
Vervangt de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2.
Laatste bijwerking: 31.8.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina