ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

1.2.3 Sisältö

(a)

L I – Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

a) Asetukset

Nämä ovat asetuksia, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet yhdessä (tavallinen lainsäätämisjärjestys) tai jotka toinen näistä toimielimistä on hyväksynyt yksin toisen osallistuessa menettelyyn (erityinen lainsäätämisjärjestys).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/475
neuvoston asetus (EU) 2017/1939
b) Direktiivit

Nämä ovat direktiivejä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet yhdessä (tavallinen lainsäätämisjärjestys) tai jotka neuvosto on hyväksynyt yksin Euroopan parlamentin osallistuessa menettelyyn (erityinen lainsäätämisjärjestys).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/254
neuvoston direktiivi (EU) 2015/121
c) Päätökset

Nämä ovat päätöksiä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet yhdessä (tavallinen lainsäätämisjärjestys) tai jotka neuvosto on hyväksynyt yksin Euroopan parlamentin osallistuessa menettelyyn (erityinen lainsäätämisjärjestys).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/601
neuvoston päätös (EU, Euratom) 2015/457
d) Talousarviot

Euroopan unionin yleinen talousarvio ja lisätalousarviot, jotka on vahvistettu lopullisesti niiden edellä julkaistavalla säädöksellä, julkaistaan otsikolla:

Euroopan unionin yleisen talousarvion (EU, Euratom) 2015/339 lopullinen hyväksyminen varainhoitovuodeksi 2015
Euroopan unionin lisätalousarvion (EU, Euratom) 2015/366 nro 2 lopullinen hyväksyminen varainhoitovuodeksi 2014

Yleisen talousarvion ja lisätalousarvioiden lopullisesta hyväksymisestä annettavalla säädöksellä on julkaisunumero. Yleisellä talousarviolla itsellään ei ole numeroa, kun taas lisätalousarvioilla on tekijän antama numero (Euroopan unionin lisätalousarvio nro 2 varainhoitovuodeksi 2014).

(b)

L II – Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

a) Kansainväliset sopimukset

”Kansainväliset sopimukset” (jäljempänä ’sopimukset’) käsittävät tässä yhteydessä Euroopan unionin ja/tai Euroopan atomienergiayhteisön tekemät kansainväliset sopimukset, jäsenvaltioiden allekirjoittamat yleissopimukset, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemät sopimukset, yleissopimukset ja pöytäkirjat, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäiset sopimukset, kirjeenvaihtona tehdyt sopimukset jne.

Edellä määritellyillä sopimuksilla ei ole numeroa.

Tässä osassa julkaistaan

päätökset, jotka koskevat sopimusta ja joihin on liitetty sopimuksen teksti

Neuvoston päätös (EU) 2015/209, annettu 10 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin ja Färsaarten välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Euroopan unionin ja Färsaarten välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020)

Neuvoston päätös (EU) 2015/105, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, allekirjoittamisesta unionin puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

päätökset, jotka koskevat sopimusta mutta joihin ei ole liitetty sopimuksen tekstiä
Neuvoston päätös (EU) 2015/1796, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, tekemisestä
ilmoitukset sopimusten voimaantulosta
Ilmoitus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, voimaantulosta
b) Asetukset

Nämä ovat tiettyjä neuvoston asetuksia (perussopimuksiin suoraan perustuvia asetuksia ja täytäntöönpanoasetuksia), komission asetuksia (perussopimuksiin suoraan perustuvia asetuksia, täytäntöönpanoasetuksia ja delegoituja asetuksia) ja Euroopan keskuspankin asetuksia.

neuvoston asetus (EU) 2015/106
neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/81
komission delegoitu asetus (EU) 2015/281
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/52
Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534 – – (EKP/2015/13)
c) Direktiivit

Nämä ovat tiettyjä neuvoston direktiivejä (perussopimuksiin suoraan perustuvia direktiivejä ja täytäntöönpanodirektiivejä) ja komission direktiivejä (perussopimuksiin suoraan perustuvia direktiivejä, täytäntöönpanodirektiivejä ja delegoituja direktiivejä).

neuvoston direktiivi (EU) 2015/652
komission direktiivi (EU) 2015/565
komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/573
komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2015/1168
d) Päätökset

Näitä ovat

jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökset, neuvoston ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökset sekä jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisellä sopimuksella hyväksymät päätökset
Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU, Euratom) 2015/578
eräät Euroopan parlamentin päätökset
Euroopan parlamentin päätös (EU) 2015/1614
Eurooppa-neuvoston päätökset
Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2018/509
eräät Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökset
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/468
eräät neuvoston päätökset (perussopimuksiin suoraan perustuvat päätökset, mukaan lukien YUTP-päätökset, sekä täytäntöönpanopäätökset)
neuvoston päätös (EU) 2015/1025
neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/156
neuvoston päätös (YUTP) 2015/76
komission päätökset (perussopimuksiin suoraan perustuvat päätökset, täytäntöönpanopäätökset ja delegoidut päätökset)
komission päätös (EU) 2015/119
komission delegoitu päätös (EU) 2015/1602
komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/103
Euroopan keskuspankin päätökset
Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/299 – – (EKP/2015/5)

EKP:n säädökset saavat julkaisunumeron lisäksi EKP:n antaman numeron (EKP/2015/5), joten niillä on kaksi numeroa (ks. myös kohta 1.2.2, ”Kaksoisnumerointi”).

Huom.

Ennen 1.12.2009 oli olemassa kahdentyyppisiä päätöksiä (joille eräissä kielissä oli eri nimet): yhtäältä päätöksiä, joiden viimeisessä artiklassa mainittiin, kenelle päätös oli osoitettu, ja joiden nimessä oli tiedoksiantonumero, sekä toisaalta osoittamattomia ns. sui generis -päätöksiä, joiden artiklaosaa edelsi ilmaisu ”on päättänyt seuraavaa / ovat päättäneet seuraavaa” (eikä ”on tehnyt / ovat tehneet tämän päätöksen”). Tämä ero poistui Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Joissakin tapauksissa päätöksissä, joissa ei ole mainittu, kenelle ne on osoitettu, käytetään kuitenkin samaa esitystapaa kuin aiemmin sui generis -päätöksissä.

e) Suositukset

Näitä ovat neuvoston suositukset, jotka on annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 121, 126, 140 ja 292 artiklan nojalla, komission suositukset (292 artikla) ja Euroopan keskuspankin suositukset (292 artikla).

neuvoston suositus (EU) 2015/1029
komission suositus (EU) 2015/682

EKP:n suositukset saavat julkaisunumeron lisäksi EKP:n antaman numeron, joten niillä on kaksi numeroa (ks. myös kohta 1.2.2, ”Kaksoisnumerointi”).

Muut suositukset julkaistaan C-sarjassa.

f) Suuntaviivat

Näitä ovat Euroopan keskuspankin suuntaviivat. Nämä säädökset saavat julkaisunumeron lisäksi EKP:n antaman numeron (EKP/2015/20), joten niillä on kaksi numeroa (ks. myös kohta 1.2.2, ”Kaksoisnumerointi”).

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/732 – – (EKP/2015/20)
g) Työjärjestykset

Näitä ovat toimielinten ja elinten työjärjestykset; sen sijaan EU:n eri toimistojen ja virastojen työjärjestykset julkaistaan C-sarjassa.

alueiden komitean työjärjestys
tilintarkastustuomioistuimen työjärjestys
muutokset unionin yleisen tuomioistuimen kirjaajan ohjeisiin

Jos työjärjestys on säädöksen liitteenä, se julkaistaan samassa osassa kuin säädös.

Neuvoston päätös (EU) 2015/354, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015 , Euroopan investointipankin alaisuuteen perustetun investointikehyskomitean työjärjestyksen hyväksymisestä (säädös, jonka liitteenä työjärjestys on)

Työjärjestyksiä ei numeroida.

h) Kansainvälisillä sopimuksilla perustettujen elinten antamat säädökset

Näitä ovat kansainvälisillä sopimuksilla perustettujen elinten antamat päätökset sekä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) säännöt. Näillä säädöksillä on kaksoisnumerointi (ks. myös kohta 1.2.2, ”Kaksoisnumerointi”).

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 1/2015 – – [2015/1909]
EU–Sveitsi-sekakomitean päätös nro 1/2015 – – [2015/542]
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö N:o 78 – – [2015/145]
Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 3/JP/2018 – – [2019/347]
i) Toimielinten väliset sopimukset

Toimielinten välisillä sopimuksilla säädellään tiettyjä EU:n toimielinten välistä kuulemista ja yhteistyötä koskevia näkökohtia, ja ne ovat toimielinten konsensuksen tulos – toisin sanoen ne muodostavat eräänlaisen yhteisen työjärjestyksen.

Toimielimet päättävät näiden sopimusten asiayhteydestä, soveltamisalasta ja vaikutuksista riippuen niiden julkaisemisesta joko L-sarjassa tai C-sarjassa.

(c)

L III – Muut säädökset

Euroopan talousalue

Tähän osaan sijoitetaan

Euroopan talousalueen (ETA) puitteissa hyväksytyt päätökset
ETA:n sekakomitean päätös N:o 159/2014 – – [2015/94]
Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) puitteissa hyväksytyt säädökset
EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 226/17/KOL – – [2018/564]
EFTA-valtioiden pysyvän komitean päätös N:o 2/2015/PK – – [2015/2024]
EFTAn tuomioistuimen työjärjestys.

Näillä säädöksillä, lukuun ottamatta EFTAn tuomioistuimen työjärjestystä, on kaksoisnumerointi (ks. myös kohta 1.2.2, ”Kaksoisnumerointi”).

EFTAn valvontaviranomaisen säädösten numerossa oleva vuosiluku on kaksinumeroinen: 226/17/KOL (KOL = valvontaviranomaisen kollegio).

(d)

L IV  EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

Tämä osa säilytetään väliaikaisesti EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1.12.2009 annettujen säädösten julkaisemista varten.

Neuvoston päätös 2010/16/YUTP/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

Oikaisut

Oikaisut julkaistaan virallisessa lehdessä aina viimeisenä, koska ne eivät välttämättä sisälly lehden kaikkiin kielitoisintoihin ja koska niiden pituus ja sisältö voivat vaihdella. Tämä on virallisen lehden ainoa ei-synoptinen osa. Oikaisuilla ei ole numeroa.

Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2015/1509, annettu 4 päivänä syyskuuta 2015, alueiden komitean italialaisen varajäsenen nimeämisestä
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu