ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

1.2.3. Inhoud

(a)

L I — Wetgevingshandelingen

a) Verordeningen

Het betreft de verordeningen die gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad worden vastgesteld (gewone wetgevingsprocedure) dan wel afzonderlijk door één van de twee instellingen met deelneming van de andere (bijzondere wetgevingsprocedure):

Verordening (EU) 2015/475 van het Europees Parlement en de Raad
Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad
b) Richtlijnen

Het betreft de richtlijnen die gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad worden vastgesteld (gewone wetgevingsprocedure) dan wel afzonderlijk door de Raad, met deelneming van het Europees Parlement (bijzondere wetgevingsprocedure):

Richtlijn (EU) 2015/254 van het Europees Parlement en de Raad
Richtlijn (EU) 2015/121 van de Raad
c) Besluiten

Het betreft de besluiten die gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad worden vastgesteld (gewone wetgevingsprocedure) dan wel afzonderlijk door één van de twee instellingen met deelneming van de andere (bijzondere wetgevingsprocedure):

Besluit (EU) 2015/601 van het Europees Parlement en de Raad
Besluit (EU, Euratom) 2015/457 van de Raad
d) Begrotingen

Onder deze onderafdeling worden de algemene begroting van de Europese Unie en de gewijzigde begrotingen bekendgemaakt, voorafgegaan door een besluit houdende definitieve vaststelling:

definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/339 van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015
definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/366 van de gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014

Het nummer wordt toegewezen aan de definitieve vaststelling, nl. de handeling die de algemene of gewijzigde begroting voorafgaat. De eigenlijke algemene begroting heeft geen enkel nummer, terwijl de gewijzigde begrotingen een nummer krijgen toegewezen door de opdrachtgever (gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014).

(b)

L II — Niet-wetgevingshandelingen

a) Internationale overeenkomsten

Onder “internationale overeenkomsten” (hierna “overeenkomsten” genoemd) wordt hier o.a. verstaan: overeenkomsten gesloten door de Europese Unie en/of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, verdragen ondertekend door de lidstaten, overeenkomsten, verdragen en protocollen vastgesteld door de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het kader van de Raad bijeen, interne overeenkomsten tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het kader van de Raad bijeen, overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling enz.

De overeenkomsten als hierboven bedoeld, krijgen geen nummer.

Deze onderafdeling omvat:

besluiten met betrekking tot een overeenkomst waaraan de tekst van de overeenkomst is gehecht:

Besluit (EU) 2015/209 van de Raad van 10 november 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Faeröer, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)

Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Faeröer, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)

Besluit (EU) 2015/105 van de Raad van 14 april 2014 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van een Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Azerbeidzjan aan programma’s van de Unie

Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Azerbeidzjan aan programma’s van de Unie

besluiten met betrekking tot een overeenkomst waaraan de tekst van de overeenkomst niet is gehecht:
Besluit (EU) 2015/1796 van de Raad van 1 oktober 2015 betreffende de sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten
informatie betreffende de inwerkingtreding van overeenkomsten:
Informatie over de inwerkingtreding van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan de door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten
b) Verordeningen

Het betreft bepaalde verordeningen van de Raad (verordeningen rechtstreeks gebaseerd op de Verdragen en uitvoeringsverordeningen), verordeningen van de Commissie (verordeningen rechtstreeks gebaseerd op de Verdragen, gedelegeerde verordeningen en uitvoeringsverordeningen) en verordeningen van de Europese Centrale Bank:

Verordening (EU) 2015/106 van de Raad
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/81 van de Raad
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/281 van de Commissie
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/52 van de Commissie
Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank […] (ECB/2015/13)
c) Richtlijnen

Het betreft bepaalde richtlijnen van de Raad (richtlijnen rechtstreeks gebaseerd op de Verdragen en uitvoeringsrichtlijnen) en richtlijnen van de Commissie (richtlijnen rechtstreeks gebaseerd op de Verdragen, gedelegeerde richtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen):

Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad
Richtlijn (EU) 2015/565 van de Commissie
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/573 van de Commissie
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/1168 van de Commissie
d) Besluiten

Deze besluiten zijn:

de besluiten van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, de besluiten van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, de besluiten genomen in onderlinge overeenstemming door de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten:
Besluit (EU, Euratom) 2015/578 van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
bepaalde besluiten van het Europees Parlement:
Besluit (EU) 2015/1614 van het Europees Parlement
de besluiten van de Europese Raad:
Besluit (EU) 2018/509 van de Europese Raad
bepaalde besluiten van het Europees Parlement en de Raad:
Besluit (EU) 2015/468 van het Europees Parlement en de Raad
bepaalde besluiten van de Raad (besluiten rechtstreeks gebaseerd op de Verdragen, met inbegrip van de GBVB-besluiten, en de uitvoeringsbesluiten):
Besluit (EU) 2015/1025 van de Raad
Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/156 van de Raad
Besluit (GBVB) 2015/76 van de Raad
de besluiten van de Commissie (besluiten rechtstreeks gebaseerd op de Verdragen, gedelegeerde besluiten en uitvoeringsbesluiten):
Besluit (EU) 2015/119 van de Commissie
Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/1602 van de Commissie
Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/103 van de Commissie
de besluiten van de Europese Centrale Bank:
Besluit (EU) 2015/299 van de Europese Centrale Bank […] (ECB/2015/5)

De besluiten van de ECB die ook door de instelling een nummer krijgen toegewezen “ECB/2015/5”, worden dus gepubliceerd met twee nummers (zie “dubbele nummering”, punt 1.2.2).

NB:

Vóór 1 december 2009 werd een onderscheid gemaakt tussen twee soorten besluiten (waarvoor in sommige talen, waaronder het Nederlands, verschillende termen werden gebruikt: beschikking/besluit): enerzijds beschikkingen die een artikel bevatten waarin de adressaat of adressaten werden vermeld aan het einde van het dispositief en een kennisgevingsnummer onder de titel, en anderzijds besluiten waarvan het dispositief werd ingeleid door de formule “besluit:/besluiten:” (en niet door “heeft/hebben de volgende beschikking vastgesteld:”). Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is dit onderscheid weggevallen.

In verband met de strikte regels van artikel 297, lid 2, VWEU inzake de ondertekening en bekendmaking van besluiten “indien deze niet de adressaat vermelden”, bestaan bij de Commissie echter ook besluiten zonder adressaat waarvan het dispositief wordt ingeleid met de formule “besluit:”, zoals bij de “oude” besluiten vóór 1 december 2009.

e) Aanbevelingen

Het betreft aanbevelingen van de Raad op grond van de artikelen 121, 126, 140 en 292 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aanbevelingen van de Commissie (artikel 292) en aanbevelingen van de Europese Centrale Bank (artikel 292):

Aanbeveling (EU) 2015/1029 van de Raad
Aanbeveling (EU) 2015/682 van de Commissie

De aanbevelingen van de ECB die een nummer krijgen toegewezen door de instelling, worden dus gepubliceerd met twee nummers (zie “dubbele nummering”, punt 1.2.2).

De andere aanbevelingen worden bekendgemaakt in de C-serie.

f) Richtsnoeren

Het betreft de richtsnoeren van de Europese Centrale Bank. Deze handelingen, die een nummer krijgen toegewezen door de instelling “ECB/2015/20”, worden dus gepubliceerd met twee nummers (zie “dubbele nummering”, punt 1.2.2):

Richtsnoer (EU) 2015/732 van de Europese Centrale Bank […] (ECB/2015/20)
g) Reglementen van orde en reglementen voor de procesvoering

Het betreft reglementen van orde en reglementen voor de procesvoering van de instellingen en organen en reglementen van orde van de instanties, gepubliceerd in de C-serie:

Comité van de Regio’s — Reglement van orde
reglement van orde van de Rekenkamer van de Europese Unie
wijziging van de instructies voor de griffier van het Gerecht

Als het reglement van orde gehecht is aan een handeling, wordt het bekendgemaakt in de rubriek waarin de handeling wordt gepubliceerd:

Besluit (EU) 2015/354 van de Raad van 2 maart 2015 betreffende de goedkeuring van het reglement van orde van het onder auspiciën van de Europese Investeringsbank ingestelde Comité van de investeringsfaciliteit (handeling waarbij het reglement van orde in de bijlage is opgenomen)

De reglementen van orde en de reglementen voor de procesvoering hebben geen nummer.

h) Handelingen van bij internationale overeenkomsten ingestelde organen

In deze onderafdeling worden besluiten van bij internationale overeenkomsten ingestelde organen en reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) bekendgemaakt. Deze handelingen hebben twee nummers (zie “dubbele nummering”, punt 1.2.2):

Besluit nr. 1/2015 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs […] [2015/1909]
Besluit nr. 1/2015 van het Gemengd Comité EU-Zwitserland […] [2015/542]
Reglement nr. 78 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) […] [2015/145]
Besluit nr. 3/JP/2018 […] [2019/347]
i) Interinstitutionele akkoorden

In interinstitutionele akkoorden worden bepaalde aspecten van overleg en samenwerking tussen de EU-instellingen geregeld. Deze akkoorden vormen het resultaat van een consensus tussen deze instellingen, d.w.z. ze vormen een soort gezamenlijk intern reglement.

Het zijn de instellingen die bepalen of deze akkoorden, afhankelijk van hun context, hun reikwijdte en hun gevolgen, in de L-serie of de C-serie worden bekendgemaakt.

(c)

L III — Andere handelingen

Europese Economische Ruimte

Deze rubriek omvat:

de besluiten vastgesteld in het kader van de Europese Economische Ruimte (EER):
Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 159/2014 […] [2015/94]
de besluiten vastgesteld in het kader van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA):
Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 226/17/COL […] [2018/564]
Besluit van het Permanent Comité van de EVA-staten nr. 2/2015/SC […] [2015/2024]
het reglement voor de procesvoering van het EVA-Hof.

Deze handelingen, met uitzondering van het reglement voor de procesvoering van het EVA-Hof, hebben twee nummers (zie “dubbele nummering”, punt 1.2.2).

In de handelingen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft het jaartal van het nummer van de handeling slechts twee cijfers: nr. 226/17/COL (“COL” verwijst naar het college van de Toezichthoudende Autoriteit).

(d)

L IV — Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag

Deze rubriek wordt voorlopig behouden om de vóór 1 december 2009 uit hoofde van het EG-, het EU- en het Euratom-Verdrag vastgestelde handelingen te publiceren.

Besluit 2010/16/GBVB/JBZ van de Raad van 30 november 2009 houdende ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering

Rectificaties

Rectificaties komen altijd achteraan in het Publicatieblad, omdat zij van taal tot taal kunnen afwijken (het is overigens het enige deel van het Publicatieblad dat niet in alle talen parallel loopt). Rectificaties worden niet genummerd.

Rectificatie van Besluit (EU) 2015/1509 van de Raad van 4 september 2015 houdende benoeming van een Italiaanse plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s
Laatste bijwerking: 20.11.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina