ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

1.2.3. Съдържание

(a)

L I — Законодателни актове

а) Регламенти

В тази рубрика се публикуват регламентите, приети или съвместно от Европейския парламент и от Съвета (в съответствие с обикновената законодателна процедура), или от едната от двете институции с участието на другата (в съответствие със специална законодателна процедура):

Регламент (ЕС) 2015/475 на Европейския парламент и на Съвета
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета
б) Директиви

В тази рубрика се публикуват директивите, приети или съвместно от Европейския парламент и от Съвета (обикновена законодателна процедура), или от Съвета с участието на Европейския парламент (специална законодателна процедура):

Директива (ЕС) 2015/254 на Европейския парламент и на Съвета
Директива (ЕС) 2015/121 на Съвета
в) Решения

В тази рубрика се публикуват решенията, приети или съвместно от Европейския парламент и от Съвета (обикновена законодателна процедура), или от Съвета с участието на Европейския парламент (специална законодателна процедура):

Решение (ЕС) 2015/601 на Европейския парламент и на Съвета
Решение (ЕС, Евратом) 2015/457 на Съвета
г) Бюджети

В тази рубрика се публикуват, предхождани от съответния акт за окончателно приемане, общият бюджет на Европейския съюз и коригиращите бюджети:

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/339 на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година
Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/366 на Коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2014 година

Номерът се дава на акта за окончателното приемане, т.е. на акта, който предхожда окончателния или коригиращия бюджет. Общият бюджет няма номер за разлика от коригиращите бюджети, които имат номер, даден им от автора (Коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2014 година).

(b)

L II — Незаконодателни актове

а) Международни споразумения

В този контекст „международни споразумения“ (наричани по-долу споразумения) означава и споразуменията, сключени от Европейския съюз и/или Европейската общност за атомна енергия, конвенциите, подписани от държавите членки, споразуменията, конвенциите и протоколите, съставени от представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, вътрешните споразумения между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, споразуменията под формата на размяна на писма и др.

Споразуменията нямат номер.

В тази рубрика се публикуват:

решенията, които се отнасят до споразумение и към които е приложено съответното споразумение:

Решение (ЕС) 2015/209 на Съвета от 10 ноември 2014 година за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)

Споразумение за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)

Решение (ЕС) 2015/105 на Съвета от 14 април 2014 година за подписване от името на Съюза и временно прилагане на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза

решенията, които се отнасят до споразумение, но към които не е приложено съответното споразумение:
Решение (ЕС) 2015/1796 на Съвета от 1 октомври 2015 година за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“, и за регулирането на участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“
информацията за влизането в сила на споразумения:
Информация относно влизането в сила на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария, за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ и за регулирането на участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“
б) Регламенти

В тази рубрика се публикуват някои регламенти на Съвета (регламентите, които са пряко основани на Договорите, и регламентите за изпълнение), регламентите на Комисията (регламентите, които са пряко основани на Договорите, делегираните регламенти и регламентите за изпълнение) и регламентите на Европейската централна банка:

Регламент (ЕС) 2015/106 на Съвета
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/81 на Съвета
Делегиран регламент (ЕС) 2015/281 на Комисията
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/52 на Комисията
Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка […] (ЕЦБ/2015/13)
в) Директиви

В тази рубрика се публикуват някои директиви на Съвета (директивите, които са пряко основани на Договорите, и директивите за изпълнение) и директивите на Комисията (директивите, които са пряко основани на Договорите, делегираните директиви и директивите за изпълнение):

Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета
Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията
Делегирана директива (ЕС) 2015/573 на Комисията
Директива за изпълнение (ЕС) 2015/1168 на Комисията
г) Решения

В тази рубрика се публикуват следните решения:

решенията на представителите на правителствата на държавите членки, решенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки и решенията, взети с общо съгласие на представителите на правителствата на държавите членки:
Решение (ЕС, Евратом) 2015/578 на представителите на правителствата на държавите-членки
някои решения на Европейския парламент:
Решение (ЕС) 2015/1614 на Европейския парламент
решенията на Европейския съвет:
Решение (ЕС) 2018/509 на Европейския съвет
някои решения на Европейския парламент и на Съвета:
Решение (ЕС) 2015/468 на Европейския парламент и на Съвета
някои решения на Съвета (решенията, които са пряко основани на Договорите, включително решенията ОВППС, и решенията за изпълнение):
Решение (ЕС) 2015/1025 на Съвета
Решение (ОВППС) 2015/76 на Съвета
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/156 на Съвета
решенията на Комисията (решенията, които са пряко основани на Договорите, делегираните решения и решенията за изпълнение):
Решение (ЕС) 2015/119 на Комисията
Делегирано решение (ЕС) 2015/1602 на Комисията
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/103 на Комисията
решенията на Европейската централна банка:
Решение (ЕС) 2015/299 на Европейската централна банка […] (ЕЦБ/2015/5)

Решенията на ЕЦБ, които вече имат собствен номер, даден им от ЕЦБ (например ЕЦБ/2015/5), се публикуват с два номера (вж. „Двойно номериране“, в точка 1.2.2.

NB:

Преди 1 декември 2009 г. съществуваха два вида решения (на някои езици те дори се наричаха по различен начин). От една страна, решения, в които се посочваха адресати в края на постановителната част и в чието заглавие се съдържаше номер на нотификацията. От друга страна, решения „sui generis“, чиято постановителна част се въвеждаше с формулировката „реши/решиха“, за разлика от „прие/приеха настоящото решение“. С влизането в сила на Договора от Лисабон вече не се прави такова разграничение.
Въпреки това в някои случаи се приемат решения без адресати, които имат същата форма като предишните решения sui generis.

д) Препоръки

В тази рубрика се публикуват препоръките на Съвета, предвидени в членове 121, 126, 140 и 292 от Договора за функционирането на Европейския съюз, препоръките на Комисията (член 292) и препоръките на Европейската централна банка (член 292):

Препоръка (ЕС) 2015/1029 на Съвета
Препоръка (ЕС) 2015/682 на Комисията

Препоръките на ЕЦБ, които вече имат собствен номер, даден им от ЕЦБ, се публикуват с два номера (вж. „Двойно номериране“ в точка 1.2.2).

Всички останали препоръки се публикуват в серия С.

е) Насоки

В тази рубрика се публикуват насоките на Европейската централна банка. Насоките на ЕЦБ, които вече имат собствен номер, даден им от ЕЦБ (например ЕЦБ/2015/20), се публикуват с два номера (вж. „Двойно номериране“ в точка 1.2.2):

Насоки (ЕС) 2015/732 на Европейската централна банка […] (ЕЦБ/2015/20)
ж) Вътрешни и процедурни правилници

В тази рубрика се публикуват вътрешните и процедурните правилници на институциите и органите, а вътрешните и процедурните правилници на службите и агенциите се публикуват в серия С.

Правилник за дейността на Комитета на регионите
Процедурен правилник на Сметната палата на Европейския съюз
Изменение на Указанията за секретаря на Общия съд

Ако процедурният правилник е приложен към даден акт, той се публикува в същата рубрика, в която се публикува актът:

Решение (ЕС) 2015/354 на Съвета от 2 март 2015 година за приемане на процедурен правилник на Комитета за инвестиционния механизъм, създаден под егидата на Европейската инвестиционна банка (акт, към който е приложен процедурният правилник)

Вътрешните и процедурните правилници нямат номер.

з) Актове, приети от органите, създадени с международни споразумения

В тази рубрика се публикуват решенията на органите, създадени с международни споразумения, както и правилата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН). Тези актове имат два номера (вж. „Двойно номериране“ в точка 1.2.2):

Решение № 1/2015 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС […] [2015/1909]
Решение № 1/2015 на Съвместния комитет ЕС—Швейцария […] [2015/542]
Правило № 78 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) […] [2015/145]
Решение № 3/JP/2018 […] [2019/347]
и) Междуинституционални споразумения

Междуинституционалните споразумения уреждат определени аспекти на процеса на консултация и сътрудничество между институциите на ЕС и са резултат от постигнатия между тях консенсус, т.е. те представляват форма на съвместен процедурен правилник.

Институциите решават тези споразумения да бъдат публикувани в серия L или в серия С в зависимост от техния контекст, от обхвата им и ефекта от тях.

(c)

L III — Други актове

Европейско икономическо пространство

В тази рубрика се публикуват следните актове:

решения, приети в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП):
Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 159/2014 […] [2015/94]
актове, приети в рамките на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ):
Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 226/17/COL […] [2018/564]
Решение на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ № 2/2015/SC […] [2015/2024]
процедурният правилник на Съда на ЕАСТ.

Тези актове, с изключение на процедурния правилник на Съда на ЕАСТ, имат два номера (вж. „Двойно номериране“ в точка 1.2.2).

В актовете на Надзорния орган на ЕАСТ годината, посочена в номера на акта, се изписва с две цифри: № 226/17/COL („COL“ означава колегията на Надзорния орган на ЕАСТ).

(d)

L IV — Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

Тази рубрика беше добавена временно, за да бъдат публикувани в нея актовете, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом:

Решение 2010/16/ОВППС/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма

Поправки

Поправките винаги се публикуват в края на Официален вестник, тъй като може да се отнасят само до текстовете на някои езици и да са различни по своето съдържание и дължина. Това е единствената рубрика на Официален вестник, в която няма синоптизъм. Поправките нямат номер:

Поправка на Решение (ЕС) 2015/1509 на Съвета от 4 септември 2015 г. за назначаване на заместник-член от Италия в Комитета на регионите
Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница