ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

1.2.3. Zawartość

(a)

L I – Akty ustawodawcze

a) Rozporządzenia

Chodzi o rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę (zwykła procedura ustawodawcza) lub przyjęte indywidualnie przez jedną z tych instytucji z udziałem drugiej (specjalna procedura ustawodawcza):

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/475
rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939
b) Dyrektywy

Chodzi o dyrektywy przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę (zwykła procedura ustawodawcza) lub przyjęte indywidualnie przez jedną z tych instytucji z udziałem drugiej (specjalna procedura ustawodawcza):

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/254
dyrektywa Rady (UE) 2015/121
c) Decyzje

Chodzi o decyzje przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę (zwykła procedura ustawodawcza) lub przyjęte indywidualnie przez jedną z tych instytucji z udziałem drugiej (specjalna procedura ustawodawcza):

decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/601
decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/457
d) Budżety

W tej części publikowane są – poprzedzone aktem ostatecznego przyjęcia – budżet ogólny Unii Europejskiej i budżety korygujące:

ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/339 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015
ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/366 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

Numer jest przypisany do ostatecznego przyjęcia, tzn. do aktu poprzedzającego budżet ogólny lub budżet korygujący. Sam budżet ogólny, w ścisłym znaczeniu, nie ma żadnego numeru, w przeciwieństwie do budżetów korygujących, noszących numer nadany przez instytucję przyjmującą je („budżet korygujący nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014”).

(b)

L II – Akty o charakterze nieustawodawczym

a) Umowy międzynarodowe

Przez „umowy międzynarodowe” (zwane dalej umowami) rozumie się tutaj między innymi: umowy zawarte przez Unię Europejską lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, konwencje podpisane przez państwa członkowskie, umowy, konwencje i protokoły zawarte przez przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, umowy wewnętrzne pomiędzy przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie, porozumienia w formie wymiany listów.

Umowy, zdefiniowane powyżej, nie otrzymują numerów.

W części tej publikuje się:

decyzje dotyczące umowy, do których dołączony jest tekst umowy:

decyzja Rady (UE) 2015/209 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską a Wyspami Owczymi, włączającej Wyspy Owcze na zasadzie stowarzyszenia do programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020 Horyzont 2020

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską a Wyspami Owczymi włączająca Wyspy Owcze na zasadzie stowarzyszenia do programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) Horyzont 2020

decyzja Rady (UE) 2015/105 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych

decyzje dotyczące umowy, do których jednak tekst umowy nie został dołączony:
decyzja Rady (UE) 2015/1796 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem „Horyzont 2020” – programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo‑szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym „Horyzont 2020” i regulującej uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy
informacje dotyczące wejścia umów w życie:
Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem „Horyzont 2020” – programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym „Horyzont 2020” i regulującej uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy
b) Rozporządzenia

Chodzi o niektóre rozporządzenia Rady (rozporządzenia oparte bezpośrednio na Traktatach i rozporządzenia wykonawcze), rozporządzenia Komisji (rozporządzenia oparte bezpośrednio na Traktatach, rozporządzenia delegowane i wykonawcze) i rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego:

rozporządzenie Rady (UE) 2015/106
rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/81
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/281
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/52
rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 […] (EBC/2015/13)
c) Dyrektywy

Chodzi o niektóre dyrektywy Rady (dyrektywy oparte bezpośrednio na Traktatach i dyrek­tywy wykonawcze) i dyrektywy Komisji (dyrektywy oparte bezpośrednio na Traktatach, dyrektywy delegowane i wykonawcze):

dyrektywa Rady (UE) 2015/652
dyrektywa Komisji (UE) 2015/565
dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/573
dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2015/1168
d) Decyzje

Chodzi o następujące decyzje:

decyzje przedstawicieli rządów państw członkowskich, decyzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, decyzje podjęte za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich:
decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2015/578
niektóre decyzje Parlamentu Europejskiego:
decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/1614
decyzje Rady Europejskiej:
decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/509
niektóre decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady:
decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/468
niektóre decyzje Rady (decyzje oparte bezpośrednio na Traktatach, w tym decyzje w obszarze WPZiB, i decyzje wykonawcze):
decyzja Rady (UE) 2015/1025
decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/156
decyzja Rady (WPZiB) 2015/76
decyzje Komisji (decyzje oparte bezpośrednio na Traktatach, decyzje delegowane i wykonawcze):
decyzja Komisji (UE) 2015/119
decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1602
decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/103
decyzje Europejskiego Banku Centralnego:
decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/299 […] (EBC/2015/5)

Decyzje EBC, które mają już numer nadany im przez instytucję („EBC/2015/5”), publikowane są z podwójną numeracją (zob. pkt 1.2.2).

Uwaga:

Przed 1 grudnia 2009 r. rozróżniano dwa typy decyzji (w niektórych językach określano je za pomocą różnych nazw). Z jednej strony decyzje, które zawierały artykuł wskazujący adresata (lub adresatów) na końcu części normatywnej i numer notyfikacji w tytule, z drugiej strony tzw. decyzje sui generis, których część normatywna była wprowadzana wyrażeniem „stanowi(-ą), co następuje” [a nie: „przyjmuje(-ą) niniejszą decyzję”]. Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony to rozróżnienie już nie obowiązuje.
Jednakże w pewnych wypadkach przyjmuje się decyzje niewskazujące adresata, które mają formę dawnych decyzji sui generis.

e) Zalecenia

Chodzi o zalecenia Rady dotyczące przypadków, o których mowa w art. 121, 126, 140 i 292 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o zalecenia Komisji (art. 292) i zalecenia Europejskiego Banku Centralnego (art. 292):

zalecenie Rady (UE) 2015/1029
zalecenie Komisji (UE) 2015/682

Zalecenia EBC, które mają już numer nadany im przez instytucję, publikowane są z podwójną numeracją (zob. pkt 1.2.2).

Inne zalecenia publikowane są w serii C.

f) Wytyczne

Chodzi o wytyczne Europejskiego Banku Centralnego. Akty, które mają już numer nadany im przez instytucję („EBC/2015/20”), publikowane są z podwójną numeracją (zob. pkt 1.2.2):

wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/732 […] (EBC/2015/20)
g) Regulaminy wewnętrzne i regulaminy postępowania

Chodzi o regulaminy wewnętrzne i regulaminy postępowania instytucji i organów; regulaminy wewnętrzne jednostek organizacyjnych publikowane są w serii C:

Komitet Regionów – regulamin wewnętrzny
regulamin wewnętrzny Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej
zmiany do instrukcji dla sekretarza Sądu

Jeśli regulamin wewnętrzny jest załączony do aktu, to jest tym samym publikowany w tej samej części co ten akt:

decyzja Rady (UE) 2015/354 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (akt, do którego załączony jest regulamin wewnętrzny)

Regulaminy wewnętrzne i regulaminy postępowania nie są numerowane.

h) Akty przyjęte przez organy utworzone na mocy umów międzynarodowych

W sekcji tej publikowane są decyzje organów utworzonych na mocy umów międzynarodo­wych, jak również regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Akty te mają podwójną numerację (zob. pkt 1.2.2):

decyzja nr 1/2015 Komitetu Ambasadorów AKP–UE […] [2015/1909]
decyzja nr 1/2015 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria […] [2015/542]
regulamin nr 78 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) […] [2015/145]
decyzja nr 3/JP/2018 […] [2019/347]
i) Porozumienia międzyinstytucjonalne

Porozumienia międzyinstytucjonalne regulują określone aspekty konsultacji i współpracy pomiędzy instytucjami UE i są efektem konsensusu między nimi – tzn. stanowią formę wspólnego regulaminu.

Instytucje decydują, czy umowy te mają zostać opublikowane w serii L czy w serii C, w zależności od kontekstu, zakresu i skutków.

(c)

L III – Inne akty

Europejski Obszar Gospodarczy

W części tej publikuje się:

decyzje przyjęte w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):
decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2014 […] [2015/94]
akty przyjęte w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA):
decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 226/17/COL […] [2018/564]
decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2015/SC […] [2015/2024]
regulamin Trybunału EFTA.

Akty te, z wyjątkiem regulaminu Trybunału EFTA, mają podwójną numerację (zob. pkt 1.2.2).

W aktach przyjętych przez Urząd Nadzoru EFTA rok wymieniony w numerze aktu zapisuje się dwoma cyframi: nr 226/17/COL („COL” wskazuje Kolegium Urzędu Nadzoru).

(d)

L IV – Akty przyjęte przed 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom

W części tej publikowane są akty przyjęte przed 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatów WE, UE i Euratom. Część ta ma charakter czasowy:

decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o prze­twarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Sprostowania

Mając na uwadze, że sprostowania mogą być publikowane tylko w niektórych językach i mogą być różnej długości w różnych wersjach językowych (jest to zresztą jedyna część Dziennika Urzędowego, która nie jest synoptyczna), umieszcza się je zawsze na końcu. Nie są one numerowane:

sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2015/1509 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona