ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

1.2.3. Indhold del for del

(a)

L I — Lovgivningsmæssige retsakter

a) Forordninger

Forordninger, som er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab ved den almindelige lovgivningsprocedure, samt forordninger, som er vedtaget af én af disse institutioner med den anden institutions deltagelse, dvs. ved en særlig lovgivningsprocedure:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/475
Rådets forordning (EU) 2017/1939
b) Direktiver

Direktiver, som er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab ved den almindelige lovgivningsprocedure, samt direktiver, som er vedtaget af én af disse institutioner med den anden institutions deltagelse, dvs. ved en særlig lovgivningsprocedure:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/254
Rådets direktiv (EU) 2015/121
c) Afgørelser

Afgørelser, som er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab ved den almindelige lovgivningsprocedure, samt afgørelser, som er vedtaget af én af disse institutioner med den anden institutions deltagelse, dvs. ved en særlig lovgivningsprocedure:

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/601
Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2015/457
d) Budgetter

Den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budgetter og ændrings­budgetter:

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/339 af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015
Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2015/366 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2014

Nummeret tildeles den endelige vedtagelse, dvs. den retsakt, som det almindelige budget eller ændringsbudgettet er knyttet til. Det almindelige budget har ikke selv noget nummer, mens ændringbudgetter tildeles et nummer af udstederen (»Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2014«).

(b)

L II — Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

a) Internationale aftaler

Ved »international aftale« forstås her bl.a. internationale aftaler indgået af Den Europæiske Union og/eller Det Europæiske Atomenergifællesskab, konventioner underskrevet af medlemsstaterne, aftaler, konventioner og protokoller indgået af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet, interne aftaler mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet, aftaler i form af brevveksling osv.

Disse internationale aftaler tildeles ikke noget nummer.

Her offentliggøres:

afgørelser, hvortil er knyttet en international aftale:

Rådets afgørelse (EU) 2015/209 af 10. november 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Færøerne, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020)

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Færøerne, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020)

Rådets afgørelse (EU) 2015/105 af 14. april 2014 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer

Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer

afgørelser om en international aftale, hvor den internationale aftale ikke er knyttet til afgørelsen:
Rådets afgørelse (EU) 2015/1796 af 1. oktober 2015 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Schweiziske Forbund, hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy
meddelelser om ikrafttrædelsen af en international aftale:
Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Schweiziske Forbund hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy
b) Forordninger

Rådets forordninger, som ikke er vedtaget ved en særlig lovgivningsprocedure (dvs. forordninger, hvor Rådet har direkte hjemmel i traktaten, og gennemførelsesforordninger), Kommissionens forordninger (dvs. forordninger, hvor Kommissionen har direkte hjemmel i traktaten, delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger) samt Den Europæiske Centralbanks forordninger:

Rådets forordning (EU) 2015/106
Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/81
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/281
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/52
Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 … (ECB/2015/13)
c) Direktiver

Rådets direktiver, som ikke er vedtaget ved en særlig lovgivningsprocedure (dvs. direktiver, hvor Rådet har direkte hjemmel i traktaten, og gennemførelsesdirektiver) samt Kommissionens direktiver (direktiver, hvor Kommissionen har direkte hjemmel i traktaten, delegerede direktiver og gennemførelsesdirektiver):

Rådets direktiv (EU) 2015/652
Kommissionens direktiv (EU) 2015/565
Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/573
Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/1168
d) Afgørelser

Her offentliggøres:

afgørelser truffet af repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, afgørelser vedtaget af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, og afgørelser vedtaget ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer:
Afgørelse (EU, Euratom) 2015/578 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer
visse af Europa-Parlamentets afgørelser:
Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2015/1614
Det Europæiske Råds afgørelser:
Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2018/509
visse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelser:
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/468
Rådets afgørelser (dvs. afgørelser, som ikke er vedtaget ved en særlig lovgivnings­procedure: afgørelser med direkte hjemmel i traktaten, herunder afgørelser under FUSP (den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik), og gennemførelsesafgørelser):
Rådets afgørelse (EU) 2015/1025
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/156
Rådets afgørelse (FUSP) 2015/76
Kommissionens afgørelser (dvs. afgørelser med direkte hjemmel i traktaten, delegerede afgørelser og gennemførelsesafgørelser):
Kommissionens afgørelse (EU) 2015/119
Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2015/1602
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/103
Den Europæiske Centralbanks afgørelser:
Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/299 … (ECB/2015/5)

Den Europæiske Centralbanks afgørelser har i forvejen et ECB-nummer (f.eks. ECB/2015/5), og de er derfor dobbeltnummererede (se punkt 1.2.2, »Dobbelt nummerering«).

NB:

Før den 1. december 2009 skelnede man mellem beslutninger og afgørelser (de fleste sprog brugte samme term for begge typer): Beslutninger havde en afsluttende artikel, hvori modtageren af beslutningen blev nævnt, og derfor var der under titlen nævnt et meddelelsesnummer. I beslutninger indledtes den dispositive del med ordene »vedtaget følgende beslutning«, mens afgørelser indledtes med »truffet følgende afgørelse«. Efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse findes kun afgørelser, og de indledes med ordene »vedtaget denne afgørelse«.
Dog findes der en variant, som indledes med »bestemt følgende«.

e) Henstillinger

Rådets henstillinger i henhold til artikel 121, 126, 140 og 292 i TEUF, Kommissionens henstillinger i henhold til artikel 292 i TEUF samt Den Europæiske Centralbanks henstillinger i henhold til artikel 292 i TEUF:

Rådets henstilling (EU) 2015/1029
Kommissionens henstilling (EU) 2015/682

Den Europæiske Centralbanks henstillinger har i forvejen et ECB-nummer, og de er derfor dobbeltnummererede (se punkt 1.2.2, »Dobbelt nummerering«).

Øvrige henstillinger offentliggøres i C-udgaven.

f) Retningslinjer

Den Europæiske Centralbanks retningslinjer. Disse retsakter har i forvejen et ECB-nummer (f.eks. ECB/2015/20), og de er derfor dobbeltnummererede (se punkt 1.2.2, »Dobbelt nummerering«):

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/732 … (ECB/2015/20)
g) Forretningsordener og procesreglementer

Forretningsordener og procesreglementer fra institutioner og organer (forretningsordener fra kontorer og agenturer offentliggøres i C-udgaven):

Regionsudvalget — Forretningsorden
Forretningsorden for Revisionsretten for Den Europæiske Union
Ændringer i instruksen for Rettens justitssekretær

En forretningsorden kan dog være bilagt en retsakt, og i så fald vil offentliggørelsen ske under den underoverskrift i EUT, som angår den pågældende retsaktstype:

Rådets afgørelse (EU) 2015/354 af 2. marts 2015 om vedtagelse af forretningsorden for Investeringsfacilitetsudvalget i Den Europæiske Investeringsbanks regi

Forretningsordener og procesreglementer nummereres ikke.

h) Retsakter vedtaget af organer oprettet ved internationale aftaler

Retsakter, som følger af indgåelsen af internationale aftaler, samt regulativer fra FN’s Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE). Disse tekster tildeles et supplerende nummer ved offentliggørelsen og er således dobbelt­nummererede, jf. punkt 1.2.2:

AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 1/2015 … [2015/1909]
Afgørelse nr. 1/2015 vedtaget af Det Blandede Udvalg EU-Schweiz … [2015/542]
Regulativ nr. 78 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) … [2015/145]
Afgørelse nr. 3/JP/2018 … [2019/347]
i) Interinstitutionelle aftaler

Interinstitutionelle aftaler regulerer visse aspekter vedrørende samråd og samarbejde mellem EU-institutionerne og er produktet af en konsensus mellem dem — dvs. de udgør en slags fælles forretningsorden.

Institutionerne vælger at offentliggøre disse aftaler i L-udgaven eller i C-udgaven alt afhængig af kontekst, formål og virkning.

(c)

L III — Andre retsakter

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Her offentliggøres:

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelser:
Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 159/2014 … [2015/94]
Dokumenter vedtaget som led i samarbejdet inden for Den Europæiske Frihandels­sammenslutning:
EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 226/17/COL … [2018/564] (før 1.4.2017 var forkortelsen i nummeret »KOL«)
Afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 2/2015/SC … [2015/2024]
EFTA-Domstolens procesreglement.

Disse tekster tildeles et supplerende nummer ved offentliggørelsen og er således dobbelt­nummererede, jf. punkt 1.2.2. Dette gælder dog ikke for EFTA-Domstolens procesreglement.

Retsakterne fra EFTA-Tilsynsmyndigheden har kun to cifre for året, f.eks. 30/15/KOL (hvor KOL står for EFTA-Tilsynsmyndighedens kollegium).

(d)

L IV — Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

Denne del af EUT opretholdes for en begrænset periode til offentliggørelse af retsakter vedtaget før den 1. december 2009:

Rådets afgørelse 2010/16/FUSP/RIA af 30. november 2009 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme

Berigtigelser

Berigtigelser kommer altid sidst i EUT, da en berigtigelse ikke nødvendigvis er påkrævet på alle officielle sprog og heller ikke nødvendigvis har samme indhold på forskellige sprog. Af samme årsag vil delen med berigtigelser heller ikke være synoptisk. Berigtigelser tildeles ikke noget nummer:

Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2015/1509 af 4. september 2015 om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget
Seneste opdatering: 20.11.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side