ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

1.2.3. Conținut

(a)

L I – Acte legislative

(a) Regulamente

Este vorba despre regulamentele adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu (procedură legislativă ordinară) sau de către una dintre aceste două instituții cu participarea celeilalte (procedură legislativă specială):

Regulamentul (UE) 2015/475 al Parlamentului European și al Consiliului
Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului
(b) Directive

Este vorba despre directivele adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu (procedură legislativă ordinară) sau de către Consiliu, cu participarea Parlamentului European (procedură legislativă specială):

Directiva (UE) 2015/254 a Parlamentului European și a Consiliului
Directiva (UE) 2015/121 a Consiliului
(c) Decizii

Este vorba despre deciziile adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu (procedură legislativă ordinară) sau de către Consiliu, cu participarea Parlamentului European (procedură legislativă specială):

Decizia (UE) 2015/601 a Parlamentului European și a Consiliului
Decizia (UE, Euratom) 2015/457 a Consiliului
(d) Bugete

În această secțiune se publică bugetul general al Uniunii Europene și bugetele rectificative, precedate de un act de adoptare definitivă:

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/366 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014

Numărul se atribuie adoptării definitive, adică acelui act care precede bugetul general sau bugetul rectificativ. Bugetul general propriu-zis nu are număr, spre deosebire de bugetele rectificative, care au un număr atribuit de autor (Adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014).

(b)

L II – Acte fără caracter legislativ

(a) Acorduri internaționale

Prin „acorduri internaționale” (denumite în continuare „acorduri”) se înțelege, printre altele: acordurile încheiate de către Uniunea Europeană și/sau Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, convențiile semnate de către statele membre, acorduri, convenții și protocoale încheiate de către reprezentanți ai guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, acordurile interne dintre reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, acorduri sub forma unor schimburi de scrisori.

Acordurile internaționale nu au număr.

Această secțiune conține:

deciziile referitoare la acorduri, la care sunt atașate acordurile:

Decizia (UE) 2015/209 a Consiliului din 10 noiembrie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020

Acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020

Decizia (UE) 2015/105 a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

deciziile referitoare la acorduri, la care nu sunt atașate acordurile:
Decizia (UE) 2015/1796 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020 și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună Fusion for Energy
informări privind intrarea în vigoare a acordurilor:
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană de asociere a Confederației Elvețiene la Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020 și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020 și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună Fusion for Energy
(b) Regulamente

Este vorba despre anumite regulamente ale Consiliului (regulamentele întemeiate în mod direct pe tratate și regulamentele de punere în aplicare), despre regulamentele Comisiei (regulamentele întemeiate în mod direct pe tratate, regulamentele delegate și regulamentele de punere în aplicare) și despre regulamentele Băncii Centrale Europene:

Regulamentul (UE) 2015/106 al Consiliului
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/81 al Consiliului
Regulamentul delegat (UE) 2015/281 al Comisiei
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/52 al Comisiei
Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene […] (BCE/2015/13)
(c) Directive

Este vorba despre anumite directive ale Consiliului (directivele întemeiate în mod direct pe tratate și directivele de punere în aplicare) și despre directivele Comisiei (directivele întemeiate în mod direct pe tratate, directivele delegate și directivele de punere în aplicare):

Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului
Directiva (UE) 2015/565 a Comisiei
Directiva delegată (UE) 2015/573 a Comisiei
Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei
(d) Decizii

Este vorba despre deciziile următoare:

decizii adoptate de comun acord între reprezentanții statelor membre, deciziile reprezentanților guvernelor statelor membre și deciziile Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre:
Decizia (UE, Euratom) 2015/578 a reprezentanților guvernelor statelor membre
anumite decizii ale Parlamentului European:
Decizia (UE) 2015/1614 a Parlamentului European
deciziile Consiliului European:
Decizia (UE) 2018/509 a Consiliului European
anumite decizii ale Parlamentului European și ale Consiliului:
Decizia (UE) 2015/468 a Parlamentului European și a Consiliului
anumite decizii ale Consiliului (deciziile întemeiate în mod direct pe tratate, inclusiv deciziile PESC, și deciziile de punere în aplicare, inclusiv deciziile de punere în aplicare PESC):
Decizia (UE) 2015/1025 a Consiliului
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/156 a Consiliului
Decizia (PESC) 2015/76 a Consiliului
deciziile Comisiei (deciziile întemeiate în mod direct pe tratate, deciziile delegate și deciziile de punere în aplicare):
Decizia (UE) 2015/119 a Comisiei
Decizia delegată (UE) 2015/1602 a Comisiei
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/103 a Comisiei
deciziile Băncii Centrale Europene:
Decizia (UE) 2015/299 a Băncii Centrale Europene […] (BCE/2015/5)

Deciziile BCE, care conțin deja un număr atribuit de către autor (de exemplu, BCE/2015/5), sunt publicate cu dublă numerotare (a se vedea punctul 1.2.2 subtitlul „Numerotare dublă”).

NB:

Înainte de 1 decembrie 2009, existau două tipuri de decizii (desemnate în anumite limbi chiar prin denumiri diferite): pe de o parte, deciziile curente, care aveau un ultim articol ce indica destinatarii și un număr de notificare sub titlu; pe de altă parte, deciziile sui generis, a căror parte dispozitivă era introdusă prin formula „decide” (décide/has decided as follows), iar nu prin formula „adoptă prezenta decizie” (a arrêté la présente décision/has adopted this decision). După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, această diferență nu mai există.
Totuși, în anumite cazuri, se mai utilizează decizii fără destinatari, prezentate în același mod ca fostele decizii sui generis.

(e) Recomandări

Este vorba despre recomandări ale Consiliului adoptate în temeiul articolelor 121, 126, 140 și 292 din TFUE, despre recomandări ale Comisiei (articolul 292 din TFUE) și despre recomandări ale Băncii Centrale Europene (articolul 292 din TFUE):

Recomandarea (UE) 2015/1029 a Consiliului
Recomandarea (UE) 2015/682 a Comisiei

Recomandările BCE, care conțin deja un număr atribuit de către autor, sunt publicate cu dublă numerotare (a se vedea punctul 1.2.2 subtitlul „Numerotare dublă”).

Celelalte recomandări se publică în seria C.

(f) Orientări

Este vorba despre orientările Băncii Centrale Europene. Acestea conțin de asemenea un număr atribuit de către autor (de exemplu, BCE/2015/20) și sunt publicate cu dublă numerotare (a se vedea punctul 1.2.2 subtitlul „Numerotare dublă”):

Orientarea (UE) 2015/732 a Băncii Centrale Europene […] (BCE/2015/2)
(g) Regulamente de ordine interioară și de procedură

Este vorba despre regulamentele de ordine interioară și de procedură ale instituțiilor și ale organelor; regulamentele de ordine interioară ale oficiilor și agențiilor se publică în seria C.

Comitetul Regiunilor – Regulament de procedură
Regulamentul de procedură al Curții de Conturi Europene
Modificări ale Instrucțiunilor pentru grefierul Tribunalului

Dacă este anexat la un act, regulamentul de ordine interioară se publică în secțiunea în care se publică actul respectiv:

Decizia (UE) 2015/354 a Consiliului din 2 martie 2015 de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului facilității pentru investiții, instituit sub auspiciile Băncii Europene de Investiții (act la care se anexează regulamentul de procedură)

Regulamentele de ordine interioară și de procedură nu au număr.

(h) Acte adoptate de organisme create prin acorduri internaționale

În această secțiune se publică deciziile organismelor create prin acorduri internaționale, precum și regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU). Aceste acte au două numere (a se vedea punctul 1.2.2 subtitlul „Numerotare dublă”).

Decizia nr. 1/2015 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE […] [2015/1909]
Decizia nr. 1/2015 a Comitetului mixt UE-Elveția […] [2015/542]
Regulamentul nr. 78 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) […] [2015/145]
Decizia nr. 3/JP/2018 […] [2019/347]
(i) Acorduri interinstituționale

Acordurile interinstituționale reglementează anumite aspecte privind consultarea și cooperarea dintre instituțiile UE și sunt produsul unui consens între acestea – adică ele constituie o formă de regulament comun de procedură.

Instituțiile decid să publice aceste acorduri în seria L sau în seria C în funcție de contextul lor, de sfera de aplicare și de efectele lor.

(c)

L III – Alte acte

Spațiul Economic European

Această secțiune conține:

deciziile adoptate în cadrul Spațiului Economic European (SEE):
Decizia nr. 159/2014 a Comitetului mixt al SEE […] [2015/94]
actele adoptate în cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS):
Decizia nr. 226/17/COL a Autorității AELS de Supraveghere […] [2018/564]
Decizia nr. 2/2015/CP Comitetului permanent al statelor AELS […] [2015/2024]
regulamentul de procedură al Curții de Justiție a AELS.

Aceste acte, cu excepția regulamentelor de procedură ale Curții de Justiție a AELS, au două numere (a se vedea punctul 1.2.2 subtitlul „Numerotare dublă”).

În actele Autorității AELS de Supraveghere, mențiunea anului din numărul actului are numai două cifre: nr. 226/17/COL („COL” se referă la Colegiul Autorității de Supraveghere).

(d)

L IV  Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

Această secțiune este menținută provizoriu în vederea publicării actelor adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatelor CE, UE și Euratom.

Decizia 2010/16/PESC/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste

Rectificări

Rectificările apar întotdeauna la sfârșitul Jurnalului Oficial, deoarece acestea pot fi publicate doar în anumite versiuni lingvistice și pot fi diferite de la o versiune lingvistică la alta (aceasta este, de altfel, singura secțiune a Jurnalului Oficial care nu este sinoptică). Rectificărilor nu li se atribuie un număr.

Rectificare la Decizia (UE) 2015/1509 a Consiliului din 4 septembrie 2015 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare