ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

1.2.3. Obsah

(a)

L I – Legislatívne akty

a) Nariadenia

Zaraďujú sa sem nariadenia prijaté buď spoločne Európskym parlamentom a Radou (riadny legislatívny postup), alebo samostatne jednou z týchto dvoch inštitúcií s účasťou tej druhej (mimoriadny legislatívny postup):

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/475
nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939
b) Smernice

Zaraďujú sa sem smernice prijaté buď spoločne Európskym parlamentom a Radou (riadny legislatívny postup), alebo samostatne Radou s účasťou Európskeho parlamentu (mimoriadny legislatívny postup):

smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/254
smernica Rady (EÚ) 2015/121
c) Rozhodnutia

Zaraďujú sa sem rozhodnutia prijaté buď spoločne Európskym parlamentom a Radou (riadny legislatívny postup), alebo jednotlivo Radou s účasťou Európskeho parlamentu (mimoriadny legislatívny postup):

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/601
rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/457
d) Rozpočty

V tomto pododdiele sa hneď za aktom, ktorým sa prijali s konečnou platnosťou, uverejňuje všeobecný rozpočet Európskej únie a opravné rozpočty, a to pod názvom:

Prijatie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (EÚ, Euratom) 2015/339 s konečnou platnosťou
Prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 (EÚ, Euratom) 2015/366 na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou

Číslo sa prideľuje aktu s konečnou platnosťou, t. j. aktu, ktorý predchádza všeobecnému alebo opravnému rozpočtu. Samotný všeobecný rozpočet nie je označený číslom, zatiaľ čo opravné rozpočty sú označené číslom, ktoré im pridelil autor (Opravný rozpočet Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2014).

(b)

L II – Nelegislatívne akty

a) Medzinárodné dohody

V tomto kontexte sa medzinárodnými dohodami (ďalej len dohody) rozumejú dohody uzavreté Európskou úniou a/alebo Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, dohovory podpísané členskými štátmi, dohody, dohovory a protokoly uzavreté zástupcami vlád členských štátov zasadajúcimi v Rade, interné dohody medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcimi v Rade, dohody vo forme výmeny listov atď.

Dohody v zmysle predchádzajúceho vymedzenia nemajú čísla.

Do tohto pododdielu sa zaraďujú:

rozhodnutia vzťahujúce sa na dohodu, ktorej text je k nim pripojený:

rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/209 z 10. novembra 2014 o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)

rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/105 zo 14. apríla 2014 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie

rozhodnutia vzťahujúce sa na dohodu, ktorej text k nim nie je pripojený:
rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1796 z 1. októbra 2015 o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy
informácie týkajúce sa nadobudnutia platnosti dohôd:
Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy
b) Nariadenia

Zaraďujú sa sem niektoré nariadenia Rady (nariadenia založené priamo na zmluvách a vykonávacie nariadenia), nariadenia Komisie (nariadenia založené priamo na zmluvách, vykonávacie a delegované nariadenia) a nariadenia Európskej centrálnej banky:

nariadenie Rady (EÚ) 2015/106
vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/81
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/281
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/52
nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 … (ECB/2015/13)
c) Smernice

Zaraďujú sa sem niektoré smernice Rady (smernice založené priamo na zmluvách a vykonávacie smernice) a smernice Komisie (smernice založené priamo na zmluvách, delegované a vykonávacie smernice):

smernica Rady (EÚ) 2015/652
smernica Komisie (EÚ) 2015/565
delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/573
vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1168
d) Rozhodnutia

Zaraďujú sa sem tieto rozhodnutia:

rozhodnutia zástupcov vlád členských štátov, rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov a rozhodnutia prijaté vzájomnou dohodou zástupcov vlád členských štátov:
rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2015/578
niektoré rozhodnutia Európskeho parlamentu:
rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/1614
rozhodnutia Európskej rady:
rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2018/509
niektoré rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady:
rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/468
niektoré rozhodnutia Rady (rozhodnutia založené priamo na zmluvách vrátane rozhodnutí v oblasti SZBP a vykonávacie rozhodnutia):
rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1025
vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/156
rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/76
rozhodnutia Komisie (rozhodnutia založené priamo na zmluvách, delegované a vykonávacie rozhodnutia):
rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/119
delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1602
vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/103
rozhodnutia Európskej centrálnej banky:
rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/299 … (ECB/2015/5)

Pokiaľ ide o rozhodnutia ECB, ktorým už táto inštitúcia pridelila jedno číslo (ECB/2015/5), uverejňujú sa s dvojakým číslovaním (pozri tiež podbod 1.2.2. Číslovanie aktov – Dvojaké číslovanie).

Pozn.:

Pred 1. decembrom 2009 sa vydávali dva typy rozhodnutí (v niektorých jazykoch ich označovali rozdielnymi termínmi). Na jednej strane bežné rozhodnutia, ktoré na konci normatívnej časti obsahovali článok, v ktorom sa uvádzal(-i) adresát(-i), a v názve číslo oznámenia. Na strane druhej rozhodnutia sui generis, ktorých normatívna časť sa začínala úvodnou formuláciou „rozhodol/rozhodla/rozhodli takto“ (nie „prijal/ prijala/ prijali toto rozhodnutie“). Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa toto rozdelenie už neuplatňuje.
V niektorých prípadoch sa však používajú rozhodnutia bez určenia adresáta rovnakým spôsobom ako niekdajšie rozhodnutia sui generis.

e) Odporúčania

Zaraďujú sa sem odporúčania Rady podľa článkov 121, 126, 140 a 292 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, odporúčania Komisie (článok 292) a odporúčania Európskej centrálnej banky (článok 292):

odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1029
odporúčanie Komisie (EÚ) 2015/682

Odporúčania ECB, ktorým už autor pridelil jedno číslo, sa uverejňujú s dvojakým číslovaním (pozri tiež podbod 1.2.2. Číslovanie aktov – Dvojaké číslovanie).

Ostatné odporúčania sa uverejňujú v sérii C.

f) Usmernenia

Zaraďujú sa sem usmernenia Európskej centrálnej banky. Aj im autor prideľuje číslo (ECB/2015/20) a uverejňujú sa s dvojakým číslovaním (pozri tiež podbod 1.2.2. Číslovanie aktov – Dvojaké číslovanie):

usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/732… (ECB/2015/20)
g) Rokovacie poriadky

Zaraďujú sa sem rokovacie poriadky inštitúcií a orgánov, pričom rokovacie poriadky úradov a agentúr sa uverejňujú v sérii C:

rokovací poriadok Výboru regiónov
rokovací poriadok Európskeho dvora audítorov
zmeny a doplnenia pokynov pre tajomníkov Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu Európskej únie

Ak rokovací poriadok tvorí prílohu k aktu, potom sa uverejňuje v tom istom oddiele úradného vestníka ako akt:

rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/354 z 2. marca 2015 , ktorým sa prijíma rokovací poriadok Výboru pre investičný nástroj zriadeného pod záštitou Európskej investičnej banky (akt, ku ktorému tvorí rokovací poriadok prílohu)

Rokovacie poriadky sa nečíslujú.

h) Akty prijaté orgánmi zriadenými medzinárodnými dohodami

V tomto pododdiele sa uverejňujú rozhodnutia orgánov zriadených medzinárodnými dohodami, rovnako ako predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN). Tieto akty majú dvojaké číslovanie (pozri tiež podbod 1.2.2. Číslovanie aktov – Dvojaké číslovanie):

rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 1/2015 […] [2015/1909]
rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 1/2015 […] [2015/542]
predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 78 […] [2015/145]
rozhodnutie č. 3/JP/2018 […] [2019/347]
i) Medziinštitucionálne dohody

Medziinštitucionálnymi dohodami sa upravujú určité aspekty konzultácie a spolupráce medzi inštitúciami EÚ a sú výsledkom vzájomného konsenzu – t. j. predstavujú formu spoločného rokovacieho poriadku.

Inštitúcie rozhodnú o uverejnení týchto dohôd v sérii L alebo C podľa ich kontextu, rozsahu a účinnosti.

(c)

L III – Iné akty

Európsky hospodársky priestor

Zaraďujú sa sem:

rozhodnutia prijaté v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP):
rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 159/2014 […] [2015/94]
akty prijaté v rámci Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO):
rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 226/17/COL […] [2018/564]
rozhodnutie Stáleho výboru štátov EZVO č. 2/2015/SC […] [2015/2024]
rokovací poriadok Súdu EZVO.

Tieto akty (okrem rokovacích poriadkov Súdu EZVO) majú dvojaké číslovanie (pozri tiež podbod 1.2.2. Číslovanie aktov – Dvojaké číslovanie).

Rok v číslach aktov Dozorného úradu Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) obsahuje iba dve číslice: 226/17/COL („COL“ odkazuje na Kolégium Dozorného úradu EZVO).

(d)

L IV  Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

Tento oddiel sa zachováva dočasne na uverejňovanie aktov prijatých pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome:

rozhodnutie Rady 2010/16/SZBP/SVV z 30. novembra 2009 o podpísaní, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

Korigendá

Korigendá sa v úradnom vestníku zaraďujú vždy na koniec, pretože sa nemusia uverejňovať vo všetkých jazykových zneniach naraz a môžu sa odlišovať dĺžkou aj obsahom (to je jediný oddiel v úradnom vestníku, ktorý nie je synoptický). Korigendá sa nečíslujú:

korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2015/1509 zo 4. septembra 2015, ktorým sa vymenúva taliansky náhradník Výboru regiónov
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page