ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

1.2.3. Turinys

(a)

L I. Teisėkūros aktai

a) Reglamentai

Šiame skyriuje skelbiami Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimti reglamentai (pagal įprastą teisėkūros procedūrą) arba vienos iš šių institucijų priimti reglamentai dalyvaujant antrajai (pagal specialią teisėkūros procedūrą):

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/475
Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939
b) Direktyvos

Šiame skyriuje skelbiamos Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtos direktyvos (pagal įprastą teisėkūros procedūrą) arba Tarybos priimtos direktyvos dalyvaujant Europos Parlamentui (pagal specialią teisėkūros procedūrą):

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/254
Tarybos direktyva (ES) 2015/121
c) Sprendimai

Šiame skyriuje skelbiami Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimti sprendimai (pagal įprastą teisėkūros procedūrą) arba Tarybos priimti sprendimai dalyvaujant Europos Parlamentui (pagal specialią teisėkūros procedūrą):

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/601
Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/457
d) Biudžetai

Šiame skyriuje skelbiami Europos Sąjungos bendrieji biudžetai ir taisomieji biudžetai, prieš kuriuos pateikiamas jų galutinio priėmimo aktas:

Galutinis Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto priėmimas (ES, Euratomas) 2015/339
Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2 galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2015/366

Galutinio priėmimo aktui, t. y. prieš bendrąjį ar taisomąjį biudžetą nurodytam aktui, suteikiamas numeris. Pačiam bendrajam biudžetui joks numeris nesuteikiamas, tačiau taisomiesiems biudžetams numerį suteikia aktą parengusi institucija (Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomasis biudžetas Nr. 2).

(b)

L II. Ne teisėkūros aktai

a) Tarptautiniai susitarimai

Šiuo atveju tarptautiniai susitarimai (toliau – susitarimai) – tai Europos Sąjungos arba Europos atominės energijos bendrijos sudaryti susitarimai, valstybių narių pasirašytos konvencijos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų parengti susitarimai, konvencijos ir protokolai, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidiniai susitarimai, susitarimai pasikeičiant laiškais ir t. t.

Šie susitarimai nenumeruojami.

Šiame skyriuje skelbiami:

su susitarimu susiję sprendimai, prie kurių pridėtas susitarimo tekstas:

2014 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/209 dėl Europos Sąjungos ir Farerų Salų susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, pagal kurį Farerų Salos tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) asocijuotąja šalimi, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

Europos Sąjungos ir Farerų Salų susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, pagal kurį Farerų Salos tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) asocijuotąja šalimi

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/105 dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo Sąjungos vardu

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai

su susitarimu susiję sprendimai, prie kurių susitarimo tekstas nepridėtas:
2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1796 dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, pagal kurį Šveicarijos Konfederacija tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma programa „Horizontas 2020“, asocijuotąja šalimi ir kuriuo reglamentuojamas Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės vykdomoje ITER veikloje, sudarymo
informacija, susijusi su susitarimų įsigaliojimu:
Informacija, susijusi su Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, pagal kurį Šveicarijos Konfederacija tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma programa „Horizontas 2020“, asocijuotąja šalimi ir kuriuo reglamentuojamas Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės vykdomoje ITER veikloje, įsigaliojimu
b) Reglamentai

Šiame skyriuje skelbiami tam tikri Tarybos reglamentai (reglamentai, priimti tiesiogiai remiantis Sutartimis, ir įgyvendinimo reglamentai), Komisijos reglamentai (reglamentai, priimti tiesiogiai remiantis Sutartimis, deleguotieji reglamentai ir įgyvendinimo reglamentai) bei Europos Centrinio Banko reglamentai:

Tarybos reglamentas (ES) 2015/106
Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/81
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/281
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/52
Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2015/534 <…> (ECB/2015/13)
c) Direktyvos

Šiame skyriuje skelbiamos tam tikros Tarybos direktyvos (direktyvos, priimtos tiesiogiai remiantis Sutartimis, ir įgyvendinimo direktyvos) bei Komisijos direktyvos (direktyvos, priimtos tiesiogiai remiantis Sutartimis, deleguotosios direktyvos ir įgyvendinimo direktyvos):

Tarybos direktyva (ES) 2015/652
Komisijos direktyva (ES) 2015/565
Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2015/573
Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2015/1168
d) Sprendimai

Šiame skyriuje skelbiami tokie sprendimai:

valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimai, Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimai bei sprendimai, priimti bendru valstybių narių vyriausybių atstovų susitarimu:
Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas (ES, Euratomas) 2015/578
tam tikri Europos Parlamento sprendimai:
Europos Parlamento sprendimas (ES, Euratomas) 2015/435
Europos Vadovų Tarybos sprendimai:
Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2018/509
tam tikri Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai:
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/468
tam tikri Tarybos sprendimai (sprendimai, priimti tiesiogiai remiantis Sutartimis, įskaitant BUSP sprendimus, ir įgyvendinimo sprendimai):
Tarybos sprendimas (ES) 2015/1025
Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/156
Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/76
Komisijos sprendimai (sprendimai, priimti tiesiogiai remiantis Sutartimis, deleguotieji sprendimai ir įgyvendinimo sprendimai):
Komisijos sprendimas (ES) 2015/119
Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2015/1602
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/103
Europos Centrinio Banko sprendimai:
Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/299 <…> (ECB/2015/5)

Europos Centrinio Banko sprendimai pateikiami spausdinti su pačios institucijos jau suteiktu numeriu (ECB/2015/5), todėl jie skelbiami su dviem numeriais (žr. 1.2.2 punktą, „Dvigubas numeravimas“).

Pastaba.

Iki 2009 m. gruodžio 1 d. buvo skiriami dviejų rūšių sprendimai (juose tam tikromis kalbomis buvo vartojamos skirtingos formuluotės): sprendimai, kurių dėstomosios dalies pabaigoje buvo pateikiamas straipsnis, kuriame nurodomas (-i) adresatas (-ai), ir paantraštė „Pranešta dokumentu Nr. …“, ir sui generis sprendimai, kurių dėstomoji dalis buvo pradedama žodžiais „nusprendė“ (o ne „priėmė šį sprendimą“). Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tokio skirstymo neliko.
Tačiau kai kuriais atvejais adresato neturintys sprendimai pateikiami pagal formą kaip sui generis sprendimai.

e) Rekomendacijos

Šiame skyriuje skelbiamos Tarybos rekomendacijos, priimtos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 121, 126, 140 ir 292 straipsnius, Komisijos rekomendacijos (292 straipsnis) ir Europos Centrinio Banko rekomendacijos (292 straipsnis):

Tarybos rekomendacija (ES) 2015/1029
Komisijos rekomendacija (ES) 2015/682

Europos Centrinio Banko rekomendacijos pateikiamos spausdintos su pačios institucijos jau suteiktu numeriu, todėl jos skelbiamos su dviem numeriais (žr. 1.2.2 punktą, „Dvigubas numeravimas“).

Kitos rekomendacijos skelbiamos C serijoje.

f) Gairės

Šiame skyriuje skelbiamos Europos Centrinio Banko gairės. Šie aktai pateikiami su pačios institucijos jau suteiktu numeriu (ECB/2015/20), todėl jie skelbiami su dviem numeriais (žr. 1.2.2 punktą, „Dvigubas numeravimas“):

Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/732 <…> (ECB/2015/2)
g) Darbo tvarkos taisyklės, darbo reglamentas, procedūros reglamentai

Tai institucijų ir organų darbo tvarkos taisyklės, darbo reglamentas, procedūros reglamentai; įstaigų darbo tvarkos taisyklės skelbiamos C serijoje.

Regionų komiteto darbo tvarkos taisyklės
Europos Sąjungos Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklės
Nurodymų Bendrojo Teismo kancleriui pakeitimai

Jeigu darbo tvarkos taisyklės, darbo reglamentas, procedūros reglamentai yra akto priedas, jie skelbiami tame pačiame skyriuje, kuriame skelbiamas aktas:

2015 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/354, kuriuo priimamos Investicinės priemonės komiteto, įsteigto prie Europos investicijų banko, darbo tvarkos taisyklės (aktas, kurio priede pateiktos darbo tvarkos taisyklės)

Darbo tvarkos taisyklės nenumeruojamos.

h) Tarptautiniais susitarimais įsteigtų organų priimti aktai

Šiame skyriuje skelbiami tarptautiniais susitarimais įsteigtų organų priimti sprendimai bei Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės. Šie aktai turi du numerius (žr. 1.2.2 punktą, „Dvigubas numeravimas“). Leidinių biuro suteiktas numeris neapima srities ir rašomas laužtiniuose skliaustuose po pavadinimo:

AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 1/2015 <…> [2015/1909]
ES ir Šveicarijos jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2015 <…> [2015/542]
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 78 <…> [2015/145]
Sprendimas Nr. 3/JP/2018 <…> [2019/347]
i) Tarpinstituciniai susitarimai

Tarpinstituciniai susitarimai reguliuoja tam tikrus Europos Sąjungos institucijų konsultacijų ir bendradarbiavimo aspektus ir yra jų susitarimo rezultatas; kitaip tariant, tai yra tam tikros bendros vidaus darbo tvarkos taisyklės.

Institucijos nutaria skelbti šiuos susitarimus L serijoje arba C serijoje priklausomai nuo jų turinio, taikymo srities ir poveikio.

(c)

L III. Kiti aktai

Europos ekonominė erdvė

Į šį skyrių įeina:

sprendimai, priimti pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą:
EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 159/2014 <…> [2015/94]
aktai, priimti pagal Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) aktus:
ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 226/17/COL <…> [2018/564]
ELPA valstybių nuolatinio komiteto sprendimas Nr. 2/2015/SC <…> [2015/2024]
ELPA teismo procedūros reglamentas.

Šie aktai, išskyrus ELPA teismo procedūros reglamentą, turi du numerius (žr. 1.2.2 punktą, „Dvigubas numeravimas“).

ELPA priežiūros institucijos aktuose metai rašomi nurodant tik du skaitmenis, pavyzdžiui, Nr. 226/17/COL (angl. COL – College of the Surveillance Authority).

(d)

L IV. Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. pagal EB sutartį, ES sutartį ir Euratomo sutartį

Šis skyrius laikinai paliktas skelbti aktams, priimtiems iki 2009 m. gruodžio 1 d. pagal EB sutartį, ES sutartį ir Euratomo sutartį.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2010/16/BUSP/TVR dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais pasirašymo Europos Sąjungos vardu

Klaidų ištaisymas

Klaidų ištaisymas visada pateikiamas Oficialiojo leidinio pabaigoje, nes jo versijos ilgis ir turinys įvairiomis kalbomis gali skirtis (tai vienintelis Oficialiojo leidinio skyrius, kuriam netaikomas visiškos atitikties principas). Klaidų ištaisymui numeris nesuteikiamas:

2015 m. rugsėjo 4 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/1509, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Italijai atstovaujantis pakaitinis narys, klaidų ištaisymas
Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis