ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

1.2.3 Vsebina

(a)

L I – Zakonodajni akti

(a) Uredbe

Gre za uredbe, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet (redni zakonodajni postopek) ali individualno ena od teh institucij s sodelovanjem druge (posebni zakonodajni postopek).

Uredba (EU) 2015/475 Evropskega parlamenta in Sveta
Uredba Sveta (EU) 2017/1939
(b) Direktive

Gre za direktive, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet (redni zakonodajni postopek) ali individualno Svet s sodelovanjem Evropskega parlamenta (posebni zakonodajni postopek).

Direktiva (EU) 2015/254 Evropskega parlamenta in Sveta
Direktiva Sveta (EU) 2015/121
(c) Sklepi

Gre za sklepe, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet (redni zakonodajni postopek) ali individualno Svet s sodelovanjem Evropskega parlamenta (posebni zakonodajni postopek).

Sklep (EU) 2015/601 Evropskega parlamenta in Sveta
Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/457
(d) Proračuni

V tem sklopu se, za aktom dokončnega sprejetja, objavijo splošni proračun Evropske unije in spremembe proračuna.

Dokončno sprejetje (EU, Euratom) 2015/339 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015
Dokončno sprejetje (EU, Euratom) 2015/366 spremembe proračuna Evropske unije št. 2 za proračunsko leto 2014

Številka se dodeli aktom dokončnega sprejetja splošnega proračuna in sprememb proračuna. Splošni proračun sam po sebi nima nobene številke, spremembe proračuna pa so oštevilčene s številko, ki jo dodeli avtor („sprememba proračuna Evropske unije št. 2 za proračunsko leto 2014“).

(b)

L II – Nezakonodajni akti

(a) Mednarodni sporazumi

Z „mednarodnimi sporazumi“ (v nadaljnjem besedilu: sporazumi) so tu mišljeni sporazumi, ki jih sklene Evropska unija in/ali Evropska skupnost za atomsko energijo, konvencije, ki jih podpišejo države članice, sporazumi, konvencije in protokoli, ki jih pripravijo predstavniki vlad držav članic, ki se sestanejo v okviru Sveta, notranji sporazumi med predstavniki vlad držav članic, ki se sestanejo v okviru Sveta, sporazumi v obliki izmenjave pisem itd.

Sporazumi, kot so opredeljeni zgoraj, niso oštevilčeni.

Ta sklop vsebuje:

sklepe, ki se nanašajo na sporazum in jim je besedilo sporazuma priloženo:

Sklep Sveta (EU) 2015/209 z dne 10. novembra 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ferskimi otoki, ki Ferske otoke pridružuje k okvirnemu programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ferskimi otoki, ki Ferske otoke pridružuje k okvirnemu programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020

Sklep Sveta (EU) 2015/105 z dne 14. aprila 2014 o podpisu Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije, v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije

sklepe, ki se nanašajo na sporazum in jim besedilo sporazuma ni priloženo:
Sklep Sveta (EU) 2015/1796 z dne 1. oktobra 2015 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo
informacije o začetku veljave sporazumov:
Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo
(b) Uredbe

Gre za nekatere uredbe Sveta (uredbe, ki temeljijo neposredno na Pogodbah, in izvedbene uredbe), uredbe Komisije (uredbe, ki temeljijo neposredno na Pogodbah, delegirane in izvedbene uredbe) ter uredbe Evropske centralne banke.

Uredba Sveta (EU) 2015/106
Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/81

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/281

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/52

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2015/534 […] (ECB/2015/13)
(c) Direktive

Gre za nekatere direktive Sveta (direktive, ki temeljijo neposredno na Pogodbah, in izvedbene direktive) ter direktive Komisije (direktive, ki temeljijo neposredno na Pogodbah, delegirane in izvedbene direktive).

Direktiva Sveta (EU) 2015/652
Direktiva Komisije (EU) 2015/565
Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/573
Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2015/1168
(d) Sklepi

To so naslednji sklepi:

sklepi predstavnikov vlad držav članic, sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic ter sklepi, sprejeti v medsebojnem dogovoru predstavnikov vlad držav članic:
Sklep (EU, Euratom) 2015/578 predstavnikov vlad držav članic
nekateri sklepi Evropskega parlamenta:
Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2015/1614
sklepi Evropskega sveta:
Sklep Evropskega sveta (EU) 2018/509
nekateri sklepi Evropskega parlamenta in Sveta:
Sklep (EU) 2015/468 Evropskega parlamenta in Sveta
nekateri sklepi Sveta (sklepi, ki temeljijo neposredno na Pogodbah, vključno s sklepi SZVP, in izvedbeni sklepi):
Sklep Sveta (EU) 2015/1025
Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/156
Sklep Sveta (SZVP) 2015/76
sklepi Komisije (sklepi, ki temeljijo neposredno na Pogodbah, delegirani in izvedbeni sklepi):
Sklep Komisije (EU) 2015/119
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/103
Delegirani sklep Komisije (EU) 2015/1602
sklepi Evropske centralne banke:
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/299 […] (ECB/2015/5)

Sklepi Evropske centralne banke, ki jim številko dodeli tudi avtor („ECB/2015/5“), so objavljeni z dvema številkama (glej „Dvojno številčenje“ v oddelku 1.2.2).

Opomba:

Pred 1. decembrom 2009 razlikujemo med dvema vrstama sklepov (v nekaterih jezikih poimenovanih z različnima izrazoma, tudi v slovenščini: sklep/odločba). Odločbe so na koncu normativnega dela vsebovale člen z navedbo naslovnika(-ov) in notifikacijsko številko pod naslovom. V tako imenovanih sklepih sui generis je bil normativni del uveden z besedami „je (sta) sklenil(-a):“ (in ne „je (sta) sprejel(-a) naslednji sklep:“). Z začetkom veljave Lizbonske pogodbe se to razlikovanje ukine.
Vendar so v nekaterih primerih sklepi brez naslovnikov oblikovani na isti način kot prejšnji sklepi sui generis.

(e) Priporočila

Gre za priporočila Sveta na podlagi členov 121, 126, 140 in 292 Pogodbe o delovanju Evropske unije, priporočila Komisije (člen 292) in priporočila Evropske centralne banke (člen 292).

Priporočilo Sveta (EU) 2015/1029
Priporočilo Komisije (EU) 2015/682

Priporočila Evropske centralne banke, ki jim številko dodeli tudi avtor, so objavljena z dvema številkama (glej „Dvojno številčenje“ v oddelku 1.2.2).

Ostala priporočila so objavljena v seriji C.

(f) Smernice

Gre za smernice Evropske centralne banke. Tem aktom številko dodeli tudi avtor („ECB/2015/20“) in so objavljeni z dvema številkama (glej „Dvojno številčenje“ v oddelku 1.2.2).

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/732 […] (ECB/2015/20)
(g) Notranji akti in poslovniki

Gre za notranje akte in poslovnike institucij in organov; poslovniki uradov in agencij so objavljeni v seriji C.

Odbor regij – Poslovnik
Poslovnik Računskega sodišča Evropske unije
Spremembe Navodil sodnemu tajniku Splošnega sodišča

Če je poslovnik priložen aktu, je objavljen v istem sklopu kot akt:

Sklep Sveta (EU) 2015/354 z dne 2. marca 2015 o sprejetju poslovnika Odbora Sklada za spodbujanje naložb, ustanovljenega pod pokroviteljstvom Evropske investicijske banke (akt, ki mu je poslovnik priložen)

Poslovniki niso oštevilčeni.

(h) Akti, ki jih sprejmejo organi, ustanovljeni z mednarodnimi sporazumi

V tem sklopu so objavljeni sklepi organov, ustanovljenih z mednarodnimi sporazumi, ter pravilniki Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE). Ti akti so oštevilčeni z dvema številkama (glej „Dvojno številčenje“ v oddelku 1.2.2).

Sklep št. 1/2015 Odbora veleposlanikov AKP-EU […] [2015/1909]
Sklep št. 1/2015 Skupnega odbora EU-Švica […] [2015/542]
Pravilnik št. 78 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) […] [2015/145]
Sklep št. 3/JP/2018 […] [2019/347]
(i) Medinstitucionalni sporazumi

Medinstitucionalni sporazumi urejajo določene vidike posvetovanja in sodelovanja med institucijami EU ter so rezultat soglasja med njimi, to pomeni, da so oblika skupnega poslovnika.

Institucije se za objavo teh sporazumov v seriji L ali seriji C odločijo glede na njihovo vsebino, področje uporabe in učinke.

(c)

L III – Drugi akti

Evropski gospodarski prostor

Ta sklop vsebuje:

sklepe, sprejete v okviru Evropskega gospodarskega prostora (EGP):
Sklep Skupnega odbora EGP št. 159/2014 […] [2015/94]
akte, sprejete v okviru Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta):
Odločba Nadzornega organa Efte št. 226/17/COL […] [2018/564]
Sklep Stalnega odbora držav Efte št. 2/2015/SC […] [2015/2024]
poslovnik Sodišča Efte.

Razen poslovnika Sodišča Efte, so ti akti oštevilčeni z dvema številkama (glej „Dvojno številčenje“ v oddelku 1.2.2).

Letnica v številki aktov Nadzornega organa Efte vsebuje le dve števki: „št. 226/17/COL“ („COL“ se nanaša na kolegij Nadzornega organa).

(d)

L IV – Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

Namen tega začasnega oddelka je objava aktov, sprejetih pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom.

Sklep Sveta 2010/16/SZVP/PNZ z dne 30. novembra 2009 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti v imenu Evropske unije

Popravki

Popravki so vedno na zadnjem mestu, saj ni nujno, da so objavljeni v vseh jezikih, poleg tega pa so lahko v posameznih jezikovnih različicah različno dolgi (to je edini oddelek v Uradnem listu, ki ni sinoptičen). Popravkom ni dodeljena številka.

Popravek Sklepa Sveta (EU) 2015/1509 z dne 4. septembra 2015 o imenovanju italijanskega nadomestnega člana Odbora regij
Zadnja sprememba: 12. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran