ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

1.2.3. Sisu

(a)

L I    Seadusandlikud aktid

a) Määrused

Siia kuuluvad määrused, mille on ühiselt vastu võtnud Euroopa Parlament ja nõukogu (seadusandlik tavamenetlus) või üks neist institutsioonidest teise institutsiooni osalusel (seadusandlik erimenetlus):

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/475
nõukogu määrus (EL) 2017/1939,
b) Direktiivid

Siia kuuluvad direktiivid, mille on vastu võtnud Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt (seadusandlik tavamenetlus) ning nõukogu Euroopa Parlamendi osalusel (seadusandlik erimenetlus):

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/254
nõukogu direktiiv (EL) 2015/121
c) Otsused

Siia kuuluvad otsused, mille on vastu võtnud Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt (seadusandlik tavamenetlus) ning nõukogu Euroopa Parlamendi osalusel (seadusandlik erimenetlus):

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/601
nõukogu otsus (EL, Euratom) 2015/457
d) Eelarved

Siia kuuluvad Euroopa Liidu üldeelarved ja paranduseelarved, millele eelneb nende lõpliku vastuvõtmise akt:

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/339
Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 2 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/366

Number antakse lõplikule vastuvõtmisele, s.t aktile, mis eelneb üld- või paranduseelarvele. Üldeelarvel endal number puudub vastupidiselt paranduseelarvetele, mis kannavad autori antud numbrit (Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 2).

(b)

L II    Muud kui seadusandlikud aktid

a) Rahvusvahelised lepingud (1)

Rahvusvaheliste lepingute (edaspidi „lepingud“) all on siin mõeldud lepinguid, mille on sõlminud Euroopa Liit ja/või Euroopa Aatomienergiaühendus, liikmesriikide allakirjutatud konventsioone, lepinguid, nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vastu võetud konventsioone ja protokolle, nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate kehtestatud sisekokkuleppeid, kirjavahetuse vormis lepinguid jne.

Eespool nimetatud lepingutel ei ole numbrit.

Siia kuuluvad:

lepinguga seotud otsused, millele leping on lisatud:

Nõukogu otsus (EL) 2015/209, 10. november 2014, Euroopa Liidu ja Fääri saarte vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu (mille kohaselt Fääri saared assotsieeruvad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

Euroopa Liidu ja Fääri saarte vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, mille kohaselt Fääri saared assotsieeruvad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020

Nõukogu otsus (EL) 2015/105, 14. aprill 2014, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelist raamlepingut Aserbaidžaani Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta, liidu nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelist raamlepingut Aserbaidžaani Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

lepinguga seotud otsused, millele lepingut ei ole lisatud:
Nõukogu otsus (EL) 2015/1796, 1. oktoober 2015, Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu, mille kohaselt Šveitsi Konföderatsioon ühineb teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020“ ja kõnealust programmi täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammiga ning millega reguleeritakse Šveitsi Konföderatsiooni osalemist ühisettevõtte Fusion for Energy läbiviidavas ITERi tegevuses, sõlmimise kohta
teave lepingu jõustumise kohta:
Teave Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu (mille kohaselt Šveitsi Konföderatsioon ühineb teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020“ ja kõnealust programmi täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammiga ning millega reguleeritakse Šveitsi Konföderatsiooni osalemist ühisettevõtte Fusion for Energy läbi viidavas ITERi tegevuses) jõustumise kohta
b) Määrused

Siia kuuluvad teatavad nõukogu määrused (määrused, mille aluseks on vahetult aluslepingud ja rakendusmäärused), komisjoni määrused (määrused, mille aluseks on vahetult aluslepingud ning rakendus- ja delegeeritud määrused) ning Euroopa Keskpanga määrused:

nõukogu määrus (EL) 2015/106
nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/81
komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/281
komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/52
Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2015/534 [---] (EKP/2015/13)
c) Direktiivid

Siia kuuluvad teatavad nõukogu direktiivid (direktiivid, mille aluseks on vahetult aluslepingud ja rakendusdirektiivid) ja komisjoni direktiivid (direktiivid, mille aluseks on vahetult aluslepingud ning rakendus- ja delegeeritud direktiivid):

komisjoni direktiiv (EL) 2015/652
komisjoni direktiiv (EL) 2015/565
komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/573
komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2015/1168
d) Otsused

Siia kuuluvad järgmised otsused:

liikmesriikide valitsuste esindajate otsused, nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsused ning liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel tehtud otsused:
Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL, Euratom) 2015/578
teatavad Euroopa Parlamendi otsused:
Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2015/1614
Euroopa Ülemkogu otsused:
Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2018/509
teatavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/468
teatavad nõukogu otsused (otsused, mille aluseks on vahetult aluslepingud, k.a ÜVJP otsused, ja rakendusotsused):
nõukogu otsus (EL) 2015/1025
nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/156
nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/76
komisjoni otsused (otsused, mille aluseks on vahetult aluslepingud, delegeeritud otsused ja rakendusotsused):
komisjoni otsus (EL) 2015/119
komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2015/1602
komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/103
Euroopa Keskpanga otsused:
Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/299 [---] (EKP/2015/5)

EKP otsused, millele on andnud numbri ka pank, avaldatakse kahe numbriga (vt ka punkti 1.2.2, „Topeltnummerdamine“).

NB!

Enne 1. detsembrit 2009 esines kaht tüüpi otsuseid (mõnes keeles kasutati nende puhul ka erinevat mõistet): otsused, mille regulatiivosa lõpus oli artikkel, milles oli/olid nimetatud otsuse adressaat/adressaadid, ning mille pealkiri sisaldas numbrit; sui generis-otsused, mille regulatiivosa algas fraasiga „on teinud järgmise otsuse“ (mitte: „on vastu võtnud käesoleva otsuse“). Sellist vahet pärast Lissaboni lepingu jõustumist enam ei tehta. Samas vormistatakse teatud otsused, st ilma adressaadita, samamoodi nagu sui generis-otsused.

e) Soovitused

Siia kuuluvad nõukogu soovitused, mida on käsitletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 121, 126, 140 ja 292, komisjoni soovitused (artikkel 292) ning Euroopa Keskpanga soovitused (artikkel 292):

nõukogu soovitus (EL) 2015/1029
komisjoni soovitus (EL) 2015/682

EKP soovitused, millele on andnud numbri ka pank, avaldatakse kahe numbriga (vt ka punkti 1.2.2, „Topeltnummerdamine“).

Teised soovitused avaldatakse C-seerias.

f) Suunised

Siia kuuluvad Euroopa Keskpanga suunised. Need aktid, millele on andnud numbri ka pank, avaldatakse kahe numbriga (vt ka punkti 1.2.2, „Topeltnummerdamine“):

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/732 [---] (EKP/2015/20)
g) Kodu- ja töökorrad

Siia kuuluvad institutsioonide ja organite kodu- ja töökorrad. Asutuste kodu- ja töökorrad avaldatakse C-seerias:

Regioonide Komitee kodukord
Euroopa Liidu Kontrollikoja kodukord
Üldkohtu kohtusekretäri ametijuhendi muudatused

Kui kodu- või töökord on akti lisa, siis avaldatakse see samas rubriigis kus aktki:

nõukogu otsus (EL) 2015/354, 2. märts 2015 , millega võetakse vastu Euroopa Investeerimispanga egiidi all asutatud investeerimisrahastu komitee töökord (akt, millele kodukord on lisatud)

Kodu- ja töökorrad ei ole nummerdatud.

h) Rahvusvaheliste lepingutega loodud organite vastu võetud aktid

Siia kuuluvad otsused, mille on vastu võtnud rahvusvaheliste lepingutega loodud organid, samuti ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirjad. Nendel aktidel on kaks numbrit (vt ka punkti 1.2.2, „Topeltnummerdamine“):

AKV–ELi suursaadikute komitee otsus nr 1/2015 [---] [2015/1909]
ELi-Šveitsi ühiskomitee otsus nr 1/2015 [---] [2015/542]
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskiri nr 78 [---] [2015/145]
Euroopa Ühenduse ja Jaapani vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 3/JP/2018 [---] [2019/347]
i) Institutsioonidevahelised kokkulepped

Institutsioonidevahelised kokkulepped reguleerivad ELi institutsioonide vaheliste konsultatsioonide ja koostöö teatavaid aspekte ning nendeni jõudmiseks tuleb saavutada konsensus – seega on tegu teatavat laadi ühise kodukorraga.

Institutsioonid otsustavad avaldada need kokkulepped kas L-seerias või C-seerias, sõltuvalt nende kontekstist, käsitlusalast ja mõjust.

(c)

L III    Muud aktid

Euroopa Majanduspiirkond

Siia rubriiki kuuluvad järgmised aktid:

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) raames vastu võetud otsused:
EMP ühiskomitee otsus nr 159/2014 [---] [2015/94]
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) raames vastu võetud otsused:
EFTA järelevalveameti otsus nr 226/17/COL [---] [2018/564]
EFTA riikide alalise komitee otsus nr 2/2015/AK [---] [2015/2024]
EFTA kohtu kodukord

Nendel aktidel, v.a EFTA kohtu kodukord, on kaks numbrit (vt ka punkti 1.2.2, „Topeltnummerdamine“).

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) raames vastu võetud otsuste numbris on aastaarv kahekohaline: nr 226/17/COL (COL tähistab järelevalveametit – College of the Surveillance Authority).

(d)

L IV    EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud aktid

Selles rubriigis avaldatakse ajutiselt EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud aktid:

Nõukogu otsus 2010/16/ÜVJP/JSK, 30. november 2009, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb Euroopa Liidust pärinevate finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Ameerika Ühendriikidele terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames) Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

Parandused

Parandused on järjekorras alati viimased; nad ei pruugi ilmuda igas keeles ning võivad keeliti erineda (see on ELT ainus rubriik, mis erineb keeliti). Parandustel ei ole numbrit:

Nõukogu 4. septembri 2015. aasta otsuse (EL) 2015/1509 (millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee Itaalia asendusliige) parandus
(1)
Eestikeelsetes aktides kasutatakse mõisteid „leping“ ja „kokkulepe“ sünonüümidena. Eelistermin on „leping“, kuid olemasolevate õigusaktide muudatustes tuleb lähtuda algakti terminoloogiast.
Viimati uuendatud: 20.11.2019
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg