ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

1.2.3 Obsah

(a)

L I – Legislativní akty

a) Nařízení

Tato rubrika obsahuje nařízení přijatá buď společně Evropským parlamentem a Radou (řádný legislativní postup), nebo pouze jedním z těchto dvou orgánů za spoluúčasti druhého orgánu (zvláštní legislativní postup):

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/475
nařízení Rady (EU) 2017/1939
b) Směrnice

Tato rubrika obsahuje směrnice přijaté buď společně Evropským parlamentem a Radou (řádný legislativní postup), nebo pouze Radou za spoluúčasti Evropského parlamentu (zvláštní legislativní postup):

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/254
směrnice Rady (EU) 2015/121
c) Rozhodnutí

Tato rubrika obsahuje rozhodnutí přijatá buď společně Evropským parlamentem a Radou (řádný legislativní postup), nebo pouze Radou za spoluúčasti Evropského parlamentu (zvláštní legislativní postup):

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/601
rozhodnutí Rady č. (EU, Euratom) 2015/457
d) Rozpočty

V této rubrice jsou zveřejňovány souhrnné a opravné rozpočty Evropské unie, jimž vždy předchází akt o konečném schválení:

konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/339 souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015
konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/366 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2014

Číslo je přidělováno konečnému přijetí, tj. aktu předcházejícímu souhrnnému nebo opravnému rozpočtu. Souhrnný rozpočet nemá žádné číslo, zatímco opravné rozpočty nesou číslo přidělené tvůrcem aktu („opravný rozpočet Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2014“).

(b)

L II – Nelegislativní akty

a) Mezinárodní dohody

„Mezinárodními dohodami“ (dále jen „dohody“) se zde rozumějí mimo jiné dohody či smlouvy uzavřené Evropskou unií a/nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii, úmluvy podepsané členskými státy, dohody, smlouvy, úmluvy a protokoly sjednané zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, dohody ve formě výměny dopisů atd.

Dohody, jak jsou definovány výše, nemají číslo.

Tato rubrika obsahuje:

rozhodnutí vztahující se k dohodě, k nimž je připojeno znění dohody:

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/209 ze dne 10. listopadu 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropskou unií a Faerskými ostrovy, kterou se Faerské ostrovy přidružují k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

Dohoda o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropskou unií a Faerskými ostrovy, kterou se Faerské ostrovy přidružují k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/105 ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie

rozhodnutí vztahující se k dohodě, k nimž není připojeno znění dohody:
rozhodnutí Rady (EU) 2015/1796 ze dne 1. října 2015 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy
informace o vstupu dohod v platnost:
Informace o vstupu v platnost Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje program Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for energy
b) Nařízení

Tato rubrika obsahuje některá nařízení Rady (nařízení založená přímo na Smlouvách a prováděcí nařízení), nařízení Komise (nařízení založená přímo na Smlouvách, nařízení v přenesené pravomoci a prováděcí nařízení) a nařízení Evropské centrální banky:

nařízení Rady (EU) 2015/106
prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/81
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/281
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/52
nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 […] (ECB/2015/13)
c) Směrnice

Tato rubrika obsahuje některé směrnice Rady (směrnice založené přímo na Smlouvách a prováděcí směrnice) a směrnice Komise (směrnice založené přímo na Smlouvách, směrnice v přenesené pravomoci a prováděcí směrnice):

směrnice Rady (EU) 2015/652
směrnice Komise (EU) 2015/565
směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/573
prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/1168
d) Rozhodnutí

V této rubrice jsou zveřejňována tato rozhodnutí:

rozhodnutí zástupců vlád členských států, rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států, rozhodnutí přijatá vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států:
rozhodnutí zástupců vlád členských států (EU, Euratom) 2015/578
některá rozhodnutí Evropského parlamentu:
rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/1614
rozhodnutí Evropské rady:
rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/509
některá rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady:
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/468
některá rozhodnutí Rady (rozhodnutí založená přímo na Smlouvách, včetně rozhodnutí SZBP, a prováděcí rozhodnutí):
rozhodnutí Rady (EU) 2015/1025
prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/156
rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/76
rozhodnutí Komise (rozhodnutí založená přímo na Smlouvách, rozhodnutí v přenesené pravomoci a prováděcí rozhodnutí):
rozhodnutí Komise (EU) 2015/119
rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1602
prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/103
rozhodnutí Evropské centrální banky:
rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/299 […] (ECB/2015/5)

Rozhodnutí ECB, kterým přidělil číslo také tento orgán („ECB/2015/5“), se zveřejňují s dvojím číslová­ním (viz oddíl 1.2.2, „Dvojí číslování“).

Pozn.:
Před 1. prosincem 2009 existovaly dva typy rozhodnutí (některé jazyky pro ně používaly rozdílné názvy). Na jedné straně běžná rozhodnutí, která obsahovala na konci normativního textu článek uvádějící, komu je rozhodnutí určeno, a číslo oznámení pod názvem. Na straně druhé rozhodnutí sui generis, jejichž normativní text začínal úvodní formulací „rozhodl/rozhodla/rozhodli takto“ (nikoli „přijal/přijala/přijali toto rozhod­nutí“). Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se toto rozdělení již neuplatňuje.
V některých případech se však používají rozhodnutí bez uvedení adresáta stejným způsobem jako dřívější rozhodnutí sui generis.
e) Doporučení

Tato rubrika obsahuje doporučení Rady podle článků 121, 126, 140 a 292 Smlouvy o fungování Evropské unie, doporučení Komise (článek 292) a doporučení Evropské centrální banky (článek 292):

doporučení Rady (EU) 2015/1029
doporučení Komise (EU) 2015/682

Doporučení ECB, kterým přidělil číslo také tento orgán, se zveřejňují s dvojím číslová­ním (viz oddíl 1.2.2, „Dvojí číslování“).

Ostatní doporučení se zveřejňují v řadě C.

f) Obecné zásady

Tato rubrika obsahuje obecné zásady Evropské centrální banky. Tyto akty, kterým přidělil číslo také tento orgán („ECB/2015/20“), se zveřejňují s dvojím číslová­ním (viz oddíl 1.2.2, „Dvojí číslování“):

obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/732 […] (ECB/2015/20)
g) Jednací řády

Tato rubrika obsahuje jednací řády orgánů a institucí; jednací řády jiných subjektů se zveřejňují v řadě C:

jednací řád Výboru regionů
jednací řád Účetního dvora
změny pokynů pro vedoucího soudní kanceláře Tribunálu

Pokud je jednací řád přílohou aktu, je zveřejněn ve stejné rubrice jako akt:

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/354 ze dne 2. března 2015 o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční facilitu zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky (akt, k němuž je jednací řád připojen)

Jednací řády se nečíslují.

h) Akty přijaté institucemi zřízenými mezinárodními dohodami

V této rubrice jsou zveřejňována rozhodnutí institucí zřízených mezinárodními dohodami a také předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN). Tyto akty mají dvojí číslování (viz oddíl 1.2.2, „Dvojí číslování“):

rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-EU č. 1/2015 […] [2015/1909]
rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 1/2015 […] [2015/542]
předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 78 […] [2015/145]
Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 3/JP/2018 […] [2019/347]
i) Interinstitucionální dohody

Interinstitucionální dohody upravují některé aspekty konzultace a spolupráce mezi orgány EU a jsou výsledkem vzájemného konsenzu, tj. mají formu společného jednacího řádu.

Instituce se rozhodnou zveřejnit tyto dohody v řadě L nebo v řadě C v závislosti na jejich kontextu, rozsahu a účincích

(c)

L III – Jiné akty

Evropský hospodářský prostor

Tato rubrika obsahuje:

rozhodnutí přijatá v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP):
rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2014 […] [2015/94]
akty přijaté v rámci Evropského sdružení volného obchodu (ESVO):
rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 226/17/KOL […] [2018/564]
rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 2/2015/SC […] [2015/2024]
jednací řád Soudního dvora ESVO.

Tyto akty, s výjimkou jednacího řádu Soudního dvora ESVO, mají dvojí číslování (viz oddíl 1.2.2, „Dvojí číslování“).

V aktech Kontrolního úřadu ESVO je rok uvedený v čísle aktu vyjádřen pouze dvěma číslicemi: č. 226/17/KOL („KOL“ je zkratkou pro kolegium Kontrolního úřadu).

(d)

L IV – Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

Tato rubrika je dočasně zachována pro zveřejňování aktů přijatých před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu:

rozhodnutí Rady 2010/16/SZBP/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu

Opravy

Opravy jsou vždy umístěny na konci, protože mohou být zveřejněny pouze v některých jazycích a jejich délka se může v jednotlivých jazykových verzích lišit (je to ostatně jediná rubrika Úředního věstníku, která není synoptická). Opravám nejsou přidělována čísla:

oprava rozhodnutí Rady (EU) 2015/1509 ze dne 4. září 2015 o jmenování jednoho italského náhradníka Výboru regionů
Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana