ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

1.2.2. Nummering van de handelingen

De nummers worden door het Publicatiebureau toegekend.

Nummering

Het nummer van een handeling omvat drie elementen, in onderstaande volgorde:

de afkorting van het domein tussen haakjes (“EU” voor de Europese Unie, “Euratom” voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, “EU, Euratom” voor de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, “GBVB” voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid),
het jaartal van bekendmaking, dat vier cijfers telt,
het volgnummer van het document voor een bepaald jaar, ongeacht het domein of het soort document, dat zoveel cijfers telt als nodig.

(domein) JJJJ/N

Vóór 1 januari 2015

De nummering van de handelingen varieerde naargelang van de soort handeling; die nummers worden nog steeds gebruikt wanneer naar deze handelingen wordt verwezen.

Algemene beginselen
a)
Als het volgnummer voorafgaat aan het jaartal, wordt de afkorting “nr.” gebruikt:
Verordening (EU) nr. 16/2010 van de Commissie
Besluit nr. 284/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad

Omgekeerd wordt, als het jaartal voorafgaat aan het volgnummer, de afkorting “nr.” niet gebruikt:

Besluit 2010/300/EU van de Commissie
b)
Het jaartal bestaat uit vier cijfers (twee vóór 1 januari 1999):
Verordening (EG) nr. 23/1999 van de Commissie
Besluit 2010/294/EU van de Raad
Verordening (EG) nr. 2820/98 van de Raad
NB:

De afkortingen voor het domein zijn in de loop der jaren gewijzigd, naargelang er nieuwe verdragen zijn aangenomen of bestaande verdragen zijn gewijzigd:

vóór 1 november 1993: de afkortingen “EEG”, “EGKS” en “Euratom”,
vanaf 1 november 1993 (datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht): “EEG” wordt “EG”. De afkortingen “JBZ” (voor justitie en binnenlandse zaken), GBVB (voor gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) en “LSO” (voor tussen lidstaten ondertekende overeenkomsten) worden toegevoegd,
24 juli 2002: met het aflopen van het EGKS-Verdrag wordt de desbetreffende afkorting niet meer gebruikt,
1 december 2009: als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt de afkorting “EU” ingevoerd, terwijl “EG” niet meer wordt gebruikt. Wat betreft de afkortingen die zijn ingevoerd bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, blijft “GBVB” bestaan, maar “JBZ” en “LSO” verdwijnen.
Nummering

De handelingen krijgen een volgnummer toegewezen uit een van de bestaande series en de volgorde van de elementen is afhankelijk van de soort handeling.

Verordeningen

Deze verordeningen worden als volgt genummerd: de afkorting (tussen haakjes), het volgnummer en het jaartal:

Verordening (EU) nr. 641/2010

De nummering van de verordeningen is in de loop der jaren als volgt geëvolueerd:

van 1952 tot en met 31 december 1962:
Verordening nr. 17
van 1 januari 1963 tot en met 31 december 1967 (de afkorting van het Verdrag en het jaartal worden toegevoegd):
Verordening nr. 1009/67/EEG
vanaf 1 januari 1968 (de plaats van de vermelding van de afkorting van het Verdrag is gewijzigd):
Verordening (EEG) nr. 1470/68
Richtlijnen

Bij richtlijnen wordt het jaartal gevolgd door het volgnummer en de afkorting:

Richtlijn 2010/24/EU van de Raad

Vanaf 1 januari 1992 tot en met 31 december 2014 werd het nummer toegekend door het secretariaat-generaal van de Raad.

Bij bepaalde oudere richtlijnen wordt het woord “Richtlijn” voorafgegaan door een telwoord:

Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad
Besluiten

Bij besluiten bekendgemaakt onder L I wordt het volgnummer gevolgd door het jaartal en de afkorting:

Besluit nr. 477/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad

De volgens een wetgevingsprocedure vastgestelde besluiten krijgen een nummer van dezelfde serie als verordeningen (Besluit nr. 477/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 478/2010 van de Commissie, Verordening (EU) nr. 479/2010 van de Commissie enz.).

Bij besluiten bekendgemaakt onder L II wordt het jaartal gevolgd door het volgnummer en de afkorting:

Besluit 2010/294/EU van de Raad
Begroting

De definitieve vaststelling van de algemene begroting en van de gewijzigde begrotingen krijgen een nummer dat in de inhoudsopgave en op de titelpagina staat (bv. 2010/117/EU, Euratom), maar niet in de referentie wordt vermeld.

Dubbele nummering

Sommige handelingen kunnen twee nummers krijgen:

het nummer toegekend door het Publicatiebureau, bv. “(EU) 2015/299”, en
een nummer toegekend door de opdrachtgever, bv. “ECB/2015/5”, “ATALANTA/4/2015” enz.

Voor de handelingen en instrumenten van de Europese Centrale Bank, alsook voor de besluiten van het Politiek en Veiligheidscomité wordt het nummer dat is toegekend door de opdrachtgever, tussen haakjes en aan het eind van de titel vermeld:

Besluit (EU) 2015/299 van de Europese Centrale Bank […] (ECB/2015/5)
Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2015/711 […] (ATALANTA/4/2015)

Voor bepaalde handelingen wordt het nummer dat het Publicatiebureau toekent, zonder domeinvermelding en tussen vierkante haken aan het eind van de titel vermeld. Dat zijn: besluiten van diverse raden en comités die bij internationale overeenkomsten in het leven zijn geroepen, handelingen betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE):

Besluit nr. 1/2015 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs […] [2015/1909]
Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 159/2014 […] [2015/94]
Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 226/17/COL […] [2018/564]
Reglement nr. 78 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) […] [2015/145]
Vóór 1 januari 2015

De handelingen betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en de reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) hebben maar één nummer, dat wordt toegekend door de opdrachtgever.

Niet-genummerde handelingen

Het kan voorkomen dat een handeling of een tekst geen nummer heeft, zoals:

“internationale” overeenkomsten (zie punt 1.2.3(b) L II — Niet-wetgevingshandelingen) die aan een besluit zijn gehecht,
gegevens omtrent de datum van inwerkingtreding van een internationale overeenkomst (uitsluitend mededelingen bekendgemaakt in de L-serie),
rectificaties.
Laatste bijwerking: 30.9.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina