ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

1.2.2 Číslování aktů

Číslování provádí Úřad pro publikace.

Části číslování

Číslo aktu tvoří tři části v tomto pořadí:

zkratka domény umístěná v závorkách („EU“ pro Evropskou unii, „Euratom“ pro Evropské společenství pro atomovou energii, „EU, Euratom“ pro Evropskou unii a Evropské společenství pro atomovou energii, „SZBP“ pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku),
rok zveřejnění vyjádřený čtyřmi číslicemi,
pořadové číslo dokumentu v daném roce, přidělené bez ohledu na doménu a druh dokumentu a vyjádřené tolika číslicemi, kolik je potřeba:

(doména) RRRR/Č

Číslování před 1. lednem 2015

Čísla aktů se lišila podle druhu aktu; tato čísla se stále používají v odkazech na tyto akty.

Obecné zásady
a)
Stojí-li pořadové číslo před rokem vydání, používá se zkratka „č.“:
nařízení Komise (EU) č. 16/2010
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 284/2010/EU

Stojí-li naopak rok vydání před pořadovým číslem, zkratka „č.“ se nepoužívá:

rozhodnutí Komise 2010/300/EU
b)
Rok se vyjadřuje čtyřmi číslicemi (před 1. lednem 1999 dvěma):
nařízení Komise (ES) č. 23/1999
rozhodnutí Rady 2010/294/EU
nařízení Rady (ES) č. 2820/98
Pozn.:

Zkratky domény odkazující ke Smlouvám se během času měnily podle toho, jak byly přijímány nové Smlouvy a jejich změny:

Před 1. listopadu 1993: používaly se zkratky „EHS“, „ESUO“ a zkratkové slovo „Euratom“.
Od 1. listopadu 1993 (datum vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost): zkratka „EHS“ se nahrazuje zkratkou „ES“. Nově se objevuje zkratka „SVV“ (pro spravedlnost a vnitřní věci), „SZBP“ (pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku) a „CMS“ (pro úmluvy podepsané mezi členskými státy).
Od 24. července 2002 (po uplynutí platnosti Smlouvy o ESUO) se zkratka ESUO už dále nepoužívá.

 

Od 1. prosince 2009: po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je zavedena zkratka „EU“ a zkratka „ES“ se již nepoužívá. Zkratky zavedené poté, co vstoupila v platnost Smlouva o Evropské unii, prodělaly tyto změny: „SZBP“ zůstává, zatímco „SVV“ a „CMS“ se již nepoužívají.
Číslování

Akty mají pořadové číslo přidělené z jedné ze dvou paralelních řad, přičemž pořadí částí názvu závisí na typu aktu.

Nařízení

Tyto akty jsou číslovány takto: zkratka nebo zkratkové slovo (v závorkách), následovaná pořadovým číslem a rokem:

nařízení (EU) č. 641/2010

Číslování nařízení se v průběhu času vyvíjelo:

od roku 1952 do 31. prosince 1962:
nařízení č. 17
od 1. ledna 1963 do 31. prosince 1967 (k číslu je přidán rok a odkaz na příslušnou Smlouvu nebo Smlouvy):
nařízení č. 1009/67/EHS
od 1. ledna 1968 (umístění odkazu na Smlouvu se změnilo):
nařízení (EHS) č. 1470/68
Směrnice

V případě směrnic je rok následovaný pořadovým číslem a zkratkou nebo zkratkovým slovem:

směrnice Rady 2010/24/EU

Od 1. ledna 1992 do 31. prosince 2014 bylo číslo přidělováno generálním sekretariátem Rady.

Některé starší směrnice mají v názvu slovně vyjádřenou řadovou číslovku:

první směrnice Rady 73/239/EHS
Rozhodnutí

V případě rozhodnutí zveřejněných v řadě L I je pořadové číslo následované rokem a zkratkou nebo zkratkovým slovem:

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 477/2010/EU

Rozhodnutím přijatým legislativním postupem jsou přidělena čísla ze stejné řady jako nařízením (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 477/2010/EU, nařízení Komise (EU) č. 478/2010, nařízení Komise (EU) č. 479/2010…).

V případě rozhodnutí zveřejněných v řadě L II je rok následovaný pořadovým číslem a zkratkou nebo zkratkovým slovem:

rozhodnutí Rady 2010/294/EU
Rozpočty

Konečné schválení souhrnného rozpočtu a opravných rozpočtů má číslo uvedené v obsahu a na titulní straně (například: „2010/117/EU, Euratom“), toto číslo se však neuvádí v odkazech.

Dvojí číslování

Některé akty mohou mít dvě čísla:

číslo přidělované Úřadem pro publikace (například „(EU) 2015/299“),
číslo přidělené tvůrcem aktu (například „ECB/2015/5“, „ATALANTA/4/2015“ atd.).

V případě právních aktů a nástrojů Evropské centrální banky a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru je číslo přidělené tvůrcem aktu umístěno v závorkách na konec názvu:

rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/299 […] (ECB/2015/5)
rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/711 […] (ATALANTA/4/2015)

V případě některých aktů číslo přidělené Úřadem pro publikace neobsahuje doménu a je umístěno v hranatých závorkách na konec názvu. Jsou to rozhodnutí různých rad a výborů zřízených mezinárodními dohodami, akty týkající se Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN):

rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-EU č. 1/2015 […] [2015/1909]
rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2014 […] [2015/94]
rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 226/17/15/KOL […] [2018/564]
nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 78 […] [2015/145]
Číslování před 1. lednem 2015

Akty vztahující se k Evropskému hospodářskému prostoru (EHP) nebo Evropskému sdružení volného obchodu (ESVO) a nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) mají pouze číslo přidělené tvůrcem aktu.

Nečíslované akty a jiné texty

Může se stát, že některé akty nebo jiné texty nemají přiděleno žádné číslo. Je tomu tak v případě:

mezinárodních dohod (viz oddíl 1.2.3(b) „L II – Nelegislativní akty“) připojených k rozhodnutí,
informací o dni vstupu v platnost u mezinárodních dohod (jediné informace zveřejněné v řadě L),
oprav.
Poslední aktualizace: 30. 9. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana