ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

1.2.2. Uimhriú na ngníomhartha

Is í Oifig na bhFoilseachán a shocraíonn an t-uimhriú.

Uimhriú

Is san ord seo a leanas a luaitear uimhriú an ghnímh:

giorrúchán a sheasann don réimse agus é idir lúibíní (“AE” (an tAontas Eorpach), “Euratom” (an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach), “AE, Euratom” (an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach), “CBES” (an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála)),
tagairt do bhliain an fhoilsithe: ceithre dhigit,
an uimhir sheicheamhach a shanntar ó shraith shingil, beag beann ar chineál nó ar réimse an  ghnímh: an oiread digití agus is gá.

(réimse) BBBB/U

Roimh an 1 Eanáir 2015

Bhí uimhriú na ngníomhartha ag brath ar an gcineál gnímh a bhí i gceist agus baintear úsáid as fós nuair a dhéantar tagairt do na gníomhartha seo.

Prionsabail ghinearálta
(a)
Baintear úsáid as an bhfocal giorraithe “Uimh.” nuair atá an uimhir sheicheamhach roimh an mbliain:
Rialachán (CE) Uimh. 817/97 ón gCoimisiún ()
Cinneadh Uimh. 284/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ()

Ní bhaintear úsáid as an bhfocal giorraithe “Uimh.” nuair atá an bhliain roimh an uimhir sheicheamhach:

Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún ()
(b)
Baintear úsáid as ceithre dhigit chun an bhliain a chur in iúl (roimh an 1 Eanáir 1999 dhá dhigit a d’úsáidtí):
Rialachán (CE) Uimh. 23/1999 ón gCoimisiún ()
Cinneadh 2011/199/AE ón gComhairle Eorpach
Rialachán (CE) Uimh. 2820/98 ón gComhairle ()
NB:

Athraíodh giorrúcháin na réimsí le himeacht na mblianta de réir mar a glacadh conarthaí nua agus de réir mar a glacadh leasuithe ar na Conarthaí:

roimh an 1 Samhain 1993: bhíothas ag úsáid na ngiorrúchán “CEE”, “CEGC”, “Euratom”,
an 1 Samhain 1993, an dáta ar tháinig an Conradh ar an Aontas Eorpach i bhfeidhm, rinneadh (CE) de (CEE), agus tosaíodh ag úsáid na ngiorrúchán “CGB” (ceartas agus gnóthaí baile), “CBES” (an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála) agus “CBS” (coinbhinsiúin arna síniú idir Ballstáit),
ón 24 Iúil 2002 i leith (i ndiaidh do Chonradh CEGC dul in éag), níltear ag baint úsáid a thuilleadh as CEGC,
an 1 Nollaig 2009, an dáta ar tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm, tosaíodh ar an ngiorrúchán “AE” (rinneadh “AE” de “CE”) a úsáid. Ar na giorrúcháin sin a cruthaíodh de thoradh theacht i bhfeidhm an Chonartha ar an Aontas Eorpach úsáidtear “CBES” fós ach ní úsáidtear “CGB” ná “CBS” a thuilleadh.
Uimhriú

Is mar seo a leanas a dhéantar tagairt do na gníomhartha: an uimhir sheicheamhach a shanntar as sraith amháin de na sraitheanna agus braitheann ord na n-eilimintí ar an gcineál gnímh atá i gceist.

Rialacháin

Is mar a leanas a dhéantar tagairt do ghníomhartha den sórt seo: an giorrúchán (idir lúibíní) agus an uimhir sheicheamhach agus an bhliain:

Rialachán (AE) Uimh. 641/2010

Le himeacht aimsire, athraíodh uimhriú na rialachán:

ó 1952 go dtí an 31 Nollaig 1962:
Rialachán Uimh. 17 ()
ón 1 Eanáir 1963 go dtí an 31 Nollaig 1967 (chuirtí tagairt don chonradh/do na conarthaí lena mbaineann agus an bhliain leis an lua):
Rialachán Uimh. 1009/67/CEE ()
ón 1 Eanáir 1968 i leith (féach gur bogadh an tagairt don chonradh go dtí ionad eile):
Rialachán (CEE) Uimh. 1470/68 ()
Treoracha

Maidir le treoracha, baintear úsáid as an mbliain, an uimhir sheicheamhach agus an giorrúchán:

Treoir 2010/24/AE ón gComhairle ()

Ón 1 Eanáir 1992 do dtí an 31 Nollaig 2014, ba í Ardrúnaíocht na Comhairle a shann na huimhreacha sin.

Tá orduimhir sa teideal ag roinnt treoracha atá níos seanda:

Céad Treoir 73/239/CEE ón gComhairle ()
Cinntí

Maidir leis na cinntí atá foilsithe faoi shraith L I, baintear úsáid as an uimhir sheicheamhach, an bliain agus an giorrúchán:

Treoir Uimh. 477/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ()

Déantar cinntí arna nglacadh i gcomhréir le nós imeachta reachtach a uimhriú go comhleanúnach (Cinneadh Uimh. 477/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (), Rialachán (AE) Uimh. 478/2010 ón gCoimisiún (), Rialachán (AE) Uimh. 479/2010 ón gCoimisiún ()).

Maidir leis na cinntí atá foilsithe faoi shraith L II, baintear úsáid as an mbliain, an uimhir sheicheamhach agus an giorrúchán:

Treoir 2010/294/AE ón gComhairle ()
Buiséid

I gclár na n-ábhar agus ar an leathanach teidil tá uimhir ar ghlacadh cinntitheach an bhuiséid ghinearálta agus na mbuiséad leasaitheach ach ní luaitear é sa tagairt (e.g. “2010/117/AE, Euratom”).

Uimhriú dúbailte

Bíonn dhá uimhir ag gníomhartha áirithe:

an uimhir (e.g. (AE) 2015/299) atá sannta ag Oifig na bhFoilseachán dóibh, agus
an uimhir atá  sannta ag an údar dóibh (e.g. “BCE/2015/5”, “ATALANTA/4/2015”, etc.).

Cuirtear an uimihir atá sannta ag an údar dóibh idir lúibíní ag deireadh an teidil i gcás gníomhartha agus ionstraimí ón mBanc Ceannais Eorpach agus i gcás cinntí ón gCoiste Polaitiúil agus Slándála:

Cinneadh (AE) 2015/299 ón mBanc Ceannais Eorpach […] (BCE/2015/5)
Cinneadh (CBES) 2015/711 ón gCoiste Polaitiúil agus Slándála […] (ATALANTA/4/2015)

I gcás gníomhartha áirithe, ní áirítear réimse san uimhir a shannann Oifig na bhFoilseachán dóibh agus cuirtear an uimhir idir lúibíní cearnacha ag deireadh an teidil. Áirítear orthu sin: cinntí ó na Comhairlí agus na coistí éagsúla a cruthaíodh le comhaontuithe idirnáisiúnta, gníomhartha a bhaineann leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), le Comhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) agus ag rialacháin ó Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (NA/ECE):

Cinneadh Uimh. 1/2015 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE […] [2015/1909] ()
Cinneadh Uimh. 159/2014 ó Chomhchoiste LEE […] [2015/94] ()
Cinneadh Uimh. 30/15/COL ó Údarás Faireacháin CSTE […] [2015/1813] ()
Cinneadh Uimh. 78 ó Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (NA/ECE) […] [2015/145] ()
Roimh an 1 Eanáir 2015

Ní bhíonn ach an uimhir a chuireann an t-údar ar fáil, agus sin amháin, ag gníomhartha a bhaineann leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), le Comhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) agus ag rialacháin ó Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UN/ECE).

Gníomhartha neamhuimhrithe agus téacsanna eile

Ní shanntar uimhir do ghníomhartha áirithe ná do théacsanna eile, mar shampla:

comhaontuithe idirnáisiúnta a ghabhann le cinneadh (féach Pointe 1.2.3(b) “L II — Gníomhartha neamhreachtacha”),
faisnéis maidir leis an dáta a dtiocfaidh comhaontú idirnáisiúnta i bhfeidhm (is í an t-aon fhaisnéis í a fhoilsítear i sraith L),
ceartúcháin.
Nuashonraithe: 29.8.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile