ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

1.2.2. Nummerering af retsakter og dokumenter

Det er Publikationskontoret, der giver retsakterne og dokumenterne numre.

Nummerets enkeltdele

Et nummer består af tre dele:

området, placeret foran nummeret, i parentes (»EU« for Den Europæiske Union, »Euratom« for Det Europæiske Atomenergifællesskab, »EU, Euratom« for Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, »FUSP« for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik)
offentliggørelsesåret, som altid består af fire cifre; det afsluttes med en skråstreg, og straks derefter
et løbenummer, som er fra samme nummerserie uanset område og dokumenttype og er fortløbende hen over året:

(område) ÅÅÅÅ/Nr.

Nummerering før den 1. januar 2015

Ved henvisning til retsakter anvendes den oprindelige nummerering.

Generelt
a)
Når retsaktens løbenummer stod før årstallet, anførtes »nr.«:
forordning (EU) nr. 16/2010
afgørelse nr. 284/2010/EU

Når retsaktens løbenummer stod efter årstallet, anførtes ikke »nr.«:

afgørelse 2010/300/EU
b)
Året blev skrevet med fire cifre (dog kun to cifre før 1999):
forordning (EF) nr. 23/1999
afgørelse 2010/294/EU
forordning (EF) nr. 2820/98
NB:

Med de ændringer, som er sket i traktaterne gennem årene, er også de forkortelser, som anvendes, ændret:

Før den 1. november 1993 »EØF«, »EKSF« og »Euratom«.
»EØF« blev til »EF« ved ikrafttrædelsen af EU-traktaten (Maastrichttraktaten) den 1. november 1993. Samtidig introduceredes nye forkortelser, nemlig FUSP (»fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik«) og RIA (»retlige og indre anliggender«) samt den sjældent anvendte KMS (»konventioner undertegnet mellem medlemsstater«).
Siden 24. juli 2002 (efter udløbet af EKSF-traktaten) bruges forkortelsen »EKSF« ikke længere.
Den 1. december 2009 trådte Lissabontraktaten i kraft. Hermed udgik forkortelsen »EF«, og forkortelsen »EU« anvendes. »FUSP« anvendes fortsat, mens »RIA« og »KMS« ikke mere er i brug.
De enkelte retsaktstyper

Retsakterne fik et løbenummer fra en af de anvendte nummerserier, og opstillingen af de tre elementer (område, år, løbenummer) varierede alt efter retsaktstypen:

Forordninger

Forordningsnumrene så således ud: område (i parentes), løbenummer og sidst udgivelsesåret:

forordning (EU) nr. 641/2010

Nummereringen af forordninger ændrede sig i tidens løb:

Fra 1952 til den 31. december 1962:
forordning nr. 17
Fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1967 (henvisning til traktat og år bliver en del af nummeret):
forordning nr. 1009/67/EØF
Fra den 1. januar 1968 (henvisning til traktaten anbringes forrest i nummeret):
forordning (EØF) nr. 1470/68
Direktiver

Direktiverne blev nummereret således: vedtagelsesår, løbenummer og sidst område:

direktiv 2010/24/EU

Fra den 1. januar 1992 til den 31. december 2014 blev numrene tildelt af Rådets Generalsekretariat.

En række ældre direktiver har et ordenstal skrevet med bogstaver i titlen:

Rådets første direktiv 73/239/EØF
Afgørelser og beslutninger

Afgørelser og beslutninger offentliggjort i L I blev nummereret således: løbenummer/udgivelsesår/område:

afgørelse nr. 477/2010/EU

Afgørelser og beslutninger offentliggjort i L I fulgte samme nummerserie som forordninger (som igen fulgte samme nummerserie, hvad enten de var offentliggjort i L I eller L II), f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 477/2010/EU; Kommissionens forordning (EU) nr. 478/2010, Kommissionens forordning (EU) nr. 479/2010.

Afgørelser og beslutninger offentliggjort i L II blev nummereret således: udgivelsesår/løbenummer/område:

afgørelse 2010/294/EU
Budget

De endelige vedtagelser af Den Europæiske Unions almindelige budgetter og ændringsbudgetter fik tildelt et nummer, som blev angivet i indholdsfortegnelsen og under titlen (f.eks. 2010/117/EU, Euratom), men det anvendtes ikke i henvisninger til budgettet.

Dobbelt nummerering

Nogle retsakter har to numre:

et nummer tildelt af Publikationskontoret ved offentliggørelsen (f.eks. (EU) 2015/299)
et nummer tildelt af udstederen (f.eks. ECB/2015/5, ATALANTA/4/2015).

I forbindelse med Den Europæiske Centralbanks tekster samt tekster fra Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité anbringes nummeret tildelt af udstederen i parentes i slutningen af titlen:

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/299 … (ECB/2015/5)
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/711 … (ATALANTA/4/2015)

Hvad angår afgørelser fra diverse råd, komitéer og udvalg nedsat i henhold til internationale aftaler samt tekster vedtaget inden for rammerne af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) samt regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) udelades områdedelen i det nummer, som Publikationskontoret tildeler, og nummeret anbringes i en kantet parentes i slutningen af titlen:

AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 1/2015 … [2015/1909]
Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 159/2014 … [2015/94]
EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 226/17/COL … [2018/564] (før 1.4.2017 var forkortelsen i nummeret »KOL«)
Regulativ nr. 78 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) … [2015/145]
Dobbelt nummerering før den 1. januar 2015

Tekster fra diverse myndigheder under Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) samt regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) blev ikke tildelt noget supplerende nummer af Publikationskontoret ved offentliggørelsen.

Unummererede dokumenter og retsakter

Visse tekster offentliggøres uden nummer:

internationale aftaler (se punkt 1.2.3(b) »L II — Ikke-lovgivningsmæssiger retsakter«), som er knyttet til en afgørelse
meddelelser om ikrafttrædelsen af internationale aftaler (alle øvrige typer meddelelser offentliggøres i C-udgaven)
berigtigelser.
Seneste opdatering: 29.8.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side