ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

1.2.2. Číslovanie aktov

Akty čísluje Úrad pre publikácie (OP).

Jednotlivé časti čísla aktu

Číslo aktu sa skladá z troch častí v tomto poradí:

zo skratky domény v zátvorkách („EÚ“ pre Európsku úniu, „Euratom“ pre Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, „EÚ, Euratom“ pre Európsku úniu a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, „SZBP“ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku),
z odkazu na rok uverejnenia pozostávajúceho zo štyroch číslic,
z poradového čísla prideleného v rámci jednej série bez ohľadu na typ a doménu aktu, pozostávajúceho z potrebného počtu číslic:

(doména) RRRR/číslo

Číslovanie pred 1. januárom 2015

Pred 1. januárom 2015 bolo číslovanie aktov variabilné a záviselo od typu aktu. V odkazoch na tieto akty sa musí používať pôvodné číslovanie.

Všeobecné zásady
a)
Skratka „č.“ pre číslo sa uvádza, ak poradové číslo predchádza rok:
nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2010
rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 284/2010/EÚ

Naopak, ak rok predchádza poradové číslo, skratka pre číslo „č.“ sa neuvádza:

rozhodnutie Komisie 2010/300/EÚ
b)
Rok sa uvádza štyrmi číslicami (dvoma pred 1. januárom 1999):
nariadenie Komisie (ES) č. 23/1999
rozhodnutie Rady 2010/294/EÚ
nariadenie Rady (ES) č. 2820/98
Pozn.:

Skratky domény sa menili postupne s prijímaním nových zmlúv, ako aj s úpravami zmlúv:

Pred 1. novembrom 1993 sa používali skratky EHS, ESUO, Euratom.
Dňa 1. novembra 1993 (nadobudnutie platnosti Maastrichtskej zmluvy) sa skratka EHS zmenila na skratku ES. Začali sa používať nové skratky: SVV (spravodlivosť a vnútorné veci), SZBP (spoločná zahraničná a bezpečnostná politika) a DČŠ (dohovory podpísané členskými štátmi).
Od 24. júla 2002 (po uplynutí platnosti Zmluvy o ESUO) sa skratka ESUO už nepoužíva.
Dňa 1. decembra 2009, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, sa zaviedla skratka EÚ. Skratka ES sa v aktoch prijatých po tomto dátume viac nepoužíva. V prípade skratiek, ktoré vznikli po nadobudnutí platnosti Zmluvy o Európskej únii, nastali tieto zmeny: ostala iba skratka SZBP, zatiaľ čo skratky SVV a DČŠ sa prestali používať.
Číslovanie

Aktom uverejneným pred 1. januárom 2015 sa prideľovalo poradové číslo v rámci jednej zo sérií a poradie jednotlivých prvkov záviselo od typu aktu.

Nariadenia

Číslovanie týchto aktov má podobu: skratka (v zátvorkách), za ňou nasleduje poradové číslo a rok:

nariadenie (EÚ) č. 641/2010

Číslovanie nariadení sa vyvíjalo postupne:

od roku 1952 do 31. decembra 1962:
nariadenie č. 17
od 1. januára 1963 do 31. decembra 1967 (k číslu sa pridávala skratka odkazujúca na príslušnú zmluvu a rok):
nariadenie č. 1009/67/EHS
od 1. januára 1968 (umiestnenie skratky odkazujúcej na zmluvu sa zmenilo):
nariadenie (EHS) č. 1470/68
Smernice

V smerniciach za rokom nasledovalo poradové číslo a skratka domény:

smernica Rady 2010/24/EÚ

Od 1. januára 1992 do 31. decembra 2014 prideľoval číslo Generálny sekretariát Rady.

Niektoré staršie smernice majú v názve poradové číslo v tvare radovej číslovky vypísanej slovom (číslo pridelené smernici sa neuvádza v zátvorkách):

prvá smernica Rady 73/239/EHS
Rozhodnutia

V rozhodnutiach uverejnených v sérii L I nasledoval za poradovým číslom rok a skratka domény:

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 477/2010/EÚ

Pri rozhodnutiach prijatých v súlade s legislatívnym postupom sa uplatňuje číslovanie z rovnakej série ako pri nariadeniach [rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 477/2010/EÚ, nariadenie Komisie (EÚ) č. 478/2010, nariadenie Komisie (EÚ) č. 479/2010].

V rozhodnutiach uverejnených v sérii L II sa najskôr uvádzal rok, za ním poradové číslo a skratka domény:

rozhodnutie Rady 2010/294/EÚ
Rozpočty

Prijatie všeobecného rozpočtu a opravných rozpočtov s konečnou platnosťou má v obsahu a na titulnej strane úradného vestníka číslo (napr. 2010/117/EÚ, Euratom), ktoré sa však neuvádza v odkazoch.

Dvojaké číslovanie

Niektoré akty môžu mať dve čísla:

poradové číslo [napr. (EÚ) 2015/299] pridelené Úradom pre publikácie,
číslo pridelené autorom (napr. ECB/2015/5, ATALANTA/4/2015 atď.).

V aktoch a nástrojoch Európskej centrálnej banky, ako aj v rozhodnutiach Politického a bezpečnostného výboru číslo, ktoré prideľuje autor, sa uvádza v zátvorkách na konci názvu:

rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/299 […] (ECB/2015/5)
rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/711 […] (ATALANTA/4/2015)

V určitých aktoch číslo, ktoré prideľuje Úrad pre publikácie, neobsahuje doménu a uvádza sa v hranatých zátvorkách na konci názvu. Týka sa to rozhodnutí rozličných rád a výborov založených medzinárodnými dohodami, aktov týkajúcich sa Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN):

rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 1/2015 […] [2015/1909]
rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 159/2014 […] [2015/94]
rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 226/17/COL […] [2018/564]
predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 78 […] [2015/145]
Číslovanie pred 1. januárom 2015

Aktom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), aktom týkajúcim sa Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a predpisom Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) sa prideľuje iba číslo pridelené autorom.

Neočíslované akty a iné texty

Niektoré akty a iné texty sa nečíslujú, napr.:

medzinárodné dohody [pozri podbod 1.2.3(b) L II – Nelegislatívne akty] pripojené k rozhodnutiam,
oznámenia súvisiace s nadobudnutím platnosti medzinárodnej dohody (iba oznámenia uverejnené v sérii L),
korigendá.
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page