ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

1.2.2 Numrering av akter

Akternas nummer fastställs av Publikationsbyrån.

Numrets delar

En akts nummer består av tre delar som presenteras i följande ordning:

Förkortning av domän, inom parentes: ”EU” för Europeiska unionen, ”Euratom” för Europeiska atomenergigemenskapen, ”EU, Euratom” för Europeiska unionen och Europeiska atom­energigemenskapen eller ”Gusp” för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Årtal (året för offentliggörande bestående av fyra siffror).
Ordningsnummer, tilldelat från en enda serie oavsett dokumenttyp eller domän och bestående av så många siffror som behövs.

(domän) ÅÅÅÅ/N

Före den 1 januari 2015

Numreringen varierade med typen av akt, och ses annu i hänvisningar.

Allmänna principer
a)
Om ordningsnumret står före årtalet, skrivs ”nr” ut:
kommissionens förordning (EU) nr 16/2010
Europaparlamentets och rådets beslut nr 284/2010/EU

Om däremot årtalet står före ordningsnumret, ska ”nr” inte skrivas:

kommissionens beslut 2010/300/EU
b)
Årtalet skrivs med fyra siffror (före den 1 januari 1999 skrevs det dock med endast två):
kommissionens förordning (EG) nr 23/1999
rådets beslut 2010/294/EU
rådets förordning (EG) nr 2820/98
Anm.:

Förkortningarna av domänen har förändrats i takt med att nya fördrag antagits och gällande fördrag ändrats.

Före 1 november 1993 användes förkortningarna ”EEG”, ”EKSG” och ”Euratom”.
När Maastrichtfördraget trädde i kraft den 1 november 1993 ersattes ”EEG” med ”EG”. Förkortningarna ”RIF” (rättsliga och inrikes frågor), ”Gusp” (gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) och ”KMS” (konventioner mellan medlemsstater) infördes.
Förkortningen ”EKSG” används inte efter den 24 juli 2002, då EKSG-fördraget hade upphört att gälla.
När Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 infördes förkortningen ”EU”, medan förkortningen ”EG” upphörde att användas. Av de förkortningar som infördes efter ikraftträdandet av fördraget om Europeiska unionen behölls ”Gusp”, medan ”RIF” och ”KMS” inte längre används.
Numrering

Akterna har ordningsnummer som tilldelats från flera samtidiga nummerserier, och ordningen av numrets delar beror på aktens typ.

Förordningar

Numreringen av förordningar har formen förkortning (inom parentes) följd av ordnings­nummer och årtal:

förordning (EU) nr 641/2010

Numreringen har förändrats över tid:

Från 1952 till den 31 december 1962:
förordning nr 17
Från den 1 januari 1963 till den 31 december 1967 (hänvisning till fördrag och år tillfogas numret):
förordning nr 1009/67/EEG
Från den 1 januari 1968 (placeringen av hänvisningen till fördraget ändras):
förordning (EEG) nr 1470/68
Direktiv

Numreringen av direktiv har formen årtal/ordningsnummer/förkortning:

rådets direktiv 2010/24/EU

Från den 1 januari 1992 till den 31 december 2014 fastställdes numren av rådets generalsekretariat.

En del äldre direktiv har ett ordningstal i titeln:

rådets första direktiv 73/239/EEG
Beslut

Beslut som offentliggjorts under L I har formen ordningsnummer/årtal/förkortning:

Decision No 477/2010/EU

Beslut som antas enligt ett lagstiftningsförfarande numreras i samma nummerserie som förordningar: Europaparlamentets och rådets beslut nr 477/2010/EU, kommissionens förordning (EU) nr 478/2010, kommissionens förordning (EU) nr 479/2010 osv.

Beslut som offentliggjorts under L II har formen årtal/ordningsnummer/förkortning:

rådets beslut 2010/294/EU
Budgetar

Det slutgiltiga antagandet av den allmänna budgeten och av ändringsbudgetarna har ett nummer (exempelvis ”2010/117/EU, Euratom”) som inte citeras i hänvisningar.

Dubbla nummer

Vissa akter har två nummer:

ett nummer fastställt av Publikationsbyrån (exempelvis ”(EU) 2015/299”),
ett nummer fastställt av upphovsmannen (exempelvis ”ECB/2015/5”, ”Atalanta/4/2015”).

Akter och instrument från Europeiska centralbanken och beslut från kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik presenteras med numret som tilldelats av upphovsmannen inom parentes i slutet av titeln:

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/299 […] (ECB/2015/5)
beslut (Gusp) 2015/711 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik […] (Atalanta/4/2015)

För vissa akter saknar numret som tilldelats av Publikationsbyrån domän samt presenteras inom hakparentes i slutet av titeln: beslut från olika råd och kommittéer inrättade genom internationella avtal, akter som rör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) samt föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece):

AVS–EU-ambassadörskommitténs beslut nr 1/2015 […] [2015/1909]
Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 159/2014 […] [2015/94]
beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 226/17/KOL […] [2018/564]
föreskrifter nr 78 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) […] [2015/145]
Före 1 januari 2015

Akter som rör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) samt föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) har endast ett nummer givet av upphovsmannen.

Onumrerade akter och texter

Vissa akter har inget nummer, exempelvis

internationella avtal (se punkt 1.2.3(b) ”L II – Icke-lagstiftningsakter”) som åtföljer beslut vid offentliggörandet,
information om ikraftträdande av internationella avtal (de enda informationshandlingar som offentliggörs i L-serien),
rättelser.
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida