ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

1.2.2. Aktide nummerdamine

Nummerdamisega tegeleb väljaannete talitus.

Numbri osad

Akti number koosneb kolmest osast, mis esitatakse järgmises järjekorras:

valdkonna lühend sulgudes: EL – Euroopa Liit; Euratom – Euroopa Aatomienergiaühendus; EL, Euratom – Euroopa Liit, Euroopa Aatomienergiaühendus; ÜVJP – ühine välis- ja julgeoleku­poliitika;
neljakohaline avaldamise aasta;
järjenumber, mis on akti liigi ja valdkonna ülene ning mis koosneb nii mitmest numbrist kui vaja:

(valdkond) AAAA/N

Enne 1. jaanuari 2015

Akti number sõltus akti liigist ning neile aktidele viidates kasutatakse endiselt seda nummerdusviisi.

Põhimõtted
a)
Kui järjenumber eelneb aastale, on kasutatud lühendit „nr“:
komisjoni määrus (EÜ) nr 16/2010
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 284/2010/EL

Kui aga aasta eelneb järjenumbrile, siis lühendit „nr“ ei ole kasutatud:

komisjoni otsus 2010/300/EL
b)
Aastaarv on märgitud neljakohalisena (enne 1. jaanuari 1999 kahekohalisena):
komisjoni määrus (EÜ) nr 23/1999
nõukogu otsus 2010/294/EL
nõukogu määrus (EÜ) nr 2820/98
NB!

Aja jooksul on aluslepingute valdkonna lühendid muutunud tulenevalt nii uute lepingute sõlmimisest kui ka vanade lepingute muudatustest:

enne 1. novembrit 1993. aastat kasutati lühendeid EMÜ, ESTÜ ja Euratom;
1. novembril 1993 (Maastrichti lepingu jõustumise kuupäev) sai EMÜst EÜ. Lisati lühendid JSK (justiits- ja siseküsimused), ÜVJP (ühine välis- ja julgeolekupoliitika) ja LVK (liikmesriikide vahel allakirjutatud konventsioonid);
alates 24. juulist 2002 (pärast ESTÜ lepingu kehtivuse lõppemist) ei kasutata enam lühendit ESTÜ;
1. detsembril 2009 (Lissaboni lepingu jõustumise kuupäev) võetakse kasutusele lühend EL. Lühendit EÜ enam ei kasutata. Euroopa Liidu lepingu jõustumisel kasutusele võetud lühenditest säilib ÜVJP, kuid lühendeid JSK ja LVK enam ei kasutata.
Nummerdamine

Aktidel oli üks mitmest samaaegselt eksisteerinud seeria järjenumbrist ja numbri osade järjekord sõltus akti liigist.

Määrused

Need aktid on nummerdatud järgmiselt: lühend (sulgudes), millele järgnevad järjenumber ja aastaarv:

määrus (EL) nr 641/2010

Aja jooksul on kasutatud erinevaid nummerdamise viise:

aastast 1952 kuni 31. detsembrini 1962:
määrus nr 17
1. jaanuarist 1963 kuni 31. detsembrini 1967 (numbrile lisatakse viide asjakohas(t)ele asutamislepingu(te)le ja aastaarv):
määrus nr 1009/67/EMÜ
alates 1. jaanuarist 1968 (muudetakse asutamislepingu(te) lühendi(te) asukohta):
määrus (EMÜ) nr 1470/68
Direktiivid

Direktiividel järgnevad aastaarvule järjenumber ja lühend:

nõukogu direktiiv 2010/24/EL

Alates 1. jaanuarist 1992 kuni 31. detsembrini 2014 andis direktiividele numbri nõukogu.

Mõnel vanal direktiivil on järjenumber pealkirjas välja kirjutatud:

esimene nõukogu direktiiv 73/239/EMÜ
Otsused

L I rubriigis avaldatud otsustel järgnevad järjenumbrile aastaarv ja lühend:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 477/2010/EL

Seadusandliku menetluse kohaselt vastu võetud otsuste numbrid on aga samast seeriast kui määruste numbrid (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 477/2010/EL, komisjoni määrus (EL) nr 478/2010, komisjoni määrus (EL) nr 479/2010).

L II rubriigis avaldatud otsustel järgnevad aastaarvule järjenumber ja lühend:

nõukogu otsus 2010/294/EL
Eelarved

Üldeelarve ja paranduseelarvete lõpliku vastuvõtmise number on esitatud sisukorras ning akti esilehel (näiteks „2010/117/EL, Euratom“), kuid mida ei esitata viitamise korral.

Topeltnummerdamine

Teatavatel aktidel võib olla kaks numbrit:

väljaannete talituses antud number (nt (EL) 2015/299);
autori antud number (nt nr 110, EKP/2015/5, ATALANTA/4/2015 vms).

Euroopa Keskpanga aktidel ja dokumentidel, samuti poliitika- ja julgeolekukomitee otsustel on autori antud number sulgudes pealkirja lõpus:

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/299, [---] (EKP/2015/5)
Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/711, [---] (ATALANTA/4/2015)

Teatud aktide väljaannete talituses antud number ei sisalda valdkonna lühendit ja number paikneb nurksulgudes pealkirja lõpus. Sellised aktid on rahvusvaheliste lepingutega loodud erinevate nõukogude ja komiteede otsused, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) aktid ning ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskirjad:

AKV–ELi suursaadikute komitee otsus nr 1/2015 [---] [2015/1909]
EMP ühiskomitee otsus nr 159/2014 [---] [2015/94]
EFTA järelevalveameti otsus nr 226/17/COL [---] [2018/564]
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskiri nr 78 [---] [2015/145]
Enne 1. jaanuari 2015

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) aktid ning ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirjadel on ainult üks, autori antud number.

Nummerdamata aktid

Teatavatel aktidel ja tekstidel võib number ka puududa. Need on järgmised:

otsusele lisatud rahvusvahelised lepingud (vt punkti 1.2.3(b) L II „Muud kui seadusandlikud aktid“);
teave rahvusvahelise lepingu jõustumise kuupäeva kohta (avaldatakse ainult L-seerias);
parandused.
Viimati uuendatud: 30.9.2019
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg