ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

1.2. L-serie

1.2.1. Indeling van de handelingen

De volgorde en titels van de rubrieken en onderafdelingen staan in de lijst hieronder vermeld (zie ook EUR-LexPDF en Guide visuel – Règles typographiques du Journal OfficielPDF).

Publicatieblad — L-serie
L I — Wetgevingshandelingen
Verordeningen
Richtlijnen
Besluiten
Begrotingen
L II — Niet-wetgevingshandelingen
Internationale overeenkomsten
Verordeningen
Richtlijnen
Besluiten
Aanbevelingen
Richtsnoeren
Reglementen van orde en reglementen voor de procesvoering
Handelingen van bij internationale overeenkomsten ingestelde organen
Interinstitutionele akkoorden
L III — Andere handelingen
Europese Economische Ruimte
L IV — Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag
NB:
De volgorde waarin de auteurs van de handelingen in elke onderafdeling (verordeningen, richtlijnen …) worden opgenomen, is vermeld in punt 3.4.2.
In de rubriek L II, onderafdeling “verordeningen”, “richtlijnen” en “besluiten”, worden de handelingen, in de volgorde van punt 3.4.2, als volgt ingedeeld: 1) rechtstreeks op het Verdrag gebaseerde handelingen, 2) gedelegeerde handelingen, 3) uitvoeringshandelingen (voor voorbeelden, zie “Overzichtstabellen”).

Rubrieken

De in de L-serie van het Publicatieblad bekendgemaakte handelingen worden onderverdeeld in verscheidene rubrieken.

L I — Wetgevingshandelingen

Deze rubriek omvat de “wetgevingshandelingen” in de zin van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat wil zeggen verordeningen, richtlijnen en besluiten die worden vastgesteld:

hetzij volgens de gewone wetgevingsprocedure (gezamenlijk vastgesteld door het EP en de Raad),
hetzij volgens een bijzondere wetgevingsprocedure (vastgesteld door de Raad met deelneming van het EP of vastgesteld door het EP met deelneming van de Raad).

De rubriek L I omvat tevens de algemene begroting van de Europese Unie (alsook de desbetreffende gewijzigde begrotingen), die immers wordt goedgekeurd volgens een bijzondere wetgevingsprocedure.

NB:
Vóór 1 december 2009 werd de algemene begroting van de Europese Unie bekendgemaakt in rubriek L II, met de titel “Definitieve vaststelling van de algemene begroting van de Europese Unie”. De staten van ontvangsten en uitgaven van de agentschappen, die werden bekendgemaakt in de L-serie, worden nu in de C-serie bekendgemaakt.
L II — Niet-wetgevingshandelingen

Deze rubriek omvat de “niet-wetgevingshandelingen”, in de zin van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat wil zeggen verordeningen, richtlijnen, besluiten die niet worden vastgesteld volgens een wetgevingsprocedure (gedelegeerde handelingen (artikel 290), uitvoeringshandelingen (artikel 291) en de handelingen die rechtstreeks gebaseerd zijn op de Verdragen (handelingen betreffende internationale overeenkomsten, GBVB-besluiten …)), alsook andere handelingen (richtsnoeren van de ECB, aanbevelingen …).

L III — Andere handelingen

Deze rubriek omvat de “andere handelingen”, zoals die van de Europese Economische Ruimte.

L IV — Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag

In deze voorlopige rubriek (nu verouderd) worden gedurende een overgangsperiode besluiten bekendgemaakt die vóór 1 december 2009 krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag zijn vastgesteld.

Indeling

Onder elke rubriek worden de handelingen ingedeeld volgens twee criteria:

a)
naar soort (verordening, richtlijn, besluit …);
b)
vervolgens eventueel in volgorde van de bekendmaking van de opdrachtgevende instellingen (zie punt 3.4.2): Europees Parlement, Europese Raad, Europees Parlement en Raad, Raad, Europese Commissie, Hof van Justitie van de Europese Unie, Europese Centrale Bank, Rekenkamer …
Laatste bijwerking: 23.9.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina