ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

1.2.2. In-numerazzjoni tal-atti

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jipprovdi n-numerazzjoni.

Numerazzjoni

In-numru ta’ att hu magħmul minn tliet elementi, ippreżentati skont din l-ordni:

l-abbrevjazzjoni tal-qasam, imqiegħed bejn il-parentesijiet (“UE” għall-Unjoni Ewropea, “Euratom” għall-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, “UE, Euratom” għall-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, “PESK” għall-politika estera u ta’ sigurtà komuni),
referenza għas-sena tal-pubblikazzjoni, magħmula minn erba’ ċifri,
in-numru sekwenzjali, assenjat minn serje waħda, irrispettivament mit-tip u mill-qasam tal-att, u li jkun fih numru ta’ ċifri kemm ikun meħtieġ:

(qasam) SSSS/N

Qabel l-1 ta’ Jannar 2015

In-numerazzjoni tal-atti kien ivarja skont it-tip tal-att, u għadu jintuża fir-referenzi għal dawn l-atti.

Il-prinċipji ġenerali
(a)
Meta n-numru sekwenzjali jiġi qabel is-sena, tintuża l-abbrevjazzjoni “Nru”:
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 16/2010
Id-Deċiżjoni Nru 284/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Madankollu, meta s-sena tiġi qabel in-numru sekwenzjali, l-abbrevjazzjoni “Nru” ma tintużax:

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/300/UE
(b)
Is-sena għandu jkollha erba’ ċifri (kien ikun hemm tnejn qabel l-1 ta’ Jannar 1999):
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 23/1999
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/294/UE
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2820/98
NB:

L-abbrevjazzjonijiet li jirreferu għall-qasam inbidlu matul iż-żminijiet, hekk kif ġew adottati trattati ġodda u emendi għat-Trattati:

Qabel l-1 ta’ Novembru 1993: l-abbrevjazzjonijiet użati huma “KEE”, “KEFA” u “Euratom”.
Mill-1 ta’ Novembru 1993, (id-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Maastricht): “KEE” saret “KE”. Jiżdiedu l-abbrevjazzjonijiet “ĠAI” (għal Ġustizzja u Affarijiet Interni), “PESK” (għal politika estera u ta’ sigurtà komuni) u “KSM” (għal konvenzjonijiet iffirmati bejn Stati Membri).
Mill-24 ta’ Lulju 2002 (wara l-iskadenza tat-Trattat KEFA), “KEFA” ma baqgħetx tintuża.
Fl-1 ta’ Diċembru 2009, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona, ġiet introdotta l-abbrevjazzjoni “UE”. L-abbrevjazzjoni “KE” ma għadhiex tintuża aktar. L-abbrevjazzjonijiet maħluqa wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea sarulhom dawn it-tibdiliet: “PESK” baqgħet tintuża, filwaqt li “ĠAI” u “KSM” ma għadhomx jintużaw iktar.
Numerazzjoni

L-atti għandhom numru sekwenzjali assenjat minn wieħed mis-serje koeżistenti, u l-ordni tal-elementi jiddependi mit-tip ta’ att.

Regolamenti

Dawn l-atti huma numerati kif ġej: l-abbrevjazzjoni (fil-parentesijiet), segwit bin-numru sekwenzjali u s-sena:

Ir-Regolament (UE) Nru 641/2010

In-numerazzjoni tar-regolamenti evolviet matul iż-żmien. Id-diversi stadji huma:

mill-1952 sal-31 ta’ Diċembru 1962:
Ir-Regolament Nru 17
mill-1 ta’ Jannar 1963 sal-31 ta’ Diċembru 1967 (ir-referenza għat-trattat/trattati rilevanti u s-sena ġew miżjuda man-numru):
Ir-Regolament Nru 1009/67/KE
mill-1 ta’ Jannar 1968 (il-pożizzjoni tar-referenza għat-trattat inbidlet):
Ir-Regolament (KEE) Nru 1470/68
Direttivi

Għal direttivi, is-sena tkun segwita b’numru sekwenzjali u bl-abbrevjazzjoni:

Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/24/UE

Mill-1 ta’ Jannar 1992 sal-31 ta’ Diċembru 2014, in-numru kien jiġi assenjat mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.

Xi direttivi aktar qodma għandhom numru ordinali fit-titolu:

L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 73/239/KEE
Deċiżjonijiet

Għal deċiżjonijiet ippubblikati fl-L I, in-numru sekwenzjali jiġi segwit mis-sena u l-abbrevjazzjoni:

Id-Deċiżjoni Nru 477/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Deċiżjonijiet adottati skont proċedura leġiżlattiva għandhom jingħataw numru mill-istess serje ta’ klassifikazzjoni ta’ dawk tar-regolamenti (id-Deċiżjoni Nru 477/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 478/2010, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 479/2010, eċċ.).

Għal deċiżjonijiet ippubblikati fl-L II, is-sena tiġi segwita min-numru sekwenzjali u l-abbrevjazzjoni:

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/294/UE
Baġits

L-adozzjoni definittiva tal-baġit ġenerali u tal-baġits emendatorji jkollhom numru jidher fil-werrej u fil-paġna tat-titolu (pereżempju, “2010/117/UE, Euratom”) imma mhux iċċitat fir-referenza.

Numerazzjoni doppja

Ċerti atti jista’ jkollhom żewġ numri:

in-numru attribwit mill-Uffiċċju tal-Pubblikazz­jonijiet, pereżempju “(UE) 2015/299”, u
numru assenjat mill-awtur, pereżempju “BĊE/2015/5”, “ATALANTA/4/2015”, eċċ.

Għal atti u strumenti tal-Bank Ċentrali Ewropew, kif ukoll għal deċiżjonijiet tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà, in-numru mogħti mill-awtur jitqiegħed bejn il-parentesijiet fl-aħħar tat-titolu:

Id-Deċiżjoni (UE) 2015/299 tal-Bank Ċentrali Ewropew […] (ECB/2015/5)
Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2015/711 […] (ATALANTA/4/2015)

Għal ċerti atti, in-numru assenjat mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jinkludix qasam u jitqiegħed f’parentesijiet kwadri fl-aħħar tat-titolu. Dawn jinkludu: id-deċiżjonijiet tad-diversi kunsilli u kumitati maħluqa permezz ta’ ftehimiet internazzjonali, atti li jirrigwardaw iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jew l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) u regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE):

Id-Deċiżjoni Nru 1/2015 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE […] [2015/1909]
Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 159/2014 […] [2015/94]
Id-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 226/17/COL […] [2018/564]
Ir-Regolament Nru 78 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) […] [2015/145]
Qabel l-1 ta’ Jannar 2015

Atti li jirrigwardaw iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jew l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) u regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) għandhom biss numru assenjat mill-awtur.

Atti u testi oħrajn mhux numerati

Hemm xi atti u testi oħra li ma jkunux numerati, bħal:

ftehimiet internazzjonali (ara t-Taqsima 1.2.3(b) “L II — Atti mhux leġiżlattivi”) mehmuża ma’ deċiżjoni,
informazzjoni li għandha x’taqsam mad-data ta’ dħul fis-seħħ ta’ ftehim internazzjonali (din tkun l-unika informazzjoni ppubblikata fis-serje L),
rettifiki.
Data tal-aħħar aġġornament: 31.3.2022
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss