ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.2.2 Odkazy na akt

(a)

V názvu

Název aktu nikdy neobsahuje úplný název jiného aktu a za citovaným aktem nikdy nenásleduje odkaz na poznámku pod čarou.

Datum

Datum citovaného aktu se obvykle neuvádí:

Nařízení Komise (EU) č. 127/2010 ze dne 5. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 (není uvedeno datum) o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

Datum se uvádí pouze tehdy, pokud aktu nebylo přiděleno číslo:

Rozhodnutí Rady 2008/182/Euratom ze dne 25. února 2008, kterým se mění rozhodnutí ze dne 16. prosince 1980, kterým se zřizuje Poradní výbor pro program jaderné syntézy
Rozhodnutí Komise 2005/769/ES ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek na potravinovou pomoc nevládními organizacemi, které jsou Komisí zmocněny k nákupu a mobilizaci produktů, které mají být dodány podle nařízení Rady (ES) č. 1292/96, a kterým se zrušuje její rozhodnutí ze dne 3. září 1998
Tvůrce

Tvůrce citovaného aktu se uvádí pouze tehdy, jde-li o tvůrce jiného:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/281 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Pozn.:
Abychom se však vyhnuli některým nejasným hybridním formám, platí, že pokud se uvádí více aktů od různých tvůrců, uvádíme vždy jejich příslušné tvůrce (a to i v případě, že to vede k opakování názvu tvůrce citujícího aktu):
Nařízení Komise (EU) č. 86/2010 ze dne 29. ledna 2010, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1010/2009, pokud jde o výměnu informací o inspekcích rybářských plavidel třetích zemí a správní ujednání týkající se osvědčení o úlovku
Název citovaného aktu

Název citovaného aktu může být zkrácen nebo vynechán:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1525 ze dne 9. září 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (název je úplný)
Směrnice Komise 2010/3/EU ze dne 1. února 2010, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy III a VI směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků (název je zkrácen)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (název je vynechán)

Části „o změně…“ a „o zrušení…“ v citovaném aktu jsou vynechány:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Shrnutí: Akt citovaný v názvu jiného aktu se uvádí bez data (až na několik výjimek), s názvem jeho tvůrce, pokud je jiný než tvůrce aktu citujícího, a pod úplným nebo zkráceným názvem, případně bez názvu, podle potřeb tvůrce.

(b)

V právních východiscích

Primární akty se uvádějí bez odkazu na poznámku pod čarou. Mezinárodní dohody mohou být uváděny pod zkráceným názvem nebo s odkazem na poznámku pod čarou (viz oddíl 2.2(a)).

Naopak sekundární akty se vždy uvádějí pod úplným názvem, za nímž následuje odkaz na poznámku pod čarou odkazující na Úřední věstník, ve kterém byl akt zveřejněn:

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

[…]

(1)
Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.
Pozn.:
V případě odkazu na služební řád se uvádí hlavní část názvu, následovaná pouze názvem orgánu a číslem nařízení:

s ohledem na služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1),

[…]

(1)
Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
(c)

V bodech odůvodnění, článcích a přílohách

V bodech odůvodnění, článcích a přílohách se obvykle uvádí pouze zkrácený název aktu:

Pokud je akt zmiňován poprvé, zkrácený název obsahuje název tvůrce aktu. Za ním následuje odkaz na poznámku pod čarou uvádějící úplný název aktu a Úřední věstník, ve kterém byl akt zveřejněn:
(5)
Ukáží-li se jako nezbytná opatření na ochranu obchodu, měla by být přijímána v souladu s obecnými ustanoveními obsaženými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 (6) […]
(6)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16).

Normativní text (tj. v článcích) by v zásadě neměl uvádět akty, které by již nebyly uvedeny v právních východiscích nebo bodech odůvodnění.

Pokud byl akt zmiňován již v právních východiscích nebo jinde v textu (kromě názvu), neobsahuje zkrácený název tvůrce a není následován poznámkou pod čarou:
2.  Pro účely článků 5 až 8 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatření, zřízený čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2015/478.

Z tohoto pravidla mohou existovat určité výjimky, zejména v případě příloh obsahujících formuláře či jiné dokumenty, jež lze používat samostatně, kde může být opakování úplného názvu a odkazu na Úřední věstník aktu, který již byl zmiňován, nezbytné.

V zájmu srozumitelnosti mohou dlouhé výčty aktů uvádět ve vlastním textu úplné názvy a v poznámkách pod čarou pouze odkaz na Úřední věstník.

Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana