ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.2.2. Verwijzing naar een handeling

(a)

In een titel

De titel van een handeling bevat nooit de volledige titel van een andere handeling en ook geen voetnoot met de titel van die andere handeling.

Datum

Normaal gesproken wordt de datum van de vermelde handeling niet opgenomen:

Verordening (EU) nr. 127/2010 van de Commissie van 5 februari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2042/2003 [geen datum] betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen

De datum wordt slechts vermeld wanneer de handeling geen nummer heeft gekregen:

Besluit 2008/182/Euratom van de Raad van 25 februari 2008 tot wijziging van het besluit van 16 december 1980 inzake de oprichting van het Raadgevend Comité voor het fusieprogramma
Besluit 2005/769/EG van de Commissie van 27 oktober 2005 tot vaststelling van de voorschriften voor de aanschaf van voedselhulp door ngo’s die door de Commissie gemachtigd zijn tot de aanschaf en beschikbaarstelling van producten die geleverd worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad, en tot intrekking van het besluit van 3 september 1998
Auteur

De auteur van de handeling wordt slechts vermeld als het een andere auteur betreft:

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/281 van de Commissie van 26 november 2014 vervanging van de bijlagen I en II van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
NB:
Wanneer handelingen van verschillende auteurs worden vermeld, worden die auteurs voor de duidelijkheid altijd opgenomen:
Verordening (EU) nr. 86/2010 van de Commissie van 29 januari 2010 houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, wat betreft de definitie van de visserijproducten, en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1010/2009 van de Commissie, wat betreft de uitwisseling van informatie inzake inspecties van de vaartuigen van derde landen en administratieve regelingen inzake vangstcertificaten
Onderwerp van de handeling

Het onderwerp van de handeling kan worden verkort of weggelaten:

Verordening (EU) 2015/1525 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (volledige eigenlijke titel)
Richtlijn 2010/3/EU van de Commissie van 1 februari 2010 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen III en VI bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten (onderwerp verkort)
Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (onderwerp weggelaten)

De gedeelten “tot wijziging van …” en “tot intrekking van …” worden weggelaten:

Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

Samengevat: een in de titel van een andere handeling vermelde handeling wordt gegeven zonder datum (op een enkele uitzondering na), met de auteur van de handeling als die niet dezelfde is en, naargelang van de behoeften van de auteur, met of zonder volledige of gedeeltelijke vermelding van het onderwerp.

(b)

In een aanhaling

Handelingen van primair recht worden zonder voetnoot aangehaald. Internationale overeenkomsten kunnen in verkorte vorm worden aangehaald en/of door een voetnoot worden gevolgd; zie punt 2.2(a).

Een handeling van afgeleid recht wordt echter altijd met de volledige titel aangehaald, gevolgd door een voetnoot met vermelding van het Publicatieblad waarin de handeling is bekendgemaakt:

Gezien Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten (1), en met name artikel 10,

[…]

(1)
PB L 153 van 18.6.2010, blz. 1.
NB:
Bij een verwijzing naar het Statuut van de ambtenaren wordt alleen het wezenlijke onderdeel van het onderwerp aangehaald, slechts gevolgd door het nummer en de instelling:
Gezien het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (1),

[…]

(1)
PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
(c)

In een overweging, artikel of bijlage

In overwegingen, artikelen en bijlagen wordt een handeling doorgaans alleen vermeld met de korte titel.

Wanneer een handeling voor het eerst wordt vermeld, bevat de korte titel de naam van de auteur van de handeling en wordt deze gevolgd door een voetnoot met vermelding van de volledige titel van de handeling en het Publicatieblad waarin de handeling is bekendgemaakt:
(5)
Indien handelsbeschermende maatregelen noodzakelijk zijn, moeten deze worden vastgesteld overeenkomstig de algemene bepalingen die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2015/478 van het Europees Parlement en de Raad (6) […]
(6)
Verordening (EU) 2015/478 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (PB L 83 van 27.3.2015, blz. 16).

In principe wordt er in het dispositief (d.w.z. in de artikelen) niet verwezen naar handelingen waarnaar niet is verwezen in de aanhalingen of de overwegingen.

Wanneer de handeling reeds is aangehaald in de aanhalingen of elders in de tekst werd vermeld (met uitzondering van de titel), wordt de auteur niet opgenomen in de korte titel en volgt er geen voetnoot:
2.  Voor de toepassing van de artikelen 5 tot en met 8 van deze verordening wordt de Commissie bijgestaan door het bij artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 2015/478 opgerichte Comité vrijwaringsmaatregelen.

Er zijn bepaalde uitzonderingen op deze regel, met name in bijlagen die bestaan uit formulieren of andere documenten die afzonderlijk kunnen worden gebruikt, waarin het noodzakelijk kan zijn de volledige titel en de verwijzing naar het Publicatieblad van een reeds vermelde handeling te herhalen.

Voor de leesbaarheid kan bij lange opsommingen van handelingen de volledige titel in het corpus van de tekst worden vermeld en alleen de verwijzingen naar het Publicatieblad in de voetnoten.

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina