ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

3.2.2. Citarea unui act

(a)

Într-un titlu

În titlul unui act nu există niciodată o trimitere la titlul complet al altui act, iar titlul actului citat nu este urmat niciodată de o notă de subsol.

Data

Data actului citat nu este în mod normal menționată:

Regulamentul (UE) nr. 127/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 [fără dată] privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

Data se menționează numai în cazul în care actul citat nu are număr:

Decizia 2008/182/Euratom a Consiliului din 25 februarie 2008 de modificare a Deciziei Consiliului din 16 decembrie 1980 de instituire a Comitetului consultativ pentru Programul de fuziune
Decizia 2005/769/CE a Comisiei din 27 octombrie 2005 de stabilire a normelor privind achizițiile de ajutoare alimentare de către ONG-urile autorizate de Comisie în vederea achiziționării și mobilizării produselor care urmează să fie furnizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1292/96 al Consiliului și de abrogare a deciziei acestuia din 3 septembrie 1998
Autorul

Autorul actului citat se menționează numai în cazul în care este diferit de autorul actului în care se face citarea:

Regulamentul delegat (UE) 2015/281 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 de înlocuire a anexelor I și II la Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială
NB:
Totuși, în vederea evitării anumitor forme hibride neclare, atunci când se citează mai multe acte cu autori diferiți, se menționează întotdeauna autorii respectivi (chiar și în cazul în care este vorba de același autor ca pentru actul în care se face citarea):
Regulamentul (UE) nr. 86/2010 al Comisiei din 29 ianuarie 2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului în ceea ce privește definiția produselor pescărești și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2009 al Comisiei în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la inspectarea navelor de pescuit din țările terțe și acordurile administrative privind certificatele de captură
Subiectul

Subiectul actului citat poate fi scurtat sau omis:

Regulamentul (UE) 2015/1525 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (subiect complet)
Directiva 2010/3/UE a Comisiei din 1 februarie 2010 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor III și VI la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice (subiect scurtat)
Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (subiect omis)

Omiterea părților „[și] de modificare […]” și „[și] de abrogare […]”:

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere

Pe scurt, un act citat în titlul altui act se citează fără dată (cu rare excepții), cu autorul, dacă este diferit, și cu subiectul sau cu o parte din acesta ori fără subiect, în funcție de nevoile autorului.

(b)

În referiri

Actele din legislația primară se citează fără să fie urmate de o notă de subsol. Acordurile internaționale pot fi citate cu forma scurtă a titlului și/sau pot fi urmate de o notă de subsol [a se vedea punctul 2.2(a)].

În schimb, actele din legislația secundară se citează întotdeauna cu forma completă a titlului, urmată de o trimitere la o notă de subsol care indică Jurnalul Oficial în care a fost publicat actul:

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

[…]

(1)
JO L 153, 18.6.2010, p. 1.
NB:
În cazul unei trimiteri la Statutul funcționarilor, se citează partea esențială a subiectului, urmată de instituție și de numărul regulamentului prin care s-a adoptat Statutul:

având în vedere Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, stabilite de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1),

[…]

(1)
JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
(c)

În considerente, articole și anexe

În mod normal, în considerente, articole și anexe se citează doar forma scurtă a titlului unui act:

Dacă un act este citat pentru prima dată, forma scurtă a titlului include numele autorului actului. Ea este urmată de o trimitere la o notă de subsol care indică titlul complet al actului și Jurnalul Oficial în care acesta a fost publicat:
(5)
În cazul în care devin necesare măsuri de protecție comercială, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu dispozițiile generale stabilite în Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului (6) […]
(6)
Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (JO L 83, 27.3.2015, p. 16).

În principiu, partea dispozitivă (articolele) nu ar trebui să se refere la acte care nu au fost deja menționate în referiri sau în considerente.

În cazul în care actul respectiv a fost deja citat în referiri sau în altă parte în text (cu excepția titlului), forma scurtă a titlului nu include autorul și nu este urmată de o trimitere la o notă de subsol:
(2)  În sensul articolelor 5-8 din prezentul regulament, Comisia este asistată de Comitetul pentru măsuri de salvgardare instituit prin articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/478.

Pot exista anumite excepții de la această regulă, în special în cazul anexelor care cuprind formulare sau alte documente susceptibile de a fi utilizate separat, caz în care poate fi necesară repetarea titlului complet și a trimiterii la Jurnalul Oficial pentru un act deja citat.

Din motive de claritate, listele lungi de acte pot prezenta titlurile complete în corpul textului și doar trimiterile la Jurnalul Oficial în notele de subsol.

Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare