ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

3.2.2 Viittaukset muihin säädöksiin

(a)

Nimessä

Säädöksen nimessä ei ole koskaan toisen säädöksen täydellistä nimeä. Nimessä olevaan toisen säädöksen nimeen ei myöskään koskaan liitetä alaviitettä.

Antopäivä

Kun säädöksen nimessä viitataan toiseen säädökseen, toisen säädöksen antopäivää ei tavallisesti mainita.

Komission asetus (EU) N:o 127/2010, annettu 5 päivänä helmikuuta 2010, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (ei päivämäärää) annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta

Poikkeuksena ovat säädökset, joille ei ole annettu numeroa.

Neuvoston päätös 2008/182/Euratom, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, fuusio-ohjelmaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta
Komission päätös 2005/769/EY, tehty 27 päivänä lokakuuta 2005, niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen elintarvikeapuun, jotka komissio on valtuuttanut ostamaan ja hankkimaan tuotteita toimitettavaksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti, sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä ja 3 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn päätöksen kumoamisesta
Säädöksen antaja

Toisen säädöksen antaja mainitaan vain, jos se on eri kuin uuden säädöksen antaja.

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/281, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 liitteiden I ja II korvaamisesta
Huom.
Jos nimessä kuitenkin viitataan useisiin eri antajien säädöksiin, mainitaan säädöksen antaja silloinkin, kun se on sama kuin uudella säädöksellä. Näin vältetään epäselvät sekamuodot. Esim.
Komission asetus (EU) N:o 86/2010, annettu 29 päivänä tammikuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 liitteen I muuttamisesta kalastustuotteiden määritelmän osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 1010/2009 muuttamisesta kolmansien maiden alusten tarkastuksia koskevan tiedonvaihdon ja saalistodistuksia koskevien hallinnollisten järjestelyjen osalta
Säädöksen kohde

Toisen säädöksen kohteen voi lyhentää tai jättää pois.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/1525, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta (säädöksen kohde sisällytetty kokonaisuudessaan)
Komission direktiivi 2010/3/EU, annettu 1 päivänä helmikuuta 2010, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden III ja VI muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (säädöksen kohde lyhennetty)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta (säädöksen kohde jätetty pois)

Osat ”ja – – muuttamisesta” ja ”sekä – – kumoamisesta” jätetty pois toisesta säädöksestä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta

Yhteenveto: kun säädöksen nimessä viitataan toiseen säädökseen, toisen säädöksen antopäivää ei mainita (lukuun ottamatta harvoja poikkeuksia), toisen säädöksen antanut toimielin mainitaan, jos se on eri kuin uuden säädöksen, ja toisen säädöksen kohde mainitaan kokonaan tai osittain tai jätetään kokonaan mainitsematta, siten kuin säädöksen antaja katsoo tarpeelliseksi.

(b)

Johdanto-osan viitteissä

Primäärioikeuteen viitattaessa ei käytetä alaviitettä. Kansainvälisiin sopimuksiin voidaan viitata käyttäen niiden lyhennettyä nimeä sekä/tai alaviitettä (ks. kohta 2.2(a)).

Johdetun oikeuden säädöksiin viitattaessa mainitaan aina säädöksen täydellinen nimi. Viittaukseen liitetään alaviite, jossa annetaan sen virallisen lehden tiedot, jossa säädös on julkaistu.

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

– –

(1)
EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.
Huom.
Kun viitataan unionin virkamiehiin sovellettaviin henkilöstösääntöihin, mainitaan ainoastaan niiden kohteen pääosa, niistä annetun asetuksen antanut toimielin sekä asetuksen numero.

ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (ja muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot), jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1)

– –

(1)
EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.
(c)

Johdanto-osan kappaleissa, artikloissa ja liitteissä

Johdanto-osan kappaleissa, artikloissa ja liitteissä käytetään yleensä ainoastaan säädöksen lyhyttä viittausnimeä.

Kun säädös mainitaan ensimmäisen kerran, viittausnimeen sisällytetään säädöksen antaja. Lisäksi alaviitteessä annetaan säädöksen täydellinen nimi ja sen virallisen lehden tiedot, jossa säädös on julkaistu.
(5)
Jos kaupan suojatoimenpiteet osoittautuvat tarpeellisiksi, ne olisi hyväksyttävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/478 (6) – –
(6)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/478, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä (EUVL L 83, 27.3.2015, s. 16).

Säädösten artiklaosassa ei periaatteessa tulisi viitata säädöksiin, joihin ei ole viitattu jo aiemmin johdanto-osan viitteissä tai johdanto-osan kappaleissa.

Jos säädökseen on jo viitattu johdanto-osan viitteissä tai muualla tekstissä (lukuun ottamatta säädöksen nimeä), viittausnimeen ei sisällytetä säädöksen antajaa eikä siihen liitetä alaviitettä.
2.  Tämän asetuksen 5–8 artiklan soveltamiseksi komissiota avustaa asetuksen (EU) 2015/478 3 artiklan 1 kohdalla perustettu suojatoimenpidekomitea.

Tästä säännöstä voidaan joissakin tapauksissa poiketa, erityisesti silloin kun säädöksessä on liitteitä, joihin sisältyy lomakkeita tai muita asiakirjoja, joita voidaan käyttää erillään. Tällaisissa tapauksissa voi olla tarpeen toistaa säädöksen täydellinen nimi ja virallisen lehden julkaisuviite, vaikka nämä olisi jo aiemmin mainittu.

Jos säädösten luettelo on pitkä, voidaan luettavuuden parantamiseksi antaa varsinaisessa tekstissä täydelliset nimet ja alaviitteissä ainoastaan virallisen lehden julkaisuviitteet.

Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu