ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

3.2.2. Kitų aktų nurodymas

(a)

Pavadinime

Akto pavadinime ilgasis kito akto pavadinimas nepateikiamas. Nepateikiama ir nuoroda į išnašą, kurioje yra kito akto pavadinimas.

Data

Akto, į kurį daroma nuoroda, data paprastai nenurodoma:

2010 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 127/2010, kuriuo iš dalies keičiamas [data nenurodoma] Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo

Data nurodoma tik tada, kai aktas neturi numerio:

2008 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas 2008/182/Euratomas, iš dalies keičiantis 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimą, įsteigiantį Sintezės programos konsultacinį komitetą
2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas 2005/769/EB, nustatantis taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, ir panaikinantis 1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimą
Aktą parengusi institucija

Aktą, į kurį daroma nuoroda, priėmusi institucija nurodoma tik tada, jei naująjį aktą priėmė kita institucija:

2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/281, kuriuo pakeičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I ir II priedai
Pastaba.
Tačiau siekiant aiškumo, kai pavadinime minimi keli skirtingų institucijų parengti aktai, visada nurodomos atitinkamos juos priėmusios institucijos (net jeigu tenka pakartoti aktą parengusios institucijos pavadinimą). Pavyzdžiui:
2010 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 86/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 I priedo nuostatos dėl sąvokos „žuvininkystės produktai“ apibrėžties ir iš dalies keičiamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1010/2009 nuostatos dėl keitimosi informacija apie trečiųjų valstybių laivų patikrinimus ir administracinių susitarimų dėl sugautų žuvų kiekio sertifikatų
Dalyko aprašas

Dalyko aprašas gali būti trumpinamas arba praleidžiamas:

2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1525, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (visas dalyko aprašas)
2010 m. vasario 1 d. Komisijos direktyva 2010/3/ES, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių III ir VI priedai, siekiant priderinti prie technikos pažangos (dalyko aprašas sutrumpintas)
2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (dalyko aprašas nepaminėtas)

Dalys „(ir) kuriuo iš dalies keičiamas…“ bei „(ir) kuriuo panaikinamas…“ praleistos:

2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo

Taigi kito akto pavadinime aktas nurodomas be datos (išskyrus retas išimtis), nurodoma jį priėmusi institucija, jei ji skiriasi, ir pagal reikmę nurodoma arba nenurodoma visas dalyko aprašas ar jo dalis.

(b)

Nurodomojoje dalyje

Nurodant pirminės teisės aktus nepateikiama nuoroda į išnašą. Nurodant tarptautinius susitarimus, gali būti rašomas jų trumpasis pavadinimas ir (arba) pateikiama nuoroda į išnašą (žr. 2.2(a) punktą). 

Tačiau nurodant antrinės teisės aktus visada rašomas ilgasis pavadinimas ir pateikiama nuoroda į išnašą, kurioje nurodomas Oficialusis leidinys, kuriame tas aktas paskelbtas:

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

<…>

(1)
OL L 153, 2010 6 18, p. 1.
Pastaba.
Nurodant pareigūnų tarnybos nuostatus, nurodoma pagrindinė dalyko aprašo dalis, po jos – tik autorius ir reglamento numeris:

atsižvelgdami į Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1),

<…>

(1)
OL L 56, 1968 3 4, p. 1.
(c)

Konstatuojamosiose dalyse, straipsniuose ir prieduose

Paprastai konstatuojamosiose dalyse, straipsniuose ir prieduose rašomas tik trumpasis pavadinimas:

Pirmą kartą nurodant teisės aktą į trumpąjį pavadinimą įtraukiamas aktą priėmusios institucijos pavadinimas. Taip pat pateikiama nuoroda į išnašą, kurioje pateikiamas ilgasis teisės akto pavadinimas ir Oficialiojo leidinio, kuriame jis paskelbtas, numeris:
(5)
jeigu būtinos prekybos apsaugos priemonės, jos turėtų būti priimamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/478 (6) <…>
(6)
2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/478 dėl bendrų importo taisyklių (OL L 83, 2015 3 27, p. 16).

Dėstomojoje dalyje aktai, neminėti nurodomosiose ar konstatuojamosiose dalyse, neturėtų būti nurodomi.

Jei teisės aktas jau paminėtas nurodomojoje dalyje ar kitur tekste (išskyrus pavadinimą), į trumpąjį pavadinimą aktą priėmusios institucijos pavadinimas neįtraukiamas ir išnašos nuoroda nepateikiama:
2.  Šio reglamento 5–8 straipsnių tikslu Komisijai padeda Apsaugos priemonių komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (ES) 2015/478 3 straipsnio 1 dalį.

Yra kelios šios taisyklės išimtys, visų pirma taikomos prieduose, kuriuos sudaro blankai ar kiti dokumentai, kurie gali būti naudojami atskirai nuo paties akto; tokiu atveju gali tekti pakartoti nurodyto teisės akto ilgąjį pavadinimą ir Oficialiojo leidinio nuorodą.

Kad būtų lengviau skaityti, dokumento tekste pateikiamuose ilguose teisės aktų sąrašuose galima nurodyti ilguosius pavadinimus, o išnašose – tik Oficialiojo leidinio nuorodas.

Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis