ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

3.2.2. Osutamine teistele aktidele

(a)

Pealkirjas

Akti pealkiri ei sisalda kunagi teise akti täispealkirja. Kunagi ei esitata pealkirjas osutatava teise akti puhul allviidet.

Kuupäev

Kui õigusakti pealkirjas osutatakse teisele õigusaktile, jäetakse osutatava akti kuupäev tavaliselt nimetamata:

Komisjoni määrus (EL) nr 127/2010, 5. veebruar 2010, millega muudetakse [kuupäeva ei esitata] määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta

Kuupäeva nimetatakse ainult juhul, kui aktil puudub number:

Nõukogu otsus 2008/182/Euratom, 25. veebruar 2008, millega muudetakse nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsust, millega asutatakse termotuumasünteesiprogrammi nõuandekomitee
Komisjoni otsus 2005/769/EÜ, 27. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96, ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus
Autor

Kui õigusakti pealkirjas osutatakse teisele õigusaktile, siis nimetatakse osutatava akti autorit ainult juhul, kui see on erinev:

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/281, 26. november 2014 , millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/2012 (kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) I ja II lisa
NB!
Segaduse vältimiseks korratakse osutatava akti autorit siiski juhul, kui osutatavaid akte on mitu, millest mõnel on erinev autor:
Komisjoni määrus (EL) nr 86/2010, 29. jaanuar 2010, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 I lisa seoses kalandustoodete mõistega ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1010/2009 seoses kolmandate riikide laevade kontrollimist käsitleva teabe vahetamisega ja püügisertifikaatide halduskorraldusega
Teema

Kui õigusakti pealkirjas osutatakse teisele õigusaktile, siis võib osutatava akti teemat kas lühendada või selle üldse ära jätta:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/1525, 9. september 2015, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (teema on täielikult esitatud)
Komisjoni direktiiv 2010/3/EL, 1. veebruar 2010, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil kosmeetikatooteid käsitleva nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ III ja VI lisa (teemat on lühendatud)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/847, 20. mai 2015, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (teema ära jäetud)

Välja on jäetud osad „ja millega muudetakse …” ja „ning tunnistatakse kehtetuks …”:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 165/2014, 4. veebruar 2014 , autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist

Kokkuvõtteks: kui õigusakti pealkirjas osutatakse teisele õigusaktile, siis osutatava akti kuupäev jäetakse nimetamata (v.a üksikud erandid), autorit nimetatakse juhul, kui see on erinev, ning teema esitatakse täielikult või osaliselt või ei esitata üldse vastavalt autori vajadusele.

(b)

Volituses

Esmase õiguse aktidele osutatakse ilma allviiteta. Rahvusvahelistele lepingutele võib aga osutada nende lühipealkirja ja/või allviitega (vt punkti 2.2(a)).

Teisese õiguse aktide puhul esitatakse alati täispealkiri ja allviide, kus on kirjas, millises Euroopa Liidu Teatajas on akt avaldatud:

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artiklit 10,

[---]

(1)
ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.
NB!
Personalieeskirjade puhul nimetatakse ainult teema tähtsamat osa, millele järgnevad autor-institutsioon ja number:

võttes arvesse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju (ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi), mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (1),

[---]

(1)
EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.
(c)

Põhjenduses, artiklis ja lisas

Põhjenduses, artiklis ja lisas kasutatakse tavaliselt ainult lühipealkirja.

Kui aktile osutatakse esimest korda, esitatakse lühipealkirjas akti autor. Allviites esitatakse akti täispealkiri ja Euroopa Liidu Teataja, milles akt on avaldatud:
(5)
Kui on vaja võtta kaubanduse kaitsemeetmeid, tuleks need võtta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) 2015/478 (6) [---]
(6)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/478 impordi ühiste eeskirjade kohta (ELT L 83, 27.3.2015, lk 16).

Regulatiivosas (artiklites) ei tohiks õigusaktidele, millele ei ole veel osutatud volitustes ega põhjendustes, üldjuhul esmakordselt osutada.

Kui akti on juba nimetatud volitustes või mujal tekstis (välja arvatud pealkiri), ei esitata lühipealkirjas autorit ega viidet:
2.  Käesoleva määruse artiklite 5–8 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EL) 2015/478 artikli 3 lõike 1 alusel loodud kaitsemeetmete komitee.

Sel reeglil võib olla erandeid, eeskätt selliste lisade puhul, mis on vormid või dokumendid ja mida kasutatakse aktist eraldi. Niisugusel juhul võib osutuda vajalikuks korrata juba nimetatud akti täispealkirja ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamise andmeid.

Kui aktide loetelu on pikk, võib parema loetavuse huvides esitada tekstis täispealkirjad ja allviites ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldamise andmed.

Viimati uuendatud: 5.2.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg