ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.2 Pravidla odkazování na akt

3.2.1 Formy názvu

Název aktu může mít dvě formy: úplný název nebo zkrácený název.

Pokud je akt uveden poprvé v textu jiného aktu, uvádí se pod svým úplným názvem a na Úřední věstník, v němž byl zveřejněn, se odkazuje v poznámce pod čarou. V právních východiscích se úplný název uvádí ve vlastním textu, zatímco v bodech odůvodnění, článcích a přílohách se uvádí v poznámce pod čarou.

Pro další odkazy na akt uvedený již dříve se používá zkrácený název bez uvedení tvůrce nebo odkazu na Úřední věstník.

Úplný název

Úplný název má tyto základní části:

druh aktu (nařízení, směrnice atd.),
název tvůrce aktu,
číslo (tj. příslušná zkratka nebo zkratkové slovo („EU“, „Euratom“, „EU, Euratom“, „SZBP“), rok a pořadové číslo aktu),
datum přijetí (datum podpisu v případě aktů přijatých společně Evropským parlamentem a Radou),
předmět aktu,
číslo přidělené tvůrcem aktu v případě aktů s dvojím číslováním (viz oddíl 1.2.2, „Dvojí číslování“).

Pořadí uvedených částí se v jednotlivých druzích aktů a jazykových verzích liší. V češtině se jednotlivé části úplného názvu neoddělují čárkami.

Za úplným názvem vždy následuje odkaz na Úřední věstník, v němž byl akt zveřejněn. V právních východiscích se úplný název uvádí ve vlastním textu a odkaz v poznámce pod čarou:

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/476 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (1) […]

(1)
Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 6.

Když je akt uveden poprvé v bodě odůvodnění, článku nebo příloze, uvádí se jeho úplný název spolu s odkazem na Úřední věstník v poznámce pod čarou:

(14)
Má se za to, že obchody zajišťující financování ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (2) nepřispívají k procesu určování cen […]
(2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).
Pozn.:
Citace úplného názvu obsahuje všechna slova, která tvoří název, jako jsou „a o změně…“, „kterým/kterou se mění…“ nebo „a o zrušení…“, „a kterým/kterou se zrušuje…“, avšak nikoli slova přidaná pod názvem: „kodifikované znění“, „přepracované znění“ atd.

Zkrácený název

Zkrácený název se používá v bodech odůvodnění, článcích a přílohách. Má tyto základní části:

druh aktu,
název tvůrce aktu, pokud se na akt odkazuje poprvé,
číslo (tj. příslušná zkratka nebo zkratkové slovo („EU“, „Euratom“, „EU, Euratom“, „SZBP“), rok a pořadové číslo aktu),
číslo přidělené tvůrcem aktu v případě aktů s dvojím číslováním (viz oddíl 1.2.2, „Dvojí číslování“).
(45)
Čistokrevná plemenná zvířata zapsaná do plemenných knih by měla být identifikována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 o přenosných nákazách zvířat (2).

[…]

(2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o přenosných nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

Zkrácený název bez uvedení tvůrce a bez odkazu na poznámku pod čarou se používá pro další odkazy na název aktu uvedený již dříve:

(46)
V případě čistokrevných plemenných koňovitých stanoví nařízení (EU) 2016/429, že příslušné […]
Pozn.:
Pokud se odkazuje na nařízení v přenesené pravomoci nebo prováděcí nařízení, ať úplným, nebo zkráceným názvem, druh aktu vždy obsahuje výraz „v přenesené pravomoci“ nebo „prováděcí“:
Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Naopak, druh aktu neobsahuje výraz „v přenesené pravomoci“ nebo „prováděcí“, když se v textu aktu odkazuje na tentýž akt, např.: „přijala toto nařízení“, „příloha tohoto nařízení“, „tato směrnice je určena členským státům“, „článek 2 tohoto rozhodnutí“ atd.

Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana